بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Alireza Karimi


موارد یافت شده: 182

1 - ارزیابی آلودگی و منش برخی عناصر سنگین در خاک‌های کشاورزی جنوب سبزوار، شمال شرق ایران (چکیده)
2 - New and revised small shelly fossil record from the lower Cambrian of northern Iran (چکیده)
3 - Long-term cultivation effects on soil properties variations in different landforms in an arid region of eastern Iran (چکیده)
4 - A first outline of the Quaternary landscape evolution of the Kashaf Rud River basin in the drylands of northeastern Iran (چکیده)
5 - مروری بر مدل‌های مفهومی و عددی تکامل کربنات‌های پدوژنیک در خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک (چکیده)
6 - مروری بر روش های اندازهگیری کربن خاک: ملاحظات تجربی، مزایا و معایب (چکیده)
7 - Purification and economic analysis of nanoclay from bentonite (چکیده)
8 - Detection of Lithologic Discontinuities in Soils: A Case Study of Arid and Semi-arid Regions of Iran (چکیده)
9 - مطالعه پراکندگی و منشأ یابی رسوبات لسی شمال شرق ایران (چکیده)
10 - بررسی تأثیر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک بر پایداری خاکدانه و پذیرفتاری مغناطیسی )مطالعهی موردی: دشت داوران رفسنجان، استان کرمان( (چکیده)
11 - ارزیابی خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد، در راستای مدیریت محیط زیست پایدار (چکیده)
12 - Evaluation the efficiency of different mulches to combat wind erosion of sandy soil (چکیده)
13 - احیای زیستی خاکهای آلوده توسط گیاهان (چکیده)
14 - ارزیابی کارآیی عملیات مکانیکی و زیستی بر فرسایش بادی در ایستگاه راه آهن تل حمید طبس (چکیده)
15 - احیای زیستی خاکهای آلوده توسط گیاهان (چکیده)
16 - بررسى غلظت فلزات سنگین روی، مس، کادمیم و سرب در زمیننمای داوران، رفسنجان (چکیده)
17 - شواهد پدوژنیک تغییرات محیطی کواترنری شمال شرق ایران در یک مقطع رسوبات لسی-آبرفتی (چکیده)
18 - بررسی تأثیر عوامل زمینزاد و انسانزاد بر توزیع عناصر سنگین در خاکهای تشکیل شده بر دامنه افیولیتی جنوب سبزوار (چکیده)
19 - افقهای وزیکولار در حاشیه پلایای سگزی اصفهان شاهدی برای خیزش غبار و فرسایش بادی طی کواترنر پایانی (چکیده)
20 - Efficient removal of 2,4-dinitrophenol from synthetic wastewater and contaminated soil samples using free and immobilized laccases (چکیده)
21 - مطالعه ایزوترم‌های جذب لاکاز توسط مونتموریلونیت K10 و زئولیت (چکیده)
22 - Geogenic and anthropogenic sources of potentially toxic elements in airborne dust in northeastern Iran (چکیده)
23 - Grain size and mineralogical studies of sandy sediments in southwestern Iran (چکیده)
24 - بررسی ارتباط شاخص های طیفی گیاهی با وضعیت شوری خاک اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (چکیده)
25 - Multivariate and geostatistical analyses of selected heavy metals in surface soils of Semnan industrial complex and surrounding areas (چکیده)
26 - هوادیدگی کانی ها توسط قارچ ها (چکیده)
27 - Paleopedology and magnetic properties of Sari loess-paleosol sequence in Caspian lowland, northern Iran (چکیده)
28 - بررسی هوادیدگی کانی بیوتیت توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر (چکیده)
29 - شکل‌های مختلف پتاسیم و همبستگی آن با ویژگی‌های کمّی و کیفی توتون در خاک‌های توتون‌کاری شمال ایران (چکیده)
30 - Impact of geomorphic disturbance on spatial variability of soil CO 2 flux within a depositional landform (چکیده)
