بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Valizadeh


موارد یافت شده: 569

1 - Can Alhaji maurorum as a halophyte plant be ensiled with molasses and Saccharomyces cerevisiae well? (چکیده)
2 - اثر منابع مختلف چربی در یره انتظار زایش بر مصرف خوراک گاوها، فراسنه‌های خونی، اندازه های بدنی و عملکرد گوساله‌های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
3 - The Effect of Dietary Barley Grain Substitution with Hydroponic Barley Grass on Milk Yield and Some Blood Metabolites of Saanen Lactating Goats (چکیده)
4 - Investigation of the Effects of Barley Grain Removal and Replacement of Wheat Bran with it, in the Diet of Saanen Dairy Goats (چکیده)
5 - اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی (چکیده)
6 - Effects of Alfalfa Particle Size on Ensalivation Rate, Chewing Efficiency, and Functional Specific Gravity of Particulate Matter in Hereford Steers (چکیده)
7 - مطالعه عملکرد بره‌های بلوچی تغذیه شده با بلوک‌های خوراک کامل حاوی علف نی (چکیده)
8 - تأثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای بزهای شیرده سانن (چکیده)
9 - بررسی روند تجزیه‌ بقایای سموم فوزالون و دیازینون در علف یونجه تازه، سیلو شده و انبار‌شده به‌ صورت خشک (چکیده)
10 - اثر کربوهیدرات‌های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
11 - اثر جیره‌های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره‌های ماده بلوچی (چکیده)
12 - اثر جاذب‌های آلی و معدنی آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه در شرایط برون‌تنی (چکیده)
13 - نقش مکمل روی (Zn) بر عملکرد بره‌های پرواری: فراتحلیل (چکیده)
14 - تأثیر استفاده از کشت‌های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه‌‌‌‌‌ای در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
15 - کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون ‌تنی و برون ‌تنی (چکیده)
16 - اثر تزریق شکمبه‌ای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
17 - Effect of Replacing Corn Silage with Canola Silage on Feed Intake, Nutrient Digestibility, Milk Yield, and Thyroid Hormones of Lactating Dairy Cows (چکیده)
18 - بررسی قابلیت هضم انواع خلر فرآوری شده در سیستم تولید گاز و محیط شکمبه و روده در شرایط برون تنی (چکیده)
19 - خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، فرآسنجه‌های تخمیری تولید گاز، گوارش پذیری نشاسته و ساختار گرانول‌های نشاسته در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 در مقایسه با واریته‌ها مختلف ذرت‌های تجاری-وارداتی (چکیده)
20 - تاثیر استفاده از منابع اسید های چرب اشباع و غیر اشباع در دوره انتظار و اوایل شیردهی بر پارامترهای التهابی و ایمنی گاوهای هلشتاین (چکیده)
21 - تاثیر استفاده از دانه گلرنگ-دانه کتان به صورت تغذیه ترتیبی در دوره انتقال بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین (چکیده)
22 - Evaluation of cockroach i> (Periplaneta americana) /i> powder as a potential feed ingredient for ruminants: chemical composition, fatty acids profile and ruminal degradability (چکیده)
23 - ﺗﺃثیر نسبت های مختلف علوفه به کنسانتره بر روند تجزیه پذیری مواد مغذی خوراک در شرایط برون تنی نشخوارکنندگان کوچک (چکیده)
24 - ترکیبات شیمیایی،تولیدگازو قابلیت هضم بخشهای مختلف گیاه خربزه (Cucumis melo .L) (چکیده)
25 - تأثیر تغذیه مرحله ای اسیدهای چرب غیر اشباع (دانه گلرنگ-کتان) در دوره انتقال بر پارامترهای تولید مثلی گاوهای شیری (چکیده)
26 - بررسی ویژگی های مدفوع گاوهای شیری در طی دوره ایجاد و بازگشت از افت چربی شیر در جیره حاوی ذرت دارای نرخ های متفاوت تجزیه پذیری نشاسته (چکیده)
27 - بررسی خصوصیات شکمبه گاوهای شیری در طی دوره ایجاد و بازگشت از افت چربی شیر در جیره حاوی ذرت دارای نرخ های متفاوت تجزیه پذیری نشاسته (چکیده)
28 - تأثیر استفاده از اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع در جیره انتظار زایش بر کیفیت آغوز و فاکتورهای خونی گوساله های متولد شده (چکیده)
29 - اثر فرآوری دانه جو و ذرت سوپرپخت با اسیدهای آلی بر پارامترهای تولید گاز (چکیده)
30 - تأثیر استفاده از دانه گلرنگ در دوره انتظار زایش بر پارامترهای خونی گاوهای هلشتاین (چکیده)
31 - بررسی مصرف ماده خشک، تولید شیر و چربی شیر در گاوهای ذوره ایجاد و بازگشت از افت چربی شیر با استفاده از ذرت دارای نرخ های متفاوت تجزیه پذیری نشاسته (چکیده)
32 - Using Schiff base method for protecting amino acids and modified in vitro method for measuring rumen protected amino acids (چکیده)
33 - EFFECT OF DIFFERENT SOURCES OF PECTIN-RICH BY-PRODUCTS SUBSTITUTED FOR BARLEY GRAIN ON THE PERFORMANCE OF HOLSTEIN DAIRY COWS (چکیده)
34 - Effect of nanocurcumin and fish oil as natural anti-inflammatory compounds vs. glucocorticoids in a lipopolysaccharide inflammation model on Holstein calves’ health status (چکیده)
35 - Use of Steam Treated Sugarcane Pith in the Diet of Finishing Calves as a Replacement for Low Grain Corn Silage (چکیده)
36 - Metabolic Fingerprinting of Feces from Calves, Subjected to Gram-Negative Bacterial Endotoxin (چکیده)
37 - The effect of dietary supplementation of ensiled pomegranate by-products on growth performance, nutrient digestibility, haematology parameters and meat characteristics of fat-tail lambs (چکیده)
38 - بررسی ترکیب شیمیایی، تولید گاز دانه خلر فرآوری شده با روش های مختلف حرارتی (چکیده)
39 - اثر دانه خلر فرآوری شده (آسیاب شده و اکسترود شده) به جای کنجاله سویا در استارتر بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های شکمبه ای و خونی در گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
40 - Modulation of ruminal pH, milk fat secretion, and biohydrogenation intermediates by alkalizing agents in dairy cows fed starch-rich diets (چکیده)
41 - Effect of different corn processing methods on starch gelatinization, granule structure alternation, rumen kinetic dynamics and starch digestion (چکیده)
42 - خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، فرآسنجه های تخمیری تولید گاز، گوارش پذیری نشاسته و ساختار گرانول های نشاسته در ذرت ایرانی سینگل کراس 207 و واریته های مختلف ذرت های تجاری وارداتی (چکیده)
43 - Characterizations of dissimilar S32205/316L welds using austenitic, super-austenitic and super-duplex filler metals (چکیده)
44 - بررسی تغییرات ظرفیت آنتیاکسیدانی شیر در گاوهای شیردۀ هلشتاین با استفاده از تغذیۀ دانۀ کتان اکسترود شده و فرآوردههای فرعی پوست پسته (چکیده)
45 - اثر استفاده از فرآودهای فرعی پسته بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیردۀ هلشتاین تغذیه شده با جیرۀ حاوی دانۀ کتان اکسترود (چکیده)
46 - Effect of corn starch digestibility on milk fat depression in Holstein dairy cattle (چکیده)
47 - In vitro evaluation of rumen fermentation of ground, dry rolled and steam-flaked corn compared with pre-grinding superconditioning pelleted corn. (چکیده)
48 - Effects of alfalfa silage treated using different varieties of waste date on feed intake, nutrient digestibility and performance of Holstein lactating dairy cows (چکیده)
49 - Effect of different levels of waste dates on the chemical composition and quality of alfalfa silage (چکیده)
50 - Effect of different times of super-conditioning in pelleted starter on nutrient digestibility and performance of pre-weaned calves (چکیده)
51 - Production of Rumen-Protected Essential Amino Acids with Chemical Technique (چکیده)
52 - اثر تزریق شکمبهای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجههای تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
53 - Effects of feeding rumen-protected amino acids on the performance of feedlot calves (چکیده)
54 - Alfalfa at three stages of maturity harvested at sunset and sunrise: botanical traits, chemical composition and dry matter digestibility (چکیده)
55 - Alfalfa at Three Stages of Maturity Harvested at Sunset and Sunrise: Effects on Dairy Cattle Performance (چکیده)
56 - Liquid molasses interacts with buffers to affect ruminal fermentation, milk fatty acid profile, and milk fat synthesis in dairy cows fed high-concentrate diets (چکیده)
57 - Effect of corn starch digestibility on milk fat depression in Holstein dairy cattle (چکیده)
58 - Composition and occurrence of aflatoxin M1 in cow's milk samples from Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
59 - ارزش غذایی دو گونه گیاهی Sophora alopecuroides و Sophora alopecuroides در دو مرحله فنولوژیکی (چکیده)
60 - تعیین پتانسیل تغذیه‌ای چهار گونه گیاه (Arctium lappa، Verbascum thapsus ، Althaea officinalis و Ferula hermonis) در مراتع خراسان رضوی (چکیده)
61 - تأثیر پرتو گاما، هیدروکسید سدیم، اوره و پلی اتیلن گلایکول بر ترکیببت فنولیک، تولید گبز و سبخت پروتئین میکروبی ضبیعبت پسته پبک کنی در شرایط آزمبیشگبهی (چکیده)
62 - In vitro evaluation of rumen fermentation of ground, dry rolled and steam-flaked corn compared with pre-grinding superconditioning pelleted corn (چکیده)
63 - Effects of alfalfa silage treated using different varieties of waste date on feed intake, nutrient digestibility and performance of Holstein lactating dairy cows (چکیده)
64 - Effect of different levels of waste dates on the chemical composition and quality of alfalfa silage (چکیده)
65 - Effect of different times of super-conditioning in pelleted starter on nutrient digestibility and performance of pre-weaned calves (چکیده)
