رخساره های رسوبی, دوره (13), شماره (2), سال (2021-5) , صفحات (163-172)

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند بغمشاه برمبنای نانوفسیل های آهکی در شمال طبس )

نویسندگان: ناهید خداشناس عبدل ابادی , فاطمه هادوی , مرضیه نطقی مقدم , احمدرضا خزاعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند بغمشاه در شمال طبس از رخنمون گستردهای برخوردار است. در این پژوهش سازند بغمشاه در برش چینه شناسی خروان با هدف مطالعه نانوفسیلھای آھکی مورد نمونه برداری قرار گرفته است. سازند مذکور در این برش با ضخامت ٢٣٩متر شامل مجموعه ای از شیل و مارن میباشد. با توجه به مطالعات دیرینه شناسی انجام شده ۴۶گونه متعلق به ٢٧ جنس با حفظ شدگی متوسط تا خوب در برش خروان شناسایی شد. نظر به اهمیت حضور گونه های شاخص و مجموعه گونه های همراه ، زیست زون های CC1تا CC5از زون بندی (1977) Sissinghتعیین گردید. برپایه زیست زونھای مشخص شده سن سازند بغمشاه در برش مورد مطالعه بریازین پیشین تا هوتریوین پسین پیشنهاد میشود

کلمات کلیدی

زیست چینه نگاری؛ بغمشاه؛ ننانوفسیل های آهکی؛ طبس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081604,
author = {خداشناس عبدل ابادی, ناهید and هادوی, فاطمه and مرضیه نطقی مقدم and احمدرضا خزاعی},
title = {زیست چینه نگاری سازند بغمشاه برمبنای نانوفسیل های آهکی در شمال طبس},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2021},
volume = {13},
number = {2},
month = {May},
issn = {2008-787X},
pages = {163--172},
numpages = {9},
keywords = {زیست چینه نگاری؛ بغمشاه؛ ننانوفسیل های آهکی؛ طبس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری سازند بغمشاه برمبنای نانوفسیل های آهکی در شمال طبس
%A خداشناس عبدل ابادی, ناهید
%A هادوی, فاطمه
%A مرضیه نطقی مقدم
%A احمدرضا خزاعی
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2021

[Download]