31 - بررسی آلودگی فلز سنگین کادمیوم در خاک و گیاه گندم در اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد (چکیده)
32 - بررسی پراکنش مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اراضی آبرفتی رودخانه دجله در مزارع الصویره عراق، جنوب بغداد (چکیده)
33 - نرخ فرونشست گرد و غبار اتمسفری و ارتباط آن با برخی از پارامترهای اقلیمی در استان خراسان (چکیده)
34 - بررسی رابطه خاک- لندفرم در جنوب هرات، غرب افغانستان (چکیده)
35 - Constraining the timing of palaeosol development in Iranian arid environments using OSL dating (چکیده)
36 - Assessment of groundwater suitability for irrigation in a gold mine surrounding area, NE Iran (چکیده)
37 - Description of Soil Evolution in Southern Mashhad City Using Jenny's and Johnson and Watson-Stegner's Conceptual Models (چکیده)
38 - Estimation of Soil Organic Carbon in a Small-Scale Loessial Hillslope Using Terrain Derivatives of Northern Iran (چکیده)
39 - تاثیر مالچ های مختلف بر میزان فرسایش بادی خاک در سری های زمانی (چکیده)
40 - Spatial and temporal variations of airborne dust fallout in Khorasan Razavi Province, Northeastern Iran (چکیده)
41 - A survey on heavy metals pollution in water resources of Kouhe-Zar Mining area (The West of Torbat Heydarieh, Iran) (چکیده)
42 - بررسی تغییرات عمقی ویژگی‌های خاک‌های زیر کشت تاغ (Haloxylyn aphyllum) در منطقه یحیی‌آباد سبزوار (چکیده)
43 - Relationship of Soil Properties with Yield and Morphological Parameters of Pistachio in Geomorphic Surfaces of Bajestan Playa, Northeastern Iran (چکیده)
44 - روابط دو متغیره پارامترهای رسوبشناختی رسوبات شنی غرب اهواز (چکیده)
45 - ارزیابی عملکرد رگرسیون چندمتغیره، شبکه عصبی مصنوعی و برنامه‌ریزی بیان ژن در تخمین برخی خصوصیات خاک (چکیده)
46 - یک روش ساده فیزیکی خالص سازی سپیولیت (چکیده)
47 - Calcic soils as indicators of profound Quaternary climate change in eastern Isfahan, Iran (چکیده)
48 - OSL dating of palaeosols in arid environments of Iran (چکیده)
49 - شواهد پدوژنتیک تغییرات اقلیمی طی آخرین چرخه یخچالی-بین یخچالی کواترنری، مرکز و شمالشرق ایران (چکیده)
50 - ویژگی‌های خاک‌های درجای تشکیل شده در ناحیه افیولیتی سبزوار (چکیده)
51 - مطالعه ویژگی های سینتیکی آنزیم لاکاز گرفته شده از قارچ ترامتس ورسیکالر (Trametes versicolor) در حضور کانی¬های مونتموریلونیت و زئولیت (چکیده)
52 - بررسی عوامل مؤثر بر کربن آلی خاک در یک برش اقلیمی در استان کرمانشاه (چکیده)
53 - ارزیابی میزان آلودگی برخی از عناصر سنگین در خاک سطحی شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن (چکیده)
54 - مطالعه ویژگی‌های تغییر و تحول، رده بندی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی خاک‌های تحت کشت پسته دشت مه ولات خراسان رضوی (چکیده)
55 - Magnetic susceptibility and free iron oxides (Fed) of a loesspaleosol section at Southweastern Sari (Northern Iran) (چکیده)
56 - Grain size distribution and pedologic properties of sand dunes in Southern Sabzevar, (northeastern Iran) (چکیده)
57 - The sedimentology and mineralogy of sand dunes of southern Neyshabour (Northeastern Iran) (چکیده)
58 - Mineralogical characteristic of airborne dust in Khorasan Razavi Province (چکیده)
59 - Effect of climatological factors on airborne dust fallout rate in Khorasan Razavi Province, Northeast Iran (چکیده)
60 - Comparison the conservational management practices on wind erosion in Tabas region (چکیده)