66 - کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون تنی و برون تنی (چکیده)
67 - Effects of dietary supplementation of bentonite and Saccharomyces cerevisiae cell wall on acute-phase protein and liver function in high-producing dairy cows during transition period (چکیده)
68 - In vitro Effect of Essential Oils on Rumen Fermentation and Microbial Nitrogen Yield of High Concentrate Dairy Cow Diet (چکیده)
69 - وضعیت پرورش گوسفند و بز در ایران، گذشته، حال و آینده (چکیده)
70 - Nutritive Value of Rangeland Plants Compared to Medicago sativa (چکیده)
71 - Evaluation of Potential New Opportunities for Herbal Plants as Natural Products on Rumen Fermentation Patterns in vitro (چکیده)
72 - اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی (چکیده)
73 - Chemical composition and in vitro rumen fermentation of ensiled sugar industry coproducts (چکیده)
74 - تاثیر استفاده از کشت های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه ای در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
75 - نقش مکمل روی بر عملکرد بره های پرواری: فراتحلیل (چکیده)
76 - Evaluate the Inhibitory Activity of Thymus Vulgaris Essential Oil on Standard Strain and Ruminal Isolated Lactobacillus (چکیده)
77 - اثر رنگ بروموکروزول گرین بر فعالیت‌های تخمیری میکروارگانیسم‌های شکمبه و حذف آن از آب با استفاده از خاکستر پوست خربزه و بنتونیت سدیم فرآوری شده (چکیده)
78 - اثرات استفاده از پسماند کشمش بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و اسیدهای چرب فرار مایع شکمبه بره‌های نر بلوچی (چکیده)
79 - اثر رنگ کریستال ویولت بر تخمیر شکمبه‌ای در شرایط in vitro (چکیده)
80 - کارایی جاذب های ارزان قیمت در حذف رنگزای سافرانین از آب و محیط کشت (چکیده)
81 - عملکرد و پاسخ به تنش انتقال برههای ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکملهای آلی کروم و سلنیوم (چکیده)
82 - Effects of dietary supplementation of bentonite and yeast cell wall on serum blood urea nitrogen, triglyceride, alkaline phosphatase, and calcium in high-producing dairy cattle during the transition period (چکیده)
83 - عملکرد برههای پرواری بلوچی تغذیه شده با جیرههای حاوی سیلاژ پوسته و ضایعات آلوی عمل آوری شده با اوره (چکیده)
84 - تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری ذرت ایرانی سینگل کراس (702) و ارقام مختلف ذرت وارداتی با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز (چکیده)
85 - مقایسه ترکیب شیمیایی شیرخام و شیر پاستوریزه تولیدی در شهرستان مشهد (چکیده)
86 - مقایسه ترکیب شیمیایی شیرخام و شیر پاستوریزه تولیدی در شهرستان مشهد (چکیده)
87 - اثر سن از شیرگیری بر عملکرد تولیدمثلی برههای نر و ماده بلوچی (چکیده)
88 - اثر زود از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی میش و بره نژاد بلوچی (چکیده)
89 - ارزیابی تغذیه ای علف نی (Phragmites australis) در مراحل مختلف رشد‬‎ (چکیده)
90 - مطالعه بخش های پروتئین و کربوهیدرات ارقام مختلف جو به روش سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کرنل (چکیده)
91 - Effect of dietary inclusion of date seed (Phoenix dactylifera L.) on intake, digestibility, milk production, and milk fatty acid profile of Holstein dairy cows (چکیده)
92 - Effects of Adding Coated Urea on in vitro Gas Production of Dairy Cow (چکیده)
93 - اثر استفاده از سطوح مختلف ساپونین بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیری، جمعیت پروتوزوآی شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
94 - اثر جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو بر تولید شیر و برخی فراسنجه های خون بزهای شیری سانن (چکیده)
95 - بررسی اثرات ناشی از حذف دانه جو و جایگزینی سبوس گندم با آن در جیره بزهای شیری سانن (چکیده)
96 - اثر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره‌های ماده بلوچی (چکیده)
97 - Effect of varying sources of protein in glucogenic dairy diets on in vitro rumen microbial nitrogen yield (چکیده)
98 - تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ بوته گوجه‌ فرنگی فرآوری‌ شده با سطوح مختلف تفاله خشک چغندرقند به روش کیسه‌ های نایلونی و تولید گاز (چکیده)
99 - Effect of Supplementing Mixed Plant Essential Oils on Milk Yield and Composition, Ruminal Fermentation, and Candidate Blood Parameters of Holstein Lactating Dairy Cows (چکیده)
100 - Effect of Water Deprivation and Drinking Saline Water on Performance, Blood Metabolites, Nutrient Digestibility, and Rumen Parameters in Baluchi Lambs (چکیده)
101 - Effect of Varying Sources of Energy and Protein in Glucogenic a nd Lipogenic Dairy Diets on in Vitro Rumen Microbial Nitrogen Yield and Duodenal Utilizable Crude Protein (چکیده)
102 - Dietary inclusion of bull testicles meal on growth performance and immune function of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) (چکیده)
103 - جایگاه بز در دامپروری ایران و دورنمای پرورش و اصلاح آن (چکیده)
104 - مقایسه اثر اتوکلاو و آب جوش بر عمل آوری کاه گندم با قارچ های Ceriporiopsis subvermispora و Lentinula edodes (چکیده)
105 - A New Low Protein Feeding Strategy for Enhancing Nitrogen Utilization in Lactating Dairy Cows (چکیده)
106 - تاثیر تغذیه شبانه بر ترکیبات شیر و متابولیت های خونی گاو های شیرده و همبستگی آن با THI در شرایط تنش گرمایی (چکیده)
107 - تاثیر تغذیه شبانه بر عملکردگاوهای شیرده و همبستگی آن با THI در شرایط تنش گرمایی (چکیده)
108 - The Effect of Intermittent Watering on Performance, Blood Metabolites, and Nutrient Digestibility in Baluchi Lambs (چکیده)
109 - In Vitro Rumen Fermentation and Furans Degradation Potential of Rock Candy Juice and Sugarcane Molasses (چکیده)
110 - تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کوشیا بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای بزهای شیرده سانن (چکیده)
111 - A Study of Rumen Microbial Community of Baluchi Lambs Fed a High Concentrate Diet Containing Conventional Ingredients (چکیده)
112 - Rumen microbial community of Saanen goats adapted to a high-fiber diet in the northeast of Iran (چکیده)
113 - بررسی روند تجزیه‌ بقایای سموم فوزالون و دیازینون در علف یونجه تازه، سیلو شده و انبار‌شده به‌صورت خشک (چکیده)
114 - بررسی آزمایشگاهی تأثیر فوزالون و دیازینون بر فراسنجه های تخمیری و برخی جمعیت های میکروبی شکمبه (چکیده)
115 - اثر کاربرد بنتونیت سدیم بر تولید شیر ، قابلیت هضم و مصرف خوراک گاو های شیرده ی هولشتاین تغذیه شده با سیلاز یونجه آلوده به افت کش فوزالون (چکیده)
116 - اثر کربوهیدرات های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاو های شیرده ی هولشتاین (چکیده)
117 - اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده در تقابل با نقش آنتی اکسیدانی هسته انار بر فیزیولوژی و متابولیسم بزهای سانن در دوره انتقال (چکیده)
118 - اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین (چکیده)
119 - Effect of particle size and partial replacement of alfalfa hay by soya bean hulls on nutrient intake, total tract digestibility and rumen degradability of diets by Holstein steers (چکیده)
120 - مقایسه تأثیر استفاده از پودر کرم توبیفکس (Tubifex tubifex) پرورشی و تجاری در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی آنجل (Pterophylum scalare) قبل و بعد از تنش هوا (چکیده)
121 - آنالیز کمی ترکیبات موجود در بخشهای مختلف گیاه خربزه ) L. Cucumis melo ( با روشهای متداول آزمایشگاهی (چکیده)
122 - تعیین و مقایسه ترکیبات شیمیایی بخشهای مختلف میوه خربزه در تغذیه دام (چکیده)
123 - Nutritional value, fourier transform infrared spectroscopic molecular structures, mycotoxines and heavy metals concentration of un-ripe, ripe and sun-dried fruit from 'Sultana' grapevine for ruminants (چکیده)
124 - Selenium-methionine and chromium-methionine supplementation of sheep around parturition: impacts on dam and offspring performance (چکیده)
125 - مطالعه ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی بوته طالبی سیلو شده در شرایط برون تنی و اثر تغذیه آن بر عملکرد بره های افشاری (چکیده)
126 - In Vitro Yield of Microbial-N from Fermentation of Glucogenic and Lipogenic Diets Provided by Different Sources of Rumen Degradable Amino Acids (چکیده)
127 - اثر تغذیه طولانی مدت کلرید کادمیوم بر غلظت آن در بافتها، ادرار و مدفوع و غلظت عناصر آهن، روی و مس در بافتهای گوسالههای نر هلشتاین (چکیده)
128 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران (چکیده)
129 - ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری (چکیده)
130 - ارزش غذایی سبوس گندم کارخانجات آرد استان خراسان رضوی در تابستان و زمستان و تاثیر جایگزینی سبوسهای تابستانه بجای جو، بر عملکرد بزهای شیری سانن (چکیده)
131 - Effects of phosalone consumption via feeding with or without sodium bentonite on performance, blood metabolites and its transition to milk of Iranian Baluchi sheep (چکیده)
132 - تأثیر محصولات فرعی پسته بر فعالیت های آنزیمی شکمبه (چکیده)
133 - The Effect of Herbal Plant Mixture (HPM) on Gas Production Kinetics in In Vitro (چکیده)
134 - بررسی بیان ژنهای SCD و FASN در میشهای بلوچی و نژادهای سنتز شده ایران بلک و آرمان (چکیده)
135 - اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده و هسته انار بر ظرفیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنزیمی و فاکتورهای التهابی خون بزهای سانن پیرامون زایش (چکیده)
