بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Ghorbani


موارد یافت شده: 329

1 - نقش آموزش های ترویجی در سرمایه اجتماعی کشاورزان خراسان رضوی (چکیده)
2 - شناسایی مخاطرات اخالقی و انتخاب نامناسب دربیمه گندم آبی استان خراسان رضوی (چکیده)
3 - شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته: کاربرد الگوی پانل توبیت و پانل توبیت فضایی (چکیده)
4 - ارزش‌گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخه (چکیده)
5 - Efficient Metaheuristic Algorithms for a Robust and Sustainable Water Supply and Wastewater Collection System (چکیده)
6 - عارضه یابی شرکتهای دانشبنیان کشاورزی استان خراسان رضوی و ارائهی نقشه ارتقای کارایی آن (چکیده)
7 - ارزیابی قابلیت سازگاری دهستان‎ های دشت نیشابور با سیاست های حفاظت از منابع آب زیرزمینی (چکیده)
8 - تلفیق ارزیابی و مدیریت ریسک و سنش عملکرد در زنیره تامین محصولات کشاورزی با استفاده از رویکرد شبیه سازی عامل بنیان (مطالعه موردی) (چکیده)
9 - بررسی عملکرد بیمه ای صنعت پرورش مرغ گوشتی با ارای روش مبتنی بر مذاکره (چکیده)
10 - اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر همگرایی اقتصادی استان‌های ایران در چارچوپ همگرایی فضایی بتا) (چکیده)
11 - بررسی اثرات سرریز فضای شهرنشینی بر رشد اقتصادی استان های ایران (چکیده)
12 - مقایسه جنبه های بوم شناختی و اقتصادی دامداری به شیوه ی بره پی و شیردوشی در مرتع (چکیده)
13 - طراحی پروفیل ریسک محصول خربزه شهرستان مشهد (چکیده)
14 - Identification and Evaluation of Risks in Supply Chain of Milk (A Case Study) (چکیده)
15 - برآورد حداقل جریان آب زیستمحیطی مورد نیاز رودخانه کارون در بالادست و پاییندست سد بهشتآباد (چکیده)
16 - تحلیل برنامه‌های محرومیت‌زدایی بر شاخص‌های امنیت غذایی در سطح خانوار: کاربرد تحلیل فرارگرسیون فضایی در حوزه روش‌شناسی جورسازی نمره گرایش (PSM) (چکیده)
17 - ACTORS AFFECTING THE PROBABILITY OF DEFAULT OF THE MELLI BANK’S LOANS IN AGRICULTURAL SECTOR IN NORTH, SOUTH AND RAZAVI KHORASAN PROVINCES IN IRAN (چکیده)
18 - بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی، سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای سهامی زراعی )مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی خضری قائنات( (چکیده)
19 - Factors affecting the probability of defaulting facilities of Melli Bank\\\'s agricultural legal clients (case study: Provinces of Khorasan( (چکیده)
20 - تاثیر ارقام اصلاح شده گندم آبی بر کاهش هزینه تولید و افزایش بازدهی (چکیده)
21 - تحلیل عوامل موثر بر ابعاد توسعه پایدار کشاورزی در استان خراسان رضوی؛ کاربرد معادلات رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط (چکیده)
22 - بررسی ترکیب بهینه پرتفوی اعتبارات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب ( مطالعه موردی بانک کشاورزی) (چکیده)
23 - شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر صادرات خرمای ایران به اتحادیه اروپا (چکیده)
24 - THE EFFECTS OF GOOD GOVERNANCE ON THE AGRICULTURAL SECTOR (چکیده)
25 - عوامل تعیین کننده درآمد غیرکشاورزی خانوارهای روستایی نیشابور: کاربرد الگوی توبیت چند سطحی (چکیده)
26 - Determinants of Rural Non-Farm Employment in Neyshabur: Application of Multilevel Multinomial Logit Model (چکیده)
27 - Portfolio optimization of bank credits with interval returns: Empirical evidence from Iran (چکیده)
28 - تحلیل تأثیرات ادراکشدة رویداد ورزشی کشتی با چوخه از دیدگاه تماشاگران (چکیده)
29 - شناسایی اثرات برگزاری رویداد ورزشی کشتی با چوخه در جوامع میزبان (چکیده)
30 - Modeling the Factors Affecting the Relative share of Sporting Brands in Mashhad Market (چکیده)
31 - رتبه‌بندی شاخص‌های تاب‌آوری دشت مشهد نسبت به کاهش منابع آب زیرزمینی با روش بیزین بهترین-بدترین. (چکیده)
32 - بخش بندی منفعتی بازار زعفران ایران با استفاده از الگوریتم های خوشه بندی قطعی و فازی در مشهد (چکیده)
33 - رتبه‎بندی و بررسی اثر ویژگی‎های زعفران بر ترجیحات مصرف کنندگان (چکیده)
34 - رتبه بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین المللی زعفران ایران (چکیده)
35 - الگوی گردشگری ساحلی دریای مازندران مبتنی بر پرداخت برای خدمات اکوسیستم (چکیده)
36 - Quantifying and managing the water-energy-food nexus in dry regions food insecurity: New methods and evidence (چکیده)
37 - بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی (چکیده)
38 - تعیین عوامل حکمرانی در بخش کشاورزی با استفاده از فازی نوع دوم (چکیده)
39 - تعیین اثر نهایی عوامل اقلیمی و فنوتیپی بر ریسک و میانگین عملکرد لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادی (چکیده)