61 - بررسی توزیع اندازه ذرات و پارامترهای اندازه ذرات رسوبات شنی جنوب سبزوار (چکیده)
62 - تاثیر اسیدسیتریک بر آزادسازی پتاسیم از کانی های سیلیکاته پتاسیم دار (چکیده)
63 - پارامترهای کمیت به شدت (Q/I) در خاک‌های زیر کشت توتون شمال ایران (چکیده)
64 - بررسی پارامترهای توزیع اندازه ذرات رسوبات شنی غرب اهواز (چکیده)
65 - چینه‌نگاری خاک‌شناختی و تاثیر حذف کربنات ها بر توزیع اندازه ذارت توالی‌های لسی-خاک قدیمی جنوب‌غربی ساری (چکیده)
66 - Digital soil mapping using remote sensing indices, terrain attributes, and vegetation features in the rangelands of northeastern Iran (چکیده)
67 - بررسی توزیع اندازه ذرات رسوبات بادی راه آهن طبس (چکیده)
68 - مقایسه اقدامات حفاظتی انجام شده بر فرسایش بادی در راه آهن طبس (چکیده)
69 - بررسی فعالیت و پایداری آنزیم لاکاز آزاد تثبیت شده در حضور کانی‌های مونتموریلونیت و زئولیت (چکیده)
70 - Discrimination of sand dunes and loess deposits using grain-size analysis in northeastern Iran (چکیده)
71 - ویژگی‌های سینتیکی آنزیم اوره‌آز در حضور رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت (چکیده)
72 - Lithogenic and anthropogenic pollution assessment of Ni, Zn and Pb in surface soils of Mashhad plain, northeastern Iran (چکیده)
73 - Impacts of geology and land use on magnetic susceptibility and selected heavy metals in surface soils of Mashhad plain, northeastern Iran (چکیده)
74 - Paleoenvironment of geomorphic surfaces of an alluvial fan in the eastern Isfahan, Iran, in the light of micromorphology and clay mineralogy (چکیده)
75 - شکل‌های مختلف پتاسیم خاک‌های مناطق توتون‌کاری شمال کشور (چکیده)
76 - مطالعه ویژگی‌های کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و تغییر و تحول خاک‌های پلایای بجستان (چکیده)
77 - بازسازی شرایط محیطی گذشته با استفاده از نشانگرهای زیستی و کانی شناسی رسی در رسوبات لسی شمال شرق ایران (چکیده)
78 - بررسی اثرات جهت و درجه شیب بر کیفیت خاک در جنوب شرق مشهد (چکیده)
79 - ارزیابی تاثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر رشد بنه زعفران(Crocus sativus L.) در شهرستان تربت حیدریه (چکیده)
80 - Climatic interpretation of loess-paleosol sequences at Mobarakabad and Aghband, Northern Iran (چکیده)
81 - Soil Quality Assessments in Some Iranian Saffron Fields (چکیده)
82 - Biomarkers in modern and buried soils of semi-desert and forest ecosystems of northern Iran (چکیده)
83 - Stable isotope geochemistry of pedogenic carbonates in loess-derived soils of northeastern Iran: Paleoenvironmental implications and correlation across Eurasia (چکیده)
84 - تاثیر بادهای غربی برهمبستگی ایزوتوپی کربنات‌های پدوژنیک شمال‌شرق ایران و غرب روسیه طی هولوسن میانی (چکیده)
85 - بررسی پارامترهای کشاورزی و خورندگی رسوبگذاری آب های زیرزمینی منطقه کوه زر )خراسان رضوی( (چکیده)
86 - مقایسه‌ی شاخص‌های مختلف تکامل خاک در برش طولی کرمان- بافت (چکیده)
87 - مطالعه سینتیک آزادسازی پتاسیم از چند کانی میکایی با استفاده از عصاره گیرهای استات آمونیم و تترافنیل بوران سدیم (چکیده)
88 - تهیه نقشه کربنات کلسیم معادل و رس خاک سطحی با استفاده از روش های زمین آماری (چکیده)
89 - تعیین مهم ترین ویژگی های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقه ی قاینات (چکیده)
90 - تقلیل اثرات تنش رطوبتی بر رشد گیاه ذرت و جذب عنصر پتاسیم با مصرف اسید هومیک (چکیده)
91 - مطالعه مورفولوژی و پذیرفتاری مغناطیسی دو مقطع دارای توالی‌های رسوبات لسی- خاک (چکیده)