136 - Improving Qualitative Properties of Extruded Linseed as Mixed with Different Absorbent Materials in Iran (چکیده)
137 - اثر اسانس گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر لاکتوباسیل های جدا شده از شکمبه گاو (چکیده)
138 - تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی (چکیده)
139 - اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده (چکیده)
140 - بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف آفت کش دیازینون ) diazinon ( همراه و یا بدون بنتونیت سدیم بر پارامترهای تولید گاز در شرایط in vitro (چکیده)
141 - مقایسه روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون در یونجه سیلو شده (چکیده)
142 - اوره کند رهش، تامین کننده نیتروژن مورد نیاز در شکمبه (چکیده)
143 - EFFECT OF MENTHA PIPERITA ESSENTIAL OIL ON RUMINAL ISOLATED LACTOBACILLUS (چکیده)
144 - Growth performance, feed digestibility, body composition, and feeding behavior of high- and low-residual feed intake fat-tailed lambs under moderate feed restriction (چکیده)
145 - بررسی روند تجزیه پذیری دو آفت کش فوزالون و دیازینون و کاهش اثرات زیست محیطی آنها پس از کاربرد در سطح مزرعه یونجه (چکیده)
146 - Modelling Anaerobic Digestion of Cow Manure to predict Methane Flow Rate (چکیده)
147 - A comparison of nutritional value of raisin wastes obtained from two Iranian grape varieties by in vitro rumen fermentation (چکیده)
148 - تعیین ترکیبات شیمیایی خلر فرآوری شده و بررسی قابلیت هضم و تولید گاز به روش آزمایشگاهی (چکیده)
149 - بزرسی ییضگی بَی گ اًرش پذیزی شکمب ای ی پس اس شکمب ای پزیتئیه کزم خبکی)آیشیىیب ف تًیدا( بب استفبد اس ریش بَی بزین تىی (چکیده)
150 - بررسی کنش تجزیه پذیری پروتئین کنجاله سویا و فرآوری فیزیکی دانه جو بر ویژگی های تخمیرپذیری و تولید پروتئین میکروبی جیره های گلوکوژنیک (چکیده)
151 - تاثیر فراوری دانه جو پرک شده در مقابل آردی بر تولید پروتئین میکروبی حاصل از جیره های گلوکوژنیک و مقایسه (چکیده)
152 - اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده (چکیده)
153 - اثرات افزودن مقادیر متفاوت پودر سیر و اکالیپتوس بر فراسنجه های تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
154 - اثر جاذب های آلی و معدنی آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
155 - مقایسه فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و کاهش فوران های موجود در ملاس و شیره نبات با استفاده از روش برون تنی (چکیده)
156 - Effect of dietary sugar concentration and sunflower seed supplementation on lactation performance, ruminal fermentation, milk fatty acid profile, and blood metabolites of dairy cows (چکیده)
157 - استفاده از مدل حیوانی گوسفند در بررسی اثر تغذیه بر مقاومت انسولینی و بیان ژن GLUT4 در ماهیچه (چکیده)
158 - کنتیک تجزیه پذیری اوره و سایر منابع اوره کند رهش بر آزادسازی نیتروژن در شکمبه نشخوارکنندگان (چکیده)
159 - Effect of Processing Protein Supplements with Tannin Extracted from Pistachio by‐Products on Performance of Holstein Dairy Cows in Early Lactation (چکیده)
160 - اثر محصولات فرعی پسته و دانه کلزا برگوارش پذیری مواد مغذی و برخی متابولیت های خون در گوسفند بلوچی (چکیده)
161 - اثر ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم فیبر غیر محلول در شوینده خنثی، جمعیت میکروبی و اتصال میکروب های هاضم فیبر کاه جو (چکیده)
162 - بررسی ویژگی های شیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی هسته انار و برخی تفاله‌های گیاهی در تقابل با پراکسیداسیون حرارتی روغن سویا در فرآوری خوراک (چکیده)
163 - Pomegranate seed pulp, pistachio hulls, and tomato pomace as replacement of wheat bran increased milk conjugated linoleic acid concentrations without adverse effects on ruminal fermentation and performance of Saanen dairy goats (چکیده)
164 - مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز ) FTIR ( و آنالیز چند متغیره (چکیده)
165 - تعیین دوره های بحرانی آب و هوایی در مدیریت گاوهای شیری شمال شرق ایران با استفاده از شاخص رطوبتی دمایی ) - THI ) (چکیده)
166 - ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر (چکیده)
167 - اثر افزودن ساکارز و دانه آفتابگردان به جیره بر عملکرد شیردهی و الگوی تخمیر شکمبه در گاوهای شیری (چکیده)
168 - Rumen microbial community composition varies with diet and host, but a core microbiome is found across a wide geographical range (چکیده)
169 - ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تولید گاز گیاهان شورزیست سلمکی سفید (Atriplex canesences)، علف شور (Salsola rigida) و چمن شور(Aeluropus littoralis) (چکیده)
170 - Prediction of energy contents and potential nutrient supply of raisin byproducts for ruminants using National Research Council feeding system and in vitro gas production method (چکیده)
171 - Nutritive value of several raisin by-products for ruminants evaluated by chemical analysis and in situ ruminal degradability (چکیده)
172 - تفسیرپروفیل تولیدگاز اندازه گیری شده توسط سیستم تمام اتوماتیک اندازه گیری فشاردرمنابع کربوهیدرات های غیرفیبری جامدومایع بااستفاده ازمدل های ریاضی مختلف (چکیده)
173 - مقایسه پروتیئن قابل استفاده در دئودنوم کنجاله سویا فراوری شده و نوع معمولی با استفاده از روش نوین مبتنی بر ازت آمونیاکی تولید شده در محیط برون تنی شکمبه (چکیده)
174 - Application of esterase inhibitors: A possible new approach to protect unsaturated fatty acids from ruminal biohydrogenation (چکیده)
175 - Crude Protein Fractions and in vitro Gas Production of Alfalfa Silages Treated with Pistachio by‐Products Extract  (چکیده)
176 - Effects of extrusion process on physicochemical properties, in situ rumen degradability, oxidative stability and α-Linolenic acid retention in Flaxseed during long term storage (چکیده)
177 - Fat Absorption Capacity of Alfalfa Hay Harvested at Three Stages of Maturity with Different Particle Sizes and some Feedstuffs on Common Oil Sources (چکیده)
178 - Effects of sucrose and sunflower oil addition to diet of Saanen dairy goats on performance and milk fatty acid profile (چکیده)
179 - مقایسه ارزش غذایی سه گونه گیاه شورزیست با کاه گندم و یونجه (چکیده)
180 - اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق ) 2 + H 4 CH ( و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی (چکیده)
181 - اثر پسماندهای پسته و دانه کلزا بر گوارشپذیری مواد مغذی و برخی متابولیتهای خون در گوسفند بلوچی (چکیده)
182 - تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین غیر قابل تجزیه به پروتئین تجزیه پذیر در شکمبه بر وزن بدن و اندازه های بدنی در بزغالههای سانن (چکیده)
183 - تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین تجزیه پذیر به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر عملکرد و بازدهی خوراک در بزغالههای سانن (چکیده)
184 - اثر افزودن پیه به جیرههای حاوی ذرت و جو بر عملکرد، فراسنجههای خونی و بیان ژن GLUT4 ماهیچه برههای ماده بلوچی (چکیده)
185 - اثر تزریق شیردانی منابع مختلف کربوهیدراتی و چربی بر توازن نیتروژن گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
186 - ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری (چکیده)
187 - مقایسه ساختار مولکولی کربوهیدرات در انواع مختلف غلات (جو، ذرت و سورگوم) با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (چکیده)
188 - ارتباط ساختار مولکولی پروتئین با میزان پروتئین قابل متابولیسم و توازن پروتئین در شکمبه گاوهای شیری (چکیده)
189 - مطالعه اثرات سیلاژ بوته سیبزمینی غنی شده با سبوس گندم بر روی روند تجزیهپذیری مادهخشک با تکنیک گاز تست (چکیده)
190 - تعیین ترکیب شیمیایی و تولیدگاز اندام هوایی بوته گوجه فرنگی خشک و سیلوشده (چکیده)
191 - بررسی اثر جایگزینی سیلاژ بوته گوجهفرنگی با سیلاژ ذرت بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
192 - تعیین اثرات تفاله چغندرقند آمونیاکی شده توسط سطوح بالای آمونیاک با افزودن آنزیم و آب بر پارامترهای تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
193 - تعیین اثرات تفاله چغندر قند آمونیاکی شده توسط سطوح پایین آمونیاک و افزودن آنزیم و آب بر روی پارامترهای تولیدی گاز در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
194 - The effect of polyvinyl polypyrrolidone, polyethylene glycol and urea on polyphenolic compounds and in vitro gas production of pomegranate seed and peel (چکیده)
195 - The influence of steam treated sugarcane pith on digestibility, rumen passage rate and fermentation of Iranian Baluchi sheep (چکیده)
196 - Chemical Composition, DM and NDF Degradation Kinetics in Rumen of Eleven Different Date Pits (چکیده)
197 - Extraction of Phenolic Compounds and Tannins from Pistachio By-products (چکیده)
198 - Detecting carbohydrate molecular structural makeup indifferent types of cereal grains and different cultivars withineach type of grain grown in semi-arid area using FTIRspectroscopy with uni- and multi-variate molecular spectralanalyses (چکیده)
199 - تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیتهای خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن (چکیده)
200 - تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلیاتیلنگلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن (چکیده)
201 - Protective Effects of Vitamin C (Ascorbic Acid) in Lead Acetate Exposed Diabetic Male Rats: Evaluation of Blood Biochemical Parameters and Testicular Histopathology (چکیده)
