بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: .


موارد یافت شده: 12171

1 - بررسی نقش چالش های مدیریت سیاسی فضا بر توسعه پایدار نواحی ساحلی مَکُران (چکیده)
2 - بررسی موانع قانونی مدیریت سیاسی فضا بر ناکارآمدی مناطق آزاد ساحلی ایران (چکیده)
3 - بررسی نقش چالش های مدیریت سیاسی فضا بر توسعه پایدار نواحی ساحلی مکران (چکیده)
4 - بررسی موانع قانونی مدیریت سیاسی فضا بر ناکارآمدی مناطق آزاد ساحلی ایران (چکیده)
5 - در جستجوی مؤلف کتاب مقصد الراغب (چکیده)
6 - تأثیر امیددرمانگری اسلامی بر بهزیستی فاعلی افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروسیسو مقایسه آن با امیددرمانگری مبتنی بر نظریه اسنایدر (چکیده)
7 - نقش میانجیگری نستوهی خانواده در رابطه با الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مسئله و به زیستی خانواده (چکیده)
8 - Exploring the Expression of EMT-Related Transcription Factors and Their Association with Patient Survival in Colon, Rectum and Stomach Adenocarcinomas: A Comprehensive Analysis (چکیده)
9 - ارائه یک مدل ریاضی عدد صحیح خطی برای مکان یابی بهینه بالابر در پروژه های ساختمانی بلند مرتبه (چکیده)
10 - A new modified deep learning technique based on physics-informed neural networks (PINNs) for the shock-induced coupled thermoelasticity analysis in a porous material (چکیده)
11 - طراحی مدل تلفیقی بازیدرمانگری خانوادگی برای درمان مشکالت برونیسازیشده کودکان: یک پژوهش کیفی (چکیده)
12 - بررسی ساختار عاملی تاییدی و ویژگیهای روانسنجی نسخه بزرگساالن پرسشنامه غربالگری اختاللهای هیجانی مرتبط با اضطراب )SCARED-A( ک (چکیده)
13 - نقش تصورات منفی در روابط زوجین و راهکارهای درمان آن از دیدگاه اسلام و روانشناسی (چکیده)
14 - Factors affecting consumers’ attitudes towards genetically modified food products: the case of edible oil (چکیده)
15 - طراحی روش درمان شناختی - رفتاری با رویکرد اسلامی بر مبتلایان به اختلال وسواس- بی اختیاری (چکیده)
16 - کاربرد نظریۀ حوزههای معنایی در بررسی مفهوم کرامت بر پایۀ منابع اسلامی (چکیده)
17 - دفاع از عصمت امام علی(ع) در مواجهه با الزامات سیف‌الدین آمدی در کتاب أبکار الأفکار (چکیده)
18 - تحلیل و بررسی راهکارها واقدامات کشاورزان روستایی در مدیریت و سازگاری با مخاطره خشکسالی منطقه مورد مطالعه:دهستان کاخک شهرستان گناباد، ) (چکیده)
19 - تحلیل سطح آگاهی و دانش مدیریت ریسک کودکان روستایی از مخاطره زلزله مطالعه موردی: روستاهای شهرستان زیرکوه واقع در استان خراسان جنوبی) (چکیده)
20 - A study on disinfection and adhesion behaviour between bacteria and photocatalytic nanostructures by extended DLVO (چکیده)
21 - بررسی عوامل روانشناختی زمینهساز در ورود بیماران مبتال به ام اس به مرحلة پیشروندة ثانویه: یک مطالعة کیفی (چکیده)
22 - شناسایی عوامل ثبات زناشویی در جامعه ایرانی- اسالمی با رویکرد فرا ترکیب (چکیده)
23 - بررسی نقش خشم و تحول روانی - معنوی در بروز و گسترش افسردگی دانشجویان (چکیده)
24 - Effects of conditioning time and activated sodium bentonite on pellet quality, performance, intestinal morphology, and nutrients retention in growing broilers fed wheat-soybean meal diets (چکیده)
25 - آزمون نظریه بین فردی خودکشی )IPTS )در دانشجویان ایرانی: نقش تعلق کام نایافته و سرباری ادراک شده در ایجاد تمایل و اقدام به خودکشی (چکیده)
26 - تحلیل کیفی نظر متخصصان دربارهء نقش دانش و ارزیابی شناختی موثر بر تنظیم هیجان (چکیده)
27 - تصویر فرهنگی ایرانیان در المسالک و الممالک اصطخری (چکیده)
28 - Word. Grammar. Speech. Issue XXI (چکیده)
29 - بررسی تثیر میزان نیتروژن و آبیاری بر برخی صفات فیزیولوژیک، کمی و کیفی گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای (چکیده)
30 - Binucleate Rhizoctonia induced tomato resistance against Rhizoctonia solani via affecting antioxidants and cell wall reinforcement (چکیده)
31 - The Situation of Women Empowerment in the Iranian Educational System: A Case Study of Primary School Textbooks (چکیده)
32 - The vertical structure of galactic discs: Nonlocal gravity versus dark matter (چکیده)
33 - Gill parasites of Schizocypris altidorsalis (Pisces: Cyprinidae), a threatened freshwater fish in Iran (چکیده)
34 - ارزیابی ابعاد برنامه ریزی زیرساختها در طرحهای جامع شهرهای کوچک(مطالعه موردی: طرح جامع ماکو، ساوه و خرمشهر) (چکیده)
35 - بررسی رفتار غ یرخطی نرخ ارز حقیقی در ایران (چکیده)
36 - استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران؛ تاملی بر تحولات تاریخی از دوره مشروطه تا قانون اساسی (با تاکید بر مرحله استخدام و گزینش) (چکیده)
37 - ثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر کاهش نشانههای بالینی و اختالالت همراه آن در کودکان دارای اختالل بیشفعالی – نقص توجه )ADHD (چکیده)
38 - کتابشناسی مراتب قرآئات قرآن کریم (چکیده)
39 - صورت‌بندی روش‌های مواجهه با اندیشه‌های برون‌دینی در آثار اندیشمندان تربیت اسلامی (چکیده)
40 - مطالعۀ‌ تطبیقی حق انتساب اثر در نظام‌های حقوقی ایران، انگلستان و ایالات متحدۀ امریکا (چکیده)
41 - Investigating the sulfur-containing compounds separation process from natural gas using NaY zeolite, theoretically (چکیده)
42 - The Structure of the Generalized Cayley Graph Cay_m (〖 D〗_2n,S) of Valency Three (چکیده)
43 - A bipartite graph associated to a finite group (چکیده)
44 - بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر سربار و تراکم خاک بر مقاومت بیرونکشیدگی میخ در زمین- های مسلح شده با میخکوبی (چکیده)
45 - Two new species of brush-tailed mouse, genus Calomyscus (Rodentia: Calomyscidae), from the Iranian Plateau (چکیده)
46 - Improved photocatalytic disinfection performance of graphitic carbon nitride through hybridization with humic acid /zinc peroxide: A synergistic generation of antimicrobial reactive oxygen species (چکیده)
47 - ارزیابی عملکرد مخلوط آسفالتی حاوی قیرلاستیکی با فناوری پلیمریزاسیون (SPB) بر اساس بررسی های آزمایشگاهی و میدانی (مطالعه موردی: کلانشهر مشهد) (چکیده)
48 - Chemical conditioning of aerobically digested sludge using polyelectrolytes with different charge densities (چکیده)
49 - Biological control of bacterial leaf streak using Stenotrophomonas maltophilia (چکیده)
50 - بررسی پدیده ی فرونشست وارتباط آن با منابع آب زیرزمینی در دشت جوین (چکیده)
51 - استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری (InSAR) جهت بررسی فرونشست زمین در محدوده ی سازه های مهم دشت جوین (چکیده)
52 - Blow-up results for a Boussinesq-type plate equation with a logarithmic damping term and variable-exponent nonlinearities (چکیده)
53 - Engineered metal–organic framework-based hydrogel sorbent for the treatment of dye-contaminated water (چکیده)
54 - Risk factors for drug driving in Iran: A narrative review (چکیده)
55 - بررسی تاثیر پتانسیل های اجرای تکنولوژی مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر ارتقاء عملکرد مستندنگاری میراث فرهنگی (چکیده)
56 - Study on synergistic effects of curcumin and bixin against foodborne pathogens (چکیده)
57 - ارائۀ مدل نقش توسعۀ پایدار در تحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تأکید بر تجربۀ کسبوکار (چکیده)
58 - واکاوی آداب ضیافت در تصوف (چکیده)
59 - بررسی و مقایسه سطوح پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا و نیم‌‌رخ لیپیدی سرم در سالمندان فعال و کم تحرک در پیک اول پاندمی کرونا (چکیده)
60 - مناسبات ایران و امارات در تنگنای حضور اسرائیل (چکیده)
61 - چینه‌نگاری سکانسی رسوبات کرتاسه زیرین (سازند تیرگان) در شرقی‌ترین بخش کپه‌داغ (چکیده)
62 - تحلیلی بر حکمرانی و مدیریت ریسک سیلاب (چکیده)
63 - The effect of methyl jasmonate and TiO2 nanoparticles on phenolic and terpenoides compounds in peppermint (Mentha piperita L.) (چکیده)
64 - برخاستگاه شیل‌های پاره‌سازند اول سازند شیرگشت‌ در جنوب‌ کوه‌های درنجال، شمال طبس (چکیده)
65 - Assessment of mean precipitation and precipitation extremes in Iran as simulated by dynamically downscaled RegCM4 (چکیده)
66 - مروری بر تأثیرات مؤلفه های کالبدی فضای داخلی معماری بر هیجانات با تأکید بر معماری عصب محور (چکیده)
67 - تلاقی سبک خراسانی و هندی در حماسۀ دلگشانامه آزاد کشمیری (چکیده)
68 - معرفی و توصیف نسخه خطی شاهنامه منثور شماره 6295-10 کتابخانه ملی، اثر احمد بن محمّد؛ متعلق به عصر صفویه (چکیده)
69 - معرفی تصحیح و تحلیل روایت مفقود مرگ شهریار (فرزند برزو) برای نخستین بار (چکیده)
70 - نیای رستم کیست؟ کشف هویت سرسلسه دودمان سام بر پایه زبان شناسی تاریخی-تطبیقی (چکیده)
71 - The Effects of Various Cognitive Tasks Including Working Memory, Visuospatial, and Executive Function on Postural Control in Patients With Anterior Cruciate Ligament Injury (چکیده)
72 - چالش ها و تغییرات مدل های کسب و کارهای باشگاه های ورزشی (چکیده)
73 - واکاوی فقهی، حقوقی ماهیت و آثار شرط پیدایش حق فسخ در فرض عدم پرداخت ثمن در قرارداد بیع (چکیده)
74 - مبانی کنترل قضایی قرارداد (رویکرد تطبیقی با مکاتب فلسفی و اقتصادی) (چکیده)
75 - Determining the minimum inhibitory and bactericidal concentration of Perovskia abrotanoides Karel essential oil invitro (چکیده)
76 - تاثیر تجربه مشتری از خرید برخط بر قصد خرید مجدد مشتریان (چکیده)
77 - Antimicrobial and antioxidant effects of chitosan film containing nanoemulsion of Melissa officinalis L. extract and Bunium persicum essential oil on Listeria monocytogenes inoculated into camel meat (چکیده)
78 - مروری بر پیشرفت در زمینه فنآوری ساخت فولاد سبز (چکیده)
79 - Identifying the configurations leading to the central position in the inter-country research collaboration network: Evidence from tracking configurations over time with fsQCA (چکیده)
80 - بررسی عوامل موثر بر اندازه و شکل گرانول های γ-Al2O3 سنتز شده به روش گرانول سازی در روغن (چکیده)
81 - Enhanced Restoration Mortars for Dry Climates Applications: Introducing Hydrophobic Lime Putty Infused with Sesame Oil (چکیده)
82 - Enhancing energy carrier gas storage: Novel MOF-decorated carbons with high affinity toward methane and hydrogen (چکیده)
83 - خلیج فارس در فرهنگ‌ها‌ و دانشنامه‌های اوایل ترکیه نوین و عثمانی (چکیده)
84 - بررسی تأثیر نوع کاربری اراضی بر برخی خصوصیات بیولوژیکی و شیمیائی خاک در شمال غرب استان خراسان رضوی (چکیده)
85 - The effect of the number of SO3− groups on the adsorption of anionic dyes by the synthesized hydroxyapatite/Mg–Al LDH nanocomposite (چکیده)
86 - Application of bacteriophage MS2 in preliminary simulation of inactivation rate of pathogenic viruses in commercial beef and chicken packaging (چکیده)
87 - Utilization of Antagonistic Bacteria for Managing Potato Brown Leaf Spot Caused by Alternaria tenuissima and Plant-Associated Biochemical Changes During Disease Development (چکیده)
88 - Scenedesmus sp. MN738556 as a whole cell biosensor for sub-part per billion detections of Cd2+ cations in freshwater sources (چکیده)
89 - گفتمان عقلگرایی و نصگرایی در قرن چهارم و نقش آن در تنوع فهم حدیث با تأکید بر روایات اعتقادی شیعه (چکیده)
90 - A potent multifunctional ZIF-8 nanoplatform developed for colorectal cancer therapy by triple-delivery of chemo/radio/targeted therapy agents (چکیده)
91 - Integrated Fast UWB Time-Domain Microwave Breast Screening (چکیده)
92 - The Capacity Inner and Outer Bounds for the Wireless Interference Channel with a Cognitive Relay (چکیده)
93 - Gel content determination of silane cross-linked polyethylene copolymers using FTIR technique (چکیده)
94 - ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر (چکیده)
95 - Prevalence of bovine herpes virus -1 antibodies in bulk tank milk of dairy cattle herds in suburb of Mashhad-Iran (چکیده)
96 - بررسی اثر ترکیبا ت بیولو ژیکی و شیمی ایی علیه گونه های آلترنا ریای بیما ریز ا در گوجه فرنگی (چکیده)
97 - بررسی ریز ساختار و هندسه جوش فولاد زنگ نزن 316L در جوشکاری تیگ فعال با ااستفاده از ارتعاشات فراصوت (چکیده)
98 - شناسایی دامنه های مستعد زمین لغزش و طبقه بندی انواع آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و منطق فازی ( مطالعه موردی: حوضه قهرمانلو استان خراسان شمالی) (چکیده)
99 - The Need of Family-Based Sexual Education: A Systematic Review (چکیده)
100 - Presentation of the simple and accurate models for estimating the individual hydrogen bond energies of Watson–Crick base pairs (چکیده)
101 - From Accounting to Economics: The Role of Earning Reporting Features in The Relationship between Aggregated Earnings and GDP (چکیده)
102 - شناسایی جهات محدودیت حمایت از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق اتحادیه اروپا و تبیین آن در نظام حقوقی ایران (چکیده)
103 - The impact of browning intensity on interfacial properties of gellan gum-soy protein conjugate obtained through the Maillard reaction (چکیده)
104 - Innovative strategies for enhancing gas separation: Ionic liquid-coated PES membranes for improved CO2/N2 selectivity and permeance (چکیده)
105 - The relationship between alexithymia and women\\\'s perceived social support (چکیده)
106 - بررسی جمعیت های علف های هرز موجود در تیمارهای مختلف تناوب زراعی و آیش (چکیده)
107 - امکان‌سنجی تعمیم احکام صادرشده بر اسباب خاص در روایات «با رویکردی بر قضیة فی واقعة بودن روایات» (چکیده)
108 - هوش مصنوعی و امنیت شهری، فرصتها و چالشها (چکیده)
109 - شناسایی و تدوین راهبردهای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور بر اساس تکنیک‌های دلفی، سوات و ساختاری – تفسیری (چکیده)
110 - Parasitological and molecular study of nosemosis in migratory apiaries in Hormozgan Province, southern Iran (چکیده)
111 - Design of narrowband infrared emitters by hybridizing guided-mode resonance structures with van der Waals materials (چکیده)
112 - Parasites of Stray Cats in Iran: A Parasitological and Histopathological Study (چکیده)
113 - Sublethal Effects of Lambda-Cyhalothrin, Imidacloprid, and Indoxacarb on Some of the Behavioral and Physiological Patterns of German Cockroach (Dictyoptera: Blattellidae) (چکیده)
114 - Anticancer Drug Extraction from Plasma Samples Using Three-Dimensional Polyoxometalate-based Supramolecular Frameworks as Sorbent (چکیده)
115 - افزایش شفافیت در نهان‌نگاری تصاویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و نگاشت‌های قابل بازگشت (چکیده)
116 - Bogomolov Multiplier and Isoclinism of Lie Rings (چکیده)
117 - A dual catalytic functionalized hollow mesoporous silica-based nanocarrier coated with bacteria-derived exopolysaccharides for targeted delivery of irinotecan to colorectal cancer cells (چکیده)
118 - دلالة العنوان ومستویاتها فی أعمال نجم والی الروائیة (چکیده)
119 - A Recommender System for Scientific Resources Based on Recurrent Neural Networks (چکیده)
120 - تحلیل گفتمان متن نشریات محلی در زمینه طایفه‌گرایی در حوزه انتخابیه مَمَسَنی نمونه‌پژوهی: فصلنامه فراسو و ماهنامه نورباران) (چکیده)
121 - Bounds for the Generalization of Baer’s Type Theorems (چکیده)
122 - اثر ورق‌های تقویتی FRP در محیط مرطوب بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح فولادی در شرایط خوردگی (چکیده)
123 - Micro-Mechanical Analysis of Martensite and Ferrite Phases in a 35chgsa Medium-Silicon Steel (چکیده)
124 - بررسی خواص ریزساختاری، مکانیکی و خستگی حرارتی پوشش‌های عایق حرارتی گرادیانی مولایت به روش APS بر روی آلیاژ آلومینیم (چکیده)
125 - Surface modification of commercial carbon black by silane coupling agents for improving dispersibility in rubber compounds (چکیده)
126 - Comparative study of metal nanoparticles anchored TiO2 using polyoxometalate intermediate in photodegradation of azo dye pollutant in aquatic environments (چکیده)
127 - شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی در پیراشهر زاهدان (چکیده)
128 - بررسی رقابت درون گیاهی در تخصیص مواد فتوسنتزی بین بنه‌های زعفران Crocus sativus L.)تحت تاثیر سطوح مختلف آبیاری و کودهای آلی (چکیده)
129 - Cell-Based Regenerative Endodontics for the Treatment of Irreversible Pulpitis: An In Vivo Investigation (چکیده)
130 - Using Meta-Learning to Recommend an Appropriate Time-Series Forecasting Model (چکیده)
131 - Fe3O4@WO3-E-SMTU-NiII: as an environmentally-friendly, recoverable, durable and noble-free nanostructured catalyst for C–C bond formation reaction in green media (چکیده)
132 - شبیه سازی عددی حریق در پارکینگ یک مجتمع تجاری و تاثیر تهویه بر غلظت دود و قابلیت دید با نرم افزار پایروسیم (چکیده)
133 - Bioprospecting of Ten Microalgae Species Isolated from Saline Water Lake for Evaluation of the Biodiesel Production (چکیده)
134 - نمود زمینه گرایی در ضوابط طراحی ساختمان های بلند مرتبه (چکیده)
135 - Engineering Human Pancreatic RNase 1 as an Immunotherapeutic Agent for Cancer Therapy Through Computational and Experimental Studies (چکیده)
136 - Applications of Mobile Payment Services in Financial Strategies: State-of-the-Art, Taxonomy and Upcoming Directions with a Focus on Pandemic Crisis (چکیده)
137 - بازسازی پاسخ ابن عربی به مسئله شر بر اساس رویکرد اگزیستانسی هسکر (چکیده)
138 - بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض حق بر داده در حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران (چکیده)
139 - بررسی تشکیل پوشش‌های لایه‌ای-کامپوزیتی کاربید کروم و کاربید وانادیم روی فولادDIN:1/1545 در محیط پودر فشرده به روش نفوذ واکنش‌‌ حرارتی (TRD) (چکیده)
140 - Employees\\\' mental health in the workplace: The role of work behavior patterns (چکیده)
141 - Solution of a practical Vehicle Routing Problem for monitoring Water Distribution Networks (چکیده)
142 - سیمای کرمان در المسالک و الممالک اصطخری (چکیده)
143 - Solar thermo-visual gain optimization of a building using a novel proposed nature-based green system (چکیده)
144 - Efficient simulation of two-dimensional time-fractional Navier–Stokes equations using RBF-FD approach (چکیده)
145 - A new isolate cold-adapted Ankistrodesmus sp. OR119838: influence of light, temperature, and nitrogen concentration on growth characteristics and biochemical composition using the two-stage cultivation strategy (چکیده)
146 - Combustion analysis of methane-hydrogen port injection combined with OMEn/Diesel spray injection in an RCCI engine (چکیده)
147 - The effect of modification of DNA interference on myostatin gene expression in mice (چکیده)
148 - تهیه کامپوزیت مغناطیسی نوین هیدروکسید دوگانه لایه ای روی-تیتانیوم/ فریت نقره (چکیده)
149 - سیر مفهومی تحدید قدرت در اندیشۀ ‌سیاسی عصر قاجار (فرایند گذار از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه) (چکیده)
150 - بررسی تعهدات ارائه‌دهنده‌‌ی خدمت در قرارداد حفظ و نگهداری با تطبیق در اصول حقوق اروپایی قراردادهای خدمات‌محور و حقوق ایران (چکیده)
151 - بررسی تاثیر پروژه های عمرانی شهرداری مشهد بر ساخت و ساز و قیمت زمین و مسکن در محلات مجاور(نمونه موردی : بلوار نماز، حد فاصل اراضی ذکریا تا پارک خورشید) (چکیده)
152 - The Hepatorenal Protective Potential of Caffeic Acid Consumption on the Arsenic-Exposed Syrian Mice (چکیده)
153 - Assessment of the photocatalytic performance and cytotoxic effects of Barium Sulfate Nanoparticles synthesized with a one-step hydrothermal method (چکیده)
154 - بررسی سبک شناسی لایه ی بلاغی سروده فتح عموریه (چکیده)
155 - A label-free electrochemical biosensor based on PBA-Au-MXene QD for miR-122 detection in serum samples (چکیده)
156 - Non-Fourier heat conduction in 2D thermal metamaterials (چکیده)
157 - تحلیل عدم قطعیت منحنی‌های دبی-‌ اشل در رودخانه‌‌ها (چکیده)
158 - Investigating the Predictive Role of Contextual Factors, Psychological Flexibility, Acceptance and Self-compassion, in Quality of Life of Migraine Patients (چکیده)
159 - A new interval type 2 best worst method and its application to healthcare waste treatment selection problem (چکیده)
160 - A pricing and inventory control for perishable items with the inflation rate and retailer's returns (چکیده)
161 - An interval type-2 fuzzy best-worst method and likelihood-based multi-criteria method in group decision-making (چکیده)
162 - On the matroidal path ideals (چکیده)
163 - واکاوی مؤلفه های راهبردی و مشارکتپذیری شهروندان در راستای تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت (چکیده)
164 - مرجعیت در هنر و معماری سنتی (چکیده)
165 - مرور سیستماتیک تأثیر BIM بر ضایعات ناشی از ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه (چکیده)
166 - نقش قاضی ارای احکام در فردی سازیِ ارفاقی واکنش علیه رم (چکیده)
167 - التحول فی شروط المسوولیه المدنیه للوالدین عن الفعل الضار للصغیر (چکیده)
168 - عناصر برنامه درسی مطلوب برای توسعه کنشگری اجتماعی زنان از طریق آموزش و پرورش رسمی در ایران (چکیده)
169 - Combination of Optimal Three-Step Composite Time Integration Method with Multi-Point Iterative Methods for Geometric Nonlinear Structural Dynamics (چکیده)
170 - TARGETED MOVEMENT OF THE ROBOT BY REMOVING OBSTACLES (چکیده)
171 - چگونگی پردازش داده‌ی شخصی خاص در حقوق اتحادیه اروپا و بررسی آن در نظام حقوقی ایران (چکیده)
172 - Phenotypic and genotypic investigation of antimicrobial resistance and extended-spectrum beta-lactamase production among Escherichia coli isolated from bovine mastitis (چکیده)
173 - Highly efficient and sustainable wood-based plasmonic photoabsorber for interfacial solar steam generation of seawater (چکیده)
174 - Evaluation of thermal decomposition of calcite in the fault zone a case study of the Astana fault (چکیده)
175 - Nonparametric Estimation of the Residual Entropy Function with Length-Biased Data (چکیده)
176 - امکانسنجی توسعهگردشگری ورزشی قایقرانیکانوپولو در رودخانه صوفی چای مراغه (چکیده)
177 - بازخوانی آیات الأحکام بر مبنای تأویل نحوی (چکیده)
178 - Detection and characterization of potentially hybrid enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) strains isolated from urinary tract infection (چکیده)
179 - Exploring Iranian TEFL Ph.D. Candidates and Faculty Members (چکیده)
180 - ارزیابی سطوح توسعه ونابرابری ناحیه ای به لحاظ شاخص های توسعه(مطالعه موردی: منطقه اورامانت) (چکیده)
181 - The fourth pillar of sustainability (چکیده)
182 - Construction and Psychometric Properties of Family-Oriented & Developmental-Based Sexuality Education Questionnaire for Iranian Families: Online National Research (چکیده)
183 - Determining Optimal Nonlinear Regression Models for Studying the Kinetics of Fatty Acid Ruminal Biohydrogenation In Vitro (چکیده)
184 - Fe3O4@ CNT preparation as an efficient nanocomposite for loading and release an antiviral drug (چکیده)
185 - Meta-analysis of RNA-Seq and microarray expression data to identify effective genes in sheep muscle growth and development (چکیده)
186 - A New Species Martinothyris pseudolineatus (Spiriferida) from the Late Famennian of Northeastern Iran (چکیده)
187 - معرفی هویت دیجیتال در متاورس، شناسایی چالش‎‎های حقوقی مربوط ‏به آن و جست‌وجوی راه حل (چکیده)
188 - شناسایی و اولویتبندی عوامل روانشناختی اثرگذار بر فرایندهای منابع انسانی سطح مقدماتی مدل 34000 منابع انسانی: یک مطالعه آمیخته (چکیده)
189 - یشبینی عوامل مؤثر برقصد کشاورزان در استفاده ایمن از پسابهای شهری در مزارع ایران (چکیده)
190 - An investigation on the effects of elevated CO2 and temperature on Chickpea yield in Zanjan (چکیده)
191 - Using GIS to map soil organic matter and nitrogen content to prevent cultivation effects on soil quality (چکیده)
192 - کتاب الطبقات الکبیر ابن سعد، منبعی برای نه‌البلاغه (چکیده)
193 - Designing and analyzing the motivational risk profile of healthy food and agricultural products purchase (چکیده)
194 - Network Planning in Unbundled Power Systems (چکیده)
195 - Nanostructured Li2S Cathodes for Silicon–Sulfur Batteries (چکیده)
196 - الخطاب السیاسی، لآیة الل العظمى السید محمد صادق الصدر فی الأفعال الکلامیة (چکیده)
197 - تأثیر کشت مخلوط کنجد و لوبیا و روش های کنترل علف های هرز بر صفات کنجد و لوبیا (چکیده)
198 - Evaluating apoptosis-inducing effects of safranal and radiotherapy on human gastric adenocarcinoma cells (چکیده)
199 - ارائه الگوی پیشران های توسعه شرکت های دانش بنیان مناطق کم برخوردار (مورد مطالعه: استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی) (چکیده)
200 - Resistance of wheat genotypes to Mycosphaerella graminicola isolates at seedling stage under greenhouse conditions (چکیده)
201 - Naphthalene acetic acid and scorbic acid significantly improve neutral lipid accumulation in Chlorella species under nutrient limitations (چکیده)
202 - Development and psychometric properties of teamwork scale in resuscitation: A sequential exploratory mixed-method study (چکیده)
203 - Pigeon Towers: An Overlooked Resource for Organic Manure Production (چکیده)
204 - تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.) (چکیده)
205 - برآورد پارامترهای تجمع و انتقال مجدد نیتروژن در ارقام گندم نان بهاره (چکیده)
206 - کنگرۀ \\\" آزاد زنان و آزاد مردان\\\" و مجلس بیست و یکم (چکیده)
207 - ارزیابی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جریانهای جذب گردشگری روستایی )مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگری شهر مشهد( (چکیده)
208 - On the Mean Residual of Records in the Geometric Random Record Model (چکیده)
209 - بررسی تأثیر باقی‌مانده علف‌کش‌های بازدارنده استولاکتات سینتاز در گندم بر برخی ویژگی‌های رشد و عملکردی ذرت در دورهای مختلف آبیاری (چکیده)
210 - ارزیابی تأثیر کیفیت زیستگاه‌ بر جامعه فون خاک در منطقه جاجرم (چکیده)
211 - تعیین بهترین مدل برای ارزیابی دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی ماریتیغال (چکیده)
212 - تاثیر اصلاح سطح نانولوله‌کربنی بر رفتار رسانایی کامپوزیت هیبریدی دایش-یافته زمینه پلی‌اتلین HDPE تقویت شده با نانولوله‌کربنی (چکیده)
213 - Effects of the strain gradients on the band structures of the elastic waves propagating in 1D phononic crystals: An analytical approach (چکیده)
214 - Improving the thermal stability of Cel5E of Clostridium thermocellum by protein engineering of flexible regions (چکیده)
215 - Towards an efficient oxidation of sulfides to sulfoxides over magnetic and grafted polyoxometalate on graphene oxide nanosheets (چکیده)
216 - Investigating the effect of Lactobacillus rhamnosus on the migration of murine melanoma cells (چکیده)
217 - Medicinal plants and foods with metaphorical concepts in Rumi’s “Masnavi Manavi”: The psychosomatic approach to human health (چکیده)
218 - حلّ چند ابهام در نفثةالمصدور زیدری (چکیده)
219 - زیست چینه نگاری نهشته های پالئوسن - ائوسن بر مبنای روزن داران در جنوب بیرجند (چکیده)
220 - میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
221 - پتانسیل کنترل زیستی جدایههای باسیلوس در تعامل با بیمارگر Rhizoctonia solani سیبزمینی (چکیده)
222 - نقش عوامل خارجی در مشروطه افغانستان (چکیده)
223 - Magnetic solid-phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from water samples using magnetic carbon nanofiber/MIL-101(Cr) nanocomposites (چکیده)
224 - Enhanced Photocatalytic Degradation of Tetracycline-Class Pollutants in Water Using a Dendritic Mesoporous Silica Nanocomposite Modified with UiO-66 (چکیده)
225 - بهبود روشهای همگام سازی بین بلاکی در کودا (چکیده)
226 - آشنایی بااقتصاد عصر صفوی از دریچۀ نامه های این دوره(مطالعۀ موردی نامه های عصر شاه عباس اول) (چکیده)
227 - Binary Antibiotics Degradation Employing an Efficient Direct Z-Scheme Ti(VI)-Salen Complex Loaded on Dendritic Fibrous Nano-Silica (چکیده)
228 - Design and synthesis of high performance magnetically separable exfoliated g-C3N4/γ-Fe2O3/ZnO yolk-shell nanoparticles: a novel and eco-friendly photocatalyst toward removal of organic pollutants from water (چکیده)
229 - گراف‌های تک دور فرینال نسب به مموع توان k‎-ام درات گراف‌ها (چکیده)
230 - تاثیر ضدقارچی نانوذره مس اکسید بر مهار بیمارگرهای گیاهی (چکیده)
231 - جامعه پذیری بین المللی طالبان؛ پیش درآمد توسعه افغانستان \\\"هنجار به مثابه ابزار توسعه\\\" (چکیده)
232 - گذار از سیاستِ رهایی به سیاستِ زندگی در ایران؛ تفسیری بر دو فیلم شهر موش‌های یک و دو (چکیده)
233 - ارزیابی ارتباط بین نوسانات شاخص_های منتخب پیوند از دور نیمکره شمالی با تغییرات تبخیروتعرق بخش جنوبی حوضه آبریز رودخانه ارس (چکیده)
234 - Comparing type-1, interval and general type-2 fuzzy approach for dealing with uncertainties in active control (چکیده)
235 - Fischer‐Tropsch Synthesis by a Cobalt‐Based Carbon Aerogel Catalyst (چکیده)
236 - Enhancing Average Secrecy Rates in Downlink NOMA with Dependent Channel Coefficients and Optimal Power Coefficients (چکیده)
237 - تأثیرهشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژنهای12.13.diHome، SREBP-1و ترکیب بدن رتهای نرویستارچاق (چکیده)
238 - Effect of electromagnetic permeability on transition temperature of superconductivity (چکیده)
239 - Fair Arbitration in International Disputes From A Human Rights Perspective: With an Overview of Arbitration in the Maritime Environment (چکیده)
240 - تحلیل دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته های استوانه ای MLC با هسته FGM تحت بار ضربه با استفاده از روش اجزای محدود* (چکیده)
241 - A Fuzzy Gait Phase Detection for Rehabilitation of Hemiplegic Patients with a Hip Exoskeleton Robot (چکیده)
242 - تطابق چینه ای زیرسطحی سازند آسماری در میدان آغاجاری و استفاده از آن درکنترل زون بندی مخزن (چکیده)
243 - Structural Damage Detection in the Wooden Bridge Using the Fourier Decomposition Time Series Modeling and Machine Learning Methods (چکیده)
244 - Nonlinearity detection using new signal analysis methods for global health monitoring (چکیده)
245 - رهبری فداکارانه، یک نگاه مشارکتی: رویکرد پدیدارشناسی (چکیده)