92 - تاثیر حذف کربنات‌ها بر توزیع اندازه ذرات توالی‌ لسی- خاک قدیمی جنوب غرب ساری (چکیده)
93 - مطالعه تاثیر عوامل پدوژنیکی درخشکیدگی سرشاخه‌ها و مرگ‌ درختان پسته در مه‌ولات خراسان‌رضوی (چکیده)
94 - بررسی پارامترهای رسوب‌شناختی رسوبات شنی جنوب نیشابور (چکیده)
95 - تغییرات غلظت Cr، Ni و Mn در خاک های تشکی شده در طول یک ردیف پستی و بلندی از سنگ های فوق بازی در غرب مشهد (چکیده)
96 - مطالعه خاک شناسی پارینه در توالی های لس- خاک قدیمی در طول یک ردیف اقلیمی در شمال ایران (چکیده)
97 - بررسی تاثیرات ویژگی های خاکی بر نوع و پوشش گیاهی در بخشی از مراتع باجگیران خراسان شمالی (چکیده)
98 - مقایسه کارایی RMSE و NRMSE برای محاسبه مقدار مؤثر خطای مدل‌هایی با مجموعه داده‌های آموزش متفاوت (چکیده)
99 - ارزیابی وضعیت عناصر غذایی و تعیین محدودیت‌های بستر خاک فضای سبز پایانه مسافربری امام رضا (ع)، مشهد (چکیده)
100 - بررسی وضعیت آلودگی سرب و کادمیم در خاک‌های سطحی پایانه‌های مسافربری (مطالعه موردی: پایانه مسافربری امام رضا (ع)، مشهد) (چکیده)
101 - بررسی وضعیت پتاسیم خاک‌های سطحی مناطق توتون‌کاری شمال کشور (چکیده)
102 - تعیین سطح مناسب فسفر در خاک‌های مناطق توتون‌کاری استان‌های مازندران و گلستان برای توتون رقمK326 در شرایط گلدانی (چکیده)
103 - توزیع مکانی و زمانی نرخ فرونشست ذرات معلق اتمسفری در استان خراسان رضوی (چکیده)
104 - The impacts of changing rangeland into forest park on availability of heavy metals (چکیده)
105 - بررسی اثر جهت و موقعیت شیب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه طرق (چکیده)
106 - بررسی منشأ برخی از عناصر سنگین با استفاده از آمار چند متغیره در محدوده شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن (چکیده)
107 - تهیه نقشه خاک با استفاده از خصوصیات توپوگرافی و زمین آمار در بخشی از منطقه توشن، استان گلستان (چکیده)
108 - ارتباط شاخص های تکاملی رنگ خاکبا اکسیدهای آهن آزاد در برش اقلیمی کرمان بافت (چکیده)
109 - تاثیر سنگ‌های اولترابازیک بر مقدار Ni و Cr خاک‌های غرب مشهد (چکیده)
110 - توزیع Ni و Cr در اجزای اندازه ذرات خاک‌های تشکیل شده از اولترابازیک‌های غرب مشهد (چکیده)
111 - شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن (چکیده)
112 - رها‌سازی شکل‌های محلول، تبادلی و غیر‌تبادلی پتاسیم در برخی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار تحت تاثیر اسید اگزالیک (چکیده)
113 - تاثیر ماده مادری و کاربری اراضی بر تغییرات غلظت عناصر نیکل، سرب و روی ( مطالعه موردی: دشت مشهد ) (چکیده)
114 - Clay mineralogical changes in loess-soils sequences along an ecological gradient in northern Iran: Implications for palaeoenvironment (چکیده)
115 - Paleoecological changes in the Northeastern Iran, signals from carbon isotopic composition of pedogenic carbonates in loess derived soils (چکیده)
116 - اثر کودهای آلی و کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم ذرت علوفه‌ای (چکیده)
117 - اثر کودهای آلی و کود اوره بر جذب پتاسیم و آهن در دو رقم ذرت علوفه ای (چکیده)
118 - Isolation and identification of ferric reducing bacteria and evaluation of their roles in iron availability in two calcareous soils (چکیده)
119 - جداسازی و شناسایی باکتری های کاهنده آهن فریک از خاک های شالیزاری شمال ایران (چکیده)
120 - بررسی رابطه عناصر کم مصرف با عملکرد اقتصادی زعفران در منطقه قاین (چکیده)
121 - بررسی ذخیره پتاسیم خاک با استفاده از عصاره گیر تیزاب سلطانی (چکیده)
122 - تاثیر برخی ویژگی‌های فیزیکی وشیمیمایی خاک بر کربن آلی خاک های مرتعی در استان کرمانشاه (چکیده)