40 - تدوین راهبردهای بازاریابی استراتژیک (11 Ps) زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (چکیده)
41 - تبیین تأثیراشتغال غیرکشاورزی و هزینه های مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور: کاربرد روش همسانسازی بر مبنای نمره گرایش (چکیده)
42 - A Hybrid Meta-Heuristic for a Bi-Objective Stochastic Optimization of Urban Water Supply System (چکیده)
43 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان افغانستان به تداوم کشت زعفران (مطالعه موردی: استان هرات) (چکیده)
44 - The construction and validation of a scale for the evaluation of the capitals of Volleyball clubs in Iran (چکیده)
45 - Comparison of Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Methods to Rank Business Strategies and Marketing Resources (چکیده)
46 - Simulation the Effects of climate change and market prices on farm’s structure by using an agent based model (چکیده)
47 - بررسی تاثیر گردشگری ساحلی و دریایی بر ایجاد درآمد و اشتغالزایی در ایران و جهان (چکیده)
48 - تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایران (چکیده)
49 - Identification Of Bio-Components Influencing Wheat Yields: Application Of Spatial Regression Model (چکیده)
50 - شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه کشت دوم از دیدگاه کشاورزان استان گیلان مورد: شهرستان آستانه اشرفیه (چکیده)
51 - واکاوی الگوهای ذهنی خبرگان کشاورزی در بازطراحی الگوی کشت نواحی روستایی استان گیلان (چکیده)
52 - Designing an Economic Valuation Model of the Intangible Assets of Volleyball Clubs in Iran (چکیده)
53 - بررسی عدم قطعیت گروهی مدل های گردش عمومی جو در شبیه سازی داده های هواشناسی )مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک رشت( (چکیده)
54 - Impact of Industrial Agglomeration on Productivity: Evidence from Iran’s Food Industry (چکیده)
55 - عوامل موثر بر سهم برندهای پنیر در بازار مشهد با استفاده از اقتصاد سنجی فضایی (چکیده)
56 - بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی (پرتقال، انگور، خرما) (چکیده)
57 - تعیین مؤلفه های حکمرانی در حوزههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطزیست در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
58 - Sustainable economic rural development system pattern in Ghaemshahr: an application of the developed TOP-MARD core model (چکیده)
59 - Prioritization of Business Strategies and Marketing Resources Using the Analytic Network Process (ANP) Approach (چکیده)
60 - رتبه بندی و بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرف کنندگان برای خرید محصولات ارگانیک در شهر مشهد (چکیده)
61 - الگوی گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل رامسر -مبتنی بر انتخاب گردشگران- (چکیده)
62 - An economic-operational framework for optimum agricultural water distribution in irrigation districts without water marketing (چکیده)
63 - Selecting Strategic Policy for Irrigation Water Management (Case Study: Qazvin Plain, Iran) (چکیده)
64 - شناسایی تأثیر متقابل بین مکانیزاسیون و اشتغال‌زایی در بخش کشاورزی - مطالعه موردی استان خراسان رضوی- (چکیده)
65 - بررسی عوامل موثر بر نابرابری سطوح درآمدی روستاییان در چهارچوب مدل سه شاخگی -موردمطالعه: روستاهای شهرستان اسلامشهر- (چکیده)
66 - بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر مولفه های اقتصادی برنج در ایران (چکیده)
67 - Designing a Meta-Synthesis Model of affecting Drivers of Land Use Changes by Systematic Review of Previous Studies (چکیده)
68 - FARMERS' PREFERENCES FOR AGRIENVIRONMENTAL SCHEME DESIGN: A CHOICE EXPERIMENT APPROACH (چکیده)
69 - آثار عوامل اقلیمی بر ریسک عملکرد لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادی (چکیده)
70 - Economic value of greenhouse gas emissions from crop production in Iran (چکیده)
71 - بررسی راهبردهای قیمت گذاری زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (چکیده)
72 - Prioritize Agri-Environmental Measures of Water-Related Ecosystem Services: The Case of Mashhad (چکیده)
73 - الگوی تأثیرگذاری نهاده‌ها بر ریسک تولید گندم آبی و دیم (شرق استان گلستان) (چکیده)
74 - Estimating Spatial Effects of Transport Infrastructure on Agricultural Output of Iran (چکیده)
75 - ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک‌های مشهد (چکیده)