246 - مقایسه فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای ماده‌خشک و پروتئین‌خام دانه کلزای فلیک خام و میکرونیزه به روش in situ (چکیده)
247 - پاسخ تولیدمثلی میش های بالغ کردی به جیره فلاشینگ حاوی دانه کلزای فلیک خام یا میکرونیزه (چکیده)
248 - مفهوم Hymenocrater bituminosus (Lamiaceae) در خراسان (چکیده)
249 - Development of a phase-change material-based soft actuator for soft robotic gripper functionality: In-depth analysis of material composition, ethanol microbubble distribution and lifting capabilities (چکیده)
250 - Optimal estimators of the population mean of a skewed distribution using auxiliary variables in median ranked-set sampling (چکیده)
251 - کانسار مس استراتی باند معدن نسیم، شمال غرب بردسکن(خراسان رضوی) (چکیده)
252 - تفسیر داده های IP/RS مرتبط با رخداد کانه زایی مس در شمال منطقه اکتشافی سماخون، استان خراسان رضوی (چکیده)
253 - مطالعات زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی جفت رود، جنوب غرب بیرجند، استان خراسان جنوبی (چکیده)
254 - زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در منطقه اکتشافی صنوبر، شمال غرب تربت حیدریه (چکیده)
255 - Assessment of MKN-45 cell viability after treatment with crocin, alone and in combination with radiation (چکیده)
256 - روایتی دیگر از تحول شخصیت و شعر سنایی (چکیده)
257 - مؤلفه های یک دانشگاه بین المللی: ارائه یک الگوی مفهومی عملیاتی (چکیده)
258 - Review of Ashrafi\\\'s papers (چکیده)
259 - مطالعهٔ پدیدارشناختی معنای توسعه در بین مناطق حاشیه نشین شهر رشت (چکیده)
260 - جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان (چکیده)
261 - Endophytic colonization of sugar beet by Beauveria varroae and Beauveria bassiana reduces performance and host preference in army worm, Spodoptera littoralis (چکیده)
262 - سیستم تشخیص نفوذ مبتنی برشبکه عصبی کانولوشن برای تشخیص حمله انکارسرویس در اینترنت‎وسایل‎نقلیه (چکیده)
263 - بررسی تاثیر دمای شارژ و دشارژ بر خواص الکتروشیمیایی آلیاژ غیر استوکیومتری La2Mg0.9Y0.1Ni10Mn0.5 جهت استفاده به عنوان آند در باتریهای نیکل هیدرید فلزی (چکیده)
264 - بررسی تحقق استطاعت مالی در ملک متزلزل (چکیده)
265 - استخراج اجزای پایگاه داده جغرافیایی در مطالعات پدافند غیرعامل با رویکرد مرور منابع (چکیده)
266 - Development of hybrid resonator antennas using elliptical cavity and microstrip patch radiator (چکیده)
267 - ANN-based procedure to obtain the optimal design and operation of the compression chiller network – Energy, economic and environmental analysis (چکیده)
268 - A framework to enhance generalization of deep metric learning methods using general discriminative feature learning and class adversarial neural networks (چکیده)
269 - Molecular typing of avian Escherichia coli isolates by enterobacterial repetitive intergenic consensus sequences-polymerase chain reaction (ERIC-PCR) (چکیده)
270 - Study on Salmonella contamination of traditionally produced edible poultry eggs (چکیده)
271 - Molecular detection and antibacterial susceptibility of enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) and shigatoxigenic Escherichia coli (STEC) strains isolated from healthy and diarrhoeic dogs (چکیده)
272 - Isolation of Enterococcus raffinosus from an ostrich chick with diarrhoea (چکیده)
273 - Prevalence of Shiga toxin-producing and enteropathogenic Escherichia coli in slaughtered camels in Iran (چکیده)
274 - Molecular characterization, genetic diversity and antibacterial susceptibility ofEscherichia coliencoding Shiga toxin 2f in domestic pigeons (چکیده)
275 - Whole-Genome Characterization and Strain Comparison of VT2f-ProducingEscherichiacoliCausing Hemolytic Uremic Syndrome (چکیده)
276 - Array-TDOA شبکه موقعیت یاب هدف زیرآب با استفاده از الگوریتم (چکیده)
277 - Differential Received Signal Strength-Based Localization for an Iso-gradient Sound Speed Profile with Unknown Transmitted Power (چکیده)
278 - ساخت کف‌پوش (Finish Floor) تخته تراشة جهت‌دار از بقایای هرس شهری و باغی با چسب اوره فرمالدئید (چکیده)
279 - Magnetic nanoparticles modified with polyfuran for the extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons prior to their determination by gas chromatography (چکیده)
280 - مقالۀ پژوهشی: طراحی حسگر پلاسمونیک ساده مبتنی بر حلقه‌های گرافنی در ناحیه تراهرتز (چکیده)
281 - An extension of Cover–Chiang work on point to point channel to less noisy broadcast channel and analysis of the receivers cognition impacts (چکیده)
282 - بررسی کارکرد گفتمانهای بوم‌محور در رمان منگی نوشته‌ی ژوئل اگلوف (چکیده)
283 - بررسی مقایسه ای فندقچه زیرگونه های کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam.) از تیره Lamiaceae در ایران (چکیده)
284 - بررسی چگونگی حاشیه رانی انگاره های تصوف در کتاب الامالی شیخ صدوق (چکیده)
285 - The evaluation of lime juice adulteration by comparing cyclic voltammetry and electronic tongue methods (چکیده)
286 - A new damage detection approach under variable environmental or operational conditions (چکیده)
287 - Modifications to the Single Point Velocity Measurement Method for Estimating River Discharge in Low-Resource Environments (چکیده)
288 - بررسی اثر عوامل شرکتی مؤثر بر ارزش ویژه برند (چکیده)
289 - The modified CUF-EFG method for the dynamic analysis of GPLs-CNTs-reinforced FG multilayer thick cylindrical shells under shock loadings: A modified meshless implementation (چکیده)
290 - Role of AGAMOUS Gene in Increasing Tepals of Amaryllis (چکیده)
291 - Assessment of Extracellular Vesicles From Rabbit Ear Pina Cells (چکیده)
292 - بهینه‌یابی موقعیت مکانی نقشه استاندارد سیل در پهنه‌بندی سیل با استفاده از مشخصه‌های ژئومورفولوژیکی (چکیده)
293 - چیستی طرح‌واره‌های تصوری در آیات اسنادی فتنه در قرآن کریم (چکیده)
294 - راهبردهای توسعه شایستگی‌های رهبری ‌تحول آفرین هانی در وزارت نیرو ایران (چکیده)
295 - بررسی استفاده از حوضچه تاخیری بر روی شبکه جمع آوری آبهای سطحی به وسیله شبیه‌سازی مطالعه موردی (کال اقبال شرقی مشهد) (چکیده)
296 - A practical hybrid machine learning method for predicting the flash point of complex ternary alcohol-based mixtures (چکیده)
297 - A gradient-enhanced physics-informed neural network (gPINN) scheme for the coupled non-fickian/non-fourierian diffusion-thermoelasticity analysis: A novel gPINN structure (چکیده)
298 - Using data science methods to call online data, modeling and forecasting (Application in Covid 19 and Crypto Currency data) (چکیده)
299 - Bayesian Premium Estimators for Pareto Distribution in the Presence of outliers (چکیده)
300 - بازنگری تبارشناختی خانواده سنگسر ماهیان با استفاده از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز زیر COXI) 1) (چکیده)
301 - ﺗﺠﺮﺑۀ زﯾﺴﺘۀ زﻧﺎن ازپﺪﯾﺪة ازدواج زودﻫﻨگﺎم:ﯾک ﺑﺮرﺳی کﯿﻔی (چکیده)
302 - معنای تبرک و شیوه های تقدس بخشی اشیا در بین زائران حرم امام رضا ع) (چکیده)
303 - In vitro cytotoxicity assessment of a biosurfactant isolated from Vibrio sp.df on MCF-7 and HT-29 human cancerous cells (چکیده)
304 - Prediction of serum anti-HSP27 antibody titers changes using a light gradient boosting machine (LightGBM) technique (چکیده)
305 - Performance of Jujube Lace Bug, Monosteira alticarinata, on Jujube, Ziziphus jujuba under Different Levels of Nitrogen Fertilization (چکیده)
306 - Component-based perfect replacement optimizations for series and parallel systems consisting of repairable dependent components (چکیده)
307 - بررسی تطبیقی نمایشنامه الحر الریاحی به قلم عبدالرزاق عبدالواحد و حر نوشته عباس فرح بخش (چکیده)
308 - بازنمایی مسئله جانشینی رسول خدا(ص) در سیره ابن هشام (چکیده)
309 - بررسی رابطه کارایی سرمایه‌گذاری، مسئولیت اجتماعی و بیش‌اعتمادی مدیران؛ با تأکید بر رویکرد تئوری سلسله مراتبی (چکیده)
310 - CAPTAIN: Community-based Advanced Persistent Threat Analysis in IT Networks (چکیده)
311 - بررسی مولفه‌های موثر بر آمایش دفاعی سرزمین (چکیده)
312 - دفاع کراجکی از حقانیت اسلام با تکیه بر داده های تاریخی کتاب کنزالفوائد (چکیده)
313 - Finite element approximation of the linearized stochastic Cahn–Hilliard equation with fractional Brownian motion (چکیده)
314 - بررسی تاثیرپذیری عرفانی جبران از مولانا (چکیده)
315 - Effect of NaCl and EDDS on Heavy Metal Accumulation in Kosteletzkya pentacarpos in Polymetallic Polluted Soil (چکیده)
316 - بازنمایی راهبردهای تنظیم رفتار از خلال سخنان امیر مؤمنان (علیهم السلام) در نهج البلاغه (چکیده)
317 - نگاهی بر ابهام‌انگیزی تعریف واژۀ Bibliography از دیدگاه ناقدان (چکیده)
318 - Retrieving optical parameters of emerging van der Waals microcrystals (چکیده)
319 - تدوین برنامه آموزش خودشناسی با رویکرد صدرایی (چکیده)
320 - Yield prediction and optimization of biomass-based products by multi-machine learning schemes: Neural, regression and function-based techniques (چکیده)
321 - فضاء المکان عند الناقد ابراهیم جنداری (چکیده)
322 - جمالیة تعدد شبه الجملة فی سورة الکهف (چکیده)
323 - توظیف عناصر القصة فی شعر محمود درویش (چکیده)
324 - الطبیعة الامتة فی شعر أجود مجبل (چکیده)
325 - اسالیب المقاومة الفکریة فی شعر حیدر التمیمی (چکیده)
326 - الشذوذ النحوی؛ الأسباب والفوائد (چکیده)
327 - نقدی بر متد کلاسیک (GTM) آموزش زبان عربی در مدارس ایران (چکیده)
328 - الغربة والشتات فی الروایة العراقیة؛ روایات الحرب بعد 2003 انموذجاً (چکیده)
329 - مسائل الاعراب و البناء عند سیبویه (چکیده)
330 - رمزیة البحر فی قصیدة شرود (چکیده)
331 - Efficacy of propolis and triple antibiotic paste as intra-canal medicaments for revascularisation of immature teeth in dogs: a comparative study (چکیده)
332 - Free vibration Analysis of FG nonoplates using quasi-3D hyperbolic refined plate theory and the isogeometric approach (چکیده)
333 - پیش بینی روند همکاری های علمی ایران در پرتو پیوستن به معاهدات بین المللی: شبیه سازی سناریوهای محتمل با رویکرد مدلسازی عامل محور (چکیده)
334 - مجاورت و همکاری علمی: کاربرد مدل جاذبه در شناسایی تأثیر ابعاد مجاورت بر همکاری علمی بین المللی (چکیده)
335 - Comprehensive Study on Transformer Fault Detection via Frequency Response Analysis (چکیده)
336 - Inventory management of manufacturers with yield uncertainty and lateral transshipment (چکیده)
337 - بوده بندی مدارس با توه به وضعیت تهیزات و ابنیه تحت سناریوهای مختلف تغییر تعداد دانش آموزان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (چکیده)
338 - Applying The Unified Protocol For Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders (UP) on Emotional Regulation, Cognitive Flexibility, Mindful Emotional Awareness and Quality of Life in Breast Cancer: A Pilot Study (چکیده)
339 - بررسی رویکرد تاریخی فاطمه مرنیسی به قرآن مطالعه موردی آیه 34 سوره نساء (چکیده)
340 - برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل بخش جنوبی حوضه ارس بر مبنای داده های مدل GFDL ریزگردان دینامیکی CORDEX (چکیده)
341 - Expanded Perlite-Polyphosphoric Acid (EP-PPA) as a Low-Cost Heterogeneous Solid Acid Catalyst for Green and Metal-Free Synthesis of Nitriles from Aldehydes (چکیده)
342 - ارزیابی ویژگی های پروبیوتیکی سویه های تجاری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیرگونه لاکتیس در شرایط برون تنی (چکیده)
343 - مفهوم و انواع الانسة فی شعر یحیی السماوی (چکیده)
344 - جمالیة الاستعارة فی شعر لمیعه عباس عماره (چکیده)
345 - Impact of Different Groups on Properties of All Members of the Series of 1-X-Benzotriazole Derivatives (X= H, OH, NH2, Cl and CH3) (چکیده)
346 - Interfacial structure-property relationship in a carbon nanotube-reinforced aluminum alloy matrix composite fabricated by an advanced method (چکیده)
347 - تعهدات پردازش‌کنندۀ داده شخصی در اتحادیه اروپا و امکان‌سنجی پذیرش آن در حقوق ایران (چکیده)
348 - Structural characterization of exopolysaccharide from Leuconostoc mesenteroides P35 and its binding interaction with bovine serum albumin using surface plasmon resonance biosensor (چکیده)
349 - به گزینی ژنوتیپ های نخود کابلی متحمل به سرما بر اساس تجزیه خوشه ای (چکیده)
350 - Effect of a new slow-release zinc fertilizer based on carbon dots on the zinc concentration, growth indices, and yield in wheat (Triticum aestivum) (چکیده)
351 - ارزیابی تغییرات کانی شناسی رسوبات متأثر از معدن مس درآلو، جنوب کرمان: کاربردی جهت مطالعات زیست محیطی (چکیده)
352 - بررسی اثر حمل کوتاه مدت بر فاکتورهای استرسی خون در ماهی جوان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (چکیده)
353 - تحلیل سنت و نواندیشی در آموزه های شمس به مولوی (چکیده)
354 - بررسی پهنه‌های اسکارنی، شیمی کانی‌ها و شرایط تشکیل اگزواسکارن کانسارآهن بیشه (جنوب بیرجند) (چکیده)
355 - Clustering asymmetrical data with outliers: Parsimonious mixtures of contaminated mean-mixture of normal distributions (چکیده)
356 - تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با استفاده از روش فراتحلیل (چکیده)
357 - نگاهی تحلیلی انتقادی به برنامه درسی اسلامی صورت گرا (چکیده)
358 - مالیات العنوان الوظیفیة فی شعر الشاعر العراقی المعاصر عبد الکریم کاصد (چکیده)
359 - الزامات رهبری کارآفرینانه در مدارس (مطالعه موردی: هنرستان‌های شهر مشهد) (چکیده)
360 - اثر کشت‌های آغازگر سویه‌مخلوط تاری بر ویژگی‌های شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش آنالوگ طی دوره رسیدگی (چکیده)
361 - Effective Data Reduction for Time-Aware Recommender Systems (چکیده)
362 - Evaluation of Lipid Composition and Growth Parameters of Cold-Adapted Microalgae Under Different Conditions (چکیده)
363 - اثربخشی مداخله توانمندسازی شکوفایی آنلاین بر هیجانات مثبت، روابط، معنایابی و پیشرفت دانشجویان (چکیده)
364 - Inversion in Binary Gas Mixtures in Rarefied Flow Conditions: Direct Simulation Monte Carlo Solution and Comparison with the Analytical Solutions at Free Molecular Regime (چکیده)
365 - The effect of fabrication method on thermoelectric properties of Bi2Te2.7Se0.3 thin films (چکیده)
366 - The RLCK subfamily VII‐4 controls pattern‐triggered immunity and basal resistance to bacterial and fungal pathogens in rice (چکیده)
367 - Operational planning of vehicles for rescue and relief operations considering the unavailability of the relocated vehicles (چکیده)
368 - تاثیر فیزیولوژیک اتیلن و اسید سالیسیلیک بر بیان ژن های CTR1 و NPR1 دخیل در وانه زنی و برخی از ویژگی‌های فیزیولوژیک بذر زوال یافته سویا (چکیده)
369 - زندان زدایی از منظر فقه فریقین (چکیده)
370 - ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺟﻪ ﺟﻤﻊ رواﯾﺎت ﺣﺎکی ﺑﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺎﺋﺾ ﺑﻌﺪ از اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﺗﻤﺘع (چکیده)
371 - A Novel Topical Formulation of the Leishmaniasis Drug Glucantime as a Nanostructured Lipid Carrier-Based Hydrogel (چکیده)
372 - ‎‎Edge Metric Dimension of Fullerenes (چکیده)
373 - Effect of Biochar Amendment and Irrigation Treatments on Biochemical Attributes and Morphological Criteria of Basil (Ocimum basilicum L.) Using Central Composite Design (چکیده)
374 - تحلیل جایگاه نشانه‌ در شکل‌گیری ماهیت معماری دوره پهلوی دوم (چکیده)
375 - 3D Numerical investigation of flow and heat transfer from an immersed vertical cylinder with the constant rotation speed in an unbounded stationary fluid (چکیده)
376 - Targeted bacteria-mediated therapy of mouse colorectal cancer using baicalin, a natural glucuronide compound, and E. coli overexpressing β–glucuronidase (چکیده)
377 - تحلیل گفتمان انتقادی فیلم سوته دلان از منظر رویکرد ون لیوون (چکیده)
378 - Stacking Ensemble Learning For Traffic Accident Severity Prediction (چکیده)
379 - Dual targeting of Mg/N doped-carbon quantum dots with folic and hyaluronic acid for targeted drug delivery and cell imaging (چکیده)
380 - Optimization of the Radiofrequency Low-Pressure Cold Plasma Conditions for Decontamination of Saffrons (چکیده)
381 - Investigating the Prevalence of i>Mycobacterium Avium Subspecies Paratuberculosis/i> (MAP) in Industrial Dairy herds using Ziehl-Neelsen Staining, Culture, and PCR in Mashhad, Iran (چکیده)
382 - Theoretical development of a probabilistic fuzzy model for opinion formation in social networks (چکیده)
383 - مدل مفهومی اثر انعطاف‌پذیری راهبردی بر پایداری شرکت، با نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار (چکیده)
384 - Polymerization of methyl methacrylate using Bis imine) Cobalt, a polyolefin catalyst (چکیده)
385 - The Immunogenicity of a YncE Antigen from i>E. coli Enterotoxigenic/i> (ETEC) by Edible Delivery of Transgenic Hairy Roots Tobacco (چکیده)
386 - نیم‌رخ انگیزه‌های کششی گردشگری محلی (شهری-روستایی) در دوران همه‌گیری بیماری کرونا(SARS-CoV-2) (چکیده)
387 - واکاوی تجربه های زیسته اکوتوریستها از محیط های روستایی و اثرات مثبت آن (چکیده)
388 - مطالعه پارامترهای فرآیند تراشکاری به کمک ابزار الماس در راستای ساخت آییینه‌های آلومینیومی (چکیده)
389 - بررسی تاثیر استفاده از قطعه واسط بر بهبود دقت ماشینکاری تخلیه الکتروشیمیایی (چکیده)
390 - امکان‌سنی ورود گیاهان دارویی به الگوی کشت و قابلیت سنی بر اساس منطق بولین (شهرستان چناران، استان خراسان رضوی) (چکیده)
391 - Comparative analysis of thermal damage to laser-irradiated breast tumor based on Fourier conduction and non-Fourier heat conduction models: A numerical study (چکیده)
392 - Synthesis of double-shelled periodic mesoporous organosilica nanospheres/MIL-88A-Fe composite and its elevated performance for Pb2+ removal in water (چکیده)
393 - آیا خدا اینجا حضور دارد؟ پرسش از الهیات در حوزه مطالعات برنامه درسی (چکیده)
394 - زیست کارتن‌خوابی؛ از تلاش ناگزیر برای بقا تا بازسازمان‏ یابی اجتماعی (چکیده)
395 - A new copula-based bivariate Gompertz--Makeham model and its application to COVID-19 mortality data (چکیده)
396 - کنش دوسویۀ دین و خرد براساس سلسله مراتب ظهور در عوالم هستی در زردشتی متأخر (چکیده)
397 - Characterization of active Cerish fructan‐sumac extract composite films: Physical, mechanical, and antioxidant properties (چکیده)
398 - Optimizing Mineralization of Bioprinted Bone Utilizing Type-2 Fuzzy Systems (چکیده)
399 - اثربخشی درمان ذهن آگاهی کودک بر مشکلات خواب و مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی (چکیده)
400 - سنتز نانوذرات اکسید دوظرفیتی مس به روش احتراق در محلول و بررسی خواص ضدباکتریایی آن در برابر گونه های باکتریایی گرم مثبت و منفی (چکیده)
401 - مطالعه پیامدهای اتماعی و اقتصادی شهرک‌های صنعتی بر نواحی روستایی مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی شهرستان ارومیه (چکیده)
402 - تحلیل تاثیر ادراک از خطر بر میزان تاب آوری جوامع محلی در برابر سیلاب(منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان بینالود) (چکیده)
403 - The Developed Conservation Element and Solution Element Method in Two-Dimensional Spherical Coordinate and Its Application to the Analysis of Non-Fourier Heat Conduction (چکیده)
404 - A robust approach for the derivation of rating curves using minimum gauging data (چکیده)
405 - Systemic mutational rescue in Escherichia coli elicited by a valency dependent, high affinity protein DNA interaction. (چکیده)
406 - تثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌های صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های تحریم (قبل و پس از برجام) (چکیده)
407 - اثر برخی محرک‌های رشد بر گلدهی و واکنش‌های فیزیولوژیک فریزیا (Freezia hybrida ‘Royal Crown’) (چکیده)
408 - بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت اجتماعی دانش‌آموزان متوسطۀ دوم شهر زاهدان در دوران شیوع ویروس کرونا (چکیده)
409 - معرفی و بررسی سبک شناسی منظومۀ بلوچی »حُسن و ناز« اثر » نامی ترمذی« (چکیده)
410 - سنخ شناسی الگوهای روسپیگری (چکیده)
411 - Evaluation of Potassium Silicate Applying to Reduce Adverse Effects of Salinity on Marigold Plant (Tagetes erecta L. ‘Nana’) (چکیده)
412 - بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط‌بندی‌های اینترنتی با تکید بر اندیشه‌های امام خمینی (ره) (چکیده)
413 - ارزشیابی برنامه درسی انقلاب اسلامی: گذر از رویکرد منفعلانه ناکام موجود به رویکرد گفتمان‌سازانه (چکیده)
414 - Voltage Regulation and Current Sharing in DC Microgrids Using Distributed Control and one Slag Node (چکیده)
415 - g-C3N4-based photoresponsive magnetic nanocatalyst drives type-I photodynamic therapy under visible light irradiation, boosting chemo/chemodynamic synergistic therapy of colon cancer (چکیده)
416 - A stable RBF-FD method for solving two-dimensional variable-order time fractional advection-diffusion equation (چکیده)
417 - ارائه مدل مفهومی ایمنی روانشناختی در سرمایه های انسانی دانشگاه: پیشایندها و پیاهدها (چکیده)
418 - Analytic solutions of nonlinear PDE’s with complex coefficients using shearlets (چکیده)
419 - تاثیر SNP بر مریم گلی ترکه ای تحت تنش کادمیوم در شرایط درون شیشه (چکیده)
420 - Equitable partition for some Ramanujan graphs (چکیده)
421 - The endomorphisms monoids of helm graph and its generalization (چکیده)
422 - پیشگیری از جرایم شرکتی در پرتو الگوی مدیریت فرهنگ سازمانی (چکیده)
423 - teinernema feltiae- Xenorhabdus bovienii: more information on this bactohelminthic complex from Iran (چکیده)
424 - تحلیل و بررسی شاخص‌های پایداری اجتماعی بر معماری مسکن اجتماعی در خاورمیانه (چکیده)
425 - مکانیابی چشمه های آب شیرین زیردریایی سواحل مکران (خلیج چابهار) (چکیده)
426 - زمینه‌های ظهور و مؤلفه‌های تلویزیون هانی در شبکه های برون‌مرزی سیمای .ا.ا (چکیده)
427 - Influence of methyl methacrylate content in electrostatic stability of poly (methyl methacrylate-butyl acrylate) waterbased latex (چکیده)
428 - On a generalized Cayley graph of column matrices of elements of a finite group (چکیده)
429 - Iterative method to solve the time delay optimal control problem (چکیده)
430 - ارزیابی سینتیک تغییر رنگ اسفناج در طی خشک کردن کفپوشی (چکیده)
431 - Optimal Control Model of COVID-19 based on Chronic Diseases (چکیده)
432 - A new family of copulas based on distortion function and its properties (چکیده)
433 - Numerical Study of Geometrical Properties of Full-Span Tubercle Leading Edge Wing at Post-Stall Condition (چکیده)
434 - نقد کیفرشناختیِ تشهیر رسانه‌ای (چکیده)
435 - نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تاثیر روابط خانوادگی (چکیده)
436 - اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کرونا، رابطه والد- فرزندی و کارکرد تحولی خانواده (چکیده)
437 - بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع در اثر آتش سوزی (چکیده)
438 - اثر مالچ سنگ و سوپرجاذب برتغییرات رطوبت و دمای خاک در مرتع (چکیده)
439 - معرفی نسخه و تحلیل سبکی حماسه عامیانه کلیات‌ گرشاسپ‌نامه (چکیده)
440 - تأثیر خویشاوندی در جرم ربا (چکیده)
441 - تأثیر خویشاوندی در جرم زنا (چکیده)
442 - Reliable Fuzzy Neural Networks for Systems Identification and Control (چکیده)
443 - Brain Delivery Systems Based on Artificial Intelligence and Biomimicry (چکیده)
444 - ارائه الگوریتم جستجوی هارمونی فازی چندین هدفه (چکیده)
445 - Robust Human Movement Prediction by Completion-Generative Adversarial Networks with Huber Loss (چکیده)
446 - تأثیر عینیت و هیجان بر پردازش معنایی واژگان با استفاده از روش پتانسیل های وابسته به رویداد (چکیده)
447 - Improving photo-stability and quantum yield of indocyanine green drug by applying carbon quantum dots nanocarrier (چکیده)
448 - On the Comaximal (Ideal) Graph Associated With Amalgamated Algebra (چکیده)
449 - $ \mathbb{Z}_{p^r}\mathbb{Z}_{p^s}\mathbb{Z}_{p^t} $-additive cyclic codes (چکیده)
450 - A numerical approximation for the solution of a time-fractional telegraph equation by the moving least squares approach (چکیده)
451 - Global stability and Hopf bifurcation of delayed fractional-order complex-valued BAM neural network with an arbitrary number of neurons (چکیده)
452 - Effective Factors of Migration in ESports Athletes (چکیده)
453 - بررسی علل اختلال بدریخت انگاری بدن در زنان: تحلیل محتوا (چکیده)
454 - تحلیل و مقایسه دو رهیافت متفاوت صدرالمتالهین در توجیه فلسفی سریان علم به اجسام مادی (چکیده)
455 - تاثیر پراگماتیسم بر مطالعات تفسیری معاصر (چکیده)
456 - تبیین رویکرد روایی در رهبری آموزشی با تأکید بر آرای ریکور درباره روایت و زمان (چکیده)
457 - Ensemble of Support Vector Machines for spectral-spatial classification of hyperspectral and multispectral images (چکیده)
458 - Herbicidal activity of a nano-mixture of eugenol and phenylethyl propionate against tribenuron-methyl resistant biotypes of Sinapis arvensis L (چکیده)
459 - مطالعه شخصیت‌پردازی در منظومه های لیلی و مجنون و خسرو و شیرین امیرخسرو دهلوی و نامی اصفهانی با تأکید بر نظریۀ ساختارگرایی پراپ (چکیده)
460 - Using Raman and FTIR spectroscopy for demonstrate fillers in polypropylene compound structure (چکیده)
461 - Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Farrokhi Formation and determination of the Campanian/Maastrichtian boundary in Central Iran (چکیده)
462 - Improving Canny edge detection algorithm using fractional-order derivatives (چکیده)
463 - Joint Optimization of Multiple Supply Chains Under Cap-And-Trade Regulation: A Bi-Level Programming Model and Solution Algorithm (چکیده)
464 - Environmental, economical, and machinability based sustainability assessment in hybrid machining process employing tool textures and solid lubricant (چکیده)
465 - Effects of adding poly-histidine tag on stability, antimicrobial activity and safety of recombinant buforin I expressed in periplasmic space of Escherichia coli (چکیده)
466 - تحلیل فضایی تاثیر بعاد هوش فرهنگی بر عملکرد زمینه ای دهیاران، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد (چکیده)
467 - مؤلفه‌های اندیشه سیاسی مکتب هرات در منظومه فکری مولانا عبدالرحمان جامی (چکیده)
468 - Robust yield test for a normal production process (چکیده)
469 - Facile chemoselective dithioacetalization of carbonyl compounds promoted by Fe3O4@MCM-41-GPTMS-Gu-CuIINPs as an efficient magnetic nanostructured catalyst (چکیده)
470 - سازوکارهای حقوقیِ حمایت از کودکان در برابر خطراتِ اعتیاد والدین (چکیده)
471 - بررسی انتقادی راهکارهای حمایت از حق سلامت زندانیان در برابر کرونا (چکیده)
472 - Recent progress on the use of graphene-based nanomaterials in perovskite solar cells (چکیده)
473 - Improvement the anti-promastigote performance of glucantime drug by encapsulation in a nano-structured lipid carrier (چکیده)
474 - پیش بینی شاخص دوام – وارفتگی با استفاده از خواص فیزیکی سنگ آهکهای سازند اسفندیار در شمال شهر طبس (چکیده)
475 - Synthesis of Janus Nanoparticles Based on Methylmathacrylate/Methacrylamide Copolymer by Emulsion Polymerization: Ivestigation of Size and Morphology (چکیده)
476 - Post-Polymerization Modification of Amide Functionalized Copolymer Nanaoparticles with Oxazolidine for Advanced Anticounterfeitng and Information Encryption (چکیده)
477 - Synthesis of Amide Functionalized Photoluminescent Polymer Nanoparticles Containing Oxazolidine for Development of Photoluminescence OLEDs (چکیده)
478 - ENTROPY GENERATION ANALYSIS FOR A NON-AXISYMMETRIC FLOW OVER A ROTATING POROUS DISK (چکیده)
479 - Neutron and gamma-ray signatures for the control of alpha-emitting materials in uranium production: A Nedis2m-MCNP6 simulation (چکیده)
480 - Irregularity Measure of Graphs (چکیده)
481 - فضایل اخلاقی در اشعار قاسمی و الیازجی (قاسمی و الیازجی: فضایل اخلاقی (بررسی تطبیقی) (چکیده)
482 - Study on an open fuel cycle of IVG.1M research reactor operating with LEU-fuel (چکیده)
483 - بررسی اثر حفاظتی میکروکپسولهای حاوی اسانس مرزه و نمک کلسیم پروپیونات بر خصوصیات کمی و کیفی میوه گلابی رقم اسپادانا (چکیده)
484 - An asymptotic computational method for the nonlinear weakly singular integral models in option pricing (چکیده)
485 - Improved inequalities for operator space numerical radius (چکیده)
486 - تبیین اسباب مشروعیت پردازش داده‌ی شخصی از منظر حقوق اتحادیه اروپا و ایران (چکیده)
487 - Estimation of gestational age using ultrasonography in Baluchi sheep (چکیده)
488 - A Closed-form Design Method for GRIN Lens Design (چکیده)
489 - آنتوان برمن، اندیشمندی بزرگ در دام تعابیری کوچک (چکیده)
490 - بررسی کریپتوسپوریدیوزیس در بره‌ها‌ی شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی (چکیده)
491 - Perceived tourism development and tourism-friendly behaviour: the mediation role of overall quality of life (چکیده)
492 - On mixed metric dimension in subdivision, middle, and total graphs (چکیده)
493 - پیوند عرفان و مضامین اجتماعی در شعر عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی‌کدکنی (چکیده)
494 - مطالعه تربی و مدلسازی ریاضی حذف سولفید هیدروژن از بیوگاز با استفاده از بیوفیلتر (چکیده)
495 - بررسی تأثیر رهبری تحو ل آفرین بر کیفیت زندگی کاری کارکنان با نقش میانجی هوش عاطفی درک شده مدیرا ن (چکیده)
496 - Calm down, please!: Exploring the effects of driving anger expression (DAX) on traffic locus of control (T-LOC) and crash involvement among drivers in Tehran, Iran (چکیده)
497 - مقایسه دستگاه طیف سنج نشر اتمی- پلاسمای جفت شده القایی با دستگاه طیف سنج نشری- جرقه الکتریکی (چکیده)
498 - Integrated analysis of multi-omics data for the discovery of biomarkers and therapeutic targets for colorectal cancer (چکیده)
499 - The Chromatic Number of the Square of the Cartesian Product of Cycles and Paths (چکیده)
500 - Kolmogorov-Feller weak law of large numbers for FGM random sequences (چکیده)