123 - بررسی اثر دما و بارندگی بر میزان کربن آلی خاک در بخشی از مراتع استان کرمانشاه (چکیده)
124 - Grain size parameters of aeolian deposits in Sarakhas area, Norteastern Iran (چکیده)
125 - Efficacy of orally administered montmorillonite for acute iron poisoning detoxification in rat (چکیده)
126 - Effects of humic acid on Ti2O nanoparticle biosynthesized by Lactobacillus delbrueckii subsp (چکیده)
127 - بررسی تغییرات عناصر سنگین سرب، روی و مس در منطقه شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن (چکیده)
128 - قابلیت تاغ در ترسیب کربن آلی خاک در تپه‌های شنی سبزوار (چکیده)
129 - مقایسه ی زمین‌آماری و مرسوم در تعیین تغییرات برخی از ویژگی‌های خاک سطحی (مطالعه ی موردی: جیرفت، استان کرمان) (چکیده)
130 - معرفی الگوریتم‌های مختلف جریان، برای تهیه نقشه شاخص خیسی و کربن آلی خاک در بخشی از اراضی لسی، منطقه توشن استان گلستان (چکیده)
131 - تاثیر مواد مادری و فرآیندهای خاک‎سازی بر توزیع عناصر سرب، روی، مس و نیکل در خاک‌های درجای پهنه بینالود، غرب مشهد (چکیده)
132 - پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس (چکیده)
133 - ارتباط پذیرفتاری مغناطیسی و عناصر سنگین در خاک سطحی دشت مشهد (چکیده)
134 - تعیین الگوی بهینه کشت در مقیاس محلی با هدف کاهش تخریب اراضی با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی (مطالعه‌ی موردی: منطقه‌ی روئین، استان خراسان شمالی) (چکیده)
135 - مطالعه‌ تاثیر زمان، دما، پ-اچ و غلظت اوره‌‌آز بر جذب و فعالیت آنزیم در رس‌های سپیولیت و ورمیکولیت (چکیده)
136 - بررسی امکان استفاده از کربن‌ آلی خاک به عنوان شاخصی برای تصمیم‌سازی درباره تغییر کاربری‌ اراضی (چکیده)
137 - تاثیر کلرید باریم بر آزاد‌سازی پتاسیم در تعدادی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار و بررسی سینتیک آزاد‌سازی پتاسیم در این کانی‌ها (چکیده)
138 - تاثیر مدیریت اراضی بر تغییرات کربن آلی خاک، توزیع اندازه ذرات و پایداری خاکدانه‌ها در طول چند توپوسکوئنس، در مناطق نیمه خشک خراسان شمالی (چکیده)
139 - بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت (چکیده)
140 - اثر جهت و موقعیت شیب بر روی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک در اراضی لسی شیب‌دار، منطقه توشن استان گلستان (چکیده)
141 - اقلیم گذشته شمال‌شرق ایران، آشکار شده به‌وسیله ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن در کربنات‌های پدورژنیک (چکیده)
142 - تعیین معیارهای ارزیابی اراضی به منظور شناسایی اراضی مناسب کشت محصولات دیم منطقه روئین، خراسان شمالی (چکیده)
143 - بررسی تاثیر اندازه ذرات و نوع عصاره‌گیر بر شکل‌های مختلف پتاسیم برخی کانی‌های میکایی و فلدسپات پتاسیم (چکیده)
144 - Correlation between Soil Taxonomy and World Reference Base for Soil Resources in classifying calcareous soils: (A case study of arid and semi-arid regions of Iran (چکیده)
145 - Pore Size Distribution as a Soil Physical Quality Index for Agricultural and Pasture Soils in Northeastern Iran (چکیده)
146 - کانی‌شناسی رس خاک‌های با مواد مادری گوناگون در پهنه بینالود، ‌غرب مشهد (چکیده)
147 - ارزیابی و بررسی تعمیم پذیری مدل استنباطی خاک-سرزمین (SoLIM) در نقشه برداری رقومی خاک با استفاده از مدل رقومی ارتفاع و مشتقات آن (چکیده)
148 - تاثیر مواد مادری، گچ و آهک، بر پذیرفتاری مغناطیسی خاک‌های جنوب مشهد (چکیده)
149 - Magnetic susceptibility and morphological characteristics of a loess–paleosol sequence in northeastern Iran (چکیده)
150 - تاثیر درازمدت دیم‌کاری بر میزان کربن آلی خاک در منطقه روئین، شمال شرق ایران (چکیده)