202 - اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکیب شیمیایی خصوصیات تخمیری تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکبات (چکیده)
203 - In vitro Rumen Fermentation and Gas Production: Influence of Different by-productFeedstuffs (چکیده)
204 - چالشهای پرورش گوسفند در ایران (چکیده)
205 - Determination of Chemical Composition and Gas Production of Ensiled Tomato Shoot (چکیده)
206 - Determination Effects of Ammoniated Sugar Beet Pulp by Different Levels of Ammonia by Addition of Enzyme and Water on Parameters of In Vitro Gas Production (چکیده)
207 - Milk Yield and Compositions of Iranian Sannen Dairy Goats Fed Diets Containing Pistachio Hull Tannin and Polyethylene Glycol (چکیده)
208 - Evaluation of Raw Bitter Vetch (Vicia Ervilia) Nutritive Value Using Chemical Composition, in Sacco and in Vitro Techniques in Ruminant (چکیده)
209 - Impacts of Feeding Selenium-Methionine and Chromium-Methionine on Performance, Serum Components, Antioxidant Status, and Physiological Responses to Transportation Stress of Baluchi Ewe Lambs (چکیده)
210 - تأثیر عصاره آبی- الکلی صمغ آنغوزه بر وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در رت های بالغ ویستار (چکیده)
211 - Effect of forage inclusion and particle size in diets of neonatal lambs on performance and rumen development (چکیده)
212 - تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
213 - تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان) (چکیده)
214 - تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
215 - تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران در مراحل مختلف برداشت به روشهای درون کیسه ای و آزمایشگاهی (تولید گاز (چکیده)
216 - The Effect of Growth Stage and Cutting Time on Chemical Composition In Vitro Digestibility and Fermentative Gas Production of Alfalfa Forage (چکیده)
217 - اثر افزایش فشار و مجاورت گازهای تخمیری با میکروبهای شکمبه بر تولید و ترکیب گاز و قابلیت هضم در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
218 - اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق (CH4 + H2) و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی (چکیده)
219 - اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته (چکیده)
220 - Effects of including alfalfa hay cut in the afternoon ormorning at three stages of maturity in high concentraterations on dairy cows performance, diet digestibility andfeeding behavior (چکیده)
221 - اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین (چکیده)
222 - Study of in vitro rumen fermentation kinetics of sour grape pomace ensiled with some additives in ruminants (چکیده)
223 - Effects of timing to start lipogenic diet on productive and reproductive responses in periparturient dairy cows (چکیده)
224 - مقایسه عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ههای لیپوژنیک یاگلوکوژنیک در دوره قبل از زایش (چکیده)
225 - تأثیر تنش شوری بر ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و خصوصیات تولید گاز گیاه کوشیا (چکیده)
226 - Extrusion of sorghum starch enhances ruminal and intestinaldigestibility, rumen microbial yield and growth in lambs fedon high-concentrate diets (چکیده)
227 - Studies on the effects of different chemical additives on the nutritive value of ensiled barley distillers grain (BDG) using in vitro techniques (چکیده)
228 - Effects of supplementation of lactic acid bacteria on growth performance, blood metabolites and fecal coliform and lactobacilli of young dairy calves (چکیده)
229 - اثر سطوح افسایشی ساپونین بر تولید گاز در شرایط برون تنی (چکیده)
230 - اثز تغذیه روغه سویای اکسید شده و هسته اوار بز ظزفیت آوتی اکسیداوی و فاکتور های التهابی خون بشهای ساوه در پیزامون سایش (چکیده)
231 - اثز تغذیه روغن سویای اکسید ضده در تقابل با نقص آنتی اکسیدانی هسته انار بز متابولیسم بز های سانن در دوره انتقال (چکیده)
232 - Protein molecular structures in alfalfa hay cutat three stages of maturity and in the afternoonand morning and relationship with nutrient (چکیده)
233 - Toxicological effects of diazinon as anorganophosphate pesticide on fermentationactivity of microorganisms and evaluation ofsodium bentonite as a toxin binder by using (چکیده)
234 - Extraction of Phenolic Compounds and Tanninsfrom Pistachio By-products (چکیده)
235 - Detecting Chemical Molecular StructureDifferences among Different Iranian BarleyCultivars Using Fourier Transform InfraredSpectroscopy (چکیده)
236 - Nutritional evaluation of ensiled brewers’ grain by the in vitro and in situ techniquesin vitro and in situ techniques (چکیده)
237 - sodium bentonite as a toxin binder by using Toxicological effects of diazinon as an organophosphate pesticithe in vitro batch culturede on fermentation activity of microorganisms and evaluation of (چکیده)
238 - بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915 ILSTS و 45 LGB ،BMS1350در گوسفندان نژاد بلوچی (چکیده)
239 - ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه ای گون اسپرسی (Astragalus brevidens Freyn & Sint) و مازندرانی (Astragalus masenderanus Bunge) در شرایط برون تنی (چکیده)
240 - بررسی وضعیت مدیریت پرورش گاو شیری در استان های خراسان (چکیده)
241 - Effect of phosalone on rumen in vitro fermentation parameters (چکیده)
242 - برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro (چکیده)
243 - Effects of Saponins on Rumen Fermentation, Nutrients Digestibility, Performance, and Plasma Metabolites in Sheep and Goat Kids (چکیده)
244 - مقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ه های لیپوژنیک یا گلوکوژنیک در دوره قبل از زایش (چکیده)
245 - مطالعه ساختار مولکولی پروتئین ارقام سورگوم ایرانی با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه مادون قرمز (چکیده)
246 - برآورد تولید اسیدهای چرب فرار در شکمبه گاوهای شیری هلشتاین بااستفاده از شبکه‏ های عصبی و عصبی - فازی تطبیقی (چکیده)
247 - مطالعه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آ نها در تغذیه نشخوارکنندگان (چکیده)
248 - اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assafoetida) بر پارامترهای خون و هیستوپاتولوژی بیضه در رت های نر ویستار (چکیده)
249 - Replacing alfalfa with different levels of pistachio hull and its effects on feed intake and digestibility of nutrients in total tract, rumen and post-rumen in Balochi male lambs (چکیده)
250 - Different levels of tannin by dietary addition of pistachio hull and plasma metabolic profile in Balochi male lambs (چکیده)
251 - Effects of pistachio tannins on nitrogen metabolism in Balochi male lambs (چکیده)
252 - Liver enzymes and immune system response of Saanen dairy goats supplemented with pistachio hull and polyethylene glycol (چکیده)
253 - Effects of pistachio hull and polyethylene glycol supplementation on milk yield and compositions in Saanen dairy goats (چکیده)
254 - Milk fatty acid profile of Saanen dairy goats fed diets containing pistachio hull tannin and polyethylene glycol supplementation (چکیده)
255 - Effects of feeding pistachio hull and polyethylene glycol (PEG) supplementation on milk fatty acids composition in Saanen dairy goats (چکیده)
256 - Effects using of pistachio hull and polyethylene glycol supplementation on feed intake and apparent digestibility of nutrients in Saanen dairy goats (چکیده)
257 - Effect of different levels of pistachio hull on in vitro gas production. (چکیده)
258 - Increased dietary tannin by addition of pistachio hull and its relation to fermentation parameters and protozoa con -tent of rumen in Balochi male lambs. (چکیده)
259 - اثرعصاره آلوئه ورا و کلپوره بر متابولیسم گلوکز و چربی خون رت های نر ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (چکیده)
260 - تأثیر جایگزینی یونجه با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیر شکمبه، متابولیتهای خون و ابقاء نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی (چکیده)
261 - تاثیر نوع چربی جیره و روش فرآوری دانه جو بر فعالیت جویدن و تخمیر شکمبه ای گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
262 - اثر متقابل فرآوری دانه جو و نوع روغن بر قابلیت هضم و توازن نیتروژن در گوسفند بلوچی (چکیده)
263 - اثر تزریق داخل شیردانی منابع گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر تست تحمل گلوکز گوسفندان (چکیده)
264 - Effects of pistachio by-product in replacement of lucerne hay on microbial protein synthesis and fermentative parameters in the rumen of sheep (چکیده)
265 - بررسی تاثیر عصاره آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی و هیستوپاتولوژی بیضه موش های صحرایی نر ویستار (چکیده)
266 - تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران خشک و سیلو شده به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی (چکیده)
267 - تاثیر عصاره آبی-الکلی آنغوزه بر عملکرد تولید مثلی رتهای وپستار نر (چکیده)
268 - اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح کاه گندم عمل آوری شه با گاز آمونیاک بر عملکرد و ارزیابی اقتصادی آزمایش در جیره تلیسه های هلشتاین (چکیده)
269 - تاثیر سطوح افزایشی ساپونین بر متابولیت‏های خونی و pH شکمبه بزغاله های نر سانن (چکیده)