501 - On the copula-based time between events control chart (چکیده)
502 - ارزیابی تاثیر سیلیکا بر خواص مکانیکی و تراوایی گاز دی‌اکسید کربن در ولکانیده های لاستیک نیتریل (چکیده)
503 - Recycled steel fiber for fiber reinforced concrete production: fresh and hardened properties, cost, and ecological assessments (چکیده)
504 - Operators taking values in Lebesgue-Bochner spaces (چکیده)
505 - تحلیل مدل شبیه سازی رفتار انتشار مقالات اعضاء هیت علمی با استفاده از روش دینامیک سیستم و ارائه بهترین سناریوها: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
506 - High-Precision and Resilient-to-Interference Ultrawideband Two-Way-Ranging Based on Clock-Less Active Reflector in 65-nm CMOS (چکیده)
507 - ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه نیازهای بین فردی بر اساس نظریه کالسیک آزمون و پاسخ (چکیده)
508 - ویژگیهای روانسنجی مقیاس کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان با ناتوانیهای ویژه یادگیری (چکیده)
509 - Multifunctional Photoabsorber for Highly Efficient Interfacial Solar Steam Generation and Wastewater Treatment (چکیده)
510 - Evaluation of coagulation indices in Syrian mice treated with Rosa damascena hydroalcoholic extract (چکیده)
511 - Rhizobacteria facilitate physiological and biochemical drought tolerance of Halimodendron halodendron (Pall.) Voss (چکیده)
512 - الهیات تطبیقی و الهیات ادیان، دو الهیات رقیب یا مکمل؟ (چکیده)
513 - حل یک مساله درجه دوم پیوسته برای مساله افرازبندی متقارن با استفاده از الگوریتم ترکیبی سرد کردنتدریجی و جستجوی محلی (چکیده)
514 - Learning a Unified Latent Space for NAS: Toward Leveraging Structural and Symbolic Information (چکیده)
515 - Testicular germ cell tumors: Genomic alternations and RAS-dependent signaling (چکیده)
516 - پیش‌بینی مقاومت فشاری ملات استاندارد ماسه سیمان با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و در نظر گرفتن اثر نرمی سیمان (چکیده)
517 - The novel PINN/gPINN-based deep learning schemes for non-Fickian coupled diffusion-elastic wave propagation analysis (چکیده)
518 - Lockdown and Economic Recovery Policies During Coronavirus Pandemic: A Comparison Between Selected Countries (چکیده)
519 - Assessment of physiological characteristics and the expression of CLsHSP18.1A and CcNAC2 genes by RT-PCR in seeded watermelon genotypes Citrullus lanatus Thunb.) Matsum. andamp; Nakai) under drought stress (چکیده)
520 - Antimicrobial Susceptibility and Molecular Detection of Integrons, Sulfonamides and Trimethoprim Resistance of Extra Drug-Resistant Escherichia coli Isolates (چکیده)
521 - تحلیل و بررسی تناسب آیات قتال در سوره توبه با تکیه بر اسباب و فضای نزول آیات و سور مرتبط (چکیده)
522 - گلوتامات در محیط کشت تخمیر حاوی ضایعات غذایی با استفاده از باکتریهای اسید لاکتیک - L تولید بومی و مقایسه آن با سویه صنعتی (چکیده)
523 - Prevalence of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosisin subclinically infected dairy cattle in Mashhad by ZiehlNeelsenstaining, culture, and PCR (چکیده)
524 - Shrinkage Estimators of shape parameter of Contaminated Pareto Model with Insurance Application (چکیده)
525 - تحلیل روح القوانین مذاکرات در بزنگاه های تاریخی ایران (چکیده)
526 - All-in-one photoluminescent Janus nanoparticles for smart technologies: Organic light-emitting diodes, anticounterfeiting, and optical sensors (چکیده)
527 - Theology of Shilsquo;ite Ziyārah: the Case for a Norm-Sensitive Approach to Religion (چکیده)
528 - بلاغت زبان عربی و نقش روان درمانی آن بر اساس روش بازسازی شناختی و منع متقابل مورد پژوهانه : سوره حمد (چکیده)
529 - Evaluation of MSWX gridded data for modeling of wheat performance across Iran (چکیده)
530 - Inhibition of K562 Cell Growth by Protoscolex Hydatid Cyst Somatic Antigen (چکیده)
531 - A novel approach for fracture porosity estimation of carbonate reservoirs (چکیده)
532 - Using the geomorphological indexes for flood zoning map in the Kashafroud basin, Iran (چکیده)
533 - Projection of the climate change fluctuations impacts on the Standardized Precipitation Index of AqQala city in Iran (چکیده)
534 - بررسی نقش کاربری بهینه اراضی در تولید رواناب (مطالعه موردی: حوزه‌ آبخیز نهر اعظم شیراز) (چکیده)
535 - The effect of thermal evaporation parameters on thermoelectric properties of Bi2Te2.7Se0.3 thin films produced from ball milled powder (چکیده)
536 - Examining the Role of Active/Passive Motivation in EFL Teachers’ Burnout and Efficacy (چکیده)
537 - Teaching and Learning of Vertex Coloring Using an Inquiry-Based Approach (چکیده)
538 - Genome-wide analysis of annexin gene family in Schrenkiella parvula and Eutrema salsugineum suggests their roles in salt stress response (چکیده)
539 - تأثیر سطوح مختلف سلنات سدیم بر زیست توده تر و خشک اندام هوایی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی نعناع فلفلی در سیستم کشت بدون خاک (چکیده)
540 - Provenance analysis and maturity of the Rayen River sediments in Central Iran: based on geochemical evidence (چکیده)
541 - بررسی تاثیرگرایش‌های محلی ـ طایفه‌‌ای بر انتخابات ملس شورای اسلامی (نمونه پژوهی: دهمین دوره انتخابات در حوزه انتخابیـة مَمَسَنـی) (چکیده)
542 - Effect of tempering heat treatment on mechanical properties of a medium silicon low alloy ferrite–martensite DP steel (چکیده)
543 - A combined experimental, Hirshfeld surface analysis, and theoretical study on fac-[tri(azido)(tris(2-pyridyl)amine)iron(III)] (چکیده)
544 - The Influences of Adding Polyethylene Glycol and Activated Sodium Bentonite on the Performance, Blood Parameters, and Muscle Mineral Content of Saanen Goats Fed Pistachio Byproducts (چکیده)
545 - کاهش نرخ آزادشدن اوره در شکمبه نشخوارکنندگان به کمک پوشش دار کردن اوره در آزمایشات درون ‌تنی و برون ‌تنی (چکیده)
546 - ارزیابی روغن دانه کتان و ویتامین های محلول در چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های شیر خوار (چکیده)
547 - Introduction to treaties on Influenza \\\"Resaleh dar Maraz Anfeluaanza (Gerip)\\\" within the 19th century (چکیده)
548 - Shiga Toxin-Producing Escherichia coli in Diarrheic Neonatal Dairy Calves: Matching Small Intestinal and Fecal Isolates in Terms of Isolation Rates and Antimicrobial Resistance (چکیده)
549 - Study of temperature and polymerization kinetics using a dinuclear cobalt catalyst for polymerization of methyl methacrylate (چکیده)
550 - Polymerization of methyl methacrylate using late transition metal catalyst of [(1,4-phenylenebis(azaneylylidene)) bis(1-benzylinolin-2-one)] CoCl2 (چکیده)
551 - Antimicrobial waterborne acrylic paint by the additive of graphene nanosheets/silver nanocomposite (چکیده)
552 - Effect of Marble Waste Powder and Silica Fume on the Bond Behavior of Corroded Reinforcing Bar Embedded in Concrete (چکیده)
553 - واکنش دو رقم کلزااز نظر شاخصهای رشد، عملکرد و اجزای عملکرد به نحوه مصرف کود نیتروژن در دشت گنبد کاووس (چکیده)
554 - Land-use change detection between the master plan and the current state by using GIS and RS the case study of the city Al-Hay (چکیده)
555 - Molecular phylogeny and taxonomy of roaches (Rutilus, Leuciscidae) in the southern part of the Caspian Sea (چکیده)
556 - Origin of Symphyotrichum anticostense (Asteraceae, Astereae), an endemic, high polyploid species of the Gulf of St. Lawrence region, based on morphological and nrDNA evidence (چکیده)
557 - Synchronisation of fractional dynamical chaotic systems with several slaves (چکیده)
558 - Effect of Combined Exercise Training on Physical and Cognitive Function in Women With Type 2 Diabetes (چکیده)
559 - Monitoring processes with multiple dependent production lines using time between events control charts (چکیده)
560 - Illegal Maneuver Effect on Traffic Operations at Signalized Intersections: An Observational Simulation-Based Before-After Study Using Response Surface Methodology (چکیده)
561 - Copula-based multivariate EWMA control charts for monitoring the mean vector of bivariate processes using a mixture model (چکیده)
562 - Frame of translates and its canonical dual in L2(G) (چکیده)
563 - Some Sharp Estimations for Davis–Wielandt Radius in B(H) (چکیده)
564 - تحلیل محتوای کتاب‌های راهنمای معلم و کتاب‌های درسی مقاطع ابتدایی و متوسطه اول نظام آموزش‌وپرورش ایران از حیث توجه به اقتصاد مقاومتی (چکیده)
565 - The effect of annealing treatment on thermoelectric properties of nanostructured Bi0.5Sb1.5Te3 thin films fabricated by Hydrothermal method and thermal evaporation (چکیده)
566 - سیستم تشخیص نفوذ مبتنی برشبکه عصبی کانولوشن برای تشخیص حمله انکارسرویس در اینترنت‎وسایل‎نقلیه (چکیده)
567 - The effect of powder synthesis method on thermoelectric properties of Bi2Te2.7Se0.3 thin films (چکیده)
568 - اثر برهمکنش سطوح مختلف روی و متیل‌ جاسمونات بر ویژگی‌های مورفولوژیک و رنگیزه‌های فتوسنتزی نعناع فلفلی در شرایط کشت بدون خاک (چکیده)
569 - اثر سالیلسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، جذب برخی عناصر و بازده اسانس ریحان رقم کشکنی لولو(Ocimum basilicum cv. Keshkeni luveluo) تحت تنش شوری (چکیده)
570 - Health Systems Analytics: A Literature Review and Research Framework (چکیده)
571 - تاثیر عملیات حرارتی و محیط کوئنچ بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای ابزار سردکار D2 و D3 (چکیده)
572 - Fracture characteristics of various concrete composites containing polypropylene fibers through five fracture mechanics methods (چکیده)
573 - The Hydrodynamic Challenge of Initial to Sheet/Cloud Cavitating Flow Around ClarkY11.7% Hydrofoil Using Recent Turbulence and Cavitation Models (چکیده)
574 - Neural Network Extraction of the Crutch–Leg Synergy to Estimate the Intended Motion for Paraplegic users of Rehabilitation Exoskeletons (چکیده)
575 - Russian as a Foreign Language in Iran During the Pandemic: Problems and Benefits (چکیده)
576 - Flow regimes of submerged rectangular sharp-crested weirs in sand bed channel (چکیده)
577 - آسیب‌پذیری کسب وکارهای گردشگری روستایی در بحران کووید 19 (چکیده)
578 - Cold and Drought Cross-Acclimation Enhance Freezing Tolerance of Chickpea (Cicer arietinum L.) (چکیده)
579 - Distribution of antimicrobial resistance and some widespread extended-spectrum beta-lactamase genes in different phylogroups of Shiga toxin-producing Escherichia coli STEC) isolates of ruminant origin (چکیده)
580 - ریزرخساره ها و مدل رسوبگذاری سازند سروک در برش چینه شناسی چنار باشی، زیر زون لرستان (چکیده)
581 - Solving Nonlinear Hydraulic Equations of Water Distribution Networks by Using a Trust-Region Method (چکیده)
582 - An investigation on the effect of Al4C3 on microstructure and mechanical properties of carbon nanotube reinforced aluminum composite (چکیده)
583 - CAFI: A Configurable location-Aware Fault Injection technique for software reliability assessment against soft errors (چکیده)
584 - Real-Timeness Improvement of CAN-based Industrial Networks Based on Criticality Level (چکیده)
585 - Software-based Control-Flow Error Detection with Hardware Performance Counters in ARM Processors (چکیده)
586 - GCFI: A High Accurate Compiler-based Fault Injection for Transient Hardware Faults (چکیده)
587 - پژوهشی پیرامون ولایت وصّی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آراء امام خمینی(س) (چکیده)
588 - Moving Target Defense against Advanced Persistent Threats for Cybersecurity Enhancement (چکیده)
589 - A quantum-like cognitive approach to modeling human biased selection behavior (چکیده)
590 - شدت اکولوژیکی به‌زیستن، رویکردی نوین در سنجش توسعه پایدار در ایران (چکیده)
591 - مطالعه و تحلیل شرایط اقلیمی و الگوهای دست یابی به معماری همساز با اقلیم در شهر بشرویه. (چکیده)
592 - مطالعه و بررسی شکل گیری بافت تاریخی شهر بشرویه و الگوهای مسکونی آن. (چکیده)
593 - فعالیت های اجتماعی و اقتصادی زنان فرودست در دوره هخامنشیان (چکیده)
594 - بررسی تاثیر زمان حلقه‌برداری تنه درخت بر شدت عارضه ترکیدگی و ویژگی‌های کمی و کیفی دو رقم میوه انار (چکیده)
595 - نقش وارسی کالا و اعلام خسارت در کنوانسیون CMR و حقوق ایران (چکیده)
596 - بررسی تأثیر امولسیفایر سدیم استئاروئیل-2-لاکتیلات، آنزیم زایلاناز و قند الکلی سوربیتول بر کیفیت نان حجیم سبوس‌دار (چکیده)
597 - زمین‌شناسی، کانی‌سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در رخداد معدنی مس کیمیا، شمال‌غرب بردسکن، استان خراسان رضوی (چکیده)
598 - Weeds Associated Bacterial Endophyte Producing Pantocin against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (چکیده)
599 - The therapeutic potential value of Cancer-testis antigens in immunotherapy of gastric cancer (چکیده)
600 - Misreading slavery law for captivity law (چکیده)
601 - بررسی وقوع رخداد تغییر اقلیم در حوضه آبریز کارده بر اساس آزمون شن (چکیده)
602 - Tourism Development in Rural Areas; Systematic Review of Studies (چکیده)
603 - بازی پایانی بازی بزرگ (چکیده)
604 - Bar formation in submaximal discs: a challenge for ΛCDM (چکیده)
605 - سه‌گانۀ اسلام، ایمان و احسان از نظر خواه یوسف همدانی (با تکیه بر دست‌نویس نویافتۀ الکشف) (چکیده)
606 - On Residual Tsallis Entropy via Doubly Truncated Mixture Distribution (چکیده)
607 - ریسک مبتنی بر تغییرات دمی و شاخصهای نابرابری (چکیده)
608 - علم آمار در گذر زمان و جایگاه علم داده به عنوان زیر شاخه ای از ان (چکیده)
609 - A report on Platyceps ventromaculatus Colubridae) from Fereydan County in Isfahan province-Iran (چکیده)
610 - EVALUATION OF THE STATE OF EDUCATIONAL SCIENCES IN UNIVERSITIES AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF IRAN (چکیده)
611 - توسعه مدل های جبری و تجربی برای تبیین و کنترل مولفه های موثر بر فرایندهای ایجاد اقلام تعهدی (چکیده)
612 - مبانی دینی برنامه درسی بنیادی برای نظریه پردازی در حوزه مطالعات برنامه درسی: نگاهی نو (چکیده)
613 - An Investigation Into the Effect of Dust on Wheat Yield (چکیده)
614 - توزیع و تحلیل فضایی آبادی های درمعرض تخلیه در استان خراسان رضوی طی 1395-1365 (چکیده)
615 - Armchair Graphene Nanoribbon Gate-Controllable RTD With Boron Nitride Barriers (چکیده)
616 - ارزیابی تاثیر تیمار نانوذرات مس اکسید بر مهارقارچ Fusarium culmorum در گندم (چکیده)
617 - بررسی رابطه ی بین حافظه و شکل گیری هویت در رمان آلما اثر لوکلزیو طبق نظریه پل ریکور (چکیده)
618 - TEMPÊTE (چکیده)
619 - ADAM POLLO (چکیده)
620 - طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیهسازی عامل بنیان (مطالعه موردی : اینستاگرام) (چکیده)
621 - The effect of annealing treatment on thermoelectric properties of nanostructured Bi0.5Sb1.5Te3 thin films fabricated by ball milling and thermal evaporation (چکیده)
622 - Nonparametric tests of independence using copula-based Renyi and Tsallis divergence measures (چکیده)
623 - ارزیابی عملکرد با تلفیقی از مدل کارت امتیازی متوازن و روش بهترین- بدترین فازی )مورد مطالعه: شرکت بهرهبرداری قطار شهری مشهد( (چکیده)
624 - بررسی تأثیر توسعه صنعت گردشگری و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر بر کیفیت زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا با بهرهگیری از گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی )SGMM) (چکیده)
625 - Compatibility Study and Mechanical Properties of Nitrile rubber/Ethylene- Propylene-Diene Rubber Blends (چکیده)
626 - Kidneys for Sale: Empirical Evidence From Iran (چکیده)
627 - Robust ex-post Pareto efficiency and fairness in random assignments: Two impossibility results (چکیده)
628 - فاصله شواهدی جانشینی برای فواصل اطمینان و اعتبار (چکیده)
629 - Occurrence of 3-monochloropropane-1,2-Diol (3-MCPD) in canned vegetables: A probabilistic assessment of health risk for Iranian consumers (چکیده)
630 - اجرای قرارهای منع دعوی: مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و ایران (چکیده)
631 - Comparison of time perception in students with learning disabilities and normal (چکیده)
632 - Antimicrobial resistance, virulence associated genes and phylogenetic background versus plasmid replicon types: the possible associations in avian pathogenic Escherichia coli (APEC) (چکیده)
633 - بررسی تاثیر کاربرد تنش خشکی و شوری بر رنگیزه‎های فتوسنتزی و غلظت عناصر نعناع فلفلی (Mentha Piperita L) در شرایط سلنیوم (چکیده)
634 - بهینه سازی مصرف آب و تعیین توابع تولید آب- شوری- عملکرد در گیاه نعناع فلفلی در حضور سلنیوم (چکیده)
635 - ترتیب سازه ای بند فارسی با تکیه بر دستور نقشگرا-گفتمانی (چکیده)
636 - بررسی و تصحیح رساله گریپ (چکیده)
637 - Development of an injectable hydrogel for local alendronate delivery in osteoporosis treatment (چکیده)
638 - قراءة حداثویة للتحرّر لأعمال میخائیل نعیمه وأحمد شاملو (چکیده)
639 - نقش انگارۀ روانشناختی بریدگی و گسست در شکلگیری مشکلات نخستین شخصیت رمان برید اللیل (چکیده)
640 - واکاوی طرحواره های ناسازگار اولیه در رمان برید اللیل از هدی برکات براساس نظریۀ جفری یانگ (چکیده)
641 - بازخوانی دیدگاه آقای کدیور درخصوص «مجازات مرتد و ساب النبی» (چکیده)
642 - IRANIAN KISHK AS A SOURCE OF LACTIC ACID BACTERIA PRODUCING EXOPOLYSACCHARIDE (چکیده)
643 - Estimation of risk premium in the Pareto distribution with the presence of outliers (چکیده)
644 - Spatial Analysis of Tourism Development Potential of Tourism Destination Villages Case Study: Mashhad Tourism Sphere of Influence) (چکیده)
645 - A Security and Privacy Aware Computing Approach on Data Sharing in Cloud Environment (چکیده)
646 - فعالیت ضد قارچی برخی از عصاره های گیاهی علیه جدایه های قارچ Fusarium spp.بیماریزا در گندم (چکیده)
647 - مطالعه سلول های زایای اولیه در بافت بیضه جنین قرقاول با استفاده از برش های نیمه نازک (Semithins) (چکیده)
648 - اثر مکمل روغن کتان و تزریقویتامینهای (E,3DA,)بر عملکرد ومتابولیتهای سرم گوسالههای ماده شیرخوار (چکیده)
649 - A Perforated High-Order Element for Fracture Mechanics Problems Using the Hybrid Strain Method (چکیده)
650 - Saving zone of stasis in burn wounds by nanoliposomal Mg‐ATP (چکیده)
651 - استعارههای مفهومی حوزه قیامت در سوره فجر (چکیده)
652 - Effects of isoflavone supplementation on endometrial thickness, endometrial hyperplasia, and cancer in ovariectomized cats (چکیده)
653 - واکاوی کشسان- مومسان چند خرپا دارای تغییرشکل های بزرگ (چکیده)
654 - Nonlinear Deformation and Numerical Post-Buckling Analysis of Plate Structures Using the Assumed Natural Strain Concept (چکیده)
655 - Manganese-methionine chelate improves antioxidant activity, immune system and egg manganese enrichment in the aged laying hens (چکیده)
656 - بررسی تاثیر تعامل ادراک شده بر ترجیح برند با میانجی گری ارزش اجتماعی (چکیده)
657 - بررسی تاثیر تعامل ادراک شده بر ترجیح برند با میانجی گری ارزش اجتماعی (چکیده)
658 - Investigating the Role of Clustering in Construction-Accident Severity Prediction Using a Heterogeneous and Imbalanced Data Set (چکیده)
659 - A Systematic Review and Meta-Analysis of Resistance Training on Quality of Life, Depression, Muscle Strength, and Functional Exercise Capacity in Older Adults Aged 60 Years or More (چکیده)
660 - تاثیر گرادیان اقلیمی بر تغییرات تنوع تاکسونومیکی و عملکردی گیاهی (چکیده)
661 - عوامل موثر بر ترس والدین از بزه دیدگی فرزندان در مشهد» (چکیده)
662 - An optimizing method for performance and resource utilization in quantum machine learning circuits (چکیده)
663 - Damage diagnosis of bridge girders via modal flexibility deflections, inertia force vectors, and strain energies (چکیده)
664 - Rational design of carbon-based materials for purification and storage of energy carrier gases of methane and hydrogen (چکیده)
665 - Evaluation of the anti-Newcastle disease vaccine serum on dogs with canine distemper (چکیده)
666 - نانولوله های کربنی چندجداره: ابزاری مفید برای بهبود تولید ترکیبات پلی فنلی در گیاه بادرنجبویه (چکیده)
667 - Molecular typing of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis and poultry based on PCR-RFLP of Spa gene (چکیده)
668 - مقایسه تنوع ژنتیکی ناحیه 3′UTR جدایه‌های ویروس سوختگی سیاه برگ چغندرقند (Beet black scorch virus) خراسان با جدایه‌های ایران و سایر نقاط دنیا (چکیده)
669 - بازتاب اهداف و آرمان های سیاسی در برخی از اسرائیلیات مرتبط با مهدویت (چکیده)
670 - نقش جریان های سیاسی زیدیه در جعل و تحریف روایات مهدوی (چکیده)
671 - تبیین روابطِ دولت و جامعه: از چهارچوب‌های یک‌سویه تا پیوندهای متقابل (چکیده)
672 - بررسی تثیر دانش استراتژیک و قدرت ساختاری مدیران ارشد‌ اطلاعات بر عملکرد سازمان-های دولتی با نقش میانجی همگون‌سازی سیستم‌ها (چکیده)
673 - واکاوی ریشه ها و تحولات تاریخی اجماع مرکب (چکیده)
674 - زیست چینه نگاری روزن داران کف زی بزرگ از بخش پایینی سازند شهبازان: بازنگری سن توالی کربناتۀ موردمطالعه از برش تنگ لیلم )تاقدیس چناره، حوضۀ لرستان( (چکیده)
675 - The k-nearest Neighbor Classification of Histogram- and Trapezoid-Valued Data (چکیده)
676 - Silicone Rubber Compounds as Sealant for Polymer Fuel Cells: A Study of Curing systems and Nanoparticle Properties (چکیده)
677 - از اعتمادسازی تا تنش زایی: پیامد پارادوکسیکال برجام در سیاست خارجی ایران (چکیده)
678 - Psychometric assessment of Persian translation of Yale Food Addiction Scale Version 2.0 (YFAS 2.0) in Iranian college students (چکیده)
679 - Employing system dynamic and DEMATEL for improving the new product development time in knowledge-based companies (چکیده)
680 - Thermal conduction in clumpy discs and BLR clouds (چکیده)
681 - اثر شکل و اندازه چاله و شیوه کاشت، در استقرار اولیه نهال پسته جنگلی (Pistacia vera L.) در منطقه حفاظت شده خواجه کلات، استان خراسان رضوی (چکیده)
682 - بررسی تأثیر کانی شناسی بر مقاومت سنگهای شیستی در معدن طلای موته (چکیده)
683 - Generalized homogenization method for subwavelength periodic lattices (چکیده)
684 - امکان سنجی سامانه تخمین تراکم محصول در مزرعه با روش اپتیکی(نوری) (چکیده)
685 - Experimental and numerical investigation of shear performance of RC beams strengthened with FRP using grooving method (چکیده)
686 - ذهن آگاهی در فرزندپروری: مرور نظام­دار سریع در شیوع کووید-19 (چکیده)
687 - نیازسنجی و ضرورت تنظیم فرهنگ پژوهش و مقالات پیرامون بزرگان پهنۀ ادب فارسی(مطالعۀ موردی: مقالات پژوهشی چاپ شده پیرامون نظامی گنجوی از سال 1288 تا 1395 هجری شمسی (چکیده)
688 - مطالعه تطبیقی ارای اسناد نهایی در طرق بر خطِ ایگزین حل اختلاف (چکیده)
689 - Bandgap characteristics of a piezoelectric phononic crystal Timoshenko nanobeam based on the modified couple stress and surface energy theories (چکیده)
690 - تغییرات مالکیت زمین در سواد )عراق( در دوره اولیه فتوحات مسلماوان (چکیده)
691 - نقش ‌نامۀ سری پروکوپیوس در شکست حملۀ شاهپور دوم به سوریه در سال 359م. (چکیده)
692 - واکاوی سازوکارهای دفاعی در داستان «عیناک قدری» اثر غادة السمان (چکیده)
693 - قیمت‌گذاری در سیستم برون‌خط حمل‌ونقل هم‌پیمایی (چکیده)
694 - تحلیلی بر بیوتروریسم و تهدید امنیت غذایی با تاکید بر ایران (چکیده)
695 - Simplex algorithm for hesitant fuzzy linear programming problem with hesitant cost coefficient (چکیده)
696 - The effect of hydrogen pressure on magnetic properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) alloy (چکیده)
697 - Cysticercus bovis infection in slaughtered cattle in Mashhad abattoir (چکیده)
698 - شبیه سازی سه بعدی توربین کروی لوسید و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف پره ها بر عملکرد آن (چکیده)
699 - Preconditioned global GPBiCG method for solving saddle point problems with multiple right-hand sides and its convergence analysis (چکیده)
700 - Evaluation of bioclimatic design strategies in Esfahak village using Mahoney method (چکیده)
701 - A Novel starch from bitter vetch (Vicia ervilia) seeds: a comparison of its physicochemical, structural, thermal, rheological and pasting properties with conventional starches (چکیده)
702 - Damage Localization of RC Beams via Wavelet Analysis of Noise Contaminated Modal Curvatures (چکیده)
703 - The cytotoxicity effect of biologically synthesized bismuth oxide nanoparticles using Vibrio sp. VLC on gastric cancer cells (چکیده)
704 - Natural resources: A curse on welfare? (چکیده)
705 - تأثیر میزان تسلیح خارجی بر عملکرد تیرهای بتن مسلح تقویت شده با مواد پایه سیمانی مسلح الیافی (چکیده)
706 - مدل سازی خشک کردن میوه تحت خلا به وسیله ی امواج مایکروویو (چکیده)
707 - Scavenging energy from aeroelastic vibrations for hybrid stall control in a fixed-wing micro aerial vehicle (چکیده)
708 - A comprehensive review on micro- and nano-scale gas flow effects: Slip-jump phenomena, Knudsen paradox, thermally-driven flows, and Knudsen pumps (چکیده)
709 - Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Turonian- Coniacian transition interval in the Kopeh-Dagh sedimentary basin, NE Iran (چکیده)
710 - بررسی و تحلیل حضور بینامتنی اشعار سنایی در دیوان قائمیات براساس نظریه بینامتنیت (چکیده)
711 - طراحی و شبیه سازی آنتن شیپوری ESIW با بهره بالا و پهنای باند بهبودیافته (چکیده)
712 - سیاست عرب‌های مسلمان در استقبال از راهبرد مصالحه با اشراف ایرانی (چکیده)
713 - تبیین ویژگی ها و ابعاد انگیزه خدمت با رویکرد اخلاق محور در کار (چکیده)
714 - Culture and religion creolisation impact on digital advertisement of Muslim users of Instagram (چکیده)
715 - Karyological studies of Iranian Bebreris integerrima (Berberidaceae) (چکیده)
716 - تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهۀ شغلی با استفاده از پژوهش طولی (چکیده)
717 - A parallel CNN-BiGRU network for short-term load forecasting in demand-side management (چکیده)
718 - ارزیابی سه مدل اقلیمی CMCC-ESM2، GFDL-ESM4 و MRI-ESM2-0 در پیش بینی بارش حوزه آبخیز سد فریمان (چکیده)
719 - ارزیابی سلامت حوزه آبخیز سد فریمان با استفاده از مدل VOR (چکیده)
720 - Possibility of Producing Tulip Bulblet Under Drought Stress Using Potassium and Phosphorus Solubilizing Bacteria (چکیده)
721 - Metabolic Pathways Regulating Colorectal Cancer: A Potential Therapeutic Approach (چکیده)
722 - زمین شناسی، کانه زایی و ژئوشیمی ماده معدنی و توده های نفوذی محدوده شمال بهاریه، شرق کاشمر، شمال شرق ایران (چکیده)
723 - Effect of Lacticaseibacillus rhamnosus and Lactiplantibacillus plantarum isolated from food and human origin on reduction of IgE-dependent hypersensitivity in Balb/c mice (چکیده)
724 - Clinical implementation of a bionic hand controlled with kineticomyographic signals (چکیده)
725 - The Relay Impact on the Physical Layer Security Performance of the Wireless Wiretap Channel (چکیده)
726 - Impact of Artificial Noise Assisted Transmission on the Physical Layer Security Performances in Wireless Wiretap Channel with Active Eavesdropper (چکیده)
727 - Continuity of positive nonlinear maps between $C^*$-algebras (چکیده)
728 - Reordering and Partitioning of Distributed Quantum Circuits (چکیده)
729 - Spatio-temporal trend and change detection of temperature and precipitation of Kashafroud basin (چکیده)
730 - مطالعه آزمایشگاهی تثیر عرض پی، تراکم خاک ماسه‌ای و مقدار فشار بر نشست شالوده نواری (چکیده)
731 - واکاوی تبعات اکولوژیکی دیوار مرزی ترکیه بر تنوعزیستی دو کشور ایران و ترکیه (چکیده)
732 - A systematic review and synthesis of empirical research on “knowledge leadership”: a new insight in the field of knowledge management (چکیده)
733 - Diversity of Chemical Composition and Morphological Traits of Eight Iranian Wild Salvia Species during the First Step of Domestication (چکیده)
734 - بررسی مسئولیت اخلاقی و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده (چکیده)
735 - شناسایی پیش ران ها و سناریوهای موثر بر مدیریت یکپارچه روستاهای حوضه آبخیز داورزن (چکیده)
736 - تحلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی یکپارچه سازی اراضی در شهرستان تربت جام. مورد: شرکت سهامی زراعی نیل اباد (چکیده)
737 - شناسایی عوامل موثر بر طراحی نوآورانه پوسترهای ورزشی (چکیده)
738 - بررسی عوامل موثر بر سیل خیزی حوضه آبریز ماهنشان-انگوران (چکیده)
739 - Antimicrobial capacity of Pseudomonas brassicacearum strain EnPb against potato soft rot agent (چکیده)
740 - The Optimal Allocation of Iran\\\'s Natural Gas (چکیده)
741 - The biochemical changes in two moderately resistant and highly susceptible tomato cultivars at the later stages of Meloidogyne javanica infectio (چکیده)
742 - نقش فازی سازی تحلیل سلسله مراتبی در تخصیص بهینه مکان دفن زباله های جامد شهری (مورد مطالعاتی: شهرمیمنه افغانستان) (چکیده)
743 - تاثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب تحت شرایط تکلیف دوگانه و منفرد بر انعطاف پذیری شناختی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
744 - طراحی و تبیین مدل ارزیابی بازاریابی اینفلوئنسر با تاکید بر مصرف کالاهای ورزشی ایرانی در رسانههای اجتماعی (چکیده)
745 - اثر سختی آب بر فراسنجه‏های تخمیری شکمبه در بره‏های نر بلوچی (چکیده)
746 - ارزیابی نقش ابعاد مدیریت پروژه بر توانمندسازی پرسنل شاغل در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: پروژه‌های ساختمانی شهر ناصریه عراق) (چکیده)
747 - ارزیابی نقش تفکر سیستمى بر افزایش عملکرد مدیریت پروژه هاى عمرانی(مطالعه موردی: پروژه‌های عمرانی شهرداری شهر کربلا) (چکیده)
748 - مدیریت ریسک پروژه‌های ساختمانی سبز از طریق BIM با در نظر گرفتن حوزه‌های دانش مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK (چکیده)
749 - خوانش تصویر معنای حسی و انتزاعی مفهوم قیامت در سوره عبس (چکیده)
