مهندسی صنایع و مدیریت, دوره (37.1), شماره (2), سال (2022-2) , صفحات (11-22)

عنوان : ( برنامه‌ریزی تبلیغات رسانه‌یی چندمحصولی با در نظر گرفتن منحنی چرخه‌ی عمر، ماتریس {\b‌o‌l‌d‌m‌a‌t‌h$B‌C‌G$}، رفتار رقبا و محدودیت بودجه با استفاده از برنامه‌ریزی پویای تقریبی )

نویسندگان: مجید خلیل زاده , حسین نقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دنیای رقابتی موجود، شرکت‌‌‌‌‌ها از انواع ابزارها و استراتژی‌‌‌‌‌ها برای تمایز محصولات خود با محصولات رقبا استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. این مقاله به بررسی برنامه‌ریزی رسانه‌های تبلیغاتی و بودجه‌بندی آن برای چند محصول می‌پردازد. جنبه‌های مهمی شامل مرحله چرخه عمر محصول، طبقه‌ی ماتریس BCG، واکنش رقبا و محدودیت بودجه در مدل پیشنهادی با هدف به حداکثر رساندن سود در پایان افق زمانی در نظر گرفته شد. مسئله‌ی تعریف شده با رویکرد برنامه پویای تصادفی فرموله گردیده و از الگوریتم برنامه‌ریزی پویای تقریبی برای غلبه بر بزرگی ابعاد مسئله و عدم‌قطعیت قابل ‌توجه موجود در مسئله استفاده گردید. در ادامه یک مطالعه موردی با استفاده از تکرار ارزش تقریبی ارائه و حل شد و نتایج مورد بحث قرار گرفت. همچنین، بودجه کل در مقادیر متفاوت مورد بررسی قرار گرفت که نشان می‌داد با افزایش مقدار بودجه مقدار هدف با سرعت (رشد) کمتری افزایش پیدا می‌کند.

کلمات کلیدی

, برنامه‌ریزی پویای تقریبی, برنامه‌ریزی رسانه‌ای, محدودیت منابع, فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف, تبلیغات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083314,
author = {خلیل زاده, مجید and نقابی, حسین},
title = {برنامه‌ریزی تبلیغات رسانه‌یی چندمحصولی با در نظر گرفتن منحنی چرخه‌ی عمر، ماتریس {\b‌o‌l‌d‌m‌a‌t‌h$B‌C‌G$}، رفتار رقبا و محدودیت بودجه با استفاده از برنامه‌ریزی پویای تقریبی},
journal = {مهندسی صنایع و مدیریت},
year = {2022},
volume = {37.1},
number = {2},
month = {February},
issn = {2676-4741},
pages = {11--22},
numpages = {11},
keywords = {برنامه‌ریزی پویای تقریبی، برنامه‌ریزی رسانه‌ای، محدودیت منابع، فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف، تبلیغات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه‌ریزی تبلیغات رسانه‌یی چندمحصولی با در نظر گرفتن منحنی چرخه‌ی عمر، ماتریس {\b‌o‌l‌d‌m‌a‌t‌h$B‌C‌G$}، رفتار رقبا و محدودیت بودجه با استفاده از برنامه‌ریزی پویای تقریبی
%A خلیل زاده, مجید
%A نقابی, حسین
%J مهندسی صنایع و مدیریت
%@ 2676-4741
%D 2022

[Download]