270 - تاثیر جایگزینی پوسته پسته با یونجه در جیره گوسفندان بلوچی بر جمعیت باکتری‏ های سلولولیتیک در شکمبه (چکیده)
271 - اثر سود، اوره، پرتو و پلی اتلین گلیکول (PEG) در پوسته پسته بر تولید گاز و برآورد سنتز پروتئین میکروبی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
272 - اثر افزودن روغن کانولا در آب آشامیدنی گاوهای دوره ی انتقال بر متابولیت های خونی (چکیده)
273 - تاثیر منابع مختلف پکتینی بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر در گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
274 - تاثیر استفاده از پوسته پسته و مکمل پلی اتیلن گلایکول (PEG) بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیبات شیر متابولیت های چربی خون و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیری سانن (چکیده)
275 - اثر افزودن روغن گلیسرول و کانولا در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری در دوره ی انتقال (چکیده)
276 - اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه ای بر متابولیسم نیتروژن در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه (چکیده)
277 - تعیین ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات ها یونجه چیده شده در سه مرحله رشد و در صبح و بعداظهر با طیف سنجی FTIR (چکیده)
278 - مقایسه پتانسیل تجزیه پذیری ماده خشک برگ کلم سفید و قرمز به روش درون کیسه ای in situ (چکیده)
279 - بررسی ارزش غذایی ضایعات حاصل از عصاره گیری مالت بصورت سیلاژ در تغذیه نشخوارکنندگان (چکیده)
280 - اثر عصاره آنغوزه بر متابولیسم گلوکز و لیپوپروتیین های خون رت های نر ویستار (چکیده)
281 - اثر سرب و زردچوبه بر فراسنجه های خونی رتهای نر ویستار دیابتی شده با استر پتوزوسین (چکیده)
282 - Modeling nutrient availability of alfalfa hay harvested at three stages of maturity and in the afternoon and morning in dairy cows (چکیده)
283 - Effect of Different Levels of Barley Grain on In Vitro Gas Production of Citrus Pulp Silage (چکیده)
284 - Effect of Different Levels of Wheat Bran on In Vitro Gas Production of Citrus Pulp Silage (چکیده)
285 - Effect of Urea and Molasses on the Chemical and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
286 - Effect of Different Levels of Enzyme on the Chemical Composition and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
287 - Effects of Ensiling of Citrus Pulp on the Chemical Composition of Citrus Pulp (چکیده)
288 - In Vitro Gas Production of Citrus Pulp Silage with Different Levels of Sugar Beet Pulp (چکیده)
289 - Biochemical blood parameters and liver enzymes of Saanen dairy goats fed with diets containing tannin and polyethylene glycol supplement (چکیده)
290 - Effects of dietary inclusion of tannin and polyethylene glycol supplementation on nitrogen metabolism in Saanen dairy goats. (چکیده)
291 - Partial and total substitution of alfalfa hay by pistachio byproduct modulated the counts of selected cellulolytic ruminal bacteria attached to alfalfa hay in sheep (چکیده)
292 - Toxic Influence of Diazinon as an Organophosphate Pesticide on Parameters of Dry Matter Degradability According to in Situ Technique (چکیده)
293 - Poisonous Effects of Phosalone as an Insecticide on Rumen Degradability of Dry Matter according to in situTechnique (چکیده)
294 - Importance and toxicological effects of organophosphorus pesticides: A comprehensive review (چکیده)
295 - بررسی مقاومت ریزکپسول های روغن ماهی در شرایط شکمبه و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی (چکیده)
296 - Organophosphate pesticides: A general review (چکیده)
297 - تاثیر زمان برداشت، طول مدت سیلوکردن و کاربرد افزودنیهای میکروبی بر مؤلفه های شیمیایی سیلاژ یونجه (چکیده)
298 - تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتی (چکیده)
299 - Effect of feeding pistachio by-products silage supplemented with polyethylene glycol and urea on Holstein dairy cows performance in early lactation (چکیده)
300 - تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
301 - Urea treatment of different levels of pistachio hull and its relation to gas production in vitro (چکیده)
302 - Potential nutritive value of some forage species used as ruminants feed in Iran (چکیده)
303 - کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش بینی بیان مجازی ژن فیتازphyC از باسیلوس سابتیلیس (چکیده)
304 - Effect of Supplementation of Fish and Canola Oil in the Diet on Milk Fatty Acid Composition in Early Lactating Holstein Cows (چکیده)
305 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی D- loop و Cyt-b توالی میتوکندری درDNA گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران (چکیده)
306 - Inclusion of pistachio hulls as a replacement for alfalfa hay in the diet of sheep causes a shift in the rumen cellulolytic bacterial population (چکیده)
307 - Effect of using different levels of pistachio by-products silage on composition and blood parameters of Holstein dairy cows (چکیده)
308 - تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری (چکیده)
309 - the effect of nonstructural carbohydrates and addition of full fat roasted canolaseed on milk fatty acid composition in lactating cows (چکیده)
310 - تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز (چکیده)
311 - •The effect of nonstructural carbohydrate and addition of full fat roasted canola seed on milk production and composition in lactating cows (چکیده)
312 - Milk production and components of Holstein dairy cows fed diet supplemented with whole barely grain treated with sodium hydroxide (چکیده)
313 - Effects of chemical treatment of whole barley grain with sodium hydroxide on nutrient intake and digestibility in medlactation of Holstein deiry cows (چکیده)
314 - Effect of tannins in pistachio by-product and urea infusion in to the rumem on rumen fermentation and blood metabolites in IranianBalochi sheep (چکیده)
315 - Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed diet Supplemented with fish oil and canola oil from transition period to early lactation (چکیده)
316 - Effect of different pectin rich by products on feed intake,milk production and compsition and rumminal PH of lacting dairy cows (چکیده)
317 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on blood metaboites in early lacting cows (چکیده)
318 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on chewing activities in early lactating holstein cows (چکیده)
319 - Milk production and composition of Saanen dairy goat fed by ration containing date palm leaves (چکیده)
320 - Effect of date palm leaves substitution with wheat straw on health and rumen parameter of saanen dairy goats (چکیده)
321 - The effects of high pressure steam treatment on some chemical and physical characteristics of sugarcane pith (چکیده)
322 - Comparison rumen degradability of Phragmites australis,Nitraria schoberi and atriplex canescens species with wheat straw and alfalfa hay (چکیده)
323 - Comparison rumen degradability of Sedilitzia rosmarinus,halocnemum strobilaceum and kochia scoparia with wheat straw and alfalfa hay (چکیده)
324 - Effects of dietary chromium-methionine supplementation on blood metabolites and insulin (چکیده)
325 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on milk yield and composition of early lactating (چکیده)
326 - Effect of urea and polyethylene glycol on chemical composition of pistachio by-products silage (چکیده)
327 - The effect of dietary level of steam treated sugarcane pith on digestibility and ruminal passage (چکیده)
328 - Botanical traits, protein and carbohydrate fractions, ruminal degradability and energy contents of alfalfa hay harvested at three stages of maturity and in the afternoon and morning (چکیده)
329 - تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
330 - اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار (چکیده)
331 - تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه افدرا (Ephedra intermedia) با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز (چکیده)
332 - Rumen development and growth of Balouchi lambs offered alfalfa hay pre- and post-weaning (چکیده)
333 - The effects of some essential oils on ruminal fermentation in Baloochi lambs (چکیده)
334 - The effects of garlic oil (Allium sativa), turmeric powder (Curcuma longa Linn) and Monensin on Total apparent digestibility of nutrients in Baloochi lambs (چکیده)
335 - اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و پروتئینهای خون موش صحرایی نر و ماده نژاد ویستار (چکیده)
336 - Effects of the timing of initiation of glucogenic diet on performance of transition Holstein dairy cows (چکیده)
337 - Effects of dietary chromium-methionin supplementation on blood methabolites and insulin resistance index in fructose-fed diabetic rats (چکیده)
338 - Iranian Sheep and Goat Industry at a Glance (چکیده)
339 - ارتباط اندازه قطعات یونجه و سطوح مختلف ماده خشک جیره با برخی شاخصهای متابولیکی ورفتاری مرتبط با سلامت دام در گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