750 - استعاره های مفهومی نام های قیامت در جزء سی قرآن کریم (چکیده)
751 - تسامح و تساهل در ترجمه قرآن کریم (مطالعه موردی: ترجمه فعل‌ها و شبه فعل‌های ثلاثی مزید) (چکیده)
752 - چین، هند و نظم منطقه‌ای در آسیای مرکزی: آزمونی برای مدیریت قدرت‌های بزرگ؟ (چکیده)
753 - Band structure analysis of Green-Naghdi thermoelastic wave propagation in a GPLs/CNTs-reinforced metamaterial with energy dissipation (چکیده)
754 - On a Conjecture about the Saturation Number of Corona Product of Graphs (چکیده)
755 - Age-specific calibration for in vivo monitoring of thyroid: is it necessary? (چکیده)
756 - Opioid Drugs Detection in Hair Samples Using Polyoxometalate-Based Frameworks (چکیده)
757 - تاثیر سامانه پخت گوگردی بر خواص مکانیکی و مقاومت کاهش سریع فشار گاز (RGD) در آمیزه های لاستیک EPDM (چکیده)
758 - بررسی اثر ساختار دوده بر خواص مکانیکی و نفوذپذیری گاز CO2 در ولکانیده های لاستیک نیتریل با سامانه پخت گوگردی (چکیده)
759 - بررسی خواص مکانیکی ولکانیده های لاستیک نیتریل هیدروژنه(HNBR) با سامانه پخت گوگردی و پروکسیدی (چکیده)
760 - بررسی اثر رانت منابع نفت و گاز و کیفیت حکمرانی بر شاخص تخریب منابع زیست محیطی در منتخب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (چکیده)
761 - Extraction, Purification, and Biochemical Characterization of an Alkalothermophilic Endoglucanase from Bacterial Flora in Gastrointestinal Tract of Osphranteria coerulescens Larvae (چکیده)
762 - بررسی نظریه محدث بحرانی پیرامون نقش حداکثری تقیه در تعارض اخبار (چکیده)
763 - شناسایی مسئول جبران خسارات در فرایند حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای (چکیده)
764 - Sound transmission loss of a novel acoustic metamaterial sandwich panel: Theory and experiment (چکیده)
765 - Statistical inferences for the Weibull distribution under adaptive progressive type-II censoring plan and their application in wind speed data analysis (چکیده)
766 - Current status and future prospects of nanoscale metal-organic frameworks in bioimaging (چکیده)
767 - Ferula assa‐foetida oleo gum resin ethanolic extract alleviated the pancreatic changes and antioxidant status in streptozotocin‐induced diabetic rats: A biochemical, histopathological, and ultrastructural study (چکیده)
768 - Interaction of Escherichia coli heat-labile enterotoxin B-pentamer with exopolysaccharides from Leuconostoc mesenteroides P35: Insights from surface plasmon resonance and molecular docking studies (چکیده)
769 - Comparision Archimedean Copula with their Generalizations in Finantial Data (چکیده)
770 - مطالعات ویژگی های زمین شناسی و دگرسانی زیرسطحی در محدوده اکتشافی مس-طلای پورفیری زردکوه، جنوب شرق ایرانشهر (چکیده)
771 - مطالعات زمین شناسی، سنگ نگاری و پترولوژی واحدهای نفوذی در محدوده شمال بهاریه، شمال شرق کاشمر، استان خراسان رضوی (چکیده)
772 - بررسی زمین شناسی، رخداد کانه زایی و داده های ژئو شیمی در شمال منطقه اکتشافی سماخون، استان خراسان رضوی (چکیده)
773 - Trend analysis of water flow on Neka and Tajan rivers using parametric and non-parametric tests (چکیده)
774 - Metric Dimension Threshold of Graphs (چکیده)
775 - Predicting the effects of climate change on physiological parameters determining wheat yield in 2050 (case study: Golestan Province, Iran) (چکیده)
776 - حل مسأله زمان‌بندی اصلی تولید با کارگران دائم و موقت چند‌مهارته با استفاده از الگوریتم VNS موازی (چکیده)
777 - بررسی نقش ساز‌و‌کار تقابل در پیوند آیات قرآن (با محوریت سوره‌ی آل عمران) (چکیده)
778 - طرحواره‌های تصویری قدرتی وجهتی در حبسیه‌های محمد جواد جزایری (چکیده)
779 - بررسی تثیر توسعه بر مهاجرت‌مستقل زنان از استان‌های‌مختلف کشور به شهرتهران با استفاده‌از روش ترکیبی فازی (چکیده)
780 - Prediction of compressive strength of cement mortar using chemical composition of raw materials (چکیده)
781 - MULTI-OBJECTIVE INVENTORY AND ROUTING MODEL FOR A MULTI-PRODUCT AND MULTI-PERIOD PROBLEM OF VETERINARY DRUGS (چکیده)
782 - بررسی عددی نقش تغییر فاز بخارآب در توزیع جریان اکسیژن در استک پیل‌سوختی پلیمری (چکیده)
783 - بهبود توزیع ریان گاز در توده پیل‌سوختی پلیمری با خرو آب مایع از منیفولد (چکیده)
784 - Synthesis of a novel siloxane-based crosslink agent (چکیده)
785 - تاثیر ارزشهای کاری و تعهد سازمانی بر بومی سازی منابع انسانی در کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
786 - Influence of Magnetized Water on Mechanical Properties and Durability of Recycled Aggregate Concrete (چکیده)
787 - پندارۀ ایران در اندرونیِ ماتریوشکا (چکیده)
788 - Application of the CUF–EFG method for buckling analysis of the multilayer GPLs–CNTs-reinforced FG plates with cutout (چکیده)
789 - BIVARIATE TOTAL TIME ON TEST TRANSFORM, PROPERTIES AND APPLICATIONS (چکیده)
790 - Generalized Total Time on Test Transform for Weighted Variables (چکیده)
791 - COMPUTATIONAL ASPECTS OF STOCHASTIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS USING FINITE ELEMENT METHOD (چکیده)
792 - پیشرفت‏ های اخیر در استفاده از تولید بخار بین سطحی توسط نورخورشید در نمک زدایی آب های شور و تصفیه فاضلاب (چکیده)
793 - The first whole genome sequence and characterization of narcissus latent virus based on metagenomic analysis of iris in Iran; analyses of the genetic structure of the virus (چکیده)
794 - On the importance of π-stacking interactions in Zn and Cu complexes bearing pyridine-2,6-dicarboxylic acid N-oxide and N-donor auxiliary ligands (چکیده)
795 - بررسی دیدگاه‌های فیض کاشانی و علامه طباطبایی در ارتباط با فطرت با تکیه بر روایات (چکیده)
796 - چالشهای محیط زیست هوشمند در کالنشهر مشهد با استفاده از مدل DPSIR (چکیده)
797 - Automatic oscillations detection and classification of control loop using generalized machine learning algorithms (چکیده)
798 - Investigation of lactic acid production in optimized dairy wastewater culture medium (چکیده)
799 - Estimation for the Three-Parameter Exponentiated Weibull Distribution under Progressive Censored Data (چکیده)
800 - Empirical Likelihood Inference for a Stochastic Volatility Model (چکیده)
801 - بررسی خصوصیات مکانیکی، دوامی و عملکردی ملاتهای ترمیمی پایه سیمانی حاوی ضایعات صنایع آهن و آلومینیوم (چکیده)
802 - الگویایی رابطه بین حوادث آسیب‌زا، تاب‌آوری و تیپ شخصیتی با نشانه‌های افسردگی و مشکلات شبه جسمانی با میانجی‌گری استرس شغلی ادراک ‌شده و نشانه‌های اختلال استرس پس از سانحه (چکیده)
803 - تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی (چکیده)
804 - معرفی و نقد کتاب ایدئولوژی و سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت (چکیده)
805 - Electrospun NiMoO4-encapsulated carbon nanofibers electrodes for advanced supercapacitors (چکیده)
806 - نقش میانجی عجین شدگی شغلی بر رابطه بین هویت حرفه ای و سازمانی و کیفیت حسابرسی (چکیده)
807 - قابلیت های تصویری تاریخ بیهقی (چکیده)
808 - Genomic Characterization and Phylogenetic Analysis of Two Potyviruses Infecting Iris in Iran (چکیده)
809 - Speed-Power Improvement in High-Voltage Switches Employed in Multielectrode Arrays (چکیده)
810 - داسازی، شناسایی و بررسی خصوصیات باکتری‌های اندوفیت ارقام ایرانی گندم (چکیده)
811 - Evaluation of the Tissue Reactions and Cytokine Patterns Induced by Alternaria alternata in Mice (چکیده)
812 - Optimization of adsorption parameters using central composite design for the removal of organosulfur in diesel fuel by bentonite-supported nanoparticle NiO-WO3 (چکیده)
813 - Impact of a new formulated silicone based separator gel on clinical chemistry assays (چکیده)
814 - Comparing the effect of solution-focused therapy and structural family therapy on marital satisfaction and family function in married women (چکیده)
815 - تبیین نقش تعدیل گر تناسب مطالبه ها-توانایی های شغلی در ارتباط میان اضافه بار نقش و راهبردهای بازآفرینی تعادل کار-زندگی (چکیده)
816 - شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت کارآمد نگهداری و تعمیرات در کشت و صنعتها بر پایه مطالعات تربی توسعه یافته (چکیده)
817 - جهاد و مقاومت از گام نخست تا پسا شهادت در حدیث امام رضا علیه السلام (چکیده)
818 - مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی فرزندپروری ذهن‌آگاهانه همراه با آموزش مدیریت والدین (آموزش ترکیبی) با آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه و آموزش مدیریت والدین به تنهایی بر کاهش مشکلات رفتاری برونی‌سازی شده و درونی‌سازی شده کودکان (چکیده)
819 - شاهنامه بینافرهنگی: بررسی زیبایی شناسی نسخه مصوّر شاهنامه بزرگ ایلخانی (چکیده)
820 - منتورینگ راهبردی برای توسعه مدیران مدارس (چکیده)
821 - تخمین سطح آب زیرزمینی با استفاده مدل دسته‌بندی گروهی داده‌ها (مطالعه موردی: چاه‌های پری و بوندویل دشت ایلینوی آمریکا) (چکیده)
822 - بررسی اثر به کارگیری کمک منعقدکننده منیزیم اکسید به منظور بهبود آبگیری از لجن هاضم هوازی فرایند بیولوژیکی ASBR با پلی الکترولیت کاتیونی (چکیده)
823 - Carbon-dot confined in graphene-analogous boron nitride for enhanced oxidative desulfurization (چکیده)
824 - Dynamic Event-Triggered Control for a Class of Nonlinear Fractional-Order Systems (چکیده)
825 - بررسی رفتار گذرای ژنراتور القایی دوسو تغذیه متصل به سیستم‌ قدرت در هنگام بروز خطا در شبکه (چکیده)
826 - Numerical study of the effect of winglet on the aerodynamic performance of sinusoidal and simple leading-edge wings (چکیده)
827 - تاثیر گئوتیت بر جذب سطحی و احیاء زیستی آرسنات در شرایط بی‌هوازی (چکیده)
828 - Effects of free and nano-encapsulated bovine lactoferrin on the viability and acid production by Streptococcus mutans biofilms (چکیده)
829 - تاثیر امنیت اخلاقی و حر یم خصو صی در توسعه خدمات آ ینده بانک کشاورزی (چکیده)
830 - SOME RESULTS ON UNCORRELATED DEPENDENT RANDOM VARIABLES (چکیده)
831 - Investigation of the effect of doping/dedoping on the redox behavior of polyaniline film: Experimental and modeling approach (چکیده)
832 - Efficient-Cost Task Offloading Scheme in Fog-Internet of Vehicle Networks (چکیده)
833 - Adaptive Control for Nonlinear Singular Systems (چکیده)
834 - بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌ها در ایران: مطالعه‌ای فراتحلیل (چکیده)
835 - واکاوی و نقد مدل مدیریت استراتژیک برایسون (چکیده)
836 - بررسی تأثیر حضور گردشگران بر سلامت اجتماعی جوامع میزبان (مطالعه موردی: روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بینالود) (چکیده)
837 - نقش تاب آوری و احساس انسجام روانی در پیش بینی سبک های مقابلهای مادران کودکان اوتیسم (چکیده)
838 - Pharmacological Targeting of Epithelial-to-Mesenchymal Transition in Colorectal Cancer (چکیده)
839 - The Therapeutic Potential of Targeting the Toll-like Receptor Pathway in Breast Cancer (چکیده)
840 - از ازدواج غیرگزین تا ازدواج عاشقانه بررسی کیفی الگوهای همسرگزینی در 60 سال اخیر (چکیده)
841 - Reward and Penalty Model for the Lighting of Public Thoroughfares Contracts: An Empirical Study in a Distribution Company (چکیده)
842 - The effect of mixing ratio hardener to polymer on shear strength and percentage of elongation in the formulation of two-component adhesives based on MS polymer (چکیده)
843 - Effect of silica nanoparticles on shear strength of moisture curing silyl-modified polyether sealant (چکیده)
844 - روش ها،عوامل و کاربردهای تعیین اندازه ذرات (چکیده)
845 - کاربرد میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی در خوردگی فلزات (چکیده)
846 - Petrography and geochemistry of the Early Permian strata in the Kalmard Area, Central Iran Zone, Implications on provenance and tectonic setting (چکیده)
847 - بررسی اثر حفاظتی عصاره پوست انار در مهار آسیب‌های اکسیداتیو ناشی از مسمومیت تجربی با کادمیوم در ماهی کپور معمولی (چکیده)
848 - Effect of ZSM-5 zeolite porosity on catalytic cracking ofn-heptane (چکیده)
849 - اثر استفاده از سپراتور و باکتوفوگاسیون دوگانه و شرایط عملیاتی آن ها بر بار میکروبی و حجم لجن لبنی (چکیده)
850 - شناسایی مولفه‌های پیش‌برنده بازاریابی تنباکو از دیدگاه تنباکوکاران مطالعه موردی: دهستان بقمچ شهرستان چناران) (چکیده)
851 - جستاری در قاعده «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» (چکیده)
852 - ارزﯾﺎﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎک ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع (چکیده)
853 - تحلیل محتوای کتاب‌های نگارش شش پایة مقطع ابتدایی در پرتوی الگوی هَیَجامَد (چکیده)
854 - کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در آموزش حروف ‌اضافه؛ مطالعۀ موردی حرف ‌اضافۀ «به» در زبان فارسی (چکیده)
855 - واکاوی ابعاد آموزش و پژوهش در زیست‏بوم کارآفرینی دانشجویی: مطالعه‏ای با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) (چکیده)
856 - هندسۀ معماری: گفتگوی علم و عمل در سدۀ چهارم هری (چکیده)
857 - شناسایی ترک های سطحی روسازی بر اساس پردازش تصویر دیجیتال (چکیده)
858 - TRMM-Based Analysis of Seasonal Convective and Stratiform Rainfall Cycles in Iran (چکیده)
859 - On continuity of set-valued mappings (چکیده)
860 - گروه بندی عناب های ایران بر اساس صفات کمی و نشانگرهای ISSR و RAPD (چکیده)
861 - Gene deletion patterns in non-aflatoxigenic strains of Aspergillus flavus (چکیده)
862 - Impact of EMC effect on D meson modification factor in equilibrating QGP (چکیده)
863 - Biological Activity of Two Anticancer Pt Complexes with a Cyclohexylglycine Ligand against a Colon Cancer Cell Line: Theoretical and Experimental Study (چکیده)
864 - نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای علم دینی (چکیده)
865 - توظیف القضایا النحویه فی دراسة حروف المعانی عند السید صدر فی منه المنان- حروف الجر إنموذجا (چکیده)
866 - المشتقات وأثرها فی النص القرآنی (چکیده)
867 - Lanthanoid-containing polyoxometalate nanocatalysts in the synthesis of bioactive isatin-based compounds (چکیده)
868 - پیش‌بینی مناطق مناسب رویش گونه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) در شمال‌شرق ایران با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی (چکیده)
869 - اثر سطوح مختلف لجن فاضلاب بر غلظت روی، مس، کادمیم و سرب در گیاه تربچه و ریحان و برخی ویژگی های شیمیایی خاک (چکیده)
870 - Role of gut bacterial and non-bacterial microbiota in alcohol-associated liver disease: Molecular mechanisms, biomarkers, and therapeutic prospective (چکیده)
871 - Identification of a new splice-acceptor mutation in HFM1 and functional analysis through molecular docking in nonobstructive azoospermia (چکیده)
872 - پیکربندی بهینه مدل RegCM4.5 مبتنی بر پهنه‌های اقلیمی برای پیش‌بینی بارش دوره پربارش ایران (نوامبر-می) ، مطالعه موردی: سال‌های 2019-2014 (چکیده)
873 - طراحی یک شبکه زنجیره تأمین بنزین پایدار و تاب‌آور تحت شرایط عدم قطعیت اختلال (مطالعه موردی: شبکه زنجیره تأمین بنزین استان خراسان رضوی) (چکیده)
874 - Geometrically Non-Linear Vibration and Coupled Thermo-Elasticity Analysis with Energy Dissipation in FG Multilayer Cylinder Reinforced by Graphene Platelets Using MLPG Method (چکیده)
875 - بررسی تاثیر متغیرهای سازمانی درک شده بر رفتارسبز به واسطه نگرش های زیست محیطی کارکنان (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۹ مشهد) (چکیده)
876 - Production of Functional Ice Cream Fortified by Immunoglobulin Y against Escherichia coli O157:H7 and Helicobacter Pylori (چکیده)
877 - اثر آزادسازی تجاری بر تحرک بین‌المللی نیروی کار با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی: بازبینی نظریه ماندل در اقتصاد ایران (چکیده)
878 - بررسی تاثیر ارزش اشتراک گذاری اجتماعی برند-مصرف کننده بر مشارکت مشتری در رسانه های اجتماعی (چکیده)
879 - عوامل تثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان دوستدار محیط زیست؛ مطالعۀ موردی: سازمان‌های مردم نهاد محیط‌زیستی شهر مشهد (چکیده)
880 - The effect of fermentation conditions (temperature, salt concentration, and pH) with lactobacillus strains for producing Short Chain Fatty Acids (چکیده)
881 - Magnetic solid‐phase extraction of organophosphorus pesticides from apple juice and environmental water samples using magnetic graphene oxide coated with poly(2‐aminoterephthalic acid‐co‐aniline) nanocomposite as a sorbent (چکیده)
882 - Property evaluation of two anticancer candidate platinum complexes with N-Isobutyl glycine ligand against human colon cancer (چکیده)
883 - افزایش وضوح و روشنایی تصاویر کم‌نور با استفاده از رویکرد RETINEX و تبدیل غیر خطی (چکیده)
884 - ارزیابی اثرات تلفیقی اسید هیومیک و سطوح نیتروژن در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد کوشیا Kochia scoparia) در کشاورزی شورزیست (چکیده)
885 - بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب‏آوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم (با تاکید بر خشکسالی) (چکیده)
886 - Plasma-affected photo-thermoelastic wave propagation in a semiconductor Love–Bishop nanorod using strain-gradient Moore–Gibson–Thompson theories (چکیده)
887 - Investment Priorities in the Livestock and Poultry Agribusinesses Value Chains (چکیده)
888 - Vibration characteristics of irregular plates with a lumped mass: Theory and experiment (چکیده)
889 - واکاوی سنت فعلی معصوم (ع) در اکل گوشت خرگوش و رویکرد آن در جامعه (چکیده)
890 - شواهد کانی سازی مس-طلا پورفیری در محدوده اکتشافی زرد کوه، جنوب شرق ایرانشهر (چکیده)
891 - Microstructural evolution and wear properties of chromium carbide coating formed by thermo-reactive diffusion (TRD) process on a cold-work tool steel (چکیده)
892 - مقایسه سه پروتکل برگشت آب بر بازماندگی و فاکتورهای بیوشیمیایی بچه ماهی قزل آلا در استخرهای مستطیلی (چکیده)
893 - مقایسه بازماندگی و رشد قزل آلای رنگین کمان در طراحی جدیدی از استخرهای آبراهه ای با استخرهای آبراهه ای متداول (چکیده)
894 - اثر کاربرد کودهای زیستی، شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی‌های کیفی علوفه ماشک ‌گل‌خوشه‌ای (Vicia villosa Roth) در شرایط گلخانه (چکیده)
895 - Morphological and molecular characterisation of Xiphinema index populations in vineyards from Southwestern Iran (چکیده)
896 - تحلیل کمانشی پوسته‌های استوانه‌ای دارای خوردگی یکنواخت و نواری (چکیده)
897 - Synthesis and characterization of nano-sized lead-telluride powder synthesized by mechanical alloying (چکیده)
898 - Landmine-identification system based on the detection of scattered neutrons: A feasibility study (چکیده)
899 - Identifying barriers affecting citizen participation in community‐driven development projects in Afghanistan: A case study of Herat city (چکیده)
900 - واکاوی پفانسیلها و چالشها پیش روی توسعه گردشگری در نواحی روسفایی )نمونه موردی: دهسفان زوارم شیروان( (چکیده)
901 - بررسی تأثیرات تبعیض جنسیتی بر میزان مشارکت‌پذیری زنان روستایی (منطقۀ مورد مطالعه: دهستان‌های گلمکان و رادکان شهرستان چناران) (چکیده)
902 - A Highly-Linear Wideband Differential Low-Noise Amplifier Using Derivative Superposition Technique (چکیده)
903 - MHD mixed convection and entropy generation of CNT-water nanofluid in a wavy lid-driven porous enclosure at different boundary conditions (چکیده)
904 - Astragalus durandianus (sect. Trachycercis) as an Iranian endemic species: emended description, distribution, and conservation (چکیده)
905 - Antibiotic resistance, phylogenetic typing, and virulence genes profile analysis of uropathogenic Escherichia coli isolated from patients in southern Iraq (چکیده)
906 - A deep learning approach based on the physics-informed neural networks for Gaussian thermal shock-induced thermoelastic wave propagation analysis in a thick hollow cylinder with energy dissipation (چکیده)
907 - فیزیولوژی و فناوریهای پس از برداشت گیاهان دارویی (چکیده)
908 - بررسی تاثیر انواع بسته بندی بر کیفیت اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (چکیده)
909 - ارزیابی مقاومت به خشکی مخلوط های چمن و شبدر، به منظور معرفی گیاهان پوششی با نیاز مراقبتی کم تر (چکیده)
910 - بررسی تاثیر عوامل مختلف برشاخص های جوانه زنی گونه های سلوی (چکیده)
911 - پازند و پازند نویسی (چکیده)
912 - ارزیابی شاخص های جوانه زنی و ویژگی های بیوشیمیایی در برخی گونه های سلوی (چکیده)
913 - پازند و پازند نویسی (چکیده)
914 - محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تکانه عرضی در رویدادهای سه جتی (چکیده)
915 - محاسبه ثابت جفت شدگی با استفاده از سه الگوریتم مختلف (چکیده)
916 - Transhiatal versus Transthoracic Esophagectomy for Esophageal SCC: Outcomes and Complications (چکیده)
917 - بررسی مقایسه ی مفهوم سازیها و رمزگذاریهای زبانی حس بویایی در زبانهای فارسی و روسی امروز از منظر زبانشناسی فرهنگی - شناختی (چکیده)
918 - A Stackelberg game for ordering and pricing policies in a decentralized dual-channel supply chain (چکیده)
919 - اثرگذاری تکانه نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای (چکیده)
920 - امالی شیخ صدوق، منشوری اعتقادی- اخلاقی برای شیعیان نیشابور (چکیده)
921 - Analysis of karyotype and chromosome characteristics of Iranian accessions of Falcaria vulgaris Bernh. (چکیده)
922 - SOME REMARKS ON CHAOS IN NONAUTONOMOUS DYNAMICAL SYSTEMS (چکیده)
923 - On impulsive semidynamical systems: Relation between topological entropy and various types of expansivity (چکیده)
924 - راهکارهای تربیتِ شناختی قرآن برای ارتقاء «خودشفقتی» (چکیده)
925 - عهدنامه درختی(زبان نمادین دقیقی و فردوسی در پیوند با یگانگی سرو کاشمر و اتش زردشت (چکیده)
926 - نقد و بررسی کتاب تاریخ تحلیلی اسلام (چکیده)
927 - ارزیابی اثر بازشو و تقویت‌کننده در رفتار دیوار برشی فولادی موج‌دار قائم ذوزنقه‌ای شکل (چکیده)
928 - مطالعه رفتار دیوار برشی فولادی موج‌دار افقی ذوزنقه‌ای شکل دارای بازشو و تقویت‌کننده (چکیده)
929 - بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی تاثیر استفاده از مانع نوارتابیده منتخب بر عملکرد سیستم فتوولتاییک حرارتی (چکیده)
930 - کوپلیمریزاسیون 1 -هگزن و متیل متاکریلات توسط کاتالیست دو هستهای فلز کبالت بر پایه لیگاند فنوکسی -ایمین (چکیده)
931 - Testing capability index Cpk with its application in automobile engine manufacturing industry (چکیده)
932 - ارائه روشی کارا برای اعمال بار گسترده بر روی سطوح دارای انحنا در تحلیل ایزوژئومتریک (چکیده)
933 - Automated design of phononic crystals under thermoelastic wave propagation through deep reinforcement learning (چکیده)
934 - سوگ سیاوش و مصیبت تموز(ارتباط آیینی نمایش‌واره‌های تعزیه و سوگ سیاوش و نمونه‌های بین‌النحرینی آن) (چکیده)
935 - بررسی دسته بندی های مجله های پایگاه های WOS ، Scopus و Mathscinet تحت عنوان چارک ها (Q) (چکیده)
936 - DELAY OF GERMINATION 1 (DOG1) regulates dormancy in dimorphic seeds of Xanthium strumarium (چکیده)
937 - Aflatoxin M1 reduction by probiotic strains in Iranian Feta cheese (چکیده)
938 - تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی توکل بر خدا مبتنی بر رویکرد شناخت‌درمانی و بررسی کارآمدی آن بر میزان تعارضات زناشویی، کیفیت، معنا و رضایت از زندگی مهاجران افغانستانی ساکن مشهد (چکیده)
939 - ارزیابی زمینه آگاه روش های تشابه خطوط سیر جهت خوشه بندی با استفاده از روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و K-means (چکیده)
940 - ارزیابی خوشه بندی خطوط سیر با درنظر گرفتن داده های زمینه ای در محاسبه شباهت (چکیده)
941 - جانمایی ایستگاه های شارژ تاکسی برقی در سامانه اطلاعات مکانى (GIS) با بهره‌برداری از روش‌های تصمیم‌‌‌گیری چندمعیاره (MCDM) (چکیده)
942 - بررسی پارامترهای موثر در شیوع کووید-۱۹ در بغداد (چکیده)
943 - ارزیابی شاخص Gi محلی برای شیوع کووید ۱۹ در بغداد (چکیده)
944 - ارزیابی زمینه آگاه تشابه خطوط سیر با روش پیرسون وزندار در محیط GIS (چکیده)
945 - Landslide Susceptibility Mapping using Genetic Expression Programming (چکیده)
946 - اثر دما و مطالعه سنتیک پلیمریزاسیون کاتالیست دو هسته ای کبالت بر پایه لیگاند فنوکسی-ایمین برای پلیمریزاسیون متیل متاکریلات (چکیده)
947 - تحلیل مفهوم «مدرک» از منظر سنت دکومانتاسیون و نئودکومانتاسیون (چکیده)
948 - اثر توام کدورت آب آبیاری و بافت خاک بر صحت اندازه گیری رطوبت خاک با روش انعکاس سنجی زمانی (چکیده)
949 - بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری (چکیده)
950 - مروری بر نقش استیلولیت ها به عنوان فرآیندی موثر در هدایت جریان سیال با نگرشی ویژه بر مخاذن کربناته (چکیده)
951 - The effect of nonlinear electrodynamics on Joule-Thomson expansion of a 5-dimensional charged AdS black hole in Einstein-Gauss-Bonnet gravity (چکیده)
952 - Optimization of vibration band-gap characteristics of a periodic elastic metamaterial plate (چکیده)
953 - مفهوم‌شناسی واژة «حرف» در آیه «وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلىَ حَرْفٍ» (با تأکید بر آسیب‌شناسی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم) (چکیده)
954 - Spatial distribution of soil erosion risk and its economic impacts using an integrated CORINE-GIS approach (چکیده)
955 - بررسی راهبرد معرفت‌شناسی اختلاف باور دینی در الهیات تطبیقی (چکیده)
956 - بازخوانی تفسیر راز افشا شده در آیه 3 تحریم با تأکید بر سیاق و روایات تفسیری اهل بیت (علیهم السلام) (چکیده)
957 - علل تعارض اخبار از منظر شهید صدر و محدث بحرانی (چکیده)
958 - Dam-break flow regime over mobile beds, a numerical CFD approach (چکیده)
959 - Dam-break induced flow over mobile beds, numerical approach in volume of fluid method (چکیده)
960 - A Criticism of Partial Award No. 604 of Iran-US Claims Tribunal in its Interpretation of Iranian Properties under Paragraph 9 of Algiers General Declarations (چکیده)
961 - ارزیابی کارآیی و عملکرد سیستمهای آبیاری قطره ای فضای سبز شهری (مطالعه موردی بلوار شهید برونسی مشهد) (چکیده)
962 - A numerical method for solving stochastic linear quadratic problem with a finance application (چکیده)
963 - A suboptimal control of linear time-delay problems via dynamic programming (چکیده)
964 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان در نواحی روستایی(روستاهای دهستان ازغند شهرستان مه ولات) (چکیده)
965 - نفس شناسی سینوی و صدرائی در واکاوی تعریف نفس (چکیده)
966 - بررسی ارتباط میان مقیاس درجه بندی والدین و تکالیف عملکردی کنش های اجرایی در کودکان پیش دبستانی (چکیده)
967 - پیمان انسان و شیطان در فاوست گوته و داستان ضحاک از شاهنامة فردوسی (چکیده)
968 - A fluorescence imaging-supported aptasensor for sensitive monitoring of cadmium pollutant in diverse samples: A critical role of metal organic frameworks (چکیده)
969 - LPTD: a novel linear programming-based topology determination method for cryo-EM maps (چکیده)
970 - Effect of Different Tackifiers on Emulsion-Based Pressure-Sensitive Adhesive (PSA) (چکیده)
971 - رستم ستیزی و سهراب‌پروری؛ کنشی در جهت برجسته سازی گفتمان دهه هفتاد (چکیده)
972 - A Nonmonotone Hestenes ans Stiefel Conjugate Gradient Algorithm for Nonsmooth Convex Optimization (چکیده)
973 - تبیین الگوی روابط اقتصادی روستا- شهری در شهرستان خرم آباد با تاکید بر کشاورزی (چکیده)
974 - Planktonic foraminiferal biostratigraphy and determination of the Santonian–Campanian boundary in the Zagros sedimentary basin, SWIran (چکیده)
975 - آمار و آرایش سپاهیان در نبرد عاشورا (چکیده)
976 - β-Cyclodextrin capped gold nanoparticles and nanodiamond assembled on a porous gold mini-chip as a disposable electrochemical sensor for bisphenol A (چکیده)
977 - A critical review of covalent organic frameworks-based sorbents in extraction methods (چکیده)
978 - بررسی تطبیقی رمان «رابینسون کروزوئه» و داستان «حی بن یقظان» (چکیده)
979 - ارائه رویکردی مبتنی بر تبدیل قیچک برای پردازش تصاویر پزشکی (چکیده)
980 - پژوهش های اقلیم شناسی (چکیده)
981 - Effect of Supplemental Zinc on Performance, Nutrient Digestibility, Jejunum Architecture, and Immune Response in Broiler chickens Fed Wheat-Soy Diets (چکیده)
982 - On the nonlinear thermal stress, thermal creep, and thermal edge flows in triangular cavities (چکیده)
983 - تحلیل آماری از استعاره‌های علیت در کتاب الشواهد الربوبیة ملاصدرا (چکیده)
984 - بررسی رابطه کارکرد تحولی خانواده، ویژگیهای شخصیتی و استرس والدگری مادران با تحول هیجانی-کارکردی پسران مبتال به اختالل طیف اتیسم (چکیده)
985 - خوانشِ پست‌مدرن از داستانِ سمک عیار؛ تردید در بنیان‌هایِ سه‌گانۀ زمان، ساختار و روایت (چکیده)
986 - رفتارشناسی عرض و تقاضای گردشگری مبتنی بر تحولات نظام سرمایه داری (چکیده)
987 - شناسایی ژ نهای دخیل در استقرار رابطه انگلی در گ لجالیز مصری بر پایه تجزیه و تحلیل دادههای بیان ژ ن (چکیده)
988 - کاربردی از شبیه سازی مونت کارلو در آزمون کیفیت شیشه خودرو (چکیده)
989 - تصویرسازی سه بعدی توسط سونار روزنه مصنوعی معکوس در زیر آب (چکیده)
990 - On the Existence and Uniqueness of Fuzzy Differential Equations with Monotone Condition (چکیده)
991 - Sedimentological and diagenetic impacts on porosity systems and reservoir heterogeneities of the Oligo-Miocene mixed siliciclastic and carbonate Asmari reservoir in the Mansuri oilfield, SW Iran (چکیده)
992 - Bioactive food foams stabilized by licorice extract/whey protein isolate/sodium alginate ternary complexes (چکیده)
993 - Adaptive one-pass passive-aggressive radial basis function for classification problems (چکیده)
994 - تحلیل مقایسه ای مهاجرت معکوس( شهری - روستایی) ایران در مقیاس استانی (چکیده)
995 - Optimisation of branched-chain amino acid requirements for 15–21-day-old broiler chickens by using the Taguchi method (چکیده)
996 - اقدامات فرهنگی گرجیان و ارامنه در مشهد؛ مطالعه موردی: الله‌وردی‌خان و خاندان قرچقای‌خان (چکیده)
997 - بازخوانی تطبیقی نمود روانی اندیشه فرود و تباهی در شعر سیاب و اخوان بر اساس نظریه اگزیستانسیالیستی اروین د. یالوم.(اضطراب مرگ) (چکیده)
998 - بازتعریف ماهیت و نقش مبانی دینی در دانش مطالعات برنامه درسی: پیامد نگاهی نو به مناسبات میان دین و فلسفه (چکیده)
999 - شناسایی فرآیند به‌کارگیری منتورینگ در توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس (چکیده)