151 - مقایسه تاثیر کشت دیم یونجه و غلات بر تغییرات کربن آلی خاک در منطقه روئین خراسان شمالی (چکیده)
152 - استفاده از عصاره‌گیر تیزاب سلطانی به‌عنوان شاخصی از کانی‌های پتاسیم‌دار موجود در خاک (چکیده)
153 - Effect of slope aspects on variation of soil organic carbon in a loess hillslope of Toshan area, Golestan Province,Iran (چکیده)
154 - بررسی تاثیر اندازه بر شکل‌های مختلف پتاسیم کانی‌های مهم سیلیکاته پتاسیم‌دار (چکیده)
155 - تعیین مدیریت مناسب کربن آلی خاک در جهت کشاورزی پایدار، در جهات مختلف شیب اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن (چکیده)
156 - مطالعه تغییرات کربن آلی در موقعیت های مختلف شیب در اراضی لسی استان گلستان، منطقه توشن (چکیده)
157 - تاثیر ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک بر عملکرد گندم دیم در منطقه سیساب، شمال شرق ایران (چکیده)
158 - بررسی مفهوم خاک‌های درجا براساس تکوین و تکامل خاک‌های تشکیل‌شده از مواد مادری گوناگون در پهنه بینالود، مشهد (چکیده)
159 - تعیین مهم‌ترین ویژگی های موثر بر شاخص های کیفیت خاک در بخشی از زمین های کشاورزی و مرتعی جنوب مشهد (چکیده)
160 - تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات (چکیده)
161 - تعیین توزیع بهینه اندازه منافذ خاک با استفاده از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و بررسی عوامل موثر بر شاخص Sgi در جنوب شهر مشهد (چکیده)
162 - پیش بینی عملکرد گندم دیم به کمک شبکه های عصبی مصنوعی درمنطقه سیساب استان خراسان شمالی (چکیده)
163 - مطالعه کانیهای رسی در توالیهای لس- خاک قدیمی مبارک آباد و آق بند استان گلستان به منظور مقایسه شدت هوادیدگی خاک های مدرن قدیمی (چکیده)
164 - تاثیر نوع مواد مادری بر ویژگیهای مورفولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاکهای تشکیل شده در منطقه بینالود،مشهد (چکیده)
165 - لس: ویژگی ها و کاربردها برای مطالعات اقلیم گذشته (چکیده)
166 - بررسی تاثیر شاخص های کیفیت خاک بر فرسایش پذیری خاک های کشاورزی و مرتع (چکیده)
167 - مقایسه منحنی توزیع اندازه منافذ به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک در اراضی مرتعی و کشاورزی (چکیده)
168 - فرسایش بادی و کنترل آن درگناباد (چکیده)
169 - پراکنش رسوبات لسی در ایران (چکیده)
170 - شواهد پدولوژیکی و ژئومورفولوژیکی تغییر اقلیم در شمال شرق ایران (چکیده)
171 - تهیه نقشه شوری- سدیمی خاک با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب (چکیده)
172 - climate change in Northeast Iran based on the morphology of palygorskite and pedogenic carbonates in loess deposits (چکیده)
173 - مقایسه خصوصیات خاک های دارای پوشش گیاهی با سطوح مجاور عاری از پوشش در منطقه سگزی اصفهان (چکیده)
174 - توزیع کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد (چکیده)
175 - مقایسه برخی از خصوصیات و رده بندی خاک های غالب استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان (چکیده)
176 - توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در برخی از مواد مادری خاک های استان اصفهان (چکیده)
177 - چینه شناسی زمانی و پدولوژیکی رسوبات لسی شمال شرق ایران (چکیده)
178 - تشکیل و توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در خاکها و رسوبات جنوب مشهد (چکیده)
179 - Identification of loess deposits in northeast Iran using (چکیده)
180 - شناسائی خاک های لسی و تفکیک آنها از سایر خاک ها در جنوب شهر مشهد (چکیده)
181 - Chronostratigraphy of loess deposits in northeast Iran (چکیده)
182 - Distribution, lithology and provenance of peridesert loess deposits in northeastern Iran (چکیده)