76 - بررسی تأثیر آگاهی از ویژگی های محصولات ارگانیک بر تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک برای خانوارهای شهرستان مشهد (چکیده)
77 - بررسی رابطه تسهیلات بانکی و طرح های خود اشتغالی با استفاده از الگوسازی چندسطحی(مطالعه موردی استان مازندران) (چکیده)
78 - تدوین راهبردهای مدیریت تولید، فرآوری و بازاریابی زعفران مطالعه موردی: استان خراسان رضوی (چکیده)
79 - پارادوکس تثبیت در کشاورزی و اثر ضد حمایتی سیاست قیمت کف گندم در ایران (چکیده)
80 - برآورد تاثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران (چکیده)
81 - درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی (چکیده)
82 - تاثیر روند زمانی برمیانگین وزنی عمر برخی ارقام گندم نان آبی و تحلیل اقتصادی آن (چکیده)
83 - An Economic Analysis of Wheat Breeding Programs for Some Iranian Irrigated Bread Wheat Varieties (چکیده)
84 - تمایل به پرداخت برای انرژی های محیط زیست محور در استان خراسان رضوی: کاربرد الگوی توبیت فضایی (چکیده)
85 - بهینه سازی بهره وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت (چکیده)
86 - مدل سازی هیدرو اقتصادی در تحلیل استراتژی های مدیریت منابع آب: مطالعه دشت نیشابور (چکیده)
87 - An integrated hydro-economic modeling to evaluate marketing reform policies of agricultural products (چکیده)
88 - دستیابی به مسیر بهینه استحصال از منابع آب زیرزمینی با اعمال اثرات جانبی در دشت همدان - بهار (چکیده)
89 - The Effects of Oil Price Shocks on Agricultural sector Using Dynamic Stochastic General Equilibrium model (چکیده)
90 - برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران (چکیده)
91 - اثرتنوع ‌پذیری برند بر تقاضا و رفاه مصرف‌کنندگان محصول پنیر شرکت کاله و پگاه (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
92 - Agricultural Insurance and Intensification Investment: Case Study of Khorasan Razavi Province (چکیده)
93 - بررسی آثار رفاهی بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان – بهار (چکیده)
94 - Determining the Optimum Brands Diversity of Cheese Using PSO (Case Study: Mashhad) (چکیده)
95 - مولفه‏ های موثر بر ترجیحات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک در مشهد (چکیده)
96 - گرایش به مصرف ماهی باتکیه برارزیابی فایده آن مورد مطالعه: نقاط شهری استانهای خراسان رضوی، جنوبی و شمالی (چکیده)
97 - ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین‏ المللی و تأثیر آن بر انتقال تابع عرضه (چکیده)
98 - همسوسازی مدیریت منطقه‌ای تولید ذرت و تغییر اقلیم در ایران (کاربرد رگرسیون فضایی با داده‌های تابلویی) (چکیده)
99 - بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (چکیده)
100 - سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری منتخب پنیر:کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
101 - مدل‌سازی تاثیر تنوع پذیری محصول پنیر بر سهم برندهای موجود در بازار مشهد (چکیده)
102 - برآورد کمی تهدیدها و فرصت های اصلاح قیمت آب کشاورزی در ایران (محدوده مطالعاتی مشهد- چناران) (چکیده)
103 - Economic Cost of Soil Nutrients Loss from Summer Rangelands of Nour-rud Watershed in North of IRAN (چکیده)
104 - برآورد ارزش اقتصادی مستقیم کارکرد حفاظت خاک پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی حوزه آبخیز نوررود) (چکیده)
105 - مشارکت نیروی کار در اقتصاد ملی: تحلیلی در چارچوب رگرسیون فضایی (چکیده)
106 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پارک‌های بزرگ شهر مشهد: کاربرد الگوی لاجیت چندسطحی (چکیده)
107 - بررسی تأثیر بخش تقاضای بازار آب بر الگوی کشت بهینه، درآمد کشاورزان و استفاده پایدار از منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد-چناران) (چکیده)
108 - قیمت گذاری کیفی قارچ در تهران (چکیده)
109 - ارزش کالاها و خدمات حبوبات در نظام‎های زراعی ایران (چکیده)
110 - بررسی کارایی انواع الگو‌های ARCH در پیش‌بینی و الگوسازی فرآیند قیمت گوشت مرغ (چکیده)
111 - ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی (چکیده)
112 - اثر مولفه های سیاسی و اقتصادی بر عملکرد محیط‌زیست: کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی داده‌های پانل با اثرات تصادفی (چکیده)
113 - اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان (چکیده)
114 - برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایران (چکیده)
115 - بررسی بازریابی و تاثیر سیاستهای تجاری بر صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان (چکیده)
116 - بررسی تمایل به مشارکت گندم کاران شهرستان مشهد در طرحهای جدید بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