1000 - Prototype-Based Interpretation of the Functionality of Neurons in Winner-Take-All Neural Networks (چکیده)
1001 - رابطۀ الگوی تنظیم کنش های اقتصادی و تاب آوری در مواهه با بحران (چکیده)
1002 - واکاوی مطالعات مدیریت منابع آب در ایران و هان (چکیده)
1003 - Novel ZnTi LDH/h-BN nanocomposites for removal of two different organic contaminants: Simultaneous visible light photodegradation of Amaranth and Diazepam (چکیده)
1004 - خاموش باش! بادِ بی‌نیازی به پیمان است‌که می‌وزد (چکیده)
1005 - Effect of Mycorrhizal Fungi on Morpho-physiologic and Nutritive Characteristics of Flying Dragon under Salinity Stress (چکیده)
1006 - بررسی استناد صدرالمتالهین به غزالی در مسالۀ توحید حقیقی (چکیده)
1007 - Evaluation of 13 Calendula (Calendula officinalis) Cultivars Response to Drought Stress (چکیده)
1008 - Liu regression after random forest for prediction and modeling in high dimension (چکیده)
1009 - خلق معنا یا کشف معنا؟ مطالعه، ارزیابی و هم‌افزاییِ دیدگاه‌های اروین یالوم و ویکتور فرانکل پیرامون معناداری زندگی در بستر فلسفه‌درمانی (چکیده)
1010 - برآورد ارزش اقتصادی آب از طریق محاسبه تمایل به پرداخت شهروندان شهر مشهد برای آب مازاد کشاورزی جهت استفاده مصارف شرب (چکیده)
1011 - برساخت معناییِ طرد اجتماعی در میان افراد کم‌برخوردار شهر مشهد (چکیده)
1012 - أسلوب النداء فی نهج البلاغة (دراسة دلالیة) (چکیده)
1013 - hysical activity of diabetic patients during COVID-19 pandemic (چکیده)
1014 - Stimulation of phenolic compounds accumulation and antioxidant activity in in vitro culture of Salvia tebesana Bunge in response to nano-TiO2 and methyl jasmonate elicitors (چکیده)
1015 - A size-dependent differential quadrature element model for vibration analysis of FG CNT reinforced composite microrods based on the higher order Love-Bishop rod model and the nonlocal strain gradient theory (چکیده)
1016 - تاثیر افزودن نمکهای معدنی به سازگان مداربسته پرورش ماهی: بررسی کیفیت آب، عملکرد رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی و ایمنی ماهی سیکلید آفریقایی (Labidochromis lividus) (چکیده)
1017 - Application of alginate-immobilized microalgae beads as biosorbent for removal of total ammonia and phosphorus from water of African cichlid (Labidochromis lividus) recirculating aquaculture system (چکیده)
1018 - ساخت افزایشی: مروری بر مواد، روش‏ها، خواص، چالش‏های فعلی و افق‏های آینده در تولید ایمپلنت‏های بدن انسان در مهندسی بافت (چکیده)
1019 - نگاهی نو به انقلاب نسبت به مثابه نظریه ای اصولی (چکیده)
1020 - Preparation of Ag/RGO nanocomposite as antibacterial waterborne paints additive (چکیده)
1021 - Preparation of Ag/RGO nanocomposite as antibacterial waterborne paints additive (چکیده)
1022 - HEAT STABILITY AND SOLUBILITY OF CAMEL WHEY PROTEIN ISOLATE CONJUGATED WITH GUM ARABIC UNDER WET HEATING CONDITION BY MAILLARD REACTION (چکیده)
1023 - Astragalus nigriceps (Fabaceae, Papilionoideae): an emended description with new data on distribution and conservation status (چکیده)
1024 - پندارۀ ایران در اندرونی ماتریوشکا (چکیده)
1025 - تعیین مشخصات پلی اتیلن با چگالی پایین تجاری با روش های دستگاهی پیشرفته (چکیده)
1026 - A passive image forensic scheme based on an adaptive and hybrid techniques (چکیده)
1027 - زیست چینه نگاری، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی بخش عرب در قسمت میانی حوضه خلیج فارس (چکیده)
1028 - فرایند تصمیم‌گیری زوجین در تأخیر فرزندآوری و شرایط اجتماعی دخیل در آن (چکیده)
1029 - تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری نوآوری بر فرایند کارآفرینی روستایی، نمونه مورد مطالعه: شهرستان فاروج (چکیده)
1030 - سنتز چسب غشایی تحت خلا بر پایه مونومرهای بوتیل اکریلات-ونیل استا ت (چکیده)
1031 - مدیریت دربار در حکومت صفویان و عثمانیان: بررسی تطبیقی اختیارات و وظایف ایشیک‌آقاسی‌باشی دیوان صفوی با مقامات مشابه در دربار عثمانی (چکیده)
1032 - «بند‌شِ» افغانستان در «چپراستِ»گذشته و آینده (چکیده)
1033 - Review on the Impact of Fiscal and Monetary Policies on Economic Growth in Iran Focusing on Financial Sector Stress (چکیده)
1034 - توظیف القضایا النحویة فی دراسة الإحالات عند السید الصدر فی منة المنان؛ دراسة قضیة الربط بضمیر الغائب أنموذجاً (چکیده)
1035 - Synthesis of tertiary amine functionalized Multi-Stimuli-Responsive latex nanoparticles by semicontinuous emulsion Polymerization: Investigation of responsivities and antimicrobial activity (چکیده)
1036 - بررسی تاثیر نوع آستر و الکترود بر خواص مکانیکی قالبهای فولاد 13 بازسازی شده به روش جوشکاری با الکترود پوشش دار (چکیده)
1037 - گسستنِ زنجیرِ سیزیفوسِ ایرانی (چکیده)
1038 - توسعه سیاست کیفری سخت‌گیرانه در اصلاحیه قانونی تحدید مازات اعدام در رائم مواد مخدر (چکیده)
1039 - Estimation of Subpopulation Parameters in One-stage Cluster Sampling Design (چکیده)
1040 - Stress Dependency of Creep Response for Glass/Epoxy Composite at Nonlinear and Linear Viscoelastic Behavior (چکیده)
1041 - نقش مشارکت مردمی در مدیریت تعارض بین انسان و حیات وحش (چکیده)
1042 - Textural thermo‐mechanical properties of sweet cherry for postharvest damage analysis (چکیده)
1043 - Use of a gyrB PCR-RFLP method to diagnose tuberculosis and identify the causative Mycobacterium sp. in cattle and humans (چکیده)
1044 - رخساره ها و محیط رسوبی سازند تیرگان در ناحیه بزنگان، شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
1045 - تثیر تحولات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی (چکیده)
1046 - Impacts of soil organic carbon and tillage systems on structural stability as quantified by the high energy moisture characteristic (HEMC) method (چکیده)
1047 - نوروز، نمکِ سیاست خارجی است (چکیده)
1048 - Cloning detection scheme based on linear and curvature scale space with new false positive removal filters (چکیده)
1049 - Buckling analysis of multilayer FG-CNT reinforced nanocomposite cylinders assuming CNT waviness, agglomeration, and interphase effects using the CUF-EFG method (چکیده)
1050 - High prevalence of clonally related multiple resistant Salmonella Infantis carrying class 1 integrons in broiler farms (چکیده)
1051 - Magnetic Field and Application of Silicon Dioxide Nano-Particles Alter the Chlorophyll Content and Chlorophyll a Fluorescence Parameters in Sesame (Sesamum indicum L.) under Water Stress Conditions (چکیده)
1052 - \\\"DESCRIPTION OF EVALUATION INDEXES FOR PERFORMANCE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS (چکیده)
1053 - بررسی اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی سهام در طی شیوع همه‌گیری کووید-19 (مورد مطالعه صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران) (چکیده)
1054 - Revealing Behavior Patterns of SARS-CoV-2 using Clustering Analysis and XGBoost Error Forecasting Models (چکیده)
1055 - Matching Pursuit-Based Region-of-Interest Image Coding (چکیده)
1056 - Progressive scalable interactive region-of-interest image coding using vector quantization (چکیده)
1057 - Empowering differential networks using Bayesian analysis (چکیده)
1058 - جایگاه ژئوپلیتیکی سازمان همکاری های اقتصادی اکو در تقویت سیاست همسایگی ایران و همسایگان (چکیده)
1059 - بررسی رفتار مکانیکی بتن ساخته شده با الیاف بازیافتی پت برای کاربردهای سازهای (چکیده)
1060 - A flexible ranked set sampling schemes: Statistical analysis on scale parameter (چکیده)
1061 - قابلیت اعتماد F سیستم فرسایشی k از n تسهیم بار (چکیده)
1062 - بررسی وضعیت انگیزه شغلی در کلیه دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی (چکیده)
1063 - ارزیابی کارایی الگوریتم‌های بهینه سازی گرگ خاکستری (GWO) و وال (WOA)درمطالعات منابع آب (چکیده)
1064 - راهکارهای توسعه زیر ساخت های ورزش های همگانی - تفریحی در ایران بر اساس مدل SWOT (چکیده)
1065 - هر همسایه یک رهنامه (چکیده)
1066 - Dynamic simulation and experimental performance of an adsorbed natural gas system under variable charging conditions (چکیده)
1067 - EFFECTS OF REPLACING LOW STARCH BY-PRODUCTS FOR BARLEY GRAIN ON in situ RUMEN DEGRADABILITY AND in vitro GAS PRODUCTION PROPERTIES OF A TOTAL MIXED RATION (چکیده)
1068 - Effects of Chronic Intraperitoneal Administration of Aerial Parts Aqueous Alcoholic Extract of Cichorium Intybus L. on Neuropathic Pain Caused by Chronic Constriction Injury (CCI) in Male Wistar (چکیده)
1069 - Sharpening lower bound in some inequalities for Frames in Hilbert spaces (چکیده)
1070 - آسیب دیدگی شدید ورزشی، انگیزش و تحلیل رفتگی : پیش بینی تحلیل رفتگی ورزشکاران زبدة هندبال آسیب دیده با توجه به کارکرد تئوری انگیزش خود-مختاری (چکیده)
1071 - بررسی ساختار سازمانی و تعهد سازمانی در دانشکده های تربیت بدنی (چکیده)
1072 - مقایسة عوامل نگهدارنده شغلی معلّمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی و ارتباط آن با برخی از مشخّصات فردی (چکیده)
1073 - تحلیل محتوای کتاب های درسی مقطع متوسطه اول از حیث توجه به نقش زن: حاکمیت رویکرد اسلامی یا فمنیسم (چکیده)
1074 - Use of Steam Treated Sugarcane Pith in the Diet of Finishing Calves as a Replacement for Low Grain Corn Silage (چکیده)
1075 - Relationship of Mitochondrial Biogenesis and Phenotypic Expression of Residual Feed Intake in Fat‐Tailed Lambs (چکیده)
1076 - A comprehensive review on the effects of doping process on the thermoelectric properties of Bi2Te3 based alloys (چکیده)
1077 - مقایسه جنبه های بوم شناختی و اقتصادی دامداری به شیوه ی بره پی و شیردوشی در مرتع (چکیده)
1078 - An Investigation on the Effect of Shape and Size Pit on Early Stablishment of Wild Pistachio (pistacia vera L.) Seedling in Khajeh Kalat Woodland (چکیده)
1079 - Identification and Potential Assessment of Safe Sites for Early Establishment of Pistachio (Pistacia vera L.) seed lings in Khajeh Kalat woodland (چکیده)
1080 - Solving linear two-dimensional Fredholm integral equations system by triangular (چکیده)
1081 - محرک های اصلی و فناوری و بازار باتری های لیتیوم -یونی حالت جامد و چالی های موجود (چکیده)
1082 - Application of a nanoformulation based on essential oil against Ephestia kuehniella larvae: Characterization and bioactivity (چکیده)
1083 - A Quantum-Like Model for Predicting Human Decisions in the Entangled Social Systems (چکیده)
1084 - Target Convergence Analysis of Cancer-Inspired Swarms for Early Disease Diagnosis and Targeted Collective Therapy (چکیده)
1085 - داستان گمشدة مرگ زال و تحلیل اساطیری شخصیت و فرجام وی بر مبنای نقد پسایونگی (چکیده)
1086 - رستم را که کشت؟ بهمن یا شغاد تحلیل منابع داستان فرجام رستم برپایه تطبیق اسناد رسمی و عامیانه (چکیده)
1087 - Enhanced two-loop model predictive control design for linear uncertain systems (چکیده)
1088 - Heavy metal removal by modified cellulose nano fibers (MCNF) (چکیده)
1089 - The role of corpus linguistics in sentiment analysis of Persian texts, case study: a Farsi news agency website (چکیده)
1090 - اندازه گیری نوسان شاخ صهای بورس با توجه به آنتروپی تقریبی و انحراف معیار (چکیده)
1091 - بررسی درباره خاستگاه کهن قهرمان نامه: اثری مشترک میان ادبیات منثور ترکی و فارسی (چکیده)
1092 - Regional groundwater qualitative and quantitative management through hydrogeological modeling in Jangal-Geysour, Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
1093 - تحلیل تصویر کنشگری خداوند در باب کشاورزی، از اسطوره تا عرفان (چکیده)
1094 - An Iterative Model for Quality Assessment in Collaborative Content Generation Systems (چکیده)
1095 - اثر بازی های حرکتی منتخب بر تعادل ایستا و پویا در کودکان با اختلال یادگیری خاص (چکیده)
1096 - اثر تمرینات اداراکی حرکتی منتخب بر تبحر حرکتی کودکان با اختلال یادگیری (چکیده)
1097 - تاثیر محرومیت از خواب قبل از تمرین جسمانی، ذهنی، مشاهده ای و ترکیبی بر اکتساب و یادداری سرویس کوتاه بدمینتون (چکیده)
1098 - k-Intersection Graph of a Finite Set (چکیده)
1099 - The Impact of Network Readiness Index and Good Governance on the Tourism Industry Revenues in Selected Countries of Southwest Asia: With System Generalized Method of Moments (چکیده)
1100 - بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر میزان درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری 1 در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا به روش گشتاورهای تعمیمیافته (چکیده)
1101 - A method based on the meshless approach for the numerical solution of the singularly perturbed differential-difference equation arising in the modeling of neuronal variability (چکیده)
1102 - راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد (چکیده)
1103 - Preparation And Study Of Photocatalytic Activity Of Graphitic Carbon Nitride For The Removal Of Pharmaceutical Pollutants (چکیده)
1104 - ارائه مدل ریسکهای فرآیند مدیریت تغییر در بیمارستانهای آموزشی (چکیده)
1105 - انتظام فضایی، میزان رویت‌پذیری فضاهای باز، اندازۀ گروه‌های اجتماعی و احساس امنیت در مجتمع‌های مسکونی (چکیده)
1106 - نقش هدف گرایی و هویت اخلاقی در پیش بینی کارکردهای اخلاقی مثبت و منفی در فوتبال (چکیده)
1107 - ارائه روشی برای پایش کیفیت عملکرد انسان در فرآیند ساکشن لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از نمودارهای کنترلی (چکیده)
1108 - سنجش میزان هوش فرهنگی مدیران فدراسیونهای منتخب در کشور و بررسی رابطة آن با سبک رهبری تحول آفرین (چکیده)
1109 - تأثیر سبک‌های نوین مدیریتی بر میزان خلاقیت، اثربخشی و جابه‌جایی منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی کارا (چکیده)
1110 - Study of transboundary aerosol transport from Aral-Caspian arid region to the south of Western Siberia in 2015-2016 (چکیده)
1111 - تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی لاستیک کلروپرن (چکیده)
1112 - مطالعه تثیر پارامترهای فرآیند برنیشینگ ساچمه‌ای و زبری سطح اولیه بر روی ویژگی‌های مغزی زبری سطح قطعات استوانه‌ای مسی (چکیده)
1113 - Oxidative desulfurization of dibenzothiophene by magnetically recoverable polyoxometalate-based nanocatalyst: Optimization by response surface methodology (چکیده)
1114 - سنتز و تعیین مشخصه نانوذرات مغناطیسی مس فریت و کاربرد آن ها برای حذف رنگ قرمز واکنشی 141 از محیط آبی (چکیده)
1115 - Carboxylmethyl-β-cyclodextrin as a good modifier agent for oxidation of dibenzothiophene (چکیده)
1116 - رابطة معنویت در کار با اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی (چکیده)
1117 - ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی-ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps) (چکیده)
1118 - بازنگری نظام موجود ارزیابی عملکرد ادارت تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها (EFQM)‎ (چکیده)
1119 - مقایسه نقش فوق برنامه ورزشی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی (چکیده)
1120 - رابطة بین ابعاد شش گانة نیک زیستی و خودکارامدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی (چکیده)
1121 - طراحی پروفیل ریسک محصول خربزه شهرستان مشهد (چکیده)
1122 - An Energy-Efficient Voltage-Level Shifter Based on Controlling Pull-Up Network Strength (چکیده)
1123 - Global forcing number for maximal matchings in corona products (چکیده)
1124 - تأثیر حضور کربن بلک بر استحکام اتصال آلومینیوم/پلی اتیلن در فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای (چکیده)
1125 - بررسی رفتار خستگی کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه (GFRP) در سطوح تنش بالا و پایین (چکیده)
1126 - بررسی و مقایسه پوشش‌های تک‌لایه کاربید وانادیم تشکیل شده توسط اکسید فلزی با روش نفوذ واکنشی حرارتی (TRD) روی فولاد ابزار کربنی 1545/1 در دماها و زمان‌های متفاوت (چکیده)
1127 - مشروطه یعنی چلوکباب ارزان!: نه سخت و نه استوار بود / دود بود و بر هوا بود (چکیده)
1128 - بهینه سازی کشت سوسپانسیون سلولی در زعفران (چکیده)
1129 - Green synthesis and biological characterization of cerium oxide nanoemulsion against human HT-29 colon cancer cell line (چکیده)
1130 - مطالعهی میکروموفولوژیکی افقهای آرجیلیک و پتروکلسیک دریک مقطع لسی-آبرفتی، غرب مشهد (چکیده)
1131 - بررسی تأثیر طراحی فضاهای کار بر اساس ملاحظات معماری سبز، بر سلامت کارکنان (چکیده)
1132 - معماری درمانگر و خانه سالمندان: بررسی عوامل تاثیر گذار فیزیکی-کالبدی، روانی و اجتماعی بر سلامت سالمندان در طراحی خانه های سالمندان (چکیده)
1133 - Thermal shock-induced Moore-Gibson-Thompson generalized coupled thermoelasticity analysis based on the strain gradient Love-Bishop theory in a nanorod resonator (چکیده)
1134 - بررسی تاثیر بیسموت بر ریزساختار و رفتار خزش فروروندگی آلیاژ منیزیم AZ31 (چکیده)
1135 - تشکیل کاربید کروم روی فولاد ابزار 1545 با استفاده از فرایند نفوذ واکنشی حرارتی (TRD) در شرایط مختلف و بررسی مشخصات آن (چکیده)
1136 - سنتز و مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت الیاف پلی‌وینیل‌الکل/ فریت کبالت سنتزشده به روش الکتروریسی (چکیده)
1137 - بررسی تاثیر دمای واکنش بر ساختار و خواص مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت سنتزشده به روش هم‌رسوبی شیمیایی (چکیده)
1138 - Isolation of broad-host-range bacteriophages against food- and patient-derived Shiga toxin-producing Escherichia coli (چکیده)
1139 - A New Approach for Optimization of Distributed Quantum Circuits (چکیده)
1140 - بررسی مقایسه ای سرعت روایت در حکایتی مشترک بین سه راوی (نظامی عروضی، دولتشاه سمرقنوی (چکیده)
1141 - جداسازی رنگدانه کلروفیل از ریزجلبک با استفاده از فرآیند دفع سطحی (چکیده)
1142 - ارتباطات سیاسی، معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
1143 - فرمانروایی ساسانیان بر سوریه در دوره‌ی خسروپرویز 628-604م) (چکیده)
1144 - اثر متیل‌جاسمونات، IAA و BAP بر توان‌کالزایی، محتوای برخی ترکیبات‌فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کلپوره (Teucrium polium L.) (چکیده)
1145 - Enhancing the biodesulphurization capacity of Rhodococcus sp. FUM94 in a biphasic system through optimization of operational factors (چکیده)
1146 - ارزیابی بقایای گیاهان پیش‌کشت بر پویایی معیت علف‌های‌هرز و عملکرد ذرت دانه‌ای (Zea mays L) رقم NS640 در دو نوع بافت خاک (چکیده)
1147 - Tannic acid-modified magnetic hydrotalcite-based MgAl nanoparticles for the in vitro targeted delivery of doxorubicin to the estrogen receptor-overexpressing colorectal cancer cells (چکیده)
1148 - Nash Equilibrium of Joint Day-ahead Electricity Markets and Forward Contracts in Congested Power Systems (چکیده)
1149 - Bentonite Mitigates the Adverse Effects of Drought Stress in Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) (چکیده)
1150 - A Comparative Study on Essential Oil Profile and Antioxidant Activity in Different Parts of Three Ferulago Species (چکیده)
1151 - مدلسازی وقوع فرسایش گالی در حوضه آبریز گرگانرود (چکیده)
1152 - An investigation on the properties of cementitious mortars made with electric arc furnace dust and red mud (چکیده)
1153 - تحلیل پایداری فعالیت‌های زیربخش دام در استان‌های ایران (چکیده)
1154 - The Assessment of Some Metabolic Markers by Combination of Ursolic Acid Supplementation and Resistance Training in Young Older Obese Women (چکیده)
1155 - سیستماتیک توالی های کربناته ائوسن از برش ذوالفرخ واقع در جنوب سبزوار (ایران مرکزی) (چکیده)
1156 - عوامل کالبدی موثر بر ادراک تراکم در محیط های مسکونی، نمونه موردی: محلات مسکونی شهر مشهد (چکیده)
1157 - Online energy-efficient fair scheduling for heterogeneous multi-cores considering shared resource contention (چکیده)
1158 - بررسی فشار باد بر سقف‌های چادری با فرم قیفی به روش شبیه‌سازی عددی (چکیده)
1159 - مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد) (چکیده)
1160 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در شرکت‌های تولیدی ورزشی ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لند (چکیده)
1161 - تحلیل محتوای کمی و روند پژوهش‌های مرتبط با برند در صنعت ورزش ایران (چکیده)
1162 - تبیین عناصر و مولفه های برنامه درسی فطرت گرای توحیدی در تربیت دینی متربیان (چکیده)
1163 - Symbolic strong persistence property under monomial operations and strong persistence property of cover ideals (چکیده)
1164 - ارائه راهکارهای طراحی اقلیمی در شهر حلب، سوریه (چکیده)
1165 - IDENTIFICATION AND DISTRIBUTION OF ROOT-KNOT NEMATODE SPECIES IN POMEGRANATE ORCHARDS OF EASTERN IRAN (چکیده)
1166 - زیست چینه نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران) (چکیده)
1167 - Языковая картина мира этноса и перевод реалий в лингвистической семантике (چکیده)
1168 - Characteristics changes of date fruits during ripening period on-palm (چکیده)
1169 - مروری بر رد پای بوم شناختی و توسعه پایدار با تاکید بر نفرین منابع (چکیده)
1170 - شاخص جهانی آسیب‌پذیری انرژی (چکیده)
1171 - Legal Analysis of the Exemption of Iranian Red Crescent Relief Workers from Compensation for Traffic Accident Injuries (چکیده)
1172 - اثر دانه خلر فرآوری شده (آسیاب شده و اکسترود شده) به جای کنجاله سویا در استارتر بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های شکمبه ای و خونی در گوساله های شیرخوار هلشتاین (چکیده)
1173 - کنش انگیزه و فرصت برنامه‌ریزی فرار مالیاتی و بررسی مدل دید فرار مالیاتی شرکتها (چکیده)
1174 - پارابلوم‌به‌کمرهای برلن‌نشین (چکیده)
1175 - رابطه بین آسیب لوب پس سری و نابینایی در جراحی استریوتاکسی (چکیده)
1176 - Testing bivariate independence based on α -divergence by improved probit transformation method for copula density estimation (چکیده)
1177 - The Complete Genome Sequences of Two Recombinant Isolates of Squash Mosaic Virus from Iran (چکیده)
1178 - شناسایی نواحی مستعد سیلاب در استان گلستان با استفاده از تصاویر سنتینل و مدلسازی هیدرولیکی (چکیده)
1179 - ارزیابی اثرگذاری تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی رقم مهرگان در شرایط تنش خشکی مطالعه موردی: ورامین) (چکیده)
1180 - How Might One Live? A Social Theory of Human Motivated Behavior (چکیده)
1181 - مرا به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان! (چکیده)
1182 - Prediction of times to failure of censored units under generalized progressive hybrid censoring scheme (چکیده)
1183 - تبیین امعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک (مطالعه موردی: شهر بیرند- دی‌ماه 1399) (چکیده)
1184 - Identification of gamma aminobutyric acid produced by Lactobacillus brevis PML1 by Thin layer chromatography method in culture medium containing monosodium glutamate (MSG) (چکیده)
1185 - A fuzzy stochastic immediate assembly supply chain with uncertain demand (چکیده)
1186 - اعتبارات مالی و نقش آن در مهارت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
1187 - خاستگاه اندیشه‌های سیاسی علما در جریان نهضت ملی شدن نفت با تأکید بر دیدگاه‌های آیت‌الله کاشانی (چکیده)
1188 - Changes in spatio-temporal distribution of AgMERRA-derived agro-climatic indices and agro-climatic zones for wheat crops in the northeast Iran (چکیده)
1189 - بررسی اثر آب برگشتی بر عملکرد رشد و شاخص باله ای در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دو سیستم بازگردشی نسبی (چکیده)
1190 - The essential role of hippocampo-cortical connections in temporal coordination of spindles and ripples (چکیده)
1191 - Textures and chemical compositions of the Narm iron oxide-apatite deposit in Kuh-e-Sarhangi District (Central Iran): Insights into the magmatic-hydrothermal mineralization (چکیده)
1192 - بررسی و تحلیل سیر تحول پژوهش‌های مرتبط با سیرالملوک در ایران (چکیده)
1193 - بررسی شیوه های تغییر امثال فارسی در متون منثور منتخب پس از اسلام تا سده هشتم هجری (چکیده)
1194 - شناسایی عوام ل نهادی موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری با محوریت گردشگری ورزشی ایران (چکیده)
1195 - بررسی اثر هم کشتی سلول های بنیادی بر بافت تخمدان موش سوری (چکیده)
1196 - شناسایی و تعیین میزان تاثیر اختلالات بر فعالیتهای بخش فنی و تاسیسات در صنعت هتلداری (چکیده)
1197 - An investigation of recovering the energy of exhaust heat for improving conventional compression ignition to low temperature combustion by adding diesel vapor (چکیده)
1198 - Chemical Compositions of Essential Oil from the Aerial Parts of Tagetes patula L. and Tagetes erecta L. Cultivated in Northeastern Iran (چکیده)
1199 - داستان یک جاده: ساخته شدن و نگهداری راه مشهد-عشق‌آباد (1305-1344ق) (چکیده)
1200 - شمشیرِ دودمِ «بدونِ من هرگز» (چکیده)
1201 - بررسی تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر تعهد کارکنان در شهرداری بجنورد با میانجی گری عدالت سازمانی ادراک شده (چکیده)
1202 - Improved Design of Uniform SIW Leaky Wave Antenna With Suppression of Unwanted Mode (چکیده)
1203 - HIGHER CODERIVATIONS ON COALGEBRAS AND CHARACTERIZATION (چکیده)
1204 - تحلیل داده های بورس بر اساستابع مفصل (چکیده)
1205 - الگوی مفهومی گفتمان سازی آموزه های انقلاب اسلامی ایران در برنامه های درسی (چکیده)
1206 - بررسی نظریه ریسک مخاطره) در اقتصاد اسلامی با رویکرد فقهی (چکیده)
1207 - Nonparametric Estimation of Copula Based Stress-strength Models (چکیده)
1208 - سکته در میان دولتمردان قاجاریه و خانواده آنان (1298-1313ق/1881-1896م): علل و زمینه ها (چکیده)
1209 - فعالیت تجارت‌خانه‌های آلمانی در مشهد( 1345-1322ق) (چکیده)
1210 - Formation of the Chah-Gaz iron oxide-apatite ore (IOA) deposit, Bafq District, Iran: Constraints from halogens, trace element concentrations, and Sr-Nd isotopes of fluorapatite (چکیده)
1211 - حمایت از داده شخصی در حقوق اتحادیه اروپا و امکان‌سنجی آن در نظام حقوقی ایران (چکیده)
1212 - Growth And Physiological Response Of Quinoa Plant In Saline- Sodic Soil With Humic Acid Under Drought Stress Conditions (چکیده)
1213 - Identifying Common Elements of Evidence – Based Psychological Treatments for Females with Extramarital Experience (چکیده)
1214 - Distributed Consensus Control for a Network of Incommensurate Fractional-Order Systems (چکیده)
1215 - تغییرات بیشینه کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم II در گندم، یوالف وحشیAvena ludoviciana Durieu و شلمیRapistrum rugosum (L.) All. درشرایط تنش یخزدگی (چکیده)
1216 - تحلیل اکسرژی واحد تولید آمونیاک مجتمع پتروشیمی خراسان (چکیده)
1217 - Tribological properties of duplex coatings of chromium-vanadium carbide produced by thermo-reactive diffusion (TRD) (چکیده)
1218 - فلسفه ارعاب در بوته نقد تجربی (ارزیابی بازدارندگی مجازات حبس و جزای نقدی در شهر مشهد) (چکیده)
1219 - تملی جامعه‌شناختی بر چرایی گذار از «حاکم شرع مقتدر» به «قاضی دیوان‌سالار» در ایران پس از انقلاب (چکیده)
1220 - بررسی و مقایسه ویژگی‎های موثر در کیفیت غربال‎های مولکولی‎ مورد استفاده در فرآیند نم‎زدایی از گازهای اولفینی (چکیده)
1221 - بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی بال با لبه حمله و فرار سینوسی (چکیده)
1222 - بررسی چرخه سیاستگذاری مواد مخدر در ایران با تمرکز بر سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر (چکیده)
1223 - کانی‌شناسی، ساخت و بافت و محیط تشکیل رخداد معدنی مس آرک، شمال غرب بیرجند، استان خراسان جنوبی (چکیده)
1224 - بازتاب فرهنگ و اندیشه های ایرانی در دیوان بینش کشیری (چکیده)
1225 - تاثیر جیره نظامی غنی از مواد فراسودمند بر استقامت قلبی و ریوی در افراد نظامی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی، یک سو کور، کنترل‌دار (چکیده)
1226 - Discovering the Components of Shared Leadership Using a Qualitative Approach in Educational Organizations in Mashhad (چکیده)
1227 - Two-layered fuzzy logic-based model for predicting court decisions in construction contract disputes (چکیده)
1228 - Consideration of some static properties for doubly-magic nuclei of 41Ca and 17O in relativistic systems (چکیده)
1229 - Experimental study of the influence of dental restorations on thermal and fast photo-neutron production in radiotherapy with a high-energy photon beam (چکیده)
1230 - The Final Game of the Great Game (چکیده)
1231 - استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی PSO جهت طراحی مکان چشمه‌های براکی‌تراپی پالادیوم (چکیده)
1232 - ارائه مدلی جهت گسترش قله‌های براگ در پروتون‌تراپی ملانومای چشمی (چکیده)
1233 - Calculation of direct DNA damages by a new approach for carbon ions and protons using Geant4-DNA (چکیده)
1234 - تأثیر طلاق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن در فقه اسلامی و حقوق ایران (چکیده)
1235 - GRB variabilities and following gravitational waves induced by gravitational instability in NDAFs (چکیده)
1236 - An application of approximate dynamic programming in multi-period multi-product advertising budgeting (چکیده)
1237 - Accurate and fast matrix factorization for low-rank learning (چکیده)
1238 - تحلیل عددی پدیده‌ی اختلاط مغناطیسی در یک جریان الکترواسموتیک بین دو صفحه موازی (چکیده)
1239 - تحلیل روند تحولات توسعه فیزیکی و مکان یابی سمت توسعه شهر بجنورد (چکیده)
1240 - تحلیل قابلیت دسترسی سیستم قطار سبک شهری به خدمات بهداشتی- درمانی بیمارستان ها در کلانشهر مشهد (چکیده)
1241 - شناسایی عوامل محدود کننده مشارکت ورزشی زنان با تاکید بر حضور تماشاچیان در رویدادهای ورزشی (چکیده)
1242 - کاربرد قاعده لطف در علم کلام، فقه و اصول فقه با تاکید بر آرای ‌‌‌آیت‌الله‌ سبحانی (چکیده)
1243 - Genetic distance of anadromous Tenualosa ilisha (Hamilton, 1882) in Shatt al-Arab River based on partial sequencing of mitochondrial DNA (چکیده)
1244 - اولویت بندی دسته های آسیب زای رشته ورزشی تکواندو (چکیده)
1245 - Production of Environmentally Friendly Concrete Incorporating Bauxite Residue and Silica Fume (چکیده)
1246 - تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان بانک بر رضایت با میانجیگری کیفیت و ارزش درک شده از خدمات، اعتماد مشتریان (چکیده)
1247 - رقابت بازار محصول و معیار های مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار (چکیده)
