همایش ملی الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس، مراکز زبان‌آموزی، دانشگاه‌ها و فضای مجازی , 2020-11-18

عنوان : ( روایت، روشی مؤثر برای تولید هیجانات تحصیلی مثبت دانشجویان: مطالعۀ موردی درس تاریخ زبان فارسی )

نویسندگان: زهرا جهانی , شیما ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب درسی یکی از منابع مهم یادگیری است و باید در تهیه و تدوین آن به ویژگیها و نیازهای فراگیران توجه شود، یکی از نیازهای مهم دانشجویان در فرآیند آموزش توجه به هیجانات آنهاست که باید در تدوین کتابهای درسی نیز مدنظر قرار گیرد. در پژوهش حاضر با توجه به نظریۀ هیجانات تحصیلی پکران (2002) به منظور افزایش هیجانات مثبت دانشجویان نسبت به مطالب درس تاریخ زبان فارسی و به تبع آن افزایش انگیزه برای یادگیری و به خاطرسپاری مطالب توسط آنان، نوع هیجانات دانشجویان نسبت به مطالب درس تاریخ زبان فارسی و همچنین میزان اطلاعات به یاد مانده این درس در ذهن آنان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، با 63 نفر از دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مصاحبه هایی در رابطه با اهمیت درس تاریخ زبان فارسی،نوع هیجانات و دانش فعلی آنان از مطالب این درس انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد 73/3 درصد دانشجویان اطلاعات زیادی از مطالب این درس در ذهن ندارند و نوع بیان احساسات آنان نیز نشان دهندۀ هیجانات منفی آنان نسبت به این مطالب است. بنابراین، نگارندگان به منظور بهبود شرایط و افزایش هیجانات مثبت دانشجویان استفاده از روایت را در تهیه و تدوین منابع آموزشی مرتبط با این درس پیشنهاد می دهند و معتقدند استفاده از روایت در تهیه و تدوین مطالب درسی انگیزۀ فراگیران را برای یادگیری و به یادسپاری مطالب افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, کتاب درسی, تاریخ زبان فارسی, هیجان تحصیلی, روایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082274,
author = {جهانی, زهرا and ابراهیمی, شیما},
title = {روایت، روشی مؤثر برای تولید هیجانات تحصیلی مثبت دانشجویان: مطالعۀ موردی درس تاریخ زبان فارسی},
booktitle = {همایش ملی الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس، مراکز زبان‌آموزی، دانشگاه‌ها و فضای مجازی},
year = {2020},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کتاب درسی، تاریخ زبان فارسی، هیجان تحصیلی، روایت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روایت، روشی مؤثر برای تولید هیجانات تحصیلی مثبت دانشجویان: مطالعۀ موردی درس تاریخ زبان فارسی
%A جهانی, زهرا
%A ابراهیمی, شیما
%J همایش ملی الزامات آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس، مراکز زبان‌آموزی، دانشگاه‌ها و فضای مجازی
%D 2020

[Download]