117 - عوامل موثر بر میزان مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک توسط خانوارهای شهرستان مشهد (چکیده)
118 - کارایی گاوداری های شیری سنتی: پیامدها و راهکارهای ارتقای آن‌ها در استان مازندران (کاربرد تحلیل پوششی داده های فازی) (چکیده)
119 - سیاست‌های راهبردی- زیست‌محیطی کاهش تولید زباله شهری (چکیده)
120 - بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
121 - بررسی استراتژی های قیمت گذاری صادرکنندگان ایران در بازارهای بین المللی (رویکردهای پویای داده های تابلویی) (چکیده)
122 - شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران) (چکیده)
123 - آیا کشاورزان حاضرند برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی آب آلوده مشارکت مالی داشته باشند؟ (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود) (چکیده)
124 - مقایسه میزان هدررفت خاک و رسوب برخی سازندهای زمین‌شناسی در گرادیان‌های پوشش گیاهی با استفاده از شبیه‌ساز باران (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلده نورـ استان مازندران) (چکیده)
125 - عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تغییر کاربری اراضی در استان مازندران (مطالعه موردی: شهرستان تنکابن) (چکیده)
126 - بررسی منافع و موانع پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی مشهد (چکیده)
127 - خلاقیت و نوآوریهای شهری و خلق درآمدهای پایدار در حوزه گردشگری مطالعه موردی: طرح استقبال از بهار شهرداری مشهد (چکیده)
128 - رهیافتی نو در ارزش‌گذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفة مراتع (مطالعة موردی: مراتع ییلاقی حوزة آبخیز نوررود، استان مازندران) (چکیده)
129 - بررسی الگوهای رفتاری خانوارها در رابطه با طرح تفکیک زباله در مبدأ (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
130 - تحلیل مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی نهاده های شیمیایی کشاورزی (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه کشف رود) (چکیده)
131 - کاربرد الگوهای چندسطحی در تحلیل‌ داده- ستانده (چکیده)
132 - بررسی تاثیر یارانه نقدی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی (چکیده)
133 - برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای غلات در ایران (چکیده)
134 - بررسی اثر هدفمندسازی یارانه ها بر مصرف لبنیات در سطح خانوارها (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
135 - بررسی موانع استقرار سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در واحدهای تولیدی شهر مشهد (چکیده)
136 - Service Quality Satisfaction among Eastern and Western Asia Sport Tourists (چکیده)
137 - تحلیل رابطه علّی بین شاخص‌های سرکوب مالی و صادرات کشاورزی ایران با استفاده از شبکه علی بیزین (چکیده)
138 - بررسی وجوه متمایز کننده گرایش شهروندان کرجی به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آن (چکیده)
139 - برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانهای کلزا در ایران (چکیده)
140 - برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای حبوبات در ایران (چکیده)
141 - بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در بازار کار (مطالعه موردی شهرمشهد) (چکیده)
142 - مشارکت مالی شهروندان برای بهبود صفات کیفی آب آشامیدنی مشهد: تمایل ها و رفتارها (چکیده)
143 - بررسی الگوی کشت محصولات زراعی در شرایط خشکسالی مطالعه موردی شهرستان چناران (چکیده)
144 - جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآن (چکیده)
145 - Conflict over Underground Water and Pressurize Irrigation in Iran: A Spatial Analysis (چکیده)
146 - بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه‏ ای (چکیده)
147 - اندازه گیری تمایل به پرداخت برای خدمات اقتصادی و اکولوژیکی پارک‎ تندوره و عوامل موثر بر آن (چکیده)
148 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد (چکیده)
149 - راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغی استان خراسان شمالی با استفاده از رویکرد (SWOT) تحلیل عوامل استراتژیک (چکیده)
150 - بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی (چکیده)
151 - تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار (چکیده)
152 - بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی کشت در شهرستان اسفراین (رهیافت برنامه ریزی بازه ای) (چکیده)
153 - An Environmental and Economic Perspective on Integrated Weed Management in Iran (چکیده)
154 - رهیافتی اقتصادی بر مدیریت پاک علف های هرز در استان خراسان رضوی (چکیده)
155 - Comparing the Economic Value of Fire Conditions and the Effects of Wildfire on Hiking in New-Mexico Recreation Sites using Contingent the Valuation Method and Travel Cost Method (چکیده)
