علوم اجتماعی, دوره (7), شماره (1), سال (2020-8) , صفحات (1-19)

عنوان : ( عوامل متمایزکننده الگوهای انتخاب محل اقامت گردشگران داخلی در شهر مشهد )

نویسندگان: آرش قهرمان , احمدرضا اصغرپور ماسوله , امید علی خوارزمی , محسن نوغانی دخت بهمنی , حسین اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل تشخیصی درصدد شناسایی الگوهای تمایز بخش انتخاب محل اقامت گردشگران در شهر مشهد است. روش پژوهش پیمایشی و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق، گردشگران و زائران بومی شهر مشهد در فصل زمستان سال 1397 است. یافته های تحقیق نشان داد که انتخاب محل اقامت گردشگران مشهدی به شیوه غیرنهادی (68 درصد) و بر اساس تصمیم جمعی (88 درصد) صورت می گیرد. بررسی عوامل تمایزگذار در انتخاب محل اقامت نیز نشان داد که اگرچه پایگاه اجتماعی گردشگران در انتخاب محل اقامت نقش دارد، اما تنها عامل تعیین کننده نیست؛ بلکه ارزش های اقامتی گردشگران و نظام ترجیحات آنان در سفر و انگیزه سفر نیز در انتخاب محل اقامت گردشگران در شهر مشهد تاثیرگذار است.بر اساس یافته های این پژوهش ، انتخاب محل اقامت تنها بعد اقتصادی ندارد، بلکه متضمن معنایی اجتماعی نیز است. اقامت افزون بر آنکه تابع درآمد است؛ تابع پایگاه اجتماعی و سبک زندگی گردشگر نیز می باشد.

کلمات کلیدی

, اقامت, انگیزه سفر, ارزش های اقامتی, گردشگری, مشهد, تحلیل تمایزی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083590,
author = {قهرمان, آرش and اصغرپور ماسوله, احمدرضا and خوارزمی, امید علی and نوغانی دخت بهمنی, محسن and اکبری, حسین},
title = {عوامل متمایزکننده الگوهای انتخاب محل اقامت گردشگران داخلی در شهر مشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2020},
volume = {7},
number = {1},
month = {August},
issn = {2008-1383},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {اقامت، انگیزه سفر، ارزش های اقامتی، گردشگری، مشهد، تحلیل تمایزی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل متمایزکننده الگوهای انتخاب محل اقامت گردشگران داخلی در شهر مشهد
%A قهرمان, آرش
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A خوارزمی, امید علی
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A اکبری, حسین
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2020

[Download]