340 - اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا نشاسته گندم بر عملکرد بزهای شیرده سانن (چکیده)
341 - تأثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده بر تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتیین میکروبی با استفاده از نیتروژن - 15 (چکیده)
342 - اثز تزریق شکمبه ای سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند (چکیده)
343 - Effect of Feeding Pistachio Byproduct on Performance and Blood Metabolites in Holstein Dairy Cows (چکیده)
344 - Milk production and components of Holstein dairy cows fed diet supplemented with whole barley grain treated with sodium hydroxide (چکیده)
345 - Effect of tannins in pistachio by-product and urea infusion into the rumen on rumen fermentation and blood metabolites in Ira- nian Balochi sheep (چکیده)
346 - Effect of different pectin rich by products on feed intake, milk production and composition and ruminal pH of lactating dairy (چکیده)
347 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on chewing activities in early lactating Holstein cows (چکیده)
348 - Effect of different sources of pectin feedstuffs on blood metabolites in early lactating Holstein cows (چکیده)
349 - Influence of Protein Sources with Different Degradability on Performance, Ruminal Fermentation, Blood Metabolites and Protozoal Population in Lactating Dairy Cows (چکیده)
350 - بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی (چکیده)
351 - تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها (چکیده)
352 - Effects of Feeding Pistachio By - products on Fattening Performance of Baluchi Lambs (چکیده)
353 - Effect of Pistachio - By Products Silage Treated with Urea and Polyethylene Glycol on Holstein Dairy Cow s Performance (چکیده)
354 - The Effects of Dry Matter Content and Hay Particle Size of Total Mixed Ration on Eating and Lying Behaviours of Dairy Cows (چکیده)
355 - Chemical Composition, Nitrogen Fractionation and In Vitro Gas Production of Bitter Vetch (Vicia ervila) and Soybean Meal (چکیده)
356 - Effect of Substituting Barley with Corn and Sorghum on Digestion Characteristics in Beef Steers (چکیده)
357 - Milk Composition and Production of Saanen Dairy Goat Fed by Ration Containing Date Palm Leaves (چکیده)
358 - Effect of Substitution Wheat Straw with Date Palm Leaves on Blood and Rumen Parameters of Saanen Dairy Goats (چکیده)
359 - Iranina Sheep and Goat Industry at a Glance (چکیده)
360 - Effects of Different Levels of Sugar Beet Pulp on Several Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
361 - Effects of Different Levels of Molasses on Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
362 - Effects of Different Levels of Barley Grain on Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
363 - Nutritive Value of Treated Iranian Biter Vetch (Vicia Ervila) Seed as an Alternative Home - Grown Protein Source for Ruminant (چکیده)
364 - Effect of Trivalent Chromium on Microbial Fermentation Rate of Barley and Straw Using In Vitro Gas Production (چکیده)
365 - Effect of Deficit Irrigation and Nitrogen Fertilization on Fermentation Kinetics of Prenial Ryegrass (Lolium Perenne) Using In vitro Gas Production (چکیده)
366 - Utilization of High Content of Pectin Co - Products on Intake and Chewing Behavior in Early Lactating Holstein Cows (چکیده)
367 - The Effects of Supplemented Diet with Fish Oil and Canola Oil during Transition Period to Early Lactation on Milk Yield, Dry Matter Intake, and Metabolic Responses of Early Lactating Dairy Cows (چکیده)
368 - Response of Holstein Dairy Cows to Different High Content Pectin Sources (چکیده)
369 - Profile of Blood Metabolites in Dairy Cows when Receive Different Sources Pectin Co - Product (چکیده)
370 - Effect of Ensiling and Adding Polyethylene Glycol on Chemical Composition of Pistachio By - Products (چکیده)
371 - اثر pH و منابع فیبر غیر علوفه برای تخمیر میکروبی در فرمنترهای کشت پیوسته دو جریانه با استفاده از جیره تمام کنسانتره ای گاوهای پرواری (چکیده)
372 - مقایسه ارزش غذایی سه گونه شورزیست Sedilitzia rosmarinus، Kochia scoparia و Halocnemum strobilzceum یا کاه گندم و یونجه (چکیده)
373 - کاربرد آب مغناطیسی در تغذیه بزهای شیرده سانن (چکیده)
374 - بررسی اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر pH مایع شکمبه، برخی متابولیت های خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری با تولید متوسط (چکیده)
375 - جایگزینی سطوح مختلف کاه گندم با برگ خرما بر سلامتی بره های بلوچی (چکیده)
376 - تاثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتریهای شکمبه ای سلولولیتیک در گاوهای شیرده (چکیده)
377 - مقایسه مکمل‏های آلی و غیر آلی روی بر تولید و ترکیب شیر و غلظت عنصر روی در شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
378 - اثر ترکیبات فنلی موجود در پوست پسته بر قابلیت هضم و برخی از خصوصیات تخمیری شکمبه گوسفندان بلوچی (چکیده)
379 - روند پرورش نشخوارکنندگان در کشور (چکیده)
380 - تاثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده به تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتئین میکروبی با استفاده از نیتروژن 15- (چکیده)
381 - مقایسه فراسنجه های حاصل از تولید گاز برگ تعدادی از واریته های خرمای ایران با علف خشک یونجه در شرایط برون تنی (In vitro) (چکیده)
382 - تاثیر سطوح مختلف برگ خرما بر عملکرد بره های بلوچی (چکیده)
383 - اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر میزان مصرف خوراک و فعالیت جویدن گاوهای شیرده با تولید متوسط (چکیده)
384 - اثر آب مغناطیسی بر ترکیبات شیر و خون بزهای شیرده نژاد سانن (چکیده)
385 - اثر تزریق شکبمه ای سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند (چکیده)
386 - The Effect of Physically Effective Fiber and Soy Hull on the Ruminal Cellulolytic Bacteria Population and Milk Production of Dairy Cows (چکیده)
387 - تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتر یهای شکمبه ای سلولولیتیک درگاوهای شیرده (چکیده)
388 - The Effect of Supplemental Fish Oil and Canola Oil from Transition Period to Early Lactation on Immunology Responses in Early Lactating Holstein Dairy Cows (چکیده)
389 - Effects of Different Levels of Fish Oil and Canola Oil on Productive Performance of Holstein Dairy Cows (چکیده)
390 - اثر افزودنی های مختلف بر مولفه های شیمیای و تخمیری سیلاژ فراورده های فرعی پسته (چکیده)
391 - اثر اوره و پلیاتیلن گلیکول بر خصوصیات شیمیایی پوست پسته سیلوشده (چکیده)
392 - اثر استفاده از سطوح مختلف سیلاژ فرآورده فرعی پسته بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
393 - اثرات افزودن روغن کانولا به آب آشامیدنی گاو های شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر (چکیده)
394 - مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: الف: نقش مقدار علوفه (چکیده)
395 - مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: ب: نقش اندازه قطعات علوفه (چکیده)
396 - The Effects of Feeding Clinoptilolite on Hematology, Performance, and Health of Newborn Lambs (چکیده)
397 - اثر تزریقی شیردانی روغن پنبه با گلوکز به تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده (چکیده)
398 - Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed diet supplemented with fish oil and canola oil from transition period to early lactation. (چکیده)
399 - Effect of different levels of fish oil and canola oil on productive performance of early lactating Holstein dairy cows (چکیده)
400 - Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed fish oil, canola oil, or their combination in early lactation (چکیده)
401 - Chemical composition and dry matter degradability coefficients of Fennel seed (چکیده)
402 - تأثیر تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
403 - تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
404 - The effect of sodium hydroxide treatment of whole canola seed on milk production and milk component of Holstein dairy cow (چکیده)
405 - Responses of dairy cows to diatry pistachio by-product and carbohydrate source in early lactation (چکیده)
406 - The effects of supplemented diet with fish oil and canola oil during transition period to early lactation on complete blood count of Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
407 - The effects of supplemented diet with fish oil and canola oil during transition period to early lactation on follicular dynamics of Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
408 - Effects of tomato pomace on feed intake and milk production of lactating dairy cows (چکیده)
409 - The effect of nonstructural carbohydrate and addition of full fat roasted canola seed on milk fatty acid composition in lactating cows (چکیده)
410 - The abomasal infusion of wheat starch or cottonseed oil with csein on milk yield and composition in sannen dairy goats (چکیده)
411 - Effects of different levels of nonfiber carbohydrates with and without spplemental fat on production and composition of Holstein dairy cows (چکیده)
412 - Effects of abomasal infusion of glocose or cottonseed oil on performance of lactating sannen dairy goats (چکیده)
413 - Degradability of pistachio by-products at different harvesting time (چکیده)
