پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2020-08-17

عنوان : ( تاریخچه انباشت توالیهای رسوبی سازند تیرگان در برش‌های تاقدیس اشلیر و طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق) )

نویسندگان: سهیل همتی , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف پی جویی تاریخچه توالی‌های سازند تیرگان در بخش خاوری حوضه رسوبی کپه داق، برشهای اشلیر و طاهرآباد انتخاب و نمونه‌برداری گردید. مطالعه مقاطع نازک به شناسایی تعداد 16ریز رخساره و تعداد 11 ریز رخساره از نوع RMF و (8 SMF معادل آن) با توجه به استاندارد (Flugel (2010 منجر و تعداد سه FZ با چیدمان دریا به خشکی شامل FZ6، FZ7 و FZ8 نیز شناسایی شد. این ریزرخساره به صورت زیر می باشد: الف) جزرومدی: TMT1: Oncoid packstone معادل با RMF21 و SMF20 بوده و در FZ8 با شرایط جزرومدی قرار می گیرد. ب) لاگون: LMT2: Sandy bioclast wackestone هم تراز با RMF17 و (SMF18-Dasy Flugel (2010 و در شرایط لاگون FZ8 است؛ LMT3: Sandy Balkhania wackestone که معادل با RMF20 و SMF8 و در محیط لاگونی FZ7 قرارمی‌گیرد؛ LMT4: Bioclast wackestone، معادل با RMF20 وSMF8 و در یک کمربند رخساره‌ای FZ7با شرایط لاگونی است. پ) سدی: SMT5: Ooid bioclast packstone، هم تراز با RMF26 و SMF15-C، و در یک محیط سدی کمربند رخساره ای FZ7 و FZ6 تشکیل است؛ SMT6: Ooid bioclast packstone/ rudstone معادل RMF26 و SMF15-C، و در محیط پشت سدی کمربند رخساره‌ای FZ7 و FZ6 نهشته شده است؛ SMT7: Bioclast grainstone/ ooid rudstone ریز رخساره SMT7 معادل با RMF26-RMF27 و SMF15-c و در یک کمربند رخساره‌ای FZ7 و FZ6 تشکیل شده است؛ SMT8: Ooid peloid grainstone معادل با RMF29-RMF30 و SMF15-C و در کمربند رخساره‌ای FZ7 و FZ6 می باشد. SMT9: Bioclast ooid grainstone هم ترازبا RMF29-RMF30 و SMF15-C و در کمربند رخساره‌ای FZ7 و FZ6 تشکیل شده است. ت) پلاتفرم داخلی محدود: RMT10: Orbitolinids wackestone معادل با RMF13 و SMF18-For بوده که حاکی از رسوبگذاری نهشته‌ها در پلاتفرم داخلی محدود FZ8 و FZ7 است؛ RMT11: Bioclast wackestone/ packstone معادل با RMF13 و SMF18-For و بیانگر FZ8 و FZ7 است؛ RMT12: Bioclast intraclast packstone معادل ریزرخساره RMT12 ، RMF13 و SMF18-For بوده و FZ8 و FZ7 است. ث) دریای باز: OMT13: Fossiliferous mudstone که با توجه به استاندارد (Flugel (2010 هم تراز با RMF2 و SMF23 که مؤید کمربند رخساره‌ای FZ8 است؛ OMT14: Bioclast mudsone/wackestone این ریز رخساره هم تراز با RMF2 و SMF23 ارائه شده در نوشته (Flugel (2010 که نمایانگر کمربند رخساره‌ای FZ8 است؛ OMT15: Bioclast wackestone/floatstone که بر مبنای نوشته Flugel (2010) معادل با ریز رخساره‌های استاندارد RMF9 و SMF8 بوده و کمربند رخساره‌ای FZ7 می باشد. بنایراین، محیط انباشت رسوبات کربناته سازند تیرگان در برش چینه شناسی تاقدیس اشلیر را سکویی کربناته کم عمق تا کمی میانی رمپ مشخص می‌کند. همچنین همتی و همکاران (1395 الف - ب)، تعداد چهار نوع رخساره پالینولوژیکی مختلف شامل: الف) پالینوفاسیس 1: محیط حاشیه حوضه با اکسیژن کم (Marginal dysoxic- anoxic basin)؛ ب) پالینوفاسیس 2: محیط گذر فلات به دریای باز کم عمق با اکسیژن خیلی کم (Shelf to basin transition - dysoxic)؛ پ) پالینوفاسیس 3: شلف کم‌ژرفای ساحلی کم اکسیژن تا بدون اکسیژن (Proximal suboxic - anoxic shelf)؛ ت) پالینوفاسیس4: محیط دیرینه فلات احیایی انتهایی (Distal anoxic shelf) شناسایی کردند. علاوه براین بررسی دیرین بوم شناسی همتی و همکاران (1395) حاکی از انباشت این ردیف‌ها در یک محیط دور از ساحل نسبتاً عمیق حاوی اکسیژن بوده که رفته رفته به شرایط احیایی در بخش بالایی سازند رسیده است.

کلمات کلیدی

, سازند تیرگان, ریزرخساره, پالینوفاسیس, رمپ کربناته, حوضه رسوبی کپه داق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082347,
author = {همتی, سهیل and قادری, عباس},
title = {تاریخچه انباشت توالیهای رسوبی سازند تیرگان در برش‌های تاقدیس اشلیر و طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق)},
booktitle = {پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2020},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {سازند تیرگان، ریزرخساره، پالینوفاسیس، رمپ کربناته، حوضه رسوبی کپه داق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاریخچه انباشت توالیهای رسوبی سازند تیرگان در برش‌های تاقدیس اشلیر و طاهرآباد (خاور حوضه رسوبی کپه‌داق)
%A همتی, سهیل
%A قادری, عباس
%J پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2020

[Download]