1248 - اثر سهامداران اقلیت، هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شد (چکیده)
1249 - A survey on biofilm formation of Lactobacillus rhamnosus (PTCC 1637) and Lactobacillus plantarum (PTCC 1745) as a survival strategy of probiotics against antibiotic in vitro and yogurt (چکیده)
1250 - Viability assessment of human gastrointestinal cancer cells upon administration of exopolysaccharide from luminescent Vibrio sp. VLC (چکیده)
1251 - بررسی میزان تاثیر عوامل طبیعی در امنیت مرزهای شرقی ایران با استفاده از سنجش از دور (نمونه موردی منطقه مرزی خراسان رضوی-افغانستان) (چکیده)
1252 - ارائه مدل حکمرانی در سازمان‌های موقوفه مطالعۀ موردی: آستان قدس رضوی) (چکیده)
1253 - A new dynamic model to optimize the reliability of the series-parallel systems under warm standby components (چکیده)
1254 - واکاوی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی (چکیده)
1255 - Tectonic geomorphology assessment of neotectonics in the north of Damghan region, Alborz mountain belt, Northern Iran (چکیده)
1256 - Coeval calc-alkaline and alkaline Cadomian magmatism in the Bafq, central Iran: Insights into their petrogenesis (چکیده)
1257 - صاحبان قدرت سیاسی به مثابۀ دیگری در نامه‌های امام محمّد غزّالی (چکیده)
1258 - Auto‐regulatory progressive training compared to linear programming on muscular strength, endurance, and body composition in recreationally active males (چکیده)
1259 - Star chromatic number of some graph products (چکیده)
1260 - شگفتیِ چینی و پدیدارشدنِ نسلِ پنجمِ توسعه (چکیده)
1261 - چالش‌های اخلاقی استفاده از سامانه همانندجو در مؤسسات آموزش عالی (چکیده)
1262 - Purification and characterization of an extracellular alkaline cold-adapted serine metalo-protease from the cold tolerant bacterium, Stenotrophomonas sp. BTR88 (چکیده)
1263 - Review of the strain-based formulation for analysis of plane structures Part II: Evaluation of the numerical performance (چکیده)
1264 - Review of the strain-based formulation for analysis of plane structures Part I: Formulation of basics and the existing elements (چکیده)
1265 - آسیب‌شناسی آموزش آب در درس «انسان و محیط‌زیست» (پایه یازدهم، متوسطه دوم) (چکیده)
1266 - بی‌آغازگویی و فرجام‌نخوانی و همانندسازی و بافتارگریزی و بی‌پایان‌گویی (چکیده)
1267 - Bridgeless High Voltage Gain Active PFC Rectifiers with Positive/Negative Output and Low Semiconductor Count (چکیده)
1268 - Assessment of the Switching Characteristics of a commercial e-mode Power GaN Device Using a Dual Pulse Test Set-up (چکیده)
1269 - Buck–Boost Common Ground Bridgeless PFC (CGBPFC) Rectifies With Positive/Negative Output (چکیده)
1270 - A Novel Droop-based Control Strategy for Improving the Performance of VSC-MTDC Systems in Post-Contingency Conditions (چکیده)
1271 - Effect of Bentonite and Zeolite Mulches on Wind Erosion (چکیده)
1272 - بررسی اثر نوع و مقدار دوده بر خواص فیزیکی-مکانیکی لاستیک کلروپرن (چکیده)
1273 - LIST COLORING UNDER SOME GRAPH OPERATIONS (چکیده)
1274 - کشف الگوهای ذهنی کارشناسان نسبت به آمادگی برای تغییر در شهرداری مشهد (چکیده)
1275 - Water need and water use efficiency of two plant species in soil-containing and soilless substrates under green roof conditions (چکیده)
1276 - Arbuscular mycorrhizal induces polyphenols content of lemon balm in pathogen stress (چکیده)
1277 - Estimating the parameters of a dependent model and applying it to environmental data set (چکیده)
1278 - Effect of Hydrothermal Synthesis Temperature on the Microstructural and Thermoelectric Characteristics of Thermally Deposited Bi0.5Sb1.5Te3 Thin Films (چکیده)
1279 - مروری بر گیاهشناسی، فیتوشیمی و خواص دارویی سه گونه از جنس مرزه (چکیده)
1280 - قیمت گذاری شارژ خودروهای برقی در فضای رقابتی بین ایستگاه های شارژ با رویکردهمکارانه (چکیده)
1281 - سیاست خارجی در جزیرۀ سرگردانی (چکیده)
1282 - مقایسه پروفایل اسانس مریم گلی روسی-خزری در رویشگاه های متفاوت استان خراسان رضوی (چکیده)
1283 - THE COMPARISON OF EFFECT OF HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING COMPARED TO AEROBIC TRAINING ON SERUM LEVELS OF SOME OF STRESS- ACTIVATED PROTEIN KINASES AND GLUCOSE IN TYPE II DIABETIC MEN WITH PERIPHERAL NEUROPATHY (چکیده)
1284 - Synthesis and Biological Properties of Silver Chloride Nanoparticles Using Cell-free Extracts of Aeromonas hydrophila and Antibacterial Activity against Drug-Resistant Bacteria (چکیده)
1285 - Elicitor-induced phenolic acids accumulation in Salvia virgata Jacq. hairy root cultures (چکیده)
1286 - New insights into microstructural changes during transient liquid phase bonding of GTD-111 superalloy (چکیده)
1287 - Detection of Mulberry Ripeness Stages Using Deep Learning Models (چکیده)
1288 - بهینه سازی پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شونده در کنترل لرزه ای پل های یکپارچه (چکیده)
1289 - مقایسه عددی رفتار چرخهای مدلهای مختلف میراگر فلزی شکافدار (چکیده)
1290 - بررسی تاثیر میراگرهای جرمی بر رفتار لرزه ای قاب های بتن مسلح (چکیده)
1291 - مروری بر وضعیت ورزش همگانی در دوران پاندمی کووید 19 (چکیده)
1292 - Examining Drinking Water Security in Rural Areas of Iran: Perspectives from a Quantitative Analysis (چکیده)
1293 - بررسی ویروس موزائیک شلغم (TuMV) در مزارع کلزای استان خراسان رضوی (چکیده)
1294 - Bending, Buckling and Vibrations Analysis of the Graphene Nanoplate Using the Modified Couple Stress Theory (چکیده)
1295 - گروه‌بندی برخی ژنوتیپ‌های سریش (‏Eremurus spp.‎‏) ایران با استفاده از صفات ریختی‏ (چکیده)
1296 - بررسی اثر ضخامت، انحنا و محل ماکزیمم ضخامت برروی بال نامحدود مو دار (چکیده)
1297 - Superparamagnetic core-shell metal-organic framework (Fe3O4@Ni-Co-BTC NPs): an efficient and magnetically retrievable nanostructured catalyst for the reduction of nitro compounds to amines (چکیده)
1298 - Comparative assessment of proliferation and immunomodulatory potential of Hypericum perforatum plant and callus extracts on mesenchymal stem cells derived adipose tissue from multiple sclerosis patients (چکیده)
1299 - داده‌کاوی رفتار خریداران مواد غذایی (مورد مطالعه: شهر مشهد) (چکیده)
1300 - Investigating the effect of sensory properties of black plum peel marmalade on consumers acceptance by Discriminant Analysis (چکیده)
1301 - The effect of different spices on the moisture content, texture characterizations and consumer preferences of roasted sunflower seeds (چکیده)
1302 - Spatially Classification Decision Trees: Fundamentals and Some Extensions (چکیده)
1303 - اهمیت بررسی نگرش مردم نسبت به فضاهای سبز شهری (چکیده)
1304 - اثر شکل و موقعیت سخت کننده ها بر روی رفتار صفحات تحت اثر بارهای انفجاری (چکیده)
1305 - 3D Sight Distance Calculation and Estimation of its Effect on Road Accidents in GIS Environment (چکیده)
1306 - Analysis of side information impact on the physical layer security performances in wireless wiretap channel (چکیده)
1307 - The influence of new severe plastic deformation on microstructure, mechanical, and corrosion properties of Mg-0.8Mn-0.5Ca alloy (چکیده)
1308 - On Baer’s Theorem and Its Generalizations (چکیده)
1309 - تحلیل احتمالاتی تأثیر ماهیت زلزله بر احتمال خرابی سازهها (چکیده)
1310 - STATISTICAL INFERENCE FOR THE NON-CONFORMING RATE OF FGM COPULA-BASED BIVARIATE EXPONENTIAL LIFETIME (چکیده)
1311 - بررسی الزامات طراحی و تحلیل عملکرد دسته‌موتور درون نصب در شناورهای دریایی (چکیده)
1312 - تقویت برشی تیرورق های دارای خوردگی شیاری و موضعی مثلثی (چکیده)
1313 - Buckling analysis of thick plates with cutouts by meshless method based on higher order shear deformation theory (چکیده)
1314 - ارزیابی مدل های هوشمند در تدقیق پیش بینی دبی اوج سیلاب (چکیده)
1315 - Application of surface velocimetry in estimating rating curves in compound channels (چکیده)
1316 - Energetic features of antiparallel stacking and hydrogen bonding interactions in two coordination complexes bearing 1,10-phenanthroline-2,9-dicarboxylic acid (چکیده)
1317 - تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های گردشگری تجاری بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه تجاری دهشیخ- سیگار استان فارس) (چکیده)
1318 - Mathematical Modeling of the Kinetics of Thin-Layer Infrared Drying of Lemon (چکیده)
1319 - زیست جهان در پدیدارشناسی آلفرد شوتس (چکیده)
1320 - بررسی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت و افت فشار هیبرید نانولوله کربنی-گرافن در مبدل حرارتی صفحهای با صفحات متفاوت (چکیده)
1321 - اثربخشی توانبخشی شغلی بر کنشهای اجرایی و فراظرفیتهای شغلی در دانشجویان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
1322 - Body Field: Structured Mean Field with Human Body Skeleton Model and Shifted Gaussian Edge Potentials (چکیده)
1323 - بررسی چگونگی توصیف بوها در متون نوشتاری زبان فارسی (چکیده)
1324 - بررسی تولید نانوذرههای میلهای شکل طلا با استفاده از امواج فراصدا (چکیده)
1325 - Stability analysis and feedback design of a direct current–direct current power converter by vector Lyapunov function (چکیده)
1326 - تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته (چکیده)
1327 - Photocatalytic mineralization of hard-degradable morphine by visible light-driven Ag@g-C3N4 nanostructures (چکیده)
1328 - Tailoring the proliferation of fibroblast cells by multiresponsive and thermosensitive stem cells composite F127 hydrogel containing folic acid.MgO:ZnO/chitosan hybrid microparticles for skin regeneration (چکیده)
1329 - A new species of Calomyscus Thomas, 1905 (Calomyscidae: Rodentia) from western Iran (چکیده)
1330 - Goodness of fit tests based on information criterion for randomly censored data (چکیده)
1331 - بررسی رهاسازی ایمن و ناایمن یک محموله از سوخو-22 (چکیده)
1332 - مواجهۀ قهرمان با "لامیا" در پویانمایی گیسوکمند و فیلم آهوی پیشونی سفید (چکیده)
1333 - بررسی خواص نفوذپذیری گاز دی‌اکسیدکربن تحت فشار بالا در لاستیک NBR (چکیده)
1334 - Distribution and monitoring of power and mechanisms to increase the efficiency of power in Shiite political thought (چکیده)
1335 - Screening lentil (Lens culinarisMedik.) genotypes for fall sowing and low temperature tolerance (چکیده)
1336 - Optimization Problem in Series Systems with Random Number of Components from the Family of Power Series Distributions (چکیده)
1337 - Efficacy of Althaea officinalis leaf extract in controlling Alternaria spp. pathogenic on Citrus (چکیده)
1338 - شبیه سازی فرآیند تزریق پلاستیک تولید محفظه پایینی هواکش SP100 با استفاده از نرم افزار Moldflow (چکیده)
1339 - تشخیص باکتری کمپیلوباکتر در جنین های سقط شده گوسفند ارجاعی به قطب سقط جنین )مشهد، ایران( با روش PCR (چکیده)
1340 - شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری جمعیت شناور روستایی- مطالعه موردی: دهستان تبادکان در حاشیه کلان شهر مشهد (چکیده)
1341 - POMOLOGICAL PROPERTIES OF SOME IRANIAN PLUM (PRUNUS DOMESTICA) CULTIVARS (چکیده)
1342 - ارزیابی کمّی شدت خطر و ریسک بیابان‌زایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سرخس) (چکیده)
1343 - Experimental analysis on tensile strengthening properties of steel and glass ber reinforced inorganic matrix composites (چکیده)
1344 - CO Emissions Modeling and Prediction using ANN and GIS (چکیده)
1345 - ازریابی مکان های دفن زباله در شهر کربلا کمک تلفیق روش های AHP و TOPSIS (چکیده)
1346 - Investigating the effects of eleven key physicochemical factors on growth and lipid accumulation of Chlorella sp. as a feedstock for biodiesel production (چکیده)
1347 - Sun-light-driven Suzuki-Miyaura Cross-coupling using a Novel Superparamagnetic Metal-organic Framework Catalyst (چکیده)
1348 - Co3O4 nanoparticles embedded in triple-shelled graphitic carbon nitride (Co3O4/TSCN): a new sustainable and high-performance hierarchical catalyst for the Pd/Cu-free Sonogashira–Hagihara cross-coupling reaction in solvent-free conditions (چکیده)
1349 - بررسی بیوانفور ماتیک پپتید نوترکیب مهندسی شده cLF.arm با پروتئین سطحی LysM در باکتری Corynebacterium bovis عامل بیماری ورم پستان (چکیده)
1350 - Product-Limit Estimator of Left Truncated and Right Censored Data Based on Copula Function (چکیده)
1351 - INVESTIGATING THE FACTORS AFFECTING THE FINANCIAL VIABILITY OF PROFESSIONAL SPORTS LEAGUES - A STUDY OF IRANIAN HANDBALL PREMIER LEAGUE (چکیده)
1352 - سنتز کامپوزیت هتروپلی اکسومتالات داوسون/کربن فعال و بررسی کاربرد کاتالیستی آن در حذف اکسایشی دی بنزوتیوفن (چکیده)
1353 - Synthesis and Characterization of a Novel Nanostructured Porous Hybrid Material Based on Salts of the Vanadonickelocuprate (II) POM with Multiwall Carbon Nanotubes (چکیده)
1354 - بررسی و نقد نظریه شهادت قولی بدن مادی در قیامت و دلالت آن بر شعور جمادات از منظر حکمت متعالیه (چکیده)
1355 - مدیریت هوشمند فضای سبز شهری (چکیده)
1356 - BIODEGRADATION OF KERATINOUS WASTES BY ALKALINE KERATINASE PRODUCED FROM BACILLUS TEQUILENSIS BK206 AND OPTIMIZING THE CULTURAL CONDITIONS FOR INCREASED KERATINOLYTIC ACTIVITY (چکیده)
1357 - بررسی اهمیت ترجیحات زیبایی شناسی در طراحی و احداث فضاهای سبز شهری (چکیده)
1358 - he Evaluation of Khorasan Razavi Range for the construction of wind power plants through multi-criteria decision making in GIS environment (چکیده)
1359 - Some Points on Reliability Based on the Losses from Failures (چکیده)
1360 - تخمین ارزش در معرض خطر پرتفوی بر اساس ‎‏تابع مفصل و مدل‌های سری زمانی ناهم‌واریانسی شرطی (چکیده)
1361 - لفظة الحَسد فی مدائح الفازازی النبویة دیوان الوسائل المتقبلة انموذجا (چکیده)
1362 - Predicting ecological footprint based on global macro indicators in G-20 countries using machine learning approaches (چکیده)
1363 - Improving effect of Spirulina platensis on hematological parameters in Cyprinus carpio exposed to sublethal doses of cyanide (چکیده)
1364 - ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی اسانس زنیان بر تعدادی از سویه های میکروبی استاندارد شاخص عفونت و مسمومیت غذایی: مطالعه در شرایط برونتنی (چکیده)
1365 - Assessment of the age friendly city indicators in Mashhad focusing on urban managers and the elderly (چکیده)
1366 - Standard heat treatment effects on TLP bonded IN-738LC superalloy using BNi-9 filler: An approach to make an ideal joint (چکیده)
1367 - تحلیل کیفی آسیب شناسی زمینه ای عوامل کانونی فوتبال حرفه ای ایران مورد مطالعه: داوران حرفه ای لیگ های برتر (چکیده)
1368 - آینده سالمندان ایران: فعالیت های بدنی و ورزش (چکیده)
1369 - The Effect of Sport Events Environments on Audience Attention to Advertising Using Brain Activity (چکیده)
1370 - Robust Voice Feature Selection Using Interval Type-2 Fuzzy AHP for Automated Diagnosis of Parkinson's Disease (چکیده)
1371 - کودکان در محاصره اسباب بازی های هوشمند: حمایت از حریم خصوصی کودکان در اینترنت اسباب بازی ها (چکیده)
1372 - معناشناسی واژۀ أب در آیات 74 انعام و 78 حج با رویکرد ریشه‌شناسی در زبان‌های سامی (چکیده)
1373 - Augmented and deflated CMRH method for solving nonsymmetric linear systems (چکیده)
1374 - The role of social capital on the resilience of rural settlements against flood risk (Study area of Mian Jam rural district, Torbat-e Jam city, Khorasan Razavi province. Iran) (چکیده)
1375 - اثر نوع ریزنمونه و غلظت‌های مختلف تنظیم کننده‌های رشد در ریز ازدیادی گیاه شمعدانی زینتی Pelargonium hortorum Maverick) در شرایط درون‌شیشه‌ای (چکیده)
1376 - مطالعات زمین شناسی و پتروگرافی زیرسطحی در محدوده مس-طلای پورفیری هَمِچ، بلوک لوت (خراسان جنوبی - بیرجند) (چکیده)
1377 - مطالعات زمین شناسی و دگرسانی زیرسطحی در محدوده مس-طلای پورفیری همچ، بلوک لوت (خراسان جنوبی - بیرجند) (چکیده)
1378 - زمین شناسی، کانی سازی و پردازش داده های آستر در منطقه اکتشافی طلای ده سلم، بلوک لوت (چکیده)
1379 - Development of a Wideband and High Gain ESIW H-plane Horn Antenna (چکیده)
1380 - قله‌های فرماندهی برای توسعه اقتصادی ایران جدید (چکیده)
1381 - A new stochastic model in emergency location problem (چکیده)
1382 - دیسپچ تقاضا: معرفی و پیاده سازی آن در یک ریز شبکه هوشمند (چکیده)
1383 - بررسی تاثیر فرد دهنده بر میزان بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب (چکیده)
1384 - بررسی محتوای ترکیبات فنل، فلاونوئید و اسیدهای فنلی در کالوس های القاء شده از برگ کلپوره (چکیده)
1385 - بررسی رشد و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی کاکوتی کوهی(Ziziphora clinopodioides Lam.) در شرایط تیمار با نانوذره تیتانیوم دی اکسید (چکیده)
1386 - تاثیر الیسیتور متیل جاسمونات بر محتوای فنل و فلاونوئید وظرفیت آنتی اکسیدان کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط کشت بافت (چکیده)
1387 - پیش نگری نمایه های حدی دما بر اساس سناریوهایRCP ، مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی و نیمه جنوبی خراسان رضوی (چکیده)
1388 - MRMC-CAN: A Method to Improve Real-Timeness and Response Time of CAN (چکیده)
1389 - معرفی یک شبیه ساز عامل محور برای بازار برق (چکیده)
1390 - رویکرد تحلیلی در تعیین میزان بهینه ی قراردادهای پیش فروش (چکیده)
1391 - بررسی تاثیر سیاست حمایتی تلفیقی بر نفوذ نیروگا ه های فتوولتاییک مقیاس خانگی (چکیده)
1392 - تحلیل گفتمان موضوعی نهج البلاغه در باب معرفت شناسی عدالت (چکیده)
1393 - بررسی و تحلیل سطح مسئولیت پذیری کارآفرینان گردشگری روستایی- شهرستان بینالود (چکیده)
1394 - Morphological and Thermal Flux Analysis in as-Cast Al Alloy after Swarf Addition (چکیده)
1395 - Viability assessment of HT-29 cells after treatment with Streptomyces extracts from Persian Gulf (چکیده)
1396 - Classification of bananas during ripening using peel roughness analysis—An application of atomic force microscopy to food process (چکیده)
1397 - DOCUMENTATION AND HBIM OF INDUSTRIAL HERITAGE USING DRONE IMAGES: PETROLEUM RESERVOIR OF MASHHAD (چکیده)
1398 - تصویر زن در نگارگری ایرانی (چکیده)
1399 - حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی حاکم بر میدان مغناطیسی در جریان هندسه نوک تیز در ماخ و ارتفاعات بالا و اثر آن بر ضرایب دراگ و لیفت (چکیده)
1400 - بهینه سازی عددی هندسه هیدروفویل یک پره توربین هیدرولیکی داریوس به کمک شبکه بندی دینامیکی و روش طراحی مرکب مرکزی (چکیده)
1401 - Effect of packaging material and oxygen concentration on quality of Ghavoot during the storage (چکیده)
1402 - بازیابی طیف گامای آشکارساز سوسوزن پلاستیک با شبکه عصبی مصنوعی (چکیده)
1403 - مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار پی‌مربعی روی مخلوط ماسه پودر‌لاستیک تحت بارگذاری‌ سیکلی (چکیده)
1404 - Shelf life modeling of Badami's fresh pistachios coated with chitosan under modified atmosphere packaging conditions (چکیده)
1405 - تعهد به پرداخت مالیات از منظر رویه قضایی (چکیده)
1406 - بررسی تأثیر ادراک فراشایستگی بر نگرش های شغلی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران) (چکیده)
1407 - زیست چینه نگاری، ریز رخساره‌ها و محیط رسوب‌گذاری سازند آسماری در یکی از چاه‌های میدان نفتی مارون و مقایسه آن با سایر نواحی زاگرس (چکیده)
1408 - Sparsity‐aware support vector data description reinforced by expectation maximization (چکیده)
1409 - Environmentally responsive design in the vernacular architecture of mountainous regions. The case of Kang village, Iran (چکیده)
1410 - Achieving highly efficient rooting procedure in three Pyrus communis cultivars by response surface methodology (چکیده)
1411 - تبیین فلسفی روایات مربوط به تاثیر محیط طبیعی بر دریافتهای ادراکی انسان بر اساس نفس شناسی ابن سینا. (چکیده)
1412 - Biological and taxonomic characterization of a superior infective isolate of Acrobeloides spp (چکیده)
1413 - Optimal Warranty Plan with Limited Number of Repairs Based on a Rate Cost Function (چکیده)
1414 - فن آوری و تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه در دوران همه گیری کووید 19 (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی بزرگ استان خوزستان) (چکیده)
1415 - حکمرانی حضرت علی(ع) از منظر معاصران اهل سنت (نمونه موردی: نگاه طه حسین) (چکیده)
1416 - بازخوانی و مفهوم سازی مجدد طبقه بندی های معنویت (چکیده)
1417 - موقعیت یابی تفاضلی ارزان قیمت برای کاربردی سازی کشاورزی دقیق در مناطق کمتر توسع هیافته (چکیده)
1418 - First Nearly Complete Genome Sequence of Onion Yellow Dwarf Virus Infecting Garlic in Iran (چکیده)
1419 - Optimal location of electronic charity boxes in charity NGOs by proposing a combined mathematical model (چکیده)
1420 - Strain gradient and Green–Naghdi-based thermoelastic wave propagation with energy dissipation in a Love–Bishop nanorod resonator under thermal shock loading (چکیده)
1421 - Bioaugmentation and bioaugmentation–assisted phytoremediation of heavy metal contaminated soil by a synergistic effect of cyanobacteria inoculation, biochar, and purslane (Portulaca oleracea L.) (چکیده)
1422 - Development of an analytical method to determine the propagation characteristics of microstrip line on artificial perforated substrates (چکیده)
1423 - واکاوی بن‌مایه‌های رئالیسم انتقادی در رمان«عراقیّ فی باریس» از صموئیل شمعون (چکیده)
1424 - خوانش تطبیقی مؤلفه‌های ادبیات مهاجرت از منظر رئالیسم انتقادی (مطالعة موردی: رمان عراقیّ فی باریس و همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها) (چکیده)
1425 - بررسی اثر نانوذره سیلیکا بر ویسکوزیته و میرایی ارتعاش نانوکامپوزیت آکریلیکی آب پایه (چکیده)
1426 - Anti-Systemic Revolutionary Countries in the International System: Islamic Republic of Iran and Religious Branding (چکیده)
1427 - Biological insights of a chiral hybrid-based γ-octamolybdate and proline (چکیده)
1428 - A random model for the scale parameter in the Fréchet populations (چکیده)
1429 - Stress-Strength and Ageing Intensity Analysis via a New Bivariate Negative Gompertz-Makeham Model (چکیده)
1430 - Oxidative desulfurization of dibenzothiophene via layered graphitic carbon nitride-coordinated transition metal as a catalyst (چکیده)
1431 - POOR GOVERNMENT PERFORMANCE AND POLITICAL DISTRUST IN MOROCCO: MODELING CORRUPTION PERCEPTION EFFECTS ON NON-ELECTORAL PARTICIPATION (چکیده)
1432 - LaCl3⋅7H2O as an Effective Catalyst for the Synthesis of α-Aminophosphonates under Solvent-Free Conditions and Docking Simulation of Ligand Bond Complexes of Cyclin-Dependent Kinase 2 (چکیده)
1433 - بررسی بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب (چکیده)
1434 - Band structure analysis of Green-Naghdi-based thermoelastic wave propagation in cylindrical phononic crystals with energy dissipation using a meshless collocation method (چکیده)
1435 - Weak Law of Large Numbers Without Any Restriction on the Dependence Structure of Random Variables (چکیده)
1436 - Nutritional Management Improved Sesame Performance and Soil Properties: a Function-Based Study on Sesame as Affected by Deficit Irrigation, Water Superabsorbent, and Salicylic Acid (چکیده)
1437 - Application of bacterial directed enzyme prodrug therapy as a targeted chemotherapy approach in a mouse model of breast cancer (چکیده)
1438 - Heavy metal health risk assessment in water resources with emphasis on Environmental Protection Agency (EPA) index (چکیده)
1439 - دیدگاه بیزی در گذر زمان (چکیده)
1440 - نقدی بر ترجمۀ ابراهیم امین الشواربی از غزل دهم حافظ بر اساس نگره بازنویسانه لِفِوِر (چکیده)
1441 - Comparative Evaluation of the Efficacy of Wisdom and Inspiration in Abu Hatam’s and Zakariyya Razi’s Opinions (چکیده)
1442 - Application of jaban watermelon exocarp powder in low‐calorie ice cream formulation and evaluation of its physicochemical, rheological, and sensory properties (چکیده)
1443 - تحولات مفهومی اصطلاح »قرآن«نزد اصولیان سده هفتم و هشتم با تکیه بر مؤلفه»اعجاز« (چکیده)
1444 - Nonlinear dynamic analysis of FG carbon nanotube/epoxy nanocomposite cylinder with large strains assuming particle/matrix interphase using MLPG method (چکیده)
1445 - بررسی تطبیقی آرای رالز و مطهری در بارۀ عدالت (چکیده)
1446 - زیست چینه نگاری سازندهای گورپی پابده در بازه زمانی پالئوسن بر اساس فرامینیفرهای پلانکتون در برش سد ایلام )جنوب ایلام حوضه زاگرس( (چکیده)
1447 - Development of a wideband hexagonal SIW cavity-backed slot antenna array (چکیده)
1448 - مصونیت همسران پیامبر(ص) از خطا، راز هم جواری آیه تطهیر با آیات مربوط به ایشان (چکیده)
1449 - بررسی رابطه علی بین شاخص فلاکت و شاخص سلامت با استفاده از تکنیکهای پارامتریک و شبه پارامتریک (چکیده)
1450 - Jurisprudential and legal study of concealing messages and using of subliminal stimuli with emphasis on Islamic jurisprudence and Iranian law (چکیده)
1451 - Milk metabolites, proteins and oxidative stress markers in dairy cows suffering from Staphylococcus aureus subclinical mastitis with or without spontaneous cure (چکیده)
1452 - A bilateral fuzzy support vector machine hybridizing the Gaussian mixture model (چکیده)
1453 - بررسی رفتار تیرهای عمیق تقویت شده با ورق FRP به روش NSM (چکیده)
1454 - Resampling in Fuzzy Regression via Jackknife-after-Bootstrap (JB) (چکیده)
1455 - Numerical radius inequalities for Hilbert $C^*$-modules (چکیده)
1456 - A remark on weak module-amenability in Banach algebras (چکیده)
1457 - Modeling and characterization of an engineered microbial biosensor for high-throughput screening of arsenic in rural water (چکیده)
1458 - بررسی توان بالقوه توسعه زیربخش‌های کشاورزی استان‌های کشور با رهیافت ضریب مکانی ایستا و پویا (چکیده)
1459 - We live in cloud computing world, without using it in our libraries (چکیده)
1460 - ظرفیت تخلیه زهکش پنجه سدهای خاکی با و بدون هسته رسی (چکیده)
1461 - ارزیابی کارایی و محک زنی مناطق در یکی از شرکت های توزیع برق با استفاده از مدل مدیریت دارایی‌های روشنایی معابر (چکیده)
1462 - Stiction detection in control valves using a support vector machine with a generalized statistical variable (چکیده)
1463 - IDENTIFICATION AND DISTRIBUTION OF SOME PLANT-PARASITIC NEMATODES IN VINEYARDS OF SOUTH – WESTERN OF IRAN (چکیده)
1464 - مناطق تحت حفاظت شهری: تلفیق رویکردهای حفاظت و توسعه پایدار شهری (چکیده)
1465 - Proposed a model for compressive strength of cement mortar by using Multi Expression Programing (چکیده)
1466 - تاثیر تقوا در روابط زن و مرد(نامحرم) در دستیابی به آرامش و دوری از اضطراب بر روی دانشجویان دانشگاه فردوسی (چکیده)
1467 - وابستگی به منابع طبیعی، کیفیت نهادی و سرمایه گذاری خارجی؛ یک تحلیل تابلوئی بین کشوری (چکیده)
1468 - روستا در - قدرت و در قدرت. دیرینه شناسی روابط شهر و روستا در ایران (چکیده)
1469 - تحلیلی بر رابطه پراکنش توزیع خدمات اساسی و شاخص های جمیعتی با تاکید بر نطریه عدالت فضایی در استان خراسان رضوی (چکیده)
1470 - پیکره‌بندی فضایی، ادراک تراکم و تعاملات اجتماعی در محیط‌های مسکونی: ارائۀ یک مدل علّی (نمونه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر مشهد) (چکیده)
1471 - مطالعه میزان تأثیر بر خی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجا ری شبکه بانکی از بخش دولتی در شرایط تحر یم: کاربردی از الگوهای تبدیل موجک و مارکوف سویچینگ (چکیده)
1472 - Hot Corrosion Behavior of Micro- and Nanostructured Thermal Barrier Coatings: Conventional Bilayer and Compositionally Graded Layer YSZ (چکیده)
1473 - Cytotoxicity, oxidative stress, and apoptosis in human embryonic kidney (HEK293) and colon cancer (SW480) cell lines exposed to nanoscale zeolitic imidazolate framework 8 (ZIF-8) (چکیده)
1474 - Effect of cadmium on sorghum root colonization by glomeral fungi and its impact on total and easily extractable glomalin production (چکیده)
1475 - Auraptene inhibited migration of human colon cancer cells in vitro (چکیده)
1476 - واکاوی حکم استرقاق اسیر جنگ بر اساس آیات و احادیث (چکیده)
1477 - نقدی بر کتاب «تاریخ مدیریت آموزشی از منظر کتب درسی» (چکیده)
1478 - The enhanced mechanical properties and strain-hardening capability of CNT/Al composites achieved by heterogeneous micro-laminated architecture (چکیده)
1479 - The Effect of Audit Committee Characteristics and Auditor Changes on Financial Restatement in Iran (چکیده)
1480 - The relationship between narcissism, managerial overconfidence and comparability of financial statements of listed companies (چکیده)
1481 - Role of movement of the walls with time-dependent velocity on flow and mixed convection in vertical cylindrical annulus with suction / injection (چکیده)
1482 - Gaussian thermal shock-induced thermoelastic wave propagation in an FG multilayer hybrid nanocomposite cylinder reinforced by GPLs and CNTs (چکیده)
1483 - Integration of geological and geophysical studies in order to mineral exploration at the Zaveh mineralization area, Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
1484 - کانی شناسی، ساخت و بافت و ژئوشیمی در رخداد معدنی مس ـ طلا فدیهه، شمال غربی تربت حیدریه (چکیده)
1485 - عرفان زنانه(زبان عرفانی در احوال زنان صوفی و قدیسه های مسیحی (چکیده)
1486 - Investigation of the silica pore size effect on the performance of polysulfone (PSf) mixed matrix membranes (MMMs) for gas separation (چکیده)
1487 - کارکرد مذهبی و اقتصادی کرامات شیخ احمد جامی در عهد سلجوقی (چکیده)
1488 - Time-Frequency Analysis and Transitional Boundary Layer Investigation over a Pitching Airfoil (چکیده)
1489 - Upregulation of Bax, TNF-α and down-regulation of Bcl-2 in liver cancer cells treated with HL-7 and HL-10 peptides (چکیده)