414 - Enrichment of cow milk by feeding potassium iodide (چکیده)
415 - Effects of substitution barley grain with dried citrus pulp on performance of Holstein dairy cows (چکیده)
416 - The affect of mixed enzyme and chemical treatment of bagasse, untreated and steam pre-treated sugarcan pit on in vitro digestion of dry matter (چکیده)
417 - The chemical composition and in vitro digestibility of pistachio by-product (چکیده)
418 - The chemical composition and ruminal disapearance of pistachio by-product (چکیده)
419 - Seasonal changes of lameness and relation with hoof lesions in dairy cow (چکیده)
420 - اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
421 - غنی سازی شیر گاو با ید به روش استفاده از مکمل به منظور تأمین نیاز انسان (چکیده)
422 - تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
423 - تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول شیردهی (چکیده)
424 - اثر دو سطح کربوهیدرات غیر فیبر همراه با چربی و بدون چربی روی عملکرد گاوهای شیری هلشتین (چکیده)
425 - Effect of Different levels of fish oil and canola oil on in vitro and in vivo nutrient digesbility (چکیده)
426 - Effect of different Levels of Fish Oil and Canola Oil on in vitro Dry Matter and Organic Matter and Digestibility (چکیده)
427 - تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
428 - Study of Complex Vertebral Malformation Disorder in Iranian Holstein Bulls (چکیده)
429 - Effect of substitution of barley with corn and sorghum on digestion characteristic and performance of Baluchi lambs (چکیده)
430 - In situ ruminal degradation and apparent digestibility og cubed and non-cubed diets (چکیده)
431 - Economic Sustainability of Sheep and Goat Enterprise in Holy Razavi Foundation Agro-Industrial Farms (چکیده)
432 - Effect of high intensity pulsed electric fields on microbial inactivation of cow milk (چکیده)
433 - Effect of different sources of supplemental protein on performance and on ruminal pH and NNH3 NH3 (چکیده)
434 - Effects of feeding pistachio hull and interaruminal infusion of urea on feed intake, ruminal and abomasum N-NH3 and blood metabolites in Iranian Balochi sheep (چکیده)
435 - Effects of organic and inorganic zinc sources on production, composition and zinc concentration of milk in early lactating Holstein cows (چکیده)
436 - Effect of feeding diet containing fish oil and canola oil from transition period on milk production and components of Holstein cows in early lactation. (چکیده)
437 - Effect of zinc sources on haematology, enzyme activity and blood serum zinc concentration in Holstein dairy cattle (چکیده)
438 - Effects of feeding zinc sources on biochemical parameters, concentration of some hormones and zinc in serum of Holstein dairy cows (چکیده)
439 - Dry matte degradation of various sources of citrus pulp measured by mobile nylon bag technique (چکیده)
440 - Correlation between in vitro gas production and in situ technique for evaluation of various sources of dried citrus pulp (چکیده)
441 - Effect of dietary inorganic chromium supplementation on rumen microbial fermentation rate using in vitro gas production (چکیده)
442 - In vitro gas production technique to determining of nutritive value of various sources of citrus pulp (چکیده)
443 - Correlation of in vitro gas production and in situ technique for evaluation of tomato pomace degradability (چکیده)
444 - Feeding value of Kangar (Gandelia tournefortii) hay and the growth performance of Bluchi lambs fed by diets containing this hay (چکیده)
445 - The effect of feeding potassium iodide on performance and iodine excretion in Holstein dairy cows (چکیده)
446 - Effects of feeding pistachio by-products on hematology and performance of Balouchi lambs (چکیده)
447 - بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین (چکیده)
448 - Effect of the number of feeding buckets per pen on performance and behavior indicators in newborn lambs (چکیده)
449 - Iranian sheep and goat industry at a glance (چکیده)
450 - بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی (چکیده)
451 - Implication of complex vertebral malformation and deficiency of uridine monophosphate synthase on molecular-based testing in the Iranian Holstein bulls population (چکیده)
452 - ترکیب شیمیایی ، فراسنجه‌های تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای پروتئین دانه کلزای خام یا حرارت داده شده در گوساله‌های نر هلشتاین (چکیده)
453 - اثر کاربرد آب پنیر بجای آب بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
454 - effect of reducing particle size of lucerne hay on phisically effective fiber and performance of holstein dairy cow (چکیده)
455 - Nutritive value and degred ebility of dried tomato pulp (چکیده)
456 - Hoof lesions and lameness changes throut the seasons (چکیده)
457 - بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس (چکیده)
458 - Comparison of in vivo with in situ mobile bag and three step enzymatic procedures to evaluate protein disappearance of alfalfa hay and barley grain (چکیده)
459 - Effects of abomasal pectin infusion on milk production, digestion and nitrogen utilization pattern of lactating Saanen dairy goats (چکیده)
460 - Correlation Between the Physical and Chemical Properties of Some Forages and Non-Forage Fiber Sources (چکیده)
461 - Feeding Value of Kangar (Gandelia tournefortii) Hay and the Growth Performance of Bluchi Lambs Fed by Diets Containing this Hay (چکیده)
462 - Influences of ensiling wet barley distillers grain with sugar beet pulp on lactating performance of dairy cows (چکیده)
463 - Evaluation of nutritional value of barley distillers’ grain supplementing with different silage additives (چکیده)
464 - The effects of supplemented diet with fish oil and canola oil during transition period to early lactation on milk yield, dry matter intake, and metabolic responses of earley lactating dairy cows (چکیده)
465 - Assessment Of Nutritive Value Of Four Dominant Weed Species In Range Of Khorasan Distric Of Iran By In Vitro And In Situ Technique (چکیده)
466 - The Potential of Agro-Industrial By-Products as Feed Sources for Livestock in Khorasan Razavi Province of Iran (چکیده)
467 - Influence of Drying and Ensiling Pistachio By-Products with Urea and Molasses on Their Chemical Composition, Tannin Content and Rumen Degradability Parameters (چکیده)
468 - Effect of Rearing System on Rumen Develpment of Balouchi Lamb (چکیده)
469 - اثرات سود و اوره بر تجزیه پذیری کاه کلزا (چکیده)
470 - Effect of Ensiled Barley Distillers Grains for Holstein Dairy Cows (چکیده)
471 - The effect of fluctuations in rumen pH on protozoa populations in rumen fluid as determined by real-time polymerase chain reaction (چکیده)
472 - Effect of different levels of fish oil and canola oil on DMI, milk production and blood metabolites of high producing Iranian Holstein dairy cows in early lactation (چکیده)
473 - Evaluation of barley distillers grains ensiled with or without molassed sugar beet pulp on feed intake and production of Holstein dairy cows (چکیده)
474 - Production responses to temperature and humidity index in lactating dairy cows (چکیده)
475 - Effect of alfalfa hay particle size and dry matter content of barley based diets on ruminal, faecal and blood measurements of dairy cows in early lactation (چکیده)
476 - Effect of supplemental fat and NDF on fibre digestibility, ruminal pH and chewing activity in lactating dairy cows (چکیده)
477 - Effects of pectin on production and urinary nitrogen excretion in lactating Saanen dairy goats (چکیده)
478 - The potential of low temperature steam treatment for improving the nutritional value of sugarcane pith (چکیده)
479 - Physical and chemical property of some Iranian non-forage fibre sources (چکیده)
480 - Effect of lucerne hay particle size and physical effectiveness factor of diet on utilisation of soya hulls by dairy cows (چکیده)
481 - The in vitro gas production of untreated and high pressure steam treated sugarcane pith (چکیده)
482 - RUMEN DEGRADATION KINETICS OF ALFALFA HAY, MAIZE SILAGE AND WHEAT STRAW TREATED WITH FIBROLYTIC ENZYMES (چکیده)
483 - مقایسه ارزش غذایی کاه گندم و کاه جو با روش تولید گاز و in situ (چکیده)
484 - the effect of forage particle size and water addition to barley based TMR on eating and rumination behavior and ruminal pH in early lactation period (چکیده)
485 - تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا (چکیده)
486 - تزریق منابع کربوهیدراتی با چربی در بعد از شکمبه بر عملکرد شیردهی بزهای سانن (چکیده)
487 - تأثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
488 - تأثیر تزریق شیردانی پکتین بر تولید شیر و توازن نیتروژن در بزهای سانن (چکیده)
489 - اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار بر هضم شکمبه و حرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند (چکیده)