156 - بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت شهروندان برای کاهش آلودگی هوا در شهر مشهد، کاربرد الگوی دو مرحله ای هکمن (چکیده)
157 - بررسی اثرات رفاهی سیاست های مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
158 - همسویی رفتار اقتصادی و زیست‎محیطی کشاورزان در مدیریت علف‎های هرز (چکیده)
159 - عوامل موثر بر تقاضای بالفعل و بالقوه اعتبارات کشاورزی استان خراسان رضوی (چکیده)
160 - بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری (چکیده)
161 - کاربرد روش های برنامه ریزی ریاضی در تهیه جیره غذایی برای جوجه های گوشتی و مرغ های تخم گذار (چکیده)
162 - بهینه‌سازی الگوی کشت با هدف تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت مشهد-چناران) (چکیده)
163 - تعیین حد بهینه اقتصادی استفاده از آب شور در آبیاری پنبه (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (چکیده)
164 - چگونه تغییر اقلیم تولید گندم را در مشهد متاثر می سازد؟ (چکیده)
165 - بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضای گروههای توسعه روستایی در آموزشهای اجرایی توسط پروژه بین المللی ترسیب کربن (چکیده)
166 - برآورد میزان حق بیمه و غرامت برای دو روش جدید بیمه عملکردی و درآمدی و مقایسه آن با نظام فعلی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (چکیده)
167 - عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی، مطالعه موردی : پروژه ترسیب کربن در استان خراستان جنوبی (چکیده)
168 - ویژگیهای اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)اقتصاد سنجی (چکیده)
169 - ارزش خدمات اکولوژیکی و اقتصادی زنبور عسل در ‬استان خراسان رضوی (چکیده)
170 - بررسی نقش اعتبارات بنگاه های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری (چکیده)
171 - کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل مؤثر بر مالکیت ماشین‏های کشاورزی در استان خراسان رضوی (چکیده)
172 - رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه: الگویی برای کشاورزی پایدار (مطالعه موردی) (چکیده)
173 - ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بهره‎گیری کشاورزان استان خراسان رضوی از مهندسین ناظر کشت چغندر قند (چکیده)
174 - بررسی اثرات رفاهی سیاستهای مختلف تغییر در آلودگی هوا در ایران (چکیده)
175 - An Analysis of Transaction Costs of Obtaining Credit in Rural Iran (چکیده)
176 - بررسی تاثیر عوامل اقتصادی- اجتماعی بر تفاوت بین خسارت ناشی از مبارزه بیولوژیک و مبارزه شیمیایی مطالعه موردی محصول انار استان خراسان رضوی (چکیده)
177 - بررسی تاثیر مبارزه بیولوژیک بر ریسک تولیدی باغداران انار استان خراسان رضوی (چکیده)
178 - تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چناران (چکیده)
179 - سیاست گذاری در حوزه فرسایش خاک در ایران (چکیده)
180 - الگوی برآورد سودآوری مجازی گندم زیستی در دوره گذار (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
181 - بررسی تمایل شهروندان به پرداخت ماهانه برای کاهش آلودگی های آب مشهد (چکیده)
182 - آلاینده‌های کشاورزی و ایجاد نواحی بحرانی در محدوده‌ی تأمین منابع‌ آب شهر سبزوار (چکیده)
183 - Investigation of Citizens WTP for Mashhad Air Pollution Reduction: Applying Heckit model (چکیده)
184 - عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه ‏ا ی در استان خراسان رضوی (چکیده)
185 - ارزیابی رضایت شهروندان مشهد از خدمات شبکه اتوبوس رانی شهری (چکیده)
186 - تاثیر سیاست های تجاری بر فرسایش خاک در ایران: یارانه یا مالیات (چکیده)
187 - بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم‏کار برای کنترل علف‏های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی) (چکیده)
188 - عارضه یابی برون سپاری و ارائه مدل در شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (چکیده)
189 - تعیین‎کننده‎های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک‎های ملی(مطالعه موردی پارک تندوره) (چکیده)
190 - رفتار‏ اقتصادی کشاورزان گندم‏کار استان خراسان رضوی برای کاهش آثار منفی علف‏کش‏ها بر محیط زیست: کاربرد ارزشگذاری مشروط (چکیده)
191 - بررسی تاثیر تنوع زیستی زراعی بر ریسک تولیدی کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعه ی موردی تولیدکنندگان گندم (چکیده)
192 - نقش واحدهای صنعتی در ایجاد آلاینده‌های زیست‌محیطی (چکیده)
193 - An enhancement in the photocatalytic activity of TiO2 by the use of Pd: the question of layer sequence in the resulting hierarchical structure (چکیده)
194 - امکان سنجی سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران در راستای توانمندسازی جوامع محلی (چکیده)
