پژوهشهای علوم دامی ایران, Volume (12), No (2), Year (2018-9) , Pages (135-149)

Title : ( اثر تزریق شکمبهای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجههای تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی )

Authors: hamid.taghavi , Abbas Ali Naserian , Reza Valizadeh , Ahmad Asoodeh , Alireza Haghparast ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

مهمترین عامل بازدارنده در استفاده از محصولات فرعی پسته در تغذیه دام، میزان بالای ترکیبات فنلی و تانن آن میباشد . این مطالعه جهت بررسی اثرات عصاره حاوی تانن محصولات فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، توازن نیتروژن و فراسنجه های تخمیری شکمبه در نشخوارکنندگان انجام شد. تعداد 4 راس گوسفند نر بلوچی بالغ دارای فیستولای شکمبهای در قفسهای متابولیسمی انفرادی نگهداری شدند. عصاره آبی 4 و 6 درصد تانن کل در جیره به داخل شکمبه تزریق شد. نتایج نشان داد ، محصولات فرعی پسته پس از تغلیظ در 3 سطح برآورد شده جهت تأمین 2 که تزریق عصاره تاثیر معنیداری بر مصرف خوراک، وزن بدن و قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و پروتئین خام نداشت ، اما سبب کاهش و نسبت استات به pH ، و افزایش زمان مصرف خوراک شد. با افزایش غلظت عصاره ،ADF و NDF ، معنیدار قابلیت هضم ظاهری ماده آلی پروپیونات مایع شکمبه به طور معنیداری افزایش، و مقادیر نیتروژن آمونیاکی، پروپیونات، والرات و ایزو والرات مایع شکمبه به طور معنیداری کاهش یافت. با تزریق عصاره، دفع نیترژن از طریق ادرار کاهش، ولی از طریق مدفوع و همچنین نیتروژن ابقا شده افزایش یافت. بهطور کلی نتایج آزمایش نشان داد که تزریق شکمبهای عصاره جهت تأمین 4 درصد جیره تانن کل ضمن حفظ قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، سبب بهبود توازن نیتروژن و ویژگیهای تخمیر شکمبهای گوسفندان شد.

Keywords

, تانن, تخمیر شکمبهای, قابلیت هضم ظاهری, نشخوارکنندگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1082622,
author = {حمید تقوی and Naserian, Abbas Ali and Valizadeh, Reza and Asoodeh, Ahmad and Haghparast, Alireza},
title = {اثر تزریق شکمبهای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجههای تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2018},
volume = {12},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3106},
pages = {135--149},
numpages = {14},
keywords = {تانن، تخمیر شکمبهای، قابلیت هضم ظاهری، نشخوارکنندگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تزریق شکمبهای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجههای تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی
%A حمید تقوی
%A Naserian, Abbas Ali
%A Valizadeh, Reza
%A Asoodeh, Ahmad
%A Haghparast, Alireza
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2018

[Download]