کنفرانس سالانه فیزیک ایران-99 , 2020-08-22

عنوان : ( بررسی خواص اپتیکیFe(Se)_(0.5)(Te)_(0.5) با استفاده از نظریه تابعی چگالی )

نویسندگان: مریم برزوئی , شعبان رضا قربانی , داود واحدی فخرآباد , هادی عربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله خواص اپتیکی ترکیبFe(Se)_(0.5) (Te)_(0.5) بررسی شده است. قسمت های حقیقی و موهومی تابع دی الکتریک، ضریب های شکست و خاموشی، تابع اتلاف انرژی و بازتابندگی با استفاده از روش شبه پتانسیل در چارچوب نظریه تابعی چگالی و بر اساس تقریب شیب تعمیم یافته تعیین شده اند. با استفاده از نتایج بدست آمده برای طیف عبور فوتون، انرژی هایی که رفتار شفاف ماده در آن مشاهده می شود مشخص شدند و ضریب شکست ماده محاسبه شد. نتایج محاسبات نشان داد که خواص اپتیکی ترکیب Fe(Se)_(0.5) (Te)_(0.5) ناهمسانگرد است.

کلمات کلیدی

, نظریه تابعی چگالی, ساختار Fe(Se)_(0.5)(Te)_(0.5)؛ خواص اپتیکی؛ کوانتوم اسپرسو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083092,
author = {برزوئی, مریم and قربانی, شعبان رضا and داود واحدی فخرآباد and عربی, هادی},
title = {بررسی خواص اپتیکیFe(Se)_(0.5)(Te)_(0.5) با استفاده از نظریه تابعی چگالی},
booktitle = {کنفرانس سالانه فیزیک ایران-99},
year = {2020},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {نظریه تابعی چگالی، ساختار Fe(Se)_(0.5)(Te)_(0.5)؛ خواص اپتیکی؛ کوانتوم اسپرسو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص اپتیکیFe(Se)_(0.5)(Te)_(0.5) با استفاده از نظریه تابعی چگالی
%A برزوئی, مریم
%A قربانی, شعبان رضا
%A داود واحدی فخرآباد
%A عربی, هادی
%J کنفرانس سالانه فیزیک ایران-99
%D 2020

[Download]