195 - ارائه الگویی نوین برای برآورد محصولات ارگانیک (مطالعه موردی استان خراسان) (چکیده)
196 - ارزش گذاری آلودگی هوای مشهد (کاربرد رهیافت ارزش گذاری مشروط ) (چکیده)
197 - بررسی عوامل موثر بر تمایل به دریافت(WTA)مردم در شرایط عدم کاهش آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
198 - عامل های موثر بر مشارکت اعضای گروه های توسعه روستایی در فعالیت های ترویجی - حفاظتی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران (چکیده)
199 - ارزیابی اثر هزینه های مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات در ایران (چکیده)
200 - تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان- تربت جام (چکیده)
201 - نقش پروفیل ریسک محصولات زراعی در طراحی الگوی بیمه‏ای( مطالعه موردی عدس دیم استان خراسان شمالی ) (چکیده)
202 - بررسی بازاریابی خرما در ایران (مطالعه موردی شهرستان بم) (چکیده)
203 - انتخاب سیاست زیست محیطی مناسب در یک برنامه بلندمدت در ایران (چکیده)
204 - بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان در ماشین های کشاورزی: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن (چکیده)
205 - عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان گندم‎کار در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک (چکیده)
206 - برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی (چکیده)
207 - برآورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل برای انواع گوشت در ایران (چکیده)
208 - تعیین‎کننده‎های روش‎های مدیریتی علف‎های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوی (چکیده)
209 - آیا نهاده های تولید می توانند نقش بیمه را در فرایند تولید گندم داشته باشند؟ (چکیده)
210 - برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی (چکیده)
211 - انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: دشت تربت جام) (چکیده)
212 - امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمندسازی تعاونیهای تولید استان خراسان رضوی (چکیده)
213 - ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد (چکیده)
214 - الگوی قیمت‏ گذاری علف‏ کش‏های همسو با محیط‏ زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضوی (چکیده)
215 - کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند) (چکیده)
216 - بررسی هزینه های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران (چکیده)
217 - تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد- چناران (چکیده)
218 - بررسی نقش و عملکرد ترویج کشاورزی بر مدیریت منابع آبی، مطالعه موردی گندم‎کاران دشت مشهد (چکیده)
219 - ارزیابی اقتصادی آموزش های فنی- حرفه ای ارائه شده از سوی پروژه بین‎‎المللی ترسیب کربن در میان روستاییان (چکیده)
220 - ارزیابی همسویی کارکرد مهندسین ناظر با کشاورزی پایدار و افزایش تولید گندم در استان خراسان رضوی (چکیده)
221 - الگوی تاثیرگذاری ترویج کشاورزی بر گرایش کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
222 - Factors Influencing on Trout Production in Khorasan Razavi Province (چکیده)
223 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
224 - بررسی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‏های محصولات زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی (چکیده)
225 - Financial Planning of Soil Conservation Based on Potential Demand of Credit (چکیده)
226 - ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسان (چکیده)
227 - Wheat risk diversification in North Khorasan province: A risk profile analysis (چکیده)
228 - Investigating Wagner’s law in Iran’s economy (چکیده)
229 - برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
230 - الگوی اقتصادی حفاظت خاک (مطالعه موردی گندم دیم در استان های غربی و شمالی ایران) (چکیده)
231 - بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
232 - برآورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان (چکیده)
233 - بررسی عوامل موثر بر دسترسی کشاورزان استان خراسان رضوی به اعتبارات بانک کشاورزی (چکیده)
234 - نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی (چکیده)
235 - The Study on Shadow Price of Greenhouse Gases Emission in Iran: Case of Dairy Farms (چکیده)
236 - رویکردی جدید به ارزیابی اقتصادی طرحهای مرتعداری در ایران (چکیده)
237 - رویکردی جدید به ارزیابی اقتصادی طرحهای مرتع داری در ایران (چکیده)
238 - Reinvestigation of Relationship Between Macroeconomic indexes and Energy Consumption in Iran (چکیده)
239 - The Study of Qualitative Factors Influencing on Honey Consumers Demand: Application of Hedonic Pricing Model in Khorasan Razavi Province (چکیده)
