پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, Volume (2), No (30), Year (2019-12) , Pages (1-30)

Title : ( مطالعه پراکندگی و منشأ یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران )

Authors: Seyed Reza Hosseinzadeh , ali ghorbani shorestan , Alireza Karimi , Mahnaz Jahadi Toroghi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

رسوبات لسی در شمال شرقی ایران به شکل پراکنده و با ضخامت کم بر روی دامنه های رو به شمال، شمال شرقی و شرقی نهشته شده اند. مطالعه و بررسی این رسوبات می تواند در بازسازی فرایندهای ژئومورفولوژی گذشته کمک کند. هدف از این مطالعه شناسایی و تعیین پراکنش رسوبات لسی، بررسی ویژگی های بافت رسوب ها، ویژگی های مورفوسکپی)SEM ) و در نهایت منشأیابی این رسوبات در شمال شرق ایران و در محدوده استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و استان گلستان می باشد. در مجموع تعداد 119 نمونه سطحی به صورت پراکنده در کل منطقه برداشت و میزان گچ وآهک آنها مشخص گردید. از این تعداد20 نمونه پراکنده از منطقه جهت آزمایش توزیع اندازه ذرات و تعداد 4 نمونه جهت بررسی موفوسکپی)SEM )انتخاب شد. ماسه خیلی ریز، ذره غالب در نمونه ها بوده و مجموع سیلت درشت و سیلت خیلی درشت و ماسه خیلی ریز به بیش از 60 درصد می رسند. نتایج بدست آمده از اسکن دانه های کوارتز که نشان می دهد اکثر دانه ها دارای گرد شدگی کم، شکستگی ها زاویه دار، ضریب سایش کم و همچنین هاله مانند بودن ذرات بیانگر برداشت از بستر های رودخانه های قدیمی یا دشت های آبرفتی، مسافت حمل متوسط و قرار گرفتن در محیط های رسوبی بادی است بهمراه دالیلی چون غالب بودن شن خیلی ریز در نمونه ها می توان بعنوان شاهدی از محلی بودن و نزدیکی محل برداشت به محل نهشتگی در نظر گرفت. بین ارتفاع و میانگین اندازه ذرات نمونه های برداشت شده همبستگی منفی قوی وجود دارد و هر چه به ارتفاع محل برداشت نمونه افزوده می شود میانگین اندازه ذرات آن کوچکتر می شود و ضریب همبستگی آن 7/0 -می باشد.

Keywords

, رسوبات لسی, شمال شرق ایران, توزیع اندازه ذرات, مورفوسکپی, منشأیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081959,
author = {Hosseinzadeh, Seyed Reza and Ghorbani Shorestan, Ali and Karimi, Alireza and مهناز جهادی طرقی},
title = {مطالعه پراکندگی و منشأ یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران},
journal = {پژوهش های ژئومورفولوژی کمی},
year = {2019},
volume = {2},
number = {30},
month = {December},
issn = {2251-9424},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {رسوبات لسی، شمال شرق ایران، توزیع اندازه ذرات، مورفوسکپی، منشأیابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه پراکندگی و منشأ یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران
%A Hosseinzadeh, Seyed Reza
%A Ghorbani Shorestan, Ali
%A Karimi, Alireza
%A مهناز جهادی طرقی
%J پژوهش های ژئومورفولوژی کمی
%@ 2251-9424
%D 2019

[Download]