اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی , 2014-02-17

عنوان : ( بهبود کیفیت و افزایش تشکیل میوه گلابی رقم درگزی با دگرگرده افشانی )

نویسندگان: سجاد شریعت نژاد , غلامحسین داوری نژاد , بهرام عابدی , علی عطار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گلابی یکی از مهمترین میوه های مناطق معتدله در جهان می باشد. اکثر ارقام گلابی خود عقیم، دگربارور و خودناسازگارند. بنابراین بررسی میزان تشکیل میوه و تعین سازگاری ارقام گوناگون جهت تولید میوه بهینه لازم و ضروری است. این آزمایش در سال 1391 روی ارقام گلابی کاشته شده در چناران، ایران به اجرا درآمد. تعین اثر روش های گرده افشانی با استفاده از آزمون فاکتوریل براساس طرح بلوک کامل تصادفی با 10 تکرار انجام شد. بر اساس نتایج، گرده رقم بردیجون بیشترین درصد تشکیل میوه را به خود اختصاص داده است. در زمان برداشت هیچ میوه ای ناشی از خودگرده افشانی طبیعی و مصنوعی مشاهده نشد که این امر بیانگر خودناسازگاری کامل رقم درگزی 1 می باشد. میانگین تعداد بذر جنین دار در تلاقی درگزی 1 با رقم بردیجون بیشتر از سایر ارقام گرده زا بوده است. گرده افشانی رقم درگزی با رقم بردیجون سبب تولید بزرگترین و سنگین ترین میوه ها شد. براساس نتایج این پژوهش رقم بردیجون می تواند به عنوان بهترین رقم گرده زای رقم درگزی در باغ های گلابی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084123,
author = {شریعت نژاد, سجاد and داوری نژاد, غلامحسین and عابدی, بهرام and علی عطار},
title = {بهبود کیفیت و افزایش تشکیل میوه گلابی رقم درگزی با دگرگرده افشانی},
booktitle = {اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود کیفیت و افزایش تشکیل میوه گلابی رقم درگزی با دگرگرده افشانی
%A شریعت نژاد, سجاد
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A عابدی, بهرام
%A علی عطار
%J اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
%D 2014

[Download]