1490 - Acute toxicity of silicon dioxide nanowires (SiO2NWs) in saltwater microcrustacean, Artemia franciscana (چکیده)
1491 - استفاده از روش سطح پاسخ در بهینه سازی خواص مکانیکی و نوری نانوکامپوزیت‌های بر پایه پلی‌وینیل الکل به منظور بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
1492 - تحلیل عامل های تأثیرگذار بر شکل‌گیری برند گردشگری روستایی شهرستان کرمان (چکیده)
1493 - تحلیل فضایی اشتغال زایی و فعالیت اعتبارات کارآفرینی روستایی در استان خراسان رضوی (چکیده)
1494 - تحلیل اثرگذاری شاخص‌‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌‌های روستایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ سیستان) (چکیده)
1495 - تحلیل پیشران‌های کلیدی اثرگذاری شاخص‌های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه‌های روستایی با رهیافت آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه سیستان) (چکیده)
1496 - بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری دریاچه ای در ایران (مطالعه موردی: دریاچه های استان فارس) (چکیده)
1497 - Analysis of Key Propellants Affecting the Formation of Smart Rural Development in Iran (چکیده)
1498 - ارزیابی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته ی بتنی با تیر همبند فولادی پس‌کشیده (چکیده)
1499 - استفاده از آرماتورهای ویژه برای بهبود رفتار پس از گسیختگی پانچینگ دال‌های تخت (چکیده)
1500 - Ameliorative Effects of Caffeic Acid Against Arsenic-Induced Testicular Injury in Mice (چکیده)
1501 - برآورد بیز در مدل کاکس برای دادههای طول-اریب با سانسور راست (چکیده)
1502 - ATTRACTORS AND ATTRACTING INVARIANT GRAPHS (چکیده)
1503 - RIDDLED BASINS IN A PARAMETRIC NONLINEAR SYSTEM (چکیده)
1504 - Fenton-magnetic based therapy by dual-chemodrug-loaded magnetic hydroxyapatite against colon cancer (چکیده)
1505 - بازتاب هنری تضاد در شعر ابوتمام و ویکتورهوگو (چکیده)
1506 - حالت های عملکردی میکروسکوپ الکتروشیمیایی روبشی در مطالعات خوردگی (چکیده)
1507 - دور النکرة بلاغیا فی غیر طرفی الإسناد رسائل نهج البلاغة أنموذجا (چکیده)
1508 - Magnetically driven superhydrophobic/superoleophilic graphene-based polyurethane sponge for highly efficient oil/water separation and demulsification (چکیده)
1509 - (RE)FRAMING SPATIALITY AS A SOCIO-CULTURAL PARADIGM: EXAMINING THE IRANIAN HOUSING CULTURE AND PROCESSES (چکیده)
1510 - Wide-band Cloaking of Finite Length PEC Cylindrical Objects under Oblique Incidence using Multi-Layer Mantle Cloak (چکیده)
1511 - ارزیابی و مقایسه محتوای فنل و عملکرد ضداکسیدانی در 80 جمعیت متعلق به جنس جاشیر (Prangos spp.) (چکیده)
1512 - Single‐molecule magnets within polyoxometalate-based frameworks (چکیده)
1513 - رشد بخشی و مرکزیت در بازار سهام ایران: کاربرد تحلیل شبکه های پیچیده (چکیده)
1514 - برآورد تمایل به پرداخت مالیات زیست‌محیطی بر بنزین با روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM) در شهر مشهد (چکیده)
1515 - An Optimization Model to Dynamic Partial Ridesharing Problem (چکیده)
1516 - راهبردهای مطلوب توسعه بیمه محصولات کشاورزی در بین کشاورزان خرده مالک (مطالعه موردی: دهستان تبادکان شهرستان مشهد) (چکیده)
1517 - بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات (چکیده)
1518 - پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای: بررسی مؤلفه‌های مورد نیاز و ارائه یک الگو (چکیده)
1519 - بررسی عوامل مؤثر بر کارایی و موفقیت آموزش در فضای مجازی (چکیده)
1520 - A Low-Power Subthreshold Level Shifter in 180 nm Process (چکیده)
1521 - مقایسه نگه‎داری فضای سبز به روش حجمی و ریزآیتمی از دیدگاه ناظران و پیمانکاران (چکیده)
1522 - «هدفِ بهینه برای علم» در فلسفۀ علم جان واتکینز (چکیده)
1523 - استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره در تعیین عوامل مؤثر بر کارآیی مصرف آب ذرت دانه‎ای (Zea mays L.) در شرایط کاربرد همزمان نیتروژن و نهاده‎های بوم‎سازگار (چکیده)
1524 - A spatiotemporal analysis of the relationship between groundwater level and ground surface displacement using Sentinel-1 SAR data (چکیده)
1525 - Limitations and Production Capacities of Field and Horticultural Crops in Iran (چکیده)
1526 - Clinical Predictive Values in Botulism: A 10-year Survey (چکیده)
1527 - راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان: نقش فراشناخت و دشواری تنظیم هیجانی (چکیده)
1528 - بررسی تاثیر برهمکنش بین آمیخته EPDM-SBR و حلال اتیل استات (χ_(b-s)) بر فاز میانی با استفاده از آزمون تورم و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) (چکیده)
1529 - بررسی توانایی تحمل و مقاومت گونه های گیاهی کاشته شده در دیوارهای سبز سازگار با اقلیم شهرمشهد نسبت به آلاینده های هوا، با استفاده از شاخص APTI (چکیده)
1530 - Synergistic effect of lacunary polyoxotungstates and carbon nanotubes for extraction of organophosphorus pesticides (چکیده)
1531 - Optimal delivery and replenishment policies for perishable products considering lost sale cost: an efficient hybrid algorithm (چکیده)
1532 - Run Rules-Based EWMA Charts for Efficient Monitoring of Profile Parameters (چکیده)
1533 - بررسی تطبیقی جریان اشتدادی تحقق خارجی دو نظریه ی «خلافت» و «ولایت فقیه» (چکیده)
1534 - طراحی مدل مدیریت دانش درشرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (چکیده)
1535 - بررسی نقش تعدیل گری جنسیت در رضایت مشتری از خدمات هتل با استفاده از مدل سروکوال )مطالعه موردی: هتل های 5 ستاره مشهد( (چکیده)
1536 - بررسی تأثیر نیاز مصرف‌کنندگان به منحصربه‌فردبودن، بر رفتار خرید آنها به‌وسیلۀ خوداِبرازی و خودنمایی (چکیده)
1537 - Hydrogen-bond directionality and symmetry in [C(O)NH](N)2P(O)-based structures: a comparison between X-ray crystallography data and neutron-normalized values, and evaluation of reliability (چکیده)
1538 - Density-dependence Influences the Agronomical Indices and Chemical Profile of Artemisia scoparia Waldst. et Kit (چکیده)
1539 - Effects of chitosan-glycerol phosphate hydrogel on the maintenance and homing of hAd-MSCs after xenotransplantation into the rat liver (چکیده)
1540 - Durability and Mechanical Properties of Roller Compacted Concrete Containing Coarse Reclaimed Asphalt Pavement (چکیده)
1541 - Study of Ecological Factors Associated With Leishmaniosis in the Township Fariman 2006-2018 Years (چکیده)
1542 - کژکارکردسازان قانون اساسی ایران (چکیده)
1543 - Comment on: “Investigation on nucleation kinetics, growth, optical, mechanical, conductivity and Z‑scan studies on thiosemicarbazide cadmium chloride monohydrate (TSCCCM) single crystals for nonlinear applications” [J. Mater. Sci. Mater. Electron. 30(6), 15116–15129 (2019)] (چکیده)
1544 - Comment on: “Effect of particle size on the optical properties of lead zirconate titanate nanopowders” [J. Am. Cream. Soc. 2018;101:5335–5345] (چکیده)
1545 - Comment on: “Experimental and Theoretical Investigations of Tetrakis (Thiourea) Palladium Chloride Semi-Organic Non-Linear Optical Crystal: An Approach to NLO Application” [(2018) Silicon 10 (3):841–850] (چکیده)
1546 - Comment on: “Dynamic mechanical and optical characterization of PVC/fGO polymer nanocomposites” [Appl. Phys. A 124(9) 600 (2018)] (چکیده)
1547 - Comment on: “Effect of low thermal treatment temperatures on the morphological, optical and electrical properties of Sn1-xMnxTe nanocomposite films incorporated with indium cations” [Ceram. Int. 45 (2019) 23203–23215] (چکیده)
1548 - منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز (چکیده)
1549 - Analyzing the Role of Security in local Societies Tourism Development Case Study: Rural Areas of Torqabeh and Shandiz County (چکیده)
1550 - Isolation and Identification of Yellow Spot Causing Microbial Agents on Chicken Sausage Based on Culture and Molecular Methods (چکیده)
1551 - Structural and hydrogen absorption/desorption properties of Zr2(Co0.5Fe0.2Ni0.2V0.1) intermetallic alloy (چکیده)
1552 - Investigation of the Effect of Irrigation Water Quality and Harvesting Time on the Yield and Yield Components of Forage Sorghum (Sorghum bicolor L.) (چکیده)
1553 - The Effects of Irrigation Water Turbidity and Soil Texture on Measurement Accuracy of Soil Water Content by TDR (چکیده)
1554 - Dietary supplementation with melatonin: influence on growth performance, oxidative stress status, and amelioration of silver nanoparticles-induced toxicity in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) (چکیده)
1555 - مقایسهٔ تأثیر سطح تجربه و بازی هدفمند بر مهارت‌های ادراکی-حرکتی درشت دختران ۴تا۶ سال (چکیده)
1556 - Performance Investigation of Simple Low-dissipation AUSM ‎‎(SLAU) Scheme in Modeling of 2-D Inviscid Flow in Steam ‎Turbine Cascade Blades (چکیده)
1557 - زنانه نگاری در نسخه مصور حمله حیدری (چکیده)
1558 - Spatial optimization of soil and water conservation practices using coupled SWAT model and evolutionary algorithm (چکیده)
1559 - تاثیر سطوح مختلف آبیاری و آب مغناطیسی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی نعنا فلفلی (چکیده)
1560 - بررسی اثر آب‌های نامتعارف بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کینوا (چکیده)
1561 - اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا (چکیده)
1562 - تعیین پرتفوی بهینه سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در ایران (چکیده)
1563 - ردّپای جرم سازمان یافته در فقه با نگرشی بر توطئه إفک (چکیده)
1564 - امکان سنجی فقهی اصولی تبعیض در حجیت خبر (چکیده)
1565 - تبیین و تحلیل راههای ارتباط و گفتگوی بین مذاهب در اندیشة فقهی امامیه (مطالعة موردی: مدارا با مخالفان مذهبی) (چکیده)
1566 - A miscibility study on biodegradable poly butylene succinate/polydioxanone blends (چکیده)
1567 - Herbal essential oils exert a preservative effect against the potato soft rot disease (چکیده)
1568 - Thermal analysis on a nanofluid-filled rectangular cavity with heated fins of different geometries under magnetic field effects (چکیده)
1569 - Nanofluid Condensation and MHD Flow Modeling over Rotating Plates Using Least Square Method (LSM) (چکیده)
1570 - Uniform Magnetic field (UMF) Effect on the Heat Transfer of a Porous Half-Annulus Enclosure Filled by Cu-Water Nanofluid Considering Heat Generation (چکیده)
1571 - Magnetic nanofluid behavior including an immersed rotating conductive cylinder: finite element analysis (چکیده)
1572 - Peristaltic Carreau-Yasuda nanofluid flow and mixed heat transfer analysis in an asymmetric vertical and tapered wavy wall channel (چکیده)
1573 - Rotating Cylinder Turbulator Effect on the Heat Transfer of a ‎Nanofluid Flow in a Wavy Divergent Channel‎ (چکیده)
1574 - Effect of Two Baffles on MHD Natural Convection in U-Shape ‎Superposed by Solid Nanoparticle having Different Shapes (چکیده)
1575 - Taguchi parametric study on the radial and tangential cutting forces in Dry High Speed Machining (DHSM) (چکیده)
1576 - On‐Water and Efficient Ullmann‐Type O‐Arylation Cross Coupling Reaction of Phenols and Aryl Tosylates in the Presence of Fe3O4@Starch‐Au as Nanocatalyst (چکیده)
1577 - Globalization, renewable energy consumption, and agricultural production impacts on ecological footprint in emerging countries: using quantile regression approach (چکیده)
1578 - محرومان از اجابت دعا بر اساس روایات (چکیده)
1579 - ٌّهنر تصویر آفرینی در اسماء قرآنی قیامت (چکیده)
1580 - رهیافتی به فمینیسم اسلامی خوانش دیدگاه سعدیه شیخ و پردازش فمنیستی او از آراء ابن عربی (چکیده)
1581 - Anisotropy in Metal-Organic Framework Thin Films (چکیده)
1582 - SLASSO: a scaled LASSO for multicollinear situations (چکیده)
1583 - Transport Diplomacy in the Silk Road: Roles and Expectations (چکیده)
1584 - دیپلماسی ترابری در جادۀ جدید ابریشم: نقش‌ها و انتظارها (چکیده)
1585 - Design and experimental comparison of a new attitude estimation algorithm for accelerated rigid body (چکیده)
1586 - Nonlinear dynamic response and frequency analysis of the FG-PCNS with surface energy effects (چکیده)
1587 - Bi-state switch based on two-dimensional guided-mode resonance (چکیده)
1588 - Multilayered L-shaped nanoantenna arrays with an increased electric field enhancement (چکیده)
1589 - ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﮕﻞﻫﺎی رودهای در ﻣﻮشﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺗﻬﺮان (چکیده)
1590 - بررسی تفسیر موسع از کافر حربی به مثابه چالشی در تحقق همزیستی مسالمت آمیز (چکیده)
1591 - Stereology study of rat testicular tissue following exposure to 2100 MHz frequency electromagnetic field (چکیده)
1592 - Students’ willingness to attend EFL classes with respect to teachers’ credibility, stroke, and success: A cross-cultural study of Iranian and Iraqi students’ perceptions (چکیده)
1593 - مطالعه ی جامعه شناختی تحولات مجازات در ملاء عام در جامعه پساانقلاب ایران (چکیده)
1594 - گفتگوی توافقی عقل و دین در سه مساله حقیقت علم، حقیقت علیّت و حرکت جوهری از دیدگاه ملاصدرا (چکیده)
1595 - Theoretical introduction and design of Si/N catalysts as efficient reducing agents in CO2 hydroboration by planar Si/N π-conjugated molecules (چکیده)
1596 - معنی‌شناسی روایت، منطق موجهات و جهان‌های ممکن داستانی (چکیده)
1597 - غالیان و حسنیان: واگرایی اندیشه ای، همگرایی سیاسی (چکیده)
1598 - تأثیر محیط اجتماعی نیشابور بر نگارش امالی شیخ صدوق (چکیده)
1599 - Investigation an environmentally friendly method under magnetic field as a green solvent for the synthesis of brookite phase nanoparticles at room temperature (چکیده)
1600 - A high-order algorithm for solving nonlinear algebraic equations (چکیده)
1601 - Solving nonlinear Fredholm integral equations with PQWs in complex plane (چکیده)
1602 - Psychosocial factors associated with the self-reported frequency of cell phone use while driving in Iran (چکیده)
1603 - بررسی عوامل مؤثر بر تحولات کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی مجموعه شهری مشهد (چکیده)
1604 - Frame-cyclic operators and their properties (چکیده)
1605 - بهینه یابی پارامترهای بریکس، دبی شربت و دما در فرآیند رنگبری شربت شکرخام با ازن (چکیده)
1606 - Ultrasound-assisted vesicle-based microextraction as a novel method for determination of phenolic acid compounds in Nepeta cataria L. samples (چکیده)
1607 - On Nilpotent Multipliers of Pairs of Groups (چکیده)
1608 - Sedimentary environment and provenance of sandstones from the Qadir member in the Nayband Formation, Tabas block, east-central Iran (چکیده)
1609 - نظام پرورش غلام صفویان و نسبت آن با سازمان مشابه حکومت‌های ممالیک و عثمانی (چکیده)
1610 - Integrated analysis of the genetic basis of risky behaviors based on a graph model (چکیده)
1611 - بررسی ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه N ام با استفاده از نظریه تنش کوپل اصلاح‌شده و روش حل ناویر (چکیده)
1612 - تحلیل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو صفحه میندلین مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح‌شده و روش حل ناویر (چکیده)
1613 - مجموعه غالب کارا و فولرن ها (چکیده)
1614 - آنالیز حساسیت پارامترهای تاثیرگذار بر نتایج رواناب شهری در مدل SWMM (مطالعه موردی : حوضه آبریز شمال شهر تهران) (چکیده)
1615 - بررسی اثر تائید افراد تأثیرگذار در اینستاگرام بر قصد خرید کاربران به واسطه نگرش به برند و نقش تعدیل گر خودگسستگی (چکیده)
1616 - بررسی اثر تائید افراد تأثیرگذار بر قصد خرید کاربران اینستاگرام به واسطه حسادت خوش-خیم (چکیده)
1617 - بررسی ادراکات و تمایل جامعه ی محلی برای مشارکت در توسعهی گردشگری کشاورزی (موردمطالعه : شهرستان تربت حیدریه) (چکیده)
1618 - تخصیص بهینه منابع آب در شرایط بحرانی تحت عدم قطعیت پارامترها با تاکید بر حفظ پایداری منابع آبی با استفاده از روش دستیابی به آرمان (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
1619 - مدلسازی و تخمین تراز سطح آب زیر زمینی با استفاده از روش رگرسیون اسپلاین چندگانھ تطبیق ی (چکیده)
1620 - Gravitational instability of non-isothermal filamentary molecular clouds in presence of external pressure (چکیده)
1621 - Barred spiral galaxies in modified gravity theories (چکیده)
1622 - Artificial Neural Network Training to Predict Hydrogen Adsorption Isotherm on Ni-decorated CNTs (چکیده)
1623 - Situation Assessment-Augmented Interactive Kalman Filter for Multi-Vehicle Tracking (چکیده)
1624 - Experimental Study of Octagonal Steel Columns Filled with Plain and Fiber Concrete under the Influence of Compressive Axial Load with Eccentricity (چکیده)
1625 - GENETIC DIVERSITY AND BIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF WATERMELON MOSAIC VIRUS ISOLATES FROM IRAN (چکیده)
1626 - عقرب های ایران و فارس (چکیده)
1627 - کنشگری موسیقی بر نشانه شناسی شکست در شعر نزار قبانی (چکیده)
1628 - Occurrence, pathotypes, and antimicrobial resistance profiles of diarrheagenic Escherichia coli strains in animal source food products from public markets in Mashhad, Iran (چکیده)
1629 - Molecular typing and prevalence of extended‐spectrum β‐lactamase genes in diarrhoeagenicEscherichia colistrains isolated from foods and humans in Mashhad, Iran (چکیده)
1630 - Texture based blur estimation in a single defocused image (چکیده)
1631 - Impacts of Strategic Behavior of Wind Power Plants on Electricity Markets: A Supply Function Equilibrium Approach (چکیده)
1632 - Expansion Planning of Integrated Energy Systems with Flexible Demand-Side Resources (چکیده)
1633 - A Machine Learning Approach for Collusion Detection in Electricity Markets Based on Nash Equilibrium Theory (چکیده)
1634 - Electrodeposition of Ni–Co–Fe mixed sulfide ultrathin nanosheets on Ni nanocones: a low-cost, durable and high performance catalyst for electrochemical water splitting (چکیده)
1635 - A Kind of Graph Associated to a Fixed Element and a Subgroup of Group (چکیده)
1636 - 2D Water Quality Modeling of Dam Reservoir (Case Study: Doosti Dam) (چکیده)
1637 - Estimation of hardware task reliability on partially reconfigurable FPGAs (چکیده)
1638 - A 3D analytical ion transport model for ionic polymer metal composite actuators in large bending deformations (چکیده)
1639 - Analyse Psychosociale Des Obstacles Devant La Formation de L’identité-rhizome Dans Marx et la poupée Selon La Théorie de Personnalité de Fromm (چکیده)
1640 - l-metric generator in graphs and its application (چکیده)
1641 - واسنجی مدل SWMMدر حوضۀ آبریز شمال شهر تهران (چکیده)
1642 - Designing and explaining a professional ethics model for the managers of the banking industry, using the grounded theory strategy (چکیده)
1643 - تاثیر اضافه کردن نانو ذرات آلومینا به حمام آبکاری بر مقاومت به خوردگی پوشش ابرآبگریز نیکل (چکیده)
1644 - The extraordinary effect of very low content of hybrid carbonaceous reinforcement on the microstructural and mechanical properties of 7075 aluminum alloy (چکیده)
1645 - Neutron beam preparation for soil moisture measurements: Nedis-PHITS and artificial neural networks study (چکیده)
1646 - The antimicrobial peptide AsR416 can inhibit the growth, sclerotium formation and virulence of Rhizoctonia solani AG1-IA (چکیده)
1647 - Metal−organic framework-based sorbents in analytical sample preparation (چکیده)
1648 - مورفولوژی سیالات درگیر و میکروترمومتری رگچه های گرمابی در زون‌های کانی‌سازی محدوده مس- طلا پورفیری شاه سلطان علی (جنوب غرب بیرجند) (چکیده)
1649 - زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون و ژئوشیمی در رخداد معدنی مس ـ طلا فدیهه، شمال غربی تربت حیدریه (چکیده)
1650 - Decreasing the Loading Effect of the TVS Diode Using a Transmission Line for RF and Microwave Applications (چکیده)
1651 - معرّفی و بررسی اثری کهن در اخلاق و مواعظ به نام زادُ المُقوین (چکیده)
1652 - Enhanced antibacterial activity of uniform and stable chitosan nanoparticles containing metronidazole against anaerobic bacterium of Bacteroides fragilis (چکیده)
1653 - پاسخ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) به کاربرد قارچ های مایکوریزا در شرایط تنش شوری (چکیده)
1654 - Single-wall carbon nano tubes (SWCNTs) penetrate Thymus daenensis Celak. plant cells and increase secondary metabolite accumulation in vitro (چکیده)
1655 - بررسی کارآمدی پاسخ های سه گانه به مسئله شر براساس هوش هیجانی (چکیده)
1656 - Exploring the comparison between bilingual and monolingual students’ perception of classroom environment (چکیده)
1657 - Paleo-facies distribution and sequence stratigraphic architecture of the Oligo-Miocene Asmari carbonate platform (southeast Dezful Embayment, Zagros Basin, SW Iran) (چکیده)
1658 - بررسی سبک شناختی لایه ای سازه های گفتمان مدار در شعر امل دنقل؛ )» مقابلة خاصة مع ابن نوح « )مطالعۀ موردی قصیدۀ (چکیده)
1659 - Inaccuracy Measure Based on Survival Copula (چکیده)
1660 - Estimation of stress–strength reliability for Marshall–Olkin distributions based on progressively Type-II censored samples (چکیده)
1661 - Microstructure and thermoelectric performance evaluation of p-type (Bi, Sb)2Te3 materials synthesized using mechanical alloying and spark plasma sintering process (چکیده)
1662 - درنگی بر چگونگی پیوند ابیات الحاقی در چاپ‌های سنگی مکتوبات صدی (چکیده)
1663 - The Influence of the Geographical Location on the Preventive Replacement of Renewable Energy Devices (چکیده)
1664 - An Analytical Model to Study the Behavior of Non-connected Piled Rafts with Granular Cushion Subjected to Vertical Load (چکیده)
1665 - دیرینه‌بوم‌شناسی نانوفسیل‌های آهکی اقیانوس نئوتتیس در سازند بغمشاه (برش ریزو) (چکیده)
1666 - A time variant multi-objective particle swarm optimization algorithm for solving fuzzy number linear programming problems using modified Kerre’s method (چکیده)
1667 - Salt tolerance Evaluation Of Five Satureja Hortensis Population (Morphologicaland Physiological Traits) (چکیده)
1668 - Controlling The Contamination Of Berberis Vulgaris Explants In Vitro (چکیده)
1669 - بهبود کیفیت و افزایش تشکیل میوه گلابی رقم درگزی با دگرگرده افشانی (چکیده)
1670 - مهندسی متابولیک جهت ایجاد تحمل به تنش در گیاهان باغی (چکیده)
1671 - Investigating the Impact of Temperature and pH on the Quantum Yield of Carbon Dots (چکیده)
1672 - Alkaloids derived from marine algae and their therapeutic properties –Mini-review (چکیده)
1673 - تاثیر متقابل سنگ میزبان کربناته و سیال کانه‌دار بر یکدیگر در فرایند کانی‌سازی کانسار سرب-(نقره) نخلک، اصفهان (چکیده)
1674 - Dual filler functionally graded polymermaterials – manufacturing process and characteristics (چکیده)
1675 - بازپژوهی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت (چکیده)
1676 - On lower bounds for the variance of functions of random variables (چکیده)
1677 - THE EFFECT OF SALICYLIC ACID AND POTASSIUM SULPHATE ON THE AMOUNT OF SOLUBLE SUGARS, STARCH, PROLINE AND PROTEIN OF GRAPE BUDS UNDER COLD STRESS (چکیده)
1678 - همه‌جویی و هرجایی: تلنبارِ پریشانی‌ها و پیوسته‌آستانه‌نشین (چکیده)
1679 - Antioxidant enzyme and plant productivity changes in field-grown tomato under drought stress conditions using exogenous putrescine (چکیده)
1680 - تحلیل فرانظری دیرینه‌شناسی فوکو (چکیده)
1681 - بررسی و تحلیل ماهیت قدرت نرم در سطح دولت-ملت ها (چکیده)
1682 - طراحی آلیاژهای دیرگداز آنتروپی بالا با هدف کاهش وزن و هزینه (چکیده)
1683 - رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری و انعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان عضو مدارس فوتبال (چکیده)
1684 - بازمفهوم پردازی الگوی اکوتوریسم پایدار مبتنی بر مشارکت مردمی (چکیده)
1685 - Some Notes on Non-inner Nilpotent Groups (چکیده)
1686 - Energy of Cayley Graphs for Alternating Groups (چکیده)
1687 - The Harary Index of the Non-commuting Graph for Dihedral Groups (چکیده)
1688 - عیب یابی ترانسفورماتور واحد BBC نیروگاه مشهد با استفاده از روش آنالیز گاز کروماتوگرافی (چکیده)
1689 - مقایسه اثر بازی اصلاحی در آب و خشکی بر کوژپشتی و دامنه دورکرد مفصل شانه کودکان پسر با کم توانی هوشی (چکیده)
1690 - Optimum design of natural gas trunk line using simulated annealing algorithm (چکیده)
1691 - Electromagnetic characterization of transparent conducting thin films using two‐port flange coaxial probe and thin‐film transfer matrix method (چکیده)
1692 - خراسان در نگاه عثمانیان (با تأکید بر منابع ترکی عثمانی) (چکیده)
1693 - ایرانیان و تامین مواد مدرسی مذهبی مدارس عثمانی (عصر اقتدار) (چکیده)
1694 - Investigation effects of roughness in wet steam flow with Buckingham Pi-theorem (چکیده)
1695 - Analysis of a curved Timoshenko nano-beam with flexoelectricity (چکیده)
1696 - Projection of future extreme precipitation in Iran based on CMIP6 multi-model ensemble (چکیده)
1697 - Evaluating Antibacterial activity of biogenic CuONPs from a cold tolerant bacterium (چکیده)
1698 - بررسی تحوّلات تاریخی «ضروریّ» مذهب در فقه امامیّه (چکیده)
1699 - Benfotiamine reduced collagen IV contents of sciatic nerve in hyperglycemic rats (چکیده)
1700 - Effects of synthesis parameters on organic template-free preparation of zeolite Y (چکیده)
1701 - Intelligent step-length adjustment for adaptive path-following in nonlinear structural mechanics based on group method of data handling neural network (چکیده)
1702 - Efficient dispersive micro solid-phase extraction of antidepressant drugs by a robust molybdenum-based coordination polymer (چکیده)
1703 - SDN-based offloading policy to reduce the delay in fog-vehicular networks (چکیده)
1704 - کارکردها و کژکارکردهای توانمندسازی زنان در ایران (چکیده)
1705 - Investigating the Role of Social Functions of Parks on Adherence to Physical Activity of Elderly People During an Epidemic Disease (COVID-19) (چکیده)
1706 - طبقه‌بندی بااحتیاط داده‌های ابرمستطیلی، ابردایروی و ابربیضوی با حداکثر حاشیه متقارن نسبت به لبه داده‌ها (چکیده)
1707 - خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، فرآسنجه های تخمیری تولید گاز، گوارش پذیری نشاسته و ساختار گرانول های نشاسته در ذرت ایرانی سینگل کراس 207 و واریته های مختلف ذرت های تجاری وارداتی (چکیده)
1708 - Correction to: Variation in Blood and Colorectal Epithelia’s Key Trace Elements Along with Expression of Mismatch Repair Proteins from Localized and Metastatic Colorectal Cancer Patients (چکیده)
1709 - Microwave Breast Screening Prototype: System Miniaturization With IC Pulse Radio (چکیده)
1710 - A High-Speed Moving Average Integrator in Silicon Photonics for TIA-Less Receivers (چکیده)
1711 - A 17 Gbps 156 fJ/bit Two-Channel Optical Receiver With Optical-Input Split and Delay in 65 nm CMOS (چکیده)
1712 - برنامه درسی خودآفرین در عصر شیوع جهانی کووید- 19 و کرونا زیستی (چکیده)
1713 - The Variation of Acquisition, Consolidation Memory and Coordination Pattern of Elbow Joint in Short Service Badminton before and after Aerobic Training (چکیده)
1714 - Hybrid Control for a Boost DC-DC Converter With Average Dwell Time (چکیده)
1715 - The Effect of the Special Cognitive-Behavioral Intervention on the Commitment to Exercise and Adherence to the Exercise Routine (چکیده)
1716 - Determination of kinetic and thermodynamic parameters of amyloid-b 1-42 interaction with astaxanthin (چکیده)
1717 - تحلیل جامعه‌شناختی هوشمندی زنانه (مکر) در داستان‌های عامیانۀ فارسیِ عصر قاجار بر مبنای کتاب ادبیات مکتب‌خانه‌ای (چکیده)
1718 - خوشا هرات و انگور بی مثالش (چکیده)
1719 - Convergence behavior of diffusion stochastic gradient descent algorithm (چکیده)
1720 - ارائه مدل شکل گیری رضایت مشتری: برجسته سازی نقش کیفیت ادغام کانال همه کاره و ارزش درک شده کانال همه کاره در بانکداری (چکیده)
1721 - بررسی تأثیر کیفیت ادغام کانال همه کاره بر وفاداری مشتری به واسطه مشارکت مشتری (چکیده)
1722 - رساله خبر الغدیر: ‌نسخه ای ناشناخته از علمای امامی شام در اثبات اعلام جانشینی حضرت علی(ع) در واقعه غدیر(مصداق حکمران شایسته) (چکیده)
1723 - A model of language students’ sustained flow, personal best, buoyancy, evaluation apprehension, and academic achievement (چکیده)
1724 - Factorization and range inclusion of adjointable operators on the weighted Hilbert C^∗-modules (چکیده)
1725 - Exponentiality Test based on Progressively Type-II Censored data via Extension of Cumulative Tsallis Divergence (چکیده)
1726 - اثر کاربرد اسید هومیک و کود فسفر بر تولید ماده خشک و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر (چکیده)
1727 - رد پای اسطوره یونانی در قصه‌های پریان ایرانی: بررسی تطبیقی و نقد اسطوره شناختی اسطوره پسیخه و اروس و قصه آه (چکیده)
1728 - بررسی تاب آوری کالبدی مساکن پیراشهری در برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهرک باهنر مشهد) (چکیده)
1729 - Comparative effect of probiotic and paraprobiotic addition on rheological and sensory properties of yoghurt (چکیده)
1730 - بررسی تاثیر متغیر‏های تف‏جوشی پلاسمای جرقه‌ای (SPS) بر پودر آلومینیم The effect of spark plasma sintering parameters on aluminum powder (چکیده)
1731 - High performance hybrid supercapacitor based on NiMoO4 nanoparticles embedded carbon nanofiber (چکیده)
1732 - Effect of homogenization on the TLP bonded joints of IN-738LC superalloy (چکیده)
1733 - Pharmacological upregulation of GLT-1 alleviates the cognitive impairments in the animal model of temporal lobe epilepsy (چکیده)
1734 - A stigmergic approach to teaching-learning-based optimization for continuous domains (چکیده)
1735 - پایدارسازی محلی کلاسی از سیستمهای غیرخطی سوئیچ ضربهای با محدودیت نُرم سیگنال کنترل: رویکرد نامساویهای ماتریسی (چکیده)
