بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Nepeta


موارد یافت شده: 15

1 - Studies on Seed Germination, Plant Regeneration, and Soil Acclimatization of Nepeta binaloudensis Jamzad (Lamiaceae) (چکیده)
2 - Ultrasound-assisted vesicle-based microextraction as a novel method for determination of phenolic acid compounds in Nepeta cataria L. samples (چکیده)
3 - مقایسه ترکیب‌های فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی هفت گونه پونه‌سا کشت شده در مشهد (چکیده)
4 - Analysis of the essential oil composition of three cultivated Nepeta species from Iran (چکیده)
5 - مقایسه ترکیبهای فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی هفت گونه پونه سا کشت شده در مشهد (چکیده)
6 - Nutlet micromorphology of Iranian Nepeta (Lamiaceae) species (چکیده)
7 - Volatile composition, antimicrobial, cytotoxic and antioxidant evaluation of the essential oil from Nepeta sintenisii Bornm (چکیده)
8 - THE EFFECT OF PLANT GROWTH PROMOTINGBACTERIA (PGPR) INOCULATION ON SOMEGROW TH CHARACTERISTICSOF NEPETA BINALUDENSIS JAMZA (چکیده)
9 - EFFECTS OF INOCULATION WITH ARB USCULAR MYCORRHIZAE ON SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICSOF NEPETA BINALUDENSIS JAMZAD (چکیده)
10 - Essential oil composition of seven populations belonging to two Nepeta species from northwestern Iran (چکیده)
11 - گزارش گونه Nepeta binaloudensis Jamzad برای اولین بار در رشته کوه هزارمسجد، استان خراسان رضوی (چکیده)
12 - Essential Oil Composition and Antibacterial Activity of Nepeta glomerulosa Boiss from Iran (چکیده)
13 - First experiments on cultivation of Nepeta binaludensis Jamzad - An example of domestication of a highly endangered medicinal plant of Iran (چکیده)
14 - مطالعه تاکسونومی عددی شش گونه از (Nepeta L.(Lamiaceae در خراسان (چکیده)
15 - Autecology, Ethnomedicinal and Phytochemical Studies of Nepeta Jamzad a Highly Endangered Medicinal Plant of Iran (چکیده)