490 - مطالعه خصوصیات فیزیکی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار و اهمیت آنها در تغذیه نشخوارکنندگان (چکیده)
491 - فرآوری فیزیکی جیره های کاملاً مخلوط و تأثیر آن بر مصرف انتخابی اجزای خوراک در گاوهای شیرده (چکیده)
492 - in vitro evaluation of wheat straw and alfa alfa hay supplemented different zinc sources (چکیده)
493 - افزایش عملکرد بره های پرواری با استفاده از حبه نمودن غذای کامل (چکیده)
494 - تاثیر کاه کلزا عمل اوری شده با سطوح مختلف سود و اوره بر عملکرد بره های نر کردی (چکیده)
495 - تاثیر منبع کربوهیدرات غیر فیبری و افزودن دانه تفت داده شده کانولا بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
496 - Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages (چکیده)
497 - اثر جیره های حاوی پیت نیشکر عمل اوری شده با بخار تحت فشار بر هضم شکمبه وحرکت مواد در دستگاه گوارش گوسفند (چکیده)
498 - فراوری فیزیکی جیره های کاملا مخلوط و تاثیر ان بر مصرف اتنخابی اجزای خوراک درگاو های شیرده (چکیده)
499 - Chemical Composition, Ruminal Degradability and in vitro Gas Production of Wheat Straw Inoculated by Pleurotus ostreatus Mushrooms (چکیده)
500 - effect of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting (چکیده)
501 - the potential of low temperature steam treatment for improving the nutritional value of sugarcane pith (چکیده)
502 - effect of pectin on production and urinary excretion in lactating saanen dairy goats (چکیده)
503 - effect of forage type and enzyme feed additive on performance of iranian holstein cows (چکیده)
504 - The Effects of Feeding Cubed Complete Ration on Feedlot Male Calves (چکیده)
505 - Effect of organic and inorganic zinc supplements on degradability of wheat straw and alfalfa hay by using gas production techniques (چکیده)
506 - Ruminal degradability of wheat straw Colonized by Pleurotus ostreatus under mushroom growing conditions (چکیده)
507 - The effect of feeding different levels of potassium iodide on performance, T3 and T4 concentration and iodin excrition in holstein dairy cows (چکیده)
508 - Blood metabolites in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
509 - The effect of fluctuations in rumen pH on Fibrobacter succinogenes populations in rumen fluid as determined by real-time PCR (چکیده)
510 - The effect of fluctuation in rumen pH on attachment of Ruminococcus flavefaciens to dietary substrates as determined by real-time PCR (چکیده)
511 - Venous Blood Gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
512 - Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
513 - تشخیص، درجه بندی لنگش و ارتباط آن با عارضه های سُمی و تعیین عوامل موثر بر بروز آن (چکیده)
514 - Ruminal Peptide and Ammonia Nitrogen Concentrations in Holstein Steers Fed Diets Differing in Concentrate to Alfalfa Hay Ratios (چکیده)
515 - تعیین ارزش خوراکی محصولات فرعی پسته و کاربرد آن در پرورش گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی (چکیده)
516 - تعیین ارزش غذائی علوفه زعفران در تغذیه دام (چکیده)
517 - تاثیر دو منبع مختلف نشاسته ای همراه با محصولات فرعی پسته بر تولید و درصد ترکیبات شیرگاوهای هلشتاین (چکیده)
518 - تحمین تجزیه پذیری ماده خشک انواع تفاله مرکبات در شکمبه با استفاده از روش کیسه های نایلونی (چکیده)
519 - تعیین ارزش غذایی انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش تولید گاز (چکیده)
520 - Assessment of changes in Anxiety and Exploratory Behaviours Following Zinc Supplementation in Rats (چکیده)
521 - مقایسه ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری کاه زیره سیاه و زیره سبز (چکیده)
522 - Blood and ruminal metabolites of early lactating Iranian Holstein cows fed raw or roasted whole soybean (چکیده)
523 - The use of simultaneous models for estimate in vivo nutrient digestibility of alfalfa hay and barley grain (چکیده)
524 - Effect of different levels of fish oil and canola oil on milk production and composition of high producing Holstein dairy cows in early lactation (چکیده)
525 - Effect of raw or roasted whole soybean on early lactational performance of Iranian Holstein cows (چکیده)
526 - اثرات فیزیولوژیکی ویتامین E و سلنیوم بر سیستم ایمنی , ورم پستان مزمن و فعالیتهای تولید مثلی در گاو هلشتاین (چکیده)
527 - تعیین اثر اوره و ملاس بر ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک سیلاژ علوفه کانولا (چکیده)
528 - The effect of fluctuation in rumen pH on Fibrobacter succinogenes population in rumen fluid as (چکیده)
529 - Blood metabolites in Holstein steers fed diets with different concentrate to alfalfa hay ratios (چکیده)
530 - Venous Blood Gas in Holstein steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
531 - Changes in chemical composition and in vitro DM digestibility of urea and molasses treated whole crop canola silage (چکیده)
532 - Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
533 - Effect of whole crop canola silage on Holstein dairy cow performance in early lactation (چکیده)
534 - Study on the calpain gene polymorphism by PCR-SSCP and its relation to average daily gain in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
535 - Genetic polymorphism of melatonin receptor, calpastatin and calpin luci in Karakul sheep (چکیده)
536 - Single nucleotide polymorphism within exon 4 of the bovine prolactin gene in three Iranian native cattle (چکیده)
537 - Changes in chemical composition and in vitro digestibility of urea and molasses treated whole crop canola silage (چکیده)
538 - Effect of Alfalfa Hay Particle Size and Water Addition to Barley Base Diets on Dairy Cows Performance in early Lactation (چکیده)
539 - Genetic polymorphism at MTNR1A, CAST and CAPN loci in Iranian Kurakul sheep (چکیده)
540 - کاربرد محدودیت خوراکی ورشد جبرانی در بره های بلوچی (چکیده)
541 - اثر سطوح مختلف گاز دی اکسید گوگرد(SO2) وهیدروکسید سدیم NAOH)) بر تجزیه پذیری وترکیب شیمیایی کاه گندم (چکیده)
542 - تاثیر کاهش اندازه قطعات یونجه خشک برمیزان فیبر موثر فیزیکی واثر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
543 - خصوصیات فیزیکی ، ترکیب شیمیایی وتجزیه پذیری تفاله خشک گوجه فرنگی در گوسفند بلوچی (چکیده)
544 - بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
545 - THE EFFECT OF SULFUR DIOXIDE (SO2) AND SODIUM HYDROXIDE (NaOH) ON CHEMICAL COMPOSITION AND DEGRADABILITY OF WHEAT STRAW (چکیده)
546 - Effect of whole crop silages (Triticale or Barley) versus corn silage on performance of Holstein lactating Dairy cows (چکیده)
547 - Behavioural responses by dairy cows provided two hays of contrasting quality at dry-off (چکیده)
548 - Effects of abomasal infusion of cottonseed oil and dietary enzyme supplementation on dairy goa (چکیده)
549 - The effects of feed bunk competition on the feed sorting behavior of close – up dry cows (چکیده)
550 - Effect of raw or roasted whole soybeans on early lactational Performance and ruminal and blood metabolites in Iranian cows (چکیده)
551 - Estimation of digesta kinetics of different particle size fractions using rumen evacuation technique in dairy cows fed red clover – grass silage (چکیده)
552 - اثر بخار آب تحت فشار بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای پیت نیشکر و عملکرد پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار در تغذیه بزهای شیرده سانن (چکیده)
553 - تأثیر تخم پنبه آسیاب شده حرارت دیده میتونین و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین، مجله علوم و صنایع کشاورزی (چکیده)
554 - Evaluation the Anxiolytic Effects of Zinc Supplimented Diet in the Elevated Plus-maze Test (چکیده)
555 - The effect of Feed Bunk competition on the Feed sorting Behavior of Close-Up Dry Cows (چکیده)
556 - ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای ماده خشک ، پروتئین خام و اسیدهای آمینه برخی از منابع پروتئینی با استفاده از روش کیسه نایلونی متحرک (چکیده)
557 - تعیین اثرات اندازه ذرات و جرم حجمی یونجه بر خصوصیات فیزیکی یونجه، جیره مصرفی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
558 - تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
559 - بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن‌های کاندیدا در گوسفند قره گل (چکیده)
560 - برآورد پارامترهای ارثی برای صفات وزن در گوسفند بلوچی (چکیده)
561 - استفاده از برگ زعفران در تغذيه دام (چکیده)
562 - بررسی مدل هضمی شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی با استفاده از روش کیسه های نایلونی م (چکیده)
563 - Effects of Alfalfa Particle size and specific Gravity on chewing Activity, Digestibility, and perfor (چکیده)
564 - Digestion of Feed Amino Acids in the Rumen and Intestine of Steers Measured Using a Mobile Nylon Bay (چکیده)
565 - تاثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
566 - مقایسه جیره حاوی کنجاله سویا با دانه کامل آن و مکمل نیاسین در تغذیه گاو های شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیر دهی (چکیده)
567 - امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور (چکیده)
568 - مطالعه خصوصیات شیمیایی علوفه ذرت تخمیر شده و عمل آوری شده با اوره یا آمونیاک و اثر آن بر عملکرد گاوهای شیرده در اواسط شیردهی (چکیده)
569 - اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا (چکیده)