240 - Application Pesaran and Shin Method for Estimating Irans Import Demand Function (چکیده)
241 - The Survey of Raisin Marketing Process and Structure in North Khorasan Province (چکیده)
242 - کاربرد روش هزینه جایگزین در برآورد هزینه سالانه فرسایش آبی خاک در ایران (چکیده)
243 - A survey on factors affecting on consumer’s potential willingness to pay for organic products in Iran (A case study) (چکیده)
244 - عوامل موثر بر سرمایه‏گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در ماشین‏های کشاورزی (چکیده)
245 - Supportive Policies of Greenhouse Organic Cucumber Production in Khorasan- Razavi Province (چکیده)
246 - Factors Influencing on Minimum Offer Price of Farmers for Producing Greenhouse Organic Cucumber in Khorasan Razavi Province (چکیده)
247 - A survey of the factors influencing on Choosing Tourism Destination in Iran (application of Discriminant analysis) (چکیده)
248 - The farm-retail Iran s beef marketing margin model (چکیده)
249 - Effect of Credit Accessibility of Farmers on Agricultural Investment and Investigation of Policy Options in Khorasan-Razavi Province (چکیده)
250 - Estimating the greenhouse gases emission and the most important factors in dairy farms (Case study Iran) (چکیده)
251 - Estimation the supply and demand gap of export credit and determining the factors influencing on it (چکیده)
252 - Evaluation of agricultural advisory services effects on Sugar beet in Razavi Khorasan province (چکیده)
253 - A Dynamic Ex ante Input Demand Model with Application to Western Canadian Agriculture (چکیده)
254 - Macroeconomic Policies and the Best Environmental-Oriented Policy in Agricultural sector of Iran(Case of Soil Erosion). (چکیده)
255 - بررسی شرکت‏های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان ‏های خراسان (چکیده)
256 - بررسی روابط تولید در بازایابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی صنایع دام) (چکیده)
257 - بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
258 - Applying Minimum Regret Criteria for Evaluation Farm Product Selling Time in Iran (چکیده)
259 - الگوی تجربی واکنش عرضه نسبت به هزینه‎های مبادله ( مطالعه موردی ). (چکیده)
260 - بررسی اثرات تغییر قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی (چکیده)
261 - Investment and Adjustment Costs In the Iranian Agriculture (چکیده)
262 - Application of game theory to compare the effect of market sale and contract strategies on agricultural yield in Iran (A Case Study of Tomato) (چکیده)
263 - تحلیل مزیت نسبی غلات و حبوبات در استان خراسان (چکیده)
264 - Evaluating the effects of production inputs and insurance protection policy on income equality of wheat producers in Khorasan provinces (چکیده)
265 - The Efficiency of saffron’s marketing channel in Iran (چکیده)
266 - Determination of soil conservation effects on shadow price of soil quality in dry-farmed Wheat in Iran (A case study) (چکیده)
267 - A model for pre- estimation of production of organic Cotton in Iran; Case study of Khorasan Province (چکیده)
268 - Demands and Preferences for Organic Foods: A survey study in Mashhad, Iran (چکیده)
269 - بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک (چکیده)
270 - تعیین مزیت محصولات صنعتی، جالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان: کاربرد شاخص های نوع اول (چکیده)
271 - بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (چکیده)
272 - تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی در تولید پنبه استان خراسان (چکیده)
273 - بررسی تاثیر بیمه بر تولید و ایجاد شکاف بهره وری در تولید پنبه استان خراسان (با تاکید بر درجه تاثیرگذاری عوامل تولید) (چکیده)
274 - بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادارت گوشت مرغ ایران در خاورمیانه (چکیده)
275 - بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار بر تولید شیر در گاوداری های صنعتی استان خراسان رضوی (چکیده)
276 - ارزیابی شبکه بازاررسانی شیر در استان خراسان (چکیده)
277 - ارزیابی شبکه بازاررسانی لوبیا در شهرستان مشهد (چکیده)
278 - برآورد الگوی قیمت گذاری کیفی برای لوبیا در استان خراسان (چکیده)
279 - بررسی پراکنش قیمتی و کارایی بازار محصولات باغی در استان خراسان: پیام ها و راهکارهای سیاستی (چکیده)
