روستا و توسعه, Volume (23), No (2), Year (2020-8) , Pages (90-111)

Title : ( بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی )

Authors: samaneh iravani , Mahmoud Daneshvar Kakhki , Mohammad Ghorbani , Ali Reza Karbasi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

امروزه، درآمدهای غیرکشاورزی به بخشی مهم از منابع تأمین معاش در خانوارهای روستایی تبدیل شده است و نقشی مهم در کاهش فقر و نابرابری درآمدی دراین خانوارها دارد. از این‏رو، در مطالعة حاضر، نقش درآمدهای غیرکشاورزی در نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با بهره‏گیری از شاخص تجزیه ضریب جینی بررسی شد. داده‏های مورد نیاز از 380 خانوار روستایی این شهرستان به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای چندمرحله‏ای طی دوره زمانی شهریور تا بهمن 1396 از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه به‏دست آمد. نتایج حاصل از پرسشنامه‏ها نشان داد که در سال‏های 1395 و 1396، میانگین درآمد یک خانوار روستایی شهرستان نیشابور حدود 19/21 میلیون تومان بود که از آن میان، درآمدهای غیرکشاورزی (خوداشتغالی، مزدبگیری غیرکشاورزی، مستمری، اجاره و سود و یارانه) 8/48 درصد و درآمدهای کشاورزی (زراعت، باغ و دام) 1/51 درصد از کل درآمد خانوار را تشکیل می‏داد. بر پایة نتایج تجزیه ضریب جینی، در حالی که درآمدهای غیرکشاورزی نابرابری درآمدی را کاهش داده، درآمد از بخش کشاورزی (باغ و دام) موجب افزایش نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شده است. همچنین، بیشترین سهم در نابرابری درآمدی خانوارهای روستایی مربوط به بخش دام با 34 درصد و کمترین سهم مربوط به یارانه‏ها با دو درصد بود. با توجه به نتایج به‏دست‏آمده، پیشنهاد سیاستی مطالعة حاضر فراهم‏سازی زمینه رشد فعالیت‏های غیرکشاورزی به‏ویژه فعالیت‏های مزدبگیری و خوداشتغالی غیرکشاورزی در مناطق روستایی به‏منظور کاهش نابرابری درآمدی است.

Keywords

تجزیه ضریب جینی درآمد غیرکشاورزی روستایی نابرابری درآمدی نیشابور (شهرستان)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081599,
author = {Iravani, Samaneh and Daneshvar Kakhki, Mahmoud and Ghorbani, Mohammad and Karbasi, Ali Reza},
title = {بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2020},
volume = {23},
number = {2},
month = {August},
issn = {1563-3322},
pages = {90--111},
numpages = {21},
keywords = {تجزیه ضریب جینی درآمد غیرکشاورزی روستایی نابرابری درآمدی نیشابور (شهرستان)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی
%A Iravani, Samaneh
%A Daneshvar Kakhki, Mahmoud
%A Ghorbani, Mohammad
%A Karbasi, Ali Reza
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2020

[Download]