National Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Development and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolut , 2020-11-26

عنوان : ( قرارداد انگیزه بنیان در پروژههای مسکن )

نویسندگان: سیدمحمدموسی مطلبی , مصطفی سلیمی فر , محمدحسین مهدوی عادلی , تقی ابراهیمی سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبیین ابعاد پیچیده انگیزه در قرادادها و پرداختها که در کشور ساده تلقی میشود هدف این مقاله است. این مقاله با استفاده از روش مطالعات اسنادی تلاش کرده است این ابعاد را در حد مقدور نشان دهد. نتایج نشان میدهد انگیزه در قرادادهای مختلف مورد واکاوی زیادی در جهان واقع شده است. تصریح جزئیات، گزارش گیری و نظارت از مواردی است که آثر آن بر اهداف قراردادی آورده شده است. اثر مشوقهای مالی و غیر مالی بر انگیزهها به ویژه انگیزههای ذاتی و اینکه هریک از این ابزار چگونه بر انگیزههای ذاتی و نوآوری و خلاقیت و تفکر در فرایند انجام کار اثر میگذارد نیز بررسی شده است. این واکاویها در حوزههای مختلف ازجمله سلامت ومسکن و غیر آن بسیار گسترده است. به ویژه قراردادها در حوزه مسکن در برخی کشورها با توجه به نوع هدف گذاریها در قرارداد از تنوع زیادی برخوردار است تا بتواند انگیزهها را از زوایای گوناگون برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده راهبری کند.

کلمات کلیدی

, انگیزه, قرارداد انگیزه بنیان, نظریه کارگزاری, سازگاری انگیزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084048,
author = {مطلبی, سیدمحمدموسی and سلیمی فر, مصطفی and مهدوی عادلی, محمدحسین and ابراهیمی سالاری, تقی},
title = {قرارداد انگیزه بنیان در پروژههای مسکن},
booktitle = {National Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Development and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolut},
year = {2020},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {انگیزه، قرارداد انگیزه بنیان، نظریه کارگزاری، سازگاری انگیزه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T قرارداد انگیزه بنیان در پروژههای مسکن
%A مطلبی, سیدمحمدموسی
%A سلیمی فر, مصطفی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%J National Conference on Architecture, Civil Engineering, Urban Development and Horizons of Islamic Art in the Second Step Statement of the Revolut
%D 2020

[Download]