280 - کاربرد معیار آنتروپی در ارزیابی درجه اهمیت فعالیتهای بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت استان خراسان (چکیده)
281 - کارکرد نظام پیشنهادی ودیعه- بازپرداخت در مدیریت زباله های قابل بازیافت کلان شهر مشهد (پذیرش و درآمدزایی) (چکیده)
282 - سازه های اقتصادی- اجتماعی موثر بر انعقاد قرارداد چغندرکاران با کارخانه های قند استان خراسان شمالی (چکیده)
283 - بررسی میزان تمایل و عوامل موثر بر تبدیل زباله به کمپوست توسط خانوارها در کلان شهر مشهد (چکیده)
284 - استراتژی های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ایران: پیشنهاد طرح بانک مکانیزاسیون کشاورزی (چکیده)
285 - رشد بهره وری کل عوامل تولید زیستی، پیشرفت فنی و تغییر کارایی در تولید گندم دیم (چکیده)
286 - بررسی کارآیی فنی سیب زمینی کاران و عوامل موثر بر آن در شهرستان بجنورد (چکیده)
287 - اقتصاد محصولات GM: تئوری، کارکردها و سنجش نگرش (چکیده)
288 - عوامل موثر بر کارایی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسان (چکیده)
289 - بررسی مزیت نسبی صادارت گوشت مرغ ایران در منطقه خاورمیانه (چکیده)
290 - فقر مواد غذایی: نگرشی اقتصادی بر فرسایش خاک (چکیده)
291 - برآورد هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران (چکیده)
292 - مدیریت حفاظت اراضی گندم دیم با تاکید بر دانش بومی در ایران (چکیده)
293 - بررسی بازاریابی خرما: مطالعه موردی بم (چکیده)
294 - تاثیر بیمه بر بهره وری تولید گندم استان مازندارن: کاربرد مدل تجزیه (چکیده)
295 - ظرفیت پس انداز روستایی ایران: مطالعه موردی استان فارس (چکیده)
296 - عوامل موثر بر پذیرش مبارزه زیستی با کرم گلوگاه انار در استان خراسان رضوی ( مطالعه موردی) (چکیده)
297 - بررسی رابطه مبادله بازرگانی و نقش آن در صادارت (چکیده)
298 - رکود بازار مرکبات مازندران: پیامدها و راه حل ها (چکیده)
299 - توسعه شیلات در بعد اقتصادی و مساله تکنولوژی (چکیده)
300 - مقایسه جیره غذایی تحقیقاتی - تولیدی گوسفند پرواری (چکیده)
301 - برآورد تابع تولید و تعیین کارایی اقتصادی شالیکاران در سوادکوه (چکیده)
302 - عوامل کیفی موثر بر قیمت برنج: کاربرد مدل Hedonic pricing (چکیده)
303 - تخصیص بهینه عوامل تولید انگور با تاکید بر کشاورزی پایدار استان خراسان (چکیده)
304 - تاثیر مصرف نهاده ها بر ریسک تولید: کاربرد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته (چکیده)
305 - آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
306 - مبانی بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
307 - اعطای وام یا تحمیل هزینه های سنگین (چکیده)
308 - تاثیر نوسانات دوره ای بر حجم سپرده ها در بانک کشاورزی: مطالعه موردی در استان فارس (چکیده)
309 - بررسی سازه های موثر بر پس انداز روستائیان: مطالعه موردی استان فارس (چکیده)
310 - کارآیی اعطای وام به کشاورزان هزینه های پنهان وام (چکیده)
311 - ساختار ظرفیت پس انداز روستایی در ایران: مطالعه موردی استان فارس (چکیده)
312 - عوامل موثر بر پذیرش بیمه گندم: مطالعه موردی استان مازندران (چکیده)
313 - عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی کشاورزان شهرستان ساری (چکیده)
314 - Factors Influencing of Farmers Access to Credit and Role on Investment (چکیده)
315 - Determining the Role of Inputs, Climate and Insurance Protection Policy on Income Equality of Wheat Producers in Khorasan Provinces (چکیده)
316 - Determination of soil conservation effects on shadow price of soil quality in dry - farmed wheat in (چکیده)
317 - Household waste management in mashhad: charactristics and factors influencing on demand for collecti (چکیده)
318 - تأثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت چغندرقند در استان خراسان (چکیده)
319 - بررسی آثار حفاظت خاک بر عملکرد گندم دیم در استان های شمالی و غربی ایران (چکیده)
320 - بررسی علل افزایش فروش گندم به دولت در سال زراعی81-1380 (چکیده)
321 - بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسان (چکیده)
322 - بررسی کارایی بازاریابی مرغ گوشتی در استان خراسان (چکیده)
323 - برآورد کارایی تولیدکنندگان سیب استان خراسان (چکیده)
324 - کاربرد تحلیل فراگیر داده در برآورد کارایی چغندرکاران استان خراسان (چکیده)
325 - ساخت و ارزیابی سمپاش دستی با نازل دیسکی گریز از مرکز (چکیده)
326 - بررسی بازاریابی و تاثیر سیاست های تجاری به صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان (چکیده)
327 - تورم و پس انداز خانوارهای روستایی ( مطالعه موردی استان فارس) (چکیده)
328 - کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران (چکیده)
329 - Effect of Native Agricultural Mechanized Services Companies on National Mechanization Development (چکیده)