یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2019-08-26

عنوان : ( 1ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک روی عملکرد رشد رویشی و میزان جذب نیتروژن در گیاه دارویی زعفران )

نویسندگان: امین رمضانی , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , احمد احمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فقر مواد آلی و رطوبت خاک در اراضی زیر کشت زعفران در مناطق خشک و نیمه خشک، از دلایل اصلی پایین بودن عملکرد در واحد سطح است. لذا بهمنظور پیدا کردن و توصیه روشی جهت بهبود رشد رویشی و عملکرد گیاه، آزمایشی بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل کرتهای اصلی بهصورت سه دور آبیاری 30 ،50و 70روزه و کرتهای فرعی شامل شاهد، ورمیکمپوست، پلیمرهای ابر جاذب و نانوکامپوزیت بلورآب آ و تراکوتم در سه تکرار بهمدت دو سال (96-1394) انجام گردید. نتایج نشان داد که در سال دوم و دور آبیاری 50روزه بیشترین تعداد متوسط برگ در کلنی (9/43برگ) تحت تاثیر تیمار ترکیبی ورمی کمپوست با تراکوتم همچنین تحت تاثیر تیمار ترکیبی ورمیکمپوست با بلور آب آ بالاترین میزان جذب نیتروژن برگ (8/1%) در دور آبیاری 30روزه در سال دوممشاهده شد. بیشترین تعداد بنه دختری (3/346عدد در متر مربع)، عملکرد بنه دختری (4/36تن در هکتار) و میزان جذب نیتروژن در بنههای دختری (1/2%) تحت تاثیر تیمار ترکیبی بلور آب آ با تراکوتم در دور آبیاری 50 ،50و 70روزه بهترتیب در سال دوم حاصل گردید. همچنین کمترین مقدار صفات مورد مطالعه در تیمار شاهد طی سالهای آزمایش مشاهده شد. بهطور کلی کاربرد تلفیقی ترکیبات آلی میتواند از طریق فراهمی رطوبت و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه باعث افزایش رشد رویشی گیاه شود. بنابراین این ترکیبات را میتوان در زمان کاشت بنه زعفرانبهطور موفقیت آمیزی در مناطق خشک و نیمه خشک مورد استفاده قرار دا

کلمات کلیدی

, بلور آبآ, بنه دختری, تراکوتم, دور آبیاری و ورمیکمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1083569,
author = {رمضانی, امین and آروئی, حسین and عزیزی ارانی, مجید and احمد احمدیان},
title = {1ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک روی عملکرد رشد رویشی و میزان جذب نیتروژن در گیاه دارویی زعفران},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2019},
location = {اورمیه, ايران},
keywords = {بلور آبآ، بنه دختری، تراکوتم، دور آبیاری و ورمیکمپوست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T 1ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک روی عملکرد رشد رویشی و میزان جذب نیتروژن در گیاه دارویی زعفران
%A رمضانی, امین
%A آروئی, حسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A احمد احمدیان
%J یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2019

[Download]