نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2020-11-18

عنوان : ( بررسی نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برارتقای فرهنگ شهروندی درشهرمشهد(مطالعه موردی: منطقه یک وسه) )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , فائزه محبوب , فائزه محمودی عباس ابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تعیین میزان نهادینه شدن فرهنگ شهروندی از ضروریات دستیابی به توسعه است.پژوهش حاضر قصد دارد نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی وزیست محیطی بر ارتقای فرهنگ شهروندی، شهروندان منطقه یک وسه شهر مشهد را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور ضمن تکمیل 384 پرسشنامه در منطقه یک و سه شهرمشهد که به ترتیب 110 نفر در منطقه یک و 274 نفر درمنطقه سه بوده است، نتایج با استفاده از نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه گردید و از میان 4 فرضیه طراحی شده در تحقیق 3 فرضیه مورد تایید قرار گرفت. میزان تاثیر گذاری هر یک از عوامل، میزان حد زیاد تا خیلی زیاد را دارا می باشد وهمچنین گویه های عوامل اجتماعی و زیست محیطی در منطقه یک وضع مطلوب تری را نسبت به منطقه سه نشان می دهد وعامل اقتصادی در هر دو منطقه، وضعیت نسبتا نامطلوبی را به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج به دست آمده پژوهش حاکی از آن است که بین میزان تاثیر گذاری و وضع موجود عوامل تفاوت زیادی وجود دارد .در بین عوامل اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی ، عامل اقتصادی بیشتر از سایر عوامل برارتقای فرهنگ شهروندی نقش دارد.

کلمات کلیدی

, شهروندی, فرهنگ, توسعه پایدار, شهر مشهد, منطقه یک, منطقه سه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1082898,
author = {خوارزمی, امید علی and محبوب, فائزه and محمودی عباس ابادی, فائزه},
title = {بررسی نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برارتقای فرهنگ شهروندی درشهرمشهد(مطالعه موردی: منطقه یک وسه)},
booktitle = {نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2020},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شهروندی، فرهنگ، توسعه پایدار،شهر مشهد،منطقه یک، منطقه سه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برارتقای فرهنگ شهروندی درشهرمشهد(مطالعه موردی: منطقه یک وسه)
%A خوارزمی, امید علی
%A محبوب, فائزه
%A محمودی عباس ابادی, فائزه
%J نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2020

[Download]