مهندسی مکانیک مدرس, دوره (21), شماره (1), سال (2021-1) , صفحات (11-18)

عنوان : ( بررسی پارامترهای موثر بر عرض شیار فولاد زنگ نزن 316 همراه با تحلیلی واریانسی در فرایند برش لیزر فایبر )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , سعید مرندی , محمدحسین فرشیدیان فر , سیده فاطمه نبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برشکاری با لیزر به دلیل برخورداری از قابلیت های ویژه ازجمله سرعت و دقت بالا، تبدیل به یک راه حل جذاب برای صنایع مختلف شده است. بااینحال فیزیک پیچیده تر این فرایند نسبت به دیگر فرایندهای برش و تنوع پارامترهای آن باعث شده تا دستیابی به کیفیت مطلوب در برشکاری با لیزر به عنوان یک چالش مطرح شود. با توجه به اینکه عرض کرف (عرض برش) یک پارامتر کیفی مهم در این فرآیند به شمار می رود و کاهش آن به معنای دقت بالاتر برش و هزینه کمتر مواد مصرفی است، در این تحقیق با بهره گیری از دستگاه برش لیزر فایبر که در دسته لیزرهای نسل جدید قرار می گیرد، اثر تمام پارامترهای تأثیرگذار بر عرض کرف شامل توان لیزر، سرعت برش، موقعیت نقطه کانونی، فاصله نازل تا قطعه کار، فشار گاز و ضخامت برای برش ورق فولاد زنگ نزن 313L با ضخامتهای کمتر از یک میلیمتر بررسی شده است. پس از اندازهگ یری عرض کرف با سیستم عکسبرداری ویژه و تحلیل نتایج با ANOVA ،موقعیت نقطه کانونی لیزر به عنوان تأثیرگذارترین پارامتر در شکل گیری عرض کرف به دست آمد. همچنین با بهره گیری از رگرسیون، مدل تغییرات عرض کرف نسبت به پارامترهای مختلف به دست آمده و از مقایسه پاسخ آن با نتایج آزمایشگاهی دقت قابلقبول مدل مشاهده شده است.

کلمات کلیدی

, برشکاری لیزر, لیزر فایبر, عرض شیار برش, فولاد زنگ نزن 316L, موقعیت کانونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1083806,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and مرندی, سعید and فرشیدیان فر, محمدحسین and نبوی, سیده فاطمه},
title = {بررسی پارامترهای موثر بر عرض شیار فولاد زنگ نزن 316 همراه با تحلیلی واریانسی در فرایند برش لیزر فایبر},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2021},
volume = {21},
number = {1},
month = {January},
issn = {1027-5940},
pages = {11--18},
numpages = {7},
keywords = {برشکاری لیزر، لیزر فایبر، عرض شیار برش، فولاد زنگ نزن 316L، موقعیت کانونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پارامترهای موثر بر عرض شیار فولاد زنگ نزن 316 همراه با تحلیلی واریانسی در فرایند برش لیزر فایبر
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A مرندی, سعید
%A فرشیدیان فر, محمدحسین
%A نبوی, سیده فاطمه
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2021

[Download]