1736 - Co-immobilized spore laccase/TiO2 nanoparticles in the alginate beads enhance dye removal by two-step decolorization (چکیده)
1737 - A Neonatal Mild Defect in Brain Insulin Signaling Predisposes a Subclinical Model of Sporadic Alzheimer's to Develop the Disease (چکیده)
1738 - Modeling Opinion Formation in Social Networks: A Probabilistic Fuzzy Approach (چکیده)
1739 - عوامل متمایزکننده الگوهای انتخاب محل اقامت گردشگران داخلی در شهر مشهد (چکیده)
1740 - سیستم چند عامله همکار فازی با سنسورهای مجاز ی برای مدیریت انرژی ساختمان در بخش سرمایشی (چکیده)
1741 - Experiment-based affect heuristic using fuzzy rules and Taguchi statistical method for tuning complex systems (چکیده)
1742 - بررسی تأثیر آموزههای «أبوعبدالرحمن سُلمی» بر اندیشههای «أبوسعید أبوالخیر» (چکیده)
1743 - FLeAC: A Human-Centered Associative Classifier Using the Validity Concept (چکیده)
1744 - Genetic structure and diversity of the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer, (Hemiptera: Aphalaridae) in Iran (چکیده)
1745 - Comparing estimation of the parameters of distribution of the root density of plants in the presence of outliers (چکیده)
1746 - تلاقی اسلام ومدنیت درخراسان بزرگ باحضور امام رضا(ع) (چکیده)
1747 - بررسی فقهی تاریخچه مهریه از نظر حکم و موضوع (چکیده)
1748 - ایثار یا استیثار؟ کدام یک در منابع فقهی ستوده شده اند؟ (چکیده)
1749 - سعادت انسان در نسبت دین و اخلاق (چکیده)
1750 - نقش اخلاص درعبادات برای رسیدن به حیات معنوی (چکیده)
1751 - Al-doped Li1.21[Mn0.54Ni0.125Co0.125]O2 cathode material with enhanced electrochemical properties for lithium-ion battery (چکیده)
1752 - اختلالات عملکردی بیماران با پر اشتهایی عصبی: مرور نظام مند متون پژوهشی (چکیده)
1753 - Biostratigraphy of the Gurpi Formation (Zagros Basin, western Iran) based on planktonic foraminifera (چکیده)
1754 - Effects of neuro-linguistic programming course on job stress, positive organizational behavior and job motivation in physical education teachers (چکیده)
1755 - Design of an Analytical Model for Iranian Taekwondo Elites’ Awareness of the Components of a Personal Brand Image (چکیده)
1756 - Homogeneous Relaxation and Shock Wave Problems: Assessment of the Simplified and Generalized Bernoulli Trial Collision Schemes (چکیده)
1757 - تدوین برنامۀ آموزش غلبه بر نابهنجاری‌های اخلاقی مبتنی بر آرای غزالی (چکیده)
1758 - A TRANSITION FROM MULTIDISCIPLINARY (PARALLEL) INTEGRATED APPROACH TO TRANSDISCIPLINARY APPROACH IN CURRICULUM OF ISLAMIC EDUCATION (چکیده)
1759 - اثر مقاومت بتن، آرایش و نسبت میلگرد بر رفتار خمشی و ترک‌خوردگی تیرهای بتن‌آرمه مسلح شده با میلگردهای GFRP (چکیده)
1760 - Rosmarinic and caffeic acids contents in Basil (Ocimum basilicum L.) are altered by different levels of phosphorus and mycorrhiza inoculation under drought stress (چکیده)
1761 - Molecular detection of Theileria spp. and Babesia spp. in sheep and vector ticks in Ramsar and Tonkabon areasofMazandaran Province, Iran (چکیده)
1762 - از عشق به عرفان: تحلیل گشتارهای روایی و دگرگونی شخصیت‌ها از خسرو و شیرین نظامی گنجوی تا شیرین و فرهاد سلیمی جرونی (چکیده)
1763 - n-Capability of A-Groups (چکیده)
1764 - On the q-capability of groups (چکیده)
1765 - Numerical Radius Inequalities Concerning with Algebra Norms (چکیده)
1766 - نقد متن شناختی حمله حیدری باذل و انواع تکمله های آن و تبیین گونه حمله سرایی بر مبنای رویکرد انواع (چکیده)
1767 - ارزیابی آماری روابط پیشبینی ظرفیت باربری در تیرهای بتنآرمه تقویت شده با ورقهای FRP (چکیده)
1768 - تعیین ارزش شرکت با رویکرد مبتنی بر هم افزایی دارایی ها (چکیده)
1769 - The Effect of Cost Categories and the Origin of their Stickiness on Earnings Forecast: A Comparative Study (چکیده)
1770 - Comparing the effects of six-months aerobic training on pulmonary function tests in obese and nonobese women (چکیده)
1771 - On the properties of zero-divisor graphs of posets (چکیده)
1772 - Black plum peel as a useful by-product for the production of new foods: chemical, textural, and sensory characteristics of Halva Masghati (چکیده)
1773 - Physicochemical characteristics, sensory attributes, and antioxidant activity of marmalade prepared from black plum peel (چکیده)
1774 - Primary zariski topology on the primary spectrum of a module (چکیده)
1775 - The cayley sum graph of ideals of a lattice (چکیده)
1776 - تاثیر برخی از عوامل مؤثر بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب منطقه منا: رویکرد رگرسیون چندک پنل (چکیده)
1777 - مطالعه تطبیقی مبانی نظری حق شهرت در ایران و ایالات‌متحده آمریکا (چکیده)
1778 - Investigating the Rutting Behavior of Modified Asphalt Mixtures with Waste Materials (چکیده)
1779 - Critical Packet Loss Improvement in the AFDX Communication Protocol (چکیده)
1780 - Improving the Security and Reliability of Embedded Networks With TTMAC-CAN (چکیده)
1781 - The antibacterial Characteristics of edible coatings in fish meat (چکیده)
1782 - (Triticum aestivum L.) ارزیابی بیلان نیتروژن در نظامهای زراعی تولید گندم ایران (چکیده)
1783 - The effect of aqueous and ethanol extract of saffron (Crocus Sativus) petal on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) growth performance (چکیده)
1784 - Сопоставительный анализ лексикографической фиксации и фонетических особенностей звукоподражательных слов неодушевленных предметов и явлений природы в русском и персидском языках (چکیده)
1785 - Morphology of arm ossicles varies in epizoic and non-epizoic ophiuroids (چکیده)
1786 - تحلیل روان‌شناختی «نیاز به آزادی» در شخصیت‌های داستان‌های برگزیده کودک و نوجوان؛ براساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر (چکیده)
1787 - بیداری اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
1788 - اثر بازشو و سخت‌کننده بر رفتار دینامیکی غیرخطی هندسی پوسته‌های تک‌انحنایی FGM تحت بارهای انفجاری (چکیده)
1789 - Combining Consensus and Tracking Errors in Sliding Mode Control of Higher Order Uncertain Stochastic Multi-Agent Systems (چکیده)
1790 - طراحی آب شیرین کن خورشیدی پلکانی با راندمان بالا (چکیده)
1791 - The kinetics of colour degradation, chlorophylls and xanthophylls loss in pistachio nuts during roasting process (چکیده)
1792 - Comparative infectivity and biocontrol potential of Acrobeloides k29 and entomopathogenic nematodes on the leopard moth borer, Zeuzera pyrina (چکیده)
1793 - بررسی و پیشبینی عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی با استفاده از انواع تکنیک‌های مختلف شبکه عصبی داده کاوی با انتخاب ویژگی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (چکیده)
1794 - Comparison of thermoelectric properties of Bi2Te3 and Bi2Se0·3Te2.7 thin film materials synthesized by hydrothermal process and thermal evaporation (چکیده)
1795 - High temperature oxidation behaviour of AISI 321 stainless steel with an ultrafine-grained surface at 800 °C in Ar–20 vol.% O2 (چکیده)
1796 - Bromophenol blue doped in nano-droplet: spectroscopy, nonlinear optical properties and Staphylococcus aureus treatment (چکیده)
1797 - The proarrhythmic features of pathological cardiac hypertrophy in neonatal rat ventricular cardiomyocyte cultures (چکیده)
1798 - The nonlinear dynamic analysis of elasto-plastic behaviour of the single-curved FGM shells under impact load (چکیده)
1799 - تأثیر آموزش گروهی شناختیرفتاری بر رضایت زناشویی و باورهای ناکارآمد زنان باردار ناتوان در کنترل ترس از زایمان نخست (چکیده)
1800 - برربررسی تأثیر انواع بازشو و سخت کننده بر روی پاسخ دینامیکی صفحه-هایFGM تحت بارهای انفجاری (چکیده)
1801 - بررسی نقش ویژگی‏های شخصیت و نیازهای انگیزشی در سازگاری شغلی دبیران تربیت بدنی (چکیده)
1802 - Modeling Respiration Characteristics of Cucumber to Design a Proper Modified Atmosphere Packaging (چکیده)
1803 - ARisk Estimation Framework for Security Threats in Computer Networks (چکیده)
1804 - Calculation of coupled modes of uid-structure systems by pseudo symmetric subspace iteration method (چکیده)
1805 - حل دو مسأله کلاسیک اندرکنش سازه ـ سیال با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیلی (چکیده)
1806 - تحلیل و بررسی نقش رسانه بر الگوهای رفتاری روستاییان در حفاظت از محیط زیست (چکیده)
1807 - A comparative study on the effect of alternative and fossil energy consumption on economic growth and foreign direct investment in selected countries using SUR approach (چکیده)
1808 - Effects of intraperitoneal administration of Lavender (Lavandula angustifolia) flowers and branches hydroalcoholic extract on neuropathic pain induced by chronic constriction injury on male Wistar Rat (چکیده)
1809 - The effect of intraperitoneal administration of celery (Apium graveolens L.) seed hydroalcoholic extract on neuropathic pain induced by chronic constriction injury (CCI) model on male wistar rats (چکیده)
1810 - Ypresian Alveolina and calcareous nannofossils from the south Sabzevar area (Central Iran): biostratigraphic, taxonomic and paleobiogeographic implications (چکیده)
1811 - Upper Cretaceous planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Zagros Basin (West Iran) with reference to sea-level changes (چکیده)
1812 - مقایسه تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی و شیب کلید بر ضریب آبگذری در سرریزهای کلید پیانویی دو و سه سیکل با دماغه مثلثی (چکیده)
1813 - Cooperative Adaptive Fuzzy Control of Uncertain Affine Nonlinear Multi--agent Systems Based on Artificial Potential Functions (چکیده)
1814 - Biochar application modified growth and physiological parameters of Ocimum ciliatum L. and reduced human risk assessment under cadmium stress (چکیده)
1815 - Amelioration of soil properties, growth and leaf mineral elements of summer savory under salt stress and biochar application in alkaline soil (چکیده)
1816 - بررسی خواص اپتیکیFe(Se)_(0.5)(Te)_(0.5) با استفاده از نظریه تابعی چگالی (چکیده)
1817 - تحلیل و بررسی نقش بازارهای محلی در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان قائن (چکیده)
1818 - امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان (چکیده)
1819 - Inhibition of Staphylococcus Aureus on Hamburger by Chitosan Film Containing Nanoemulsion of Trachyspermum Ammi and Bunium Persicum Essential Oils (چکیده)
1820 - Rapid, One-Step DNA Extraction for the Identification of German Cockroach, Blattella germanica (L.) (Dictyoptera: Blattellidae) Using DNA Sequence of Mitochondrial Ribosomal RNA gene (16S rRNA gene) (چکیده)
1821 - تحلیل فضایی تأثیر گردشگری تجاری بر توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی: محدوده تجاری دهشیخ- سیگار، شهرستان لامرد) (چکیده)
1822 - بررسی بیوانفورماتیکی آثر متقابل پپتید CLF36 با پروتین سطحی ویروس Bovine coronaviruses در سطح دینامیکی (چکیده)
1823 - Effects of Synthesis Parameters and Thickness on Thermoelectric Properties of Bi2Te3 Fabricated Using Mechanical Alloying and Spark Plasma Sintering (چکیده)
1824 - WSMN: An optimized multipurpose blind watermarking in Shearlet domain using MLP and NSGA-II (چکیده)
1825 - ارزیابی برخی از فاکتورهای بیماریزایی و مرتبط با پرآزاری استرینهای Xanthomonas arboricola pv. pruni در استان خراسان رضوی (چکیده)
1826 - Assessment of anisotropic minimum-dissipation (AMD) subgrid-scale model: Gently-curved backward-facing step flow (چکیده)
1827 - Green Synthesis of Fluorescent Carbon Dots from Elaeagnus angustifolia and its Application as Tartrazine Sensor (چکیده)
1828 - تأثیر هویت مکانی بر مشارکت روستاییان در روند اجرای طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: روستاهای پیرامون کلان‌شهر مشهد) (چکیده)
1829 - تبیین رابطه معنی دار بین الگوهای آرایش دهنده و ساختار دهنده در میل ها و آرامگاه های برجی خراسان (چکیده)
1830 - The Impact of Indoor Environmental Quality of Green Buildings on Occupants' Health and Satisfaction: A systematic review (چکیده)
1831 - بررسی اثر اندازه بر خمش و ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه سه با استفاده از تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر (چکیده)
1832 - Effects of Eight Weeks of Core Stability Training on Serum level of Progranulin and Tumor Necrosis Factor Alpha in Women with Multiple Sclerosis (چکیده)
1833 - An Integrated Production-Inventory Model for a Dual-Channel Supply Chain (چکیده)
1834 - شخصیتی با چهار رونوشت: رمزگشایی از ساختار روایی دایره وار در رمان 1234ثر پل آستر (چکیده)
1835 - Ultra-broadband, wide-angle, and polarization-insensitive metamaterial perfect absorber for solar energy harvesting (چکیده)
1836 - Prevalence of Haemosporidian Parasite Infections in Raptors of Iran (چکیده)
1837 - ارزیابی کیفیت‌های بصری فضاهای آموزشی بر اساس ترجیحات استفاده‌کنندگان، مورد مطالعاتی: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
1838 - تأثیر مکمل دانه کتان در جیره بر ترکیب اسیدهای چرب ، خصوصیات کیفی اسپرم و برخی پارامترهای خونی در قوچ کردی (چکیده)
1839 - Diversity-based diffusion robust RLS using adaptive forgetting factor (چکیده)
1840 - A 6-parameter triangular flat shell element for nonlinear analysis (چکیده)
1841 - Seismic Response of Multistory Buildings with Double Telescoping Self-Centering Energy-Dissipative Brace (DT-SCED) (چکیده)
1842 - شناسایی و تحلیل پیش رانهای موثر بر ارتقاء تاب آوری سکونتگاههای روستایی در برابر مخاطرات محیطی- فریمان (چکیده)
1843 - بررسی چالش های ارتقا میزان تاب آوری شهری (مطالعه موردی شهر بجنورد) (چکیده)
1844 - بودوباشِ شهروند در دامِ کرونا و بندیِ ارگ (چکیده)
1845 - ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی (چکیده)
1846 - شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونه های عمده Meloidogyne و پراکنش آنها در باغات انار استان های خراسان (چکیده)
1847 - سنجش کارایی مصرف انرژی در صنایع انرژی‌بر کشور: کاربست تحلیل پوششی داده‌ها و آزمون گاما (چکیده)
1848 - A general achievable rate region and two certain capacity regions for Slepian–Wolf multiple‐access relay channel with non‐causal side information at one encoder (چکیده)
1849 - رابطه بین انتشار گاز کربنیک، رشد اقتصادی و شدت آلودگی کشورها در سطوح مختلف توسعه با استفاده از 3GR مدل (چکیده)
1850 - Determinants of Rural Non-Farm Employment in Neyshabur: Application of Multilevel Multinomial Logit Model (چکیده)
1851 - Statistical and Mathematical models for predicting Covid-19 outbreaks (چکیده)
1852 - بررسی ابعاد اثرگذار بر کارکرد پارک علم و فناوری خراسان در تبدیل شهر مشهد به شهر دانش (چکیده)
1853 - An ontology-based method for improving the quality of process event logs using database bin logs (چکیده)
1854 - Two New Species and a New Record of Astragalus sect. Ammodendron (Fabaceae) from Northeastern Iran (چکیده)
1855 - نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت در رابطه حسابرس و صاحبکار (چکیده)
1856 - Fatigue and fracture behavior of A516 steel used in thick-walled pressure vessels (چکیده)
1857 - Exact and efficient reliability and performance optimization of synchronous task graphs (چکیده)
1858 - بررسی ریسک کاهش منابع آب شهر مشهد در دوره شیوع ویروس کرونا (چکیده)
1859 - الزامات حمل‌کنندۀ کالای خطرناک در مقررات ملّی و بین‌المللی حاکم بر حمل و نقل زمینی (جاده‌ای- ریلی) کالا (چکیده)
1860 - موازنه مثلث پروژه با درنظرگرفتن انواع هزینه ها و کاربرد الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1861 - A numerical approximation for solving the fractional-order Riccati equation (چکیده)
1862 - ارزیابی و مقایسه کارایی سه مدل AWBM، Sacramento و SimHyd در شبیه سازی رواناب حوضه امامه با استفاده از بهینه ساز واسنجی خودکار الگوریتم ژنتیک (چکیده)
1863 - Supramolecular network of a framework material supported by the anion–π linkage of Keggin-type heteropolyoxotungstates: Experimental and theoretical insights (چکیده)
1864 - پایش و پیش نگری زیست پذیری کلانشهر مشهد تحت شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
1865 - بررسی تحولات امید زندگی بیکاری در استان‌های ایران طی سال‌های 1395-1385 (چکیده)
1866 - بررسی تغییرات ظرفیت آنتیاکسیدانی شیر در گاوهای شیردۀ هلشتاین با استفاده از تغذیۀ دانۀ کتان اکسترود شده و فرآوردههای فرعی پوست پسته (چکیده)
1867 - Effect of different levels of waste dates on the chemical composition and quality of alfalfa silage (چکیده)
1868 - EVALUATION OF NUTRITIONAL VALUE OF SOME NUT HULLS AS FEEDSTUFFS FOR RUMINANTS BY in vitro GAS PRODUCTION TECHNIQUE (چکیده)
1869 - Optimization of Callus Induction with Enhancing Production of Phenolic Compounds Production and Antioxidants Activity in Callus Cultures of Nepeta binaloudensis Jamzad (Lamiaceae) (چکیده)
1870 - Enhanced osteogenesis properties of titanium implant materials by highly uniform mesoporous thin films of hydroxyapatite and titania intermediate layer (چکیده)
1871 - A Correlation Between Intracellular Zinc Content and Osteosarcoma (چکیده)
1872 - راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان: نقش فراشناخت و دشواری تنظیم هیجانی (چکیده)
1873 - بررسی شرایط تکتونیکی- رسوبی نهشته های ماستریشتین در امتداد یک نگار تطابقی موازی روند زاگرس در شرق ناحیه فارس (چکیده)
1874 - A novel run rules based MEWMA scheme for monitoring general linear profiles (چکیده)
1875 - VOLATILITY TRANSMISSION OF BARLEY WORLD PRICE TO THE DOMESTIC MARKET OF IRAN AND THE ROLE OF IRAN MERCANTILE EXCHANGE; AN APPLICATION OF BEKK MODEL (چکیده)
1876 - Silicon Compounds and Potassium Sulfate Improve Salinity Tolerance of Potato Plants through Instigating the Defense Mechanisms, Cell Membrane Stability, and Accumulation of Osmolytes (چکیده)
1877 - Shrinkage ridge regression in partial linear models (چکیده)
1878 - راه حلهای درمانی اندوه تنهایی سربازان در صحیفه سجادیه (چکیده)
1879 - Production of Rumen-Protected Essential Amino Acids with Chemical Technique (چکیده)
1880 - Evaluating the levels antioxidant and phenolic compounds in the fruit of Zarafshan wild barberry (Berberis integerrima) (چکیده)
1881 - برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران (چکیده)
1882 - برساختن گمینشافت مجازی در روزگار کرونا (چکیده)
1883 - تحلیل تأثیرات ادراکشدة رویداد ورزشی کشتی با چوخه از دیدگاه تماشاگران (چکیده)
1884 - شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه (چکیده)
1885 - Testing Porter and pollution haven hypothesis via economic variables and CO2 emissions: a cross-country review with panel quantile regression method (چکیده)
1886 - FGM Generated Archimedean Copulas with Concave Multiplicative Generatorss (چکیده)
1887 - مقایسه پارامترهای رشد، هورمون کورتیزول و بیان ژن های مرتبط با استرس و رشد ماهی در دو سیستم باز و Oncorhynchus mykiss (Walbaum, قزلآلای رنگین کمان ( 1792 بازگردشی (چکیده)
1888 - Design, development, and evaluation of the efficacy of a nucleic acid-free version of a bacterial ghost candidate vaccine against avian pathogenic E. coli (APEC) O78:K80 serotype (چکیده)
1889 - Cadmium accumulation and biochemical parameters in juvenile Persian sturgeon, Acipenser persicus, upon sublethal cadmium exposure (چکیده)
1890 - f-Biderivations and Jordan biderivations of unital algebras with idempotents (چکیده)
1891 - تحلیل موجودیت ها و ویژگی های الگوی مرجع کتابخانه ای ایفلا برای منابع موسیقی سنتی ایران )نمونه موردی تصنیف مرغ سحر( (چکیده)
1892 - بررسی صفات میکرمورفولوژ ی و فیتوشیمیایی و آنالیز اسانس پونه سای بینالودی (چکیده)
1893 - International Environmental Conflict Management in Transboundary River Basins (چکیده)
1894 - اقتصاد مقاومتی، شاخص ها و الزامات از منظر قرآن و اهل بیت (ع) (چکیده)
1895 - بررسی رابطه بین معنای زندگی باسلامت جسمانی زوج های متقاضی طلاق توافقی: نقش میانجی خردمندی (چکیده)
1896 - نقش زنان طبرستان در حوادث سیاسی ایران در قرون نخستین اسلامی بر اساس تاریخ طبرستان (چکیده)
1897 - معرفی مفهوم زباهنگ‌ آموزشی: موردی از برچسب‌زنی (چکیده)
1898 - معرفی الگوی نیمرخ هَیَجامَدی و بررسی رابطۀ آن با نگرش فردی و اجتماعی (چکیده)
1899 - معرفی «زباهیجان» به‌عنوان حلقۀ مفقودۀ قوم‌نگاری ارتباط: مکمل الگوی SPEAKING هایمز (چکیده)
1900 - ارزیابی رتبه‌ای دو رویکرد مدل‌سازی داده‌مبناء و مفهومی فرآیند بارش- رواناب در مقیاس زمانی ماهانه (چکیده)
1901 - Solving a System of Nonlinear Fractional Partial Di?erential Equations Using the Sinc-Muntz Collocation Method (چکیده)
1902 - خوانش نظریه اتمسفر پیتر زومتور در تحلیل کیفیت فضایی مساجد آذربایجان‌شرقی (نمونه‌موردی: مساجد جامع تبریز، میانه، سراب، اهر، بناب و عجب‌شیر) (چکیده)
1903 - Bioremediation of Heavy Metal Contaminated Soils Originated from Iron Ore Mine by Bio-augmentation with Native Cyanobacteria (چکیده)
1904 - Purification and economic analysis of nanoclay from bentonite (چکیده)
1905 - تحلیل خودگویی‌ها در شاهنامة فردوسی (چکیده)
1906 - اثرات تجویز نخاعی کپسایسین و تجویز صفاقی نالوکسان بر اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی گل‌های حرارت ‌دیده پایه ماده گیاه شاهدانه (Cannabis sativa) در موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
1907 - تبیین و ارایه الگوی ادغام مدیریت استعداد و مدیریت تنوع با رویکرد نظریه داده بنیاد (چکیده)
1908 - Effect of type of phenolic resin in preparation of an adhesive from phenolformaldehyde resin (چکیده)
1909 - طراحی و توسعه واحد مرکب تصویربرداری و بازسازی تصویر سه بعدی خرما پیارم (چکیده)
1910 - Production of angiotensin‐converting enzyme inhibitory peptides in Iranian ultrafiltered white cheese prepared with Lactobacillus brevis KX572382 (چکیده)
1911 - Highly efficient and green catalyst of {Mo132} nanoballs supported on ionic liquid-functionalized magnetic silica nanoparticles for oxidative desulfurization of dibenzothiophene (چکیده)
1912 - Leading Higher Education in Iran during COVID - 19 Pandemic: Reporting the Policies and Progresses (چکیده)
1913 - معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس دادههای فازی (چکیده)
1914 - MULTIVARIATE STATISTICAL CONTROL LIMITS ACCORDING TO DEPENDENCIES S (چکیده)
1915 - Inequalities for acceptable noncommutative random variables (چکیده)
1916 - Recombinant Lactococcus Lactis Displaying Omp31 Antigen of Brucella melitensis Can Induce an Immunogenic Response in BALB/c Mice (چکیده)
1917 - تحلیل و ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دهیاران روستایی (مطالعه موردی: دهیاران روستای بخش نصرآباد تربت جام) (چکیده)
1918 - شنیدنِ سکوتِ عامدانۀ ناصرِخسرو در سفرنامه در پرتو نگاهِ آنتوان برمن در بارۀ ضرورتِ بازخوانیِ یک اثر (چکیده)
1919 - بررسی تغییرات کیفی محیط سکونتگاههای روستایی ناشی از احداث مبلمان روستایی (مطالعة موردی: دهستان زوارم شیروان) (چکیده)
1920 - Noble metals in polyoxometalates: Structural analysis and catalytic survey (چکیده)
1921 - بررسی آزمایشگاهی تقویت تیرهای بتن مسلح آسیبدیده در خوردگی آرماتور با استفاده از ورقهای GFRP (چکیده)
1922 - القارئ الضمنی فی أدب الطفل الشیعی سلسله الأسوه، الموسوعه المصوّره لحیاه المعصومین علیهم السلام لوارث الکندی نموذجا (چکیده)
1923 - Comparative analysis of the versatility of the Persian garden and park patterns as urban spaces in Iran (چکیده)
1924 - بررسی تطبیقی تأثیر سحر بر پیامبر(ص) در صحیح بخاری و مسلم با توجه به شأن نزول معوِّذَتَین (سوره ناس و فلق ) (چکیده)
1925 - ارزیابی راهکارهای موثر بر ارتقاء کیفیت مناطق حاشیه نشین کلانشهر مشهد (چکیده)
1926 - فاکتورهای موثر بر جوانه زنی و سبز شدن توده های مقاوم و حساس به علف کش های بازدارنده فتوسنتز در فتوسیستم 2 علف هرز درنه (Echinochloa colona ) (چکیده)
1927 - Detection of Lithologic Discontinuities in Soils: A Case Study of Arid and Semi-arid Regions of Iran (چکیده)
1928 - پارادایم رضوی در همزیستی مسالمت آمیز میان باورمندان به ادیان الهی (چکیده)
1929 - تأثیرپذیری توسعه منطقه‌ای در ابعاد اقتصادی و نهادی-مدیریتی از سرمایه‌های ارسالی مهاجران در جنوب استان فارس (چکیده)
1930 - نقش طرحوارههای ناسازگار اولیه در پیشبینی خطر عود به اعتیاد (چکیده)
1931 - A Study on K5 students’ mathematical problem solving based on Revised Bloom’s Taxonomy and psychological factor contribute to it (چکیده)
1932 - بررسی تأثیر شهرنشینی بر تغییر پهنه سیلاب در مسیل‌های شهری (مطالعه موردی: مسیل زرکش مشهد) (چکیده)
1933 - بررسی تاثیر تغییرات هیدرولوژیکی در اثر توسعه شهری بر پهنه سیلاب (مطالعه موردی: مسیل زرکش مشهد) (چکیده)
1934 - Stepwise ordinal efficiency for the random assignment problem (چکیده)
1935 - جایگاه اجتماعی و نقش سیاسی و فرهنگی خاندان حسینی حمزوی در عهد سلجوقی (431 – 590ق) (چکیده)
1936 - تاثیر فنولوژی بر فعالیت و بیان ژن آنزیم‌های بیوسنتزی اسیدهای فنلی در گیاه Salvia leriifolia Benth. (چکیده)
1937 - الگوی گردشگری ساحلی دریای مازندران مبتنی بر پرداخت برای خدمات اکوسیستم (چکیده)
1938 - Designing and Validating a Persian Humor Comprehension Test (PHCT) on the Basis of Grice’s Conversational Maxims (چکیده)
1939 - Prediction the PEM Fuel Cell Performance Based on Cathod Properties using Neural Network Modeling (چکیده)
1940 - سنجش میزان اثرگذاری تنوع فعالیت های اقتصادی بر پایداری توسعه روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان پیوه ژن شهرستان مشهد) (چکیده)
1941 - ارزیابی سطح محرومیت فضایی زیرساخت های توسعه در نواحی مرزی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس) (چکیده)
1942 - تحلیل جغرافیایی اپیدمیولوژی کووید-19 در ایران با رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی (ESDA) (چکیده)
1943 - Impact of rapid urbanization on the surface water’s quality: a long-term environmental and physicochemical investigation of Tajan river, Iran (2007–2017) (چکیده)
1944 - Effect of Boron on the Microstructure Evolution and Dynamic Recrystallization Kinetics of ALLVAC718Plus Superalloy (چکیده)
1945 - An approximate method based on Bernstein polynomials for solving fractional PDEs with proportional delays (چکیده)
1946 - On the non-abelian tensor square of all groups of order dividing p5 (چکیده)
1947 - A comparative study of the evaluation system of primary education in Syria with Iran (چکیده)
1948 - Evaluation of nano-CTAB surfactant for the purpose of enhancing oil recovery in an Iranian carbonate reservoir (چکیده)
1949 - Controlled release of Ceftriaxone sodium drug loaded in chitosan nanoparticles: preparation and kinetic modeling study (چکیده)
1950 - القانون و جایگاه عطر درمانی در آن (چکیده)
1951 - Bayesian D-optimal designs based on the expected Shannon information for repairable systems (چکیده)
1952 - Characterization of probability distribution based on entropy-type measures (چکیده)
1953 - بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت شوقان(مطالعه موردی: حوزه گرمک ـ طبر) (چکیده)
1954 - Nanoscale bioceramics in bone tissue engineering- An Overview (چکیده)
1955 - واکاوی اندیشه های تقریبی در تحقق وحدت امت اسلامی با تاکید بر اندیشه های استاد شهید مطهر ی (چکیده)
1956 - بررسی عوامل کالبدی مؤثر بر احساس امنیت روستاییان در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
1957 - Presenting employees' self-development behaviour pattern (چکیده)
1958 - On Small n-Hawaiian Loops (چکیده)
1959 - Intestinal adsorption of glucose, cholesterol and bile salt by simultaneous incorporation of edible microbiosorbent and intestinal bacteria (چکیده)
1960 - Comparative study on the role of gelatin, chitosan and their combination as tissue engineered scaffolds on healing and regeneration of critical sized bone defects: an in vivo study (چکیده)
1961 - Global Forcing Number for Maximal Matchings under Graph Operations (چکیده)
1962 - تحلیل استعاره های مفهومی در سوره یوسف (چکیده)
1963 - رابطة سخت کوشی و برونگرایی با عملکرد تحصیلی (چکیده)
1964 - جریان شناسی نظریه حداکثری جامعیت قرآن کریم (چکیده)
1965 - Two-Level Islanding Detection Method for Grid-Connected Photovoltaic System-Based Microgrid With Small Non-Detection Zone (چکیده)
1966 - Cardioprotective effects of resveratrol following myocardial ischemia and reperfusion (چکیده)
1967 - NNLO compatibility between pQCD theory and phenomenology in determination of the b-quark pole and MS¯ running masses (چکیده)
1968 - Proposition of an equivalent reduced thickness for composite steel plate shear walls containing an opening (چکیده)
1969 - Bone fracture healing under external fixator: Investigating impacts of several design parameters using Taguchi and ANOVA (چکیده)
1970 - Antimicrobial resistance and virulence genes in the Escherichia coli isolates obtained from ostrich (چکیده)
1971 - Melatonin inhibits Benzo(a)pyrene-Induced apoptosis through activation of the Mir-34a/Sirt1/autophagy pathway in mouse liver (چکیده)
1972 - De novo assembly and comparative analysis of the complete mitochondrial genome sequence of the pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) (چکیده)
1973 - An epidemiological model for predicting students’ mathematics anxiety (چکیده)
1974 - حجیت حکم حکومتی در صورت یقین به مخالفت با واقع (چکیده)
1975 - Generalized contractions for a sequence of multi-valued mappings (چکیده)
1976 - USING THE FUZZY NETWORK ANALYSIS PROCESS TO PRIORITIZE THE FACTORS AFFECTING THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX FROM THE PERSPECTIVE OF FOOD INDUSTRY EXPERTS IN IRAN (چکیده)
1977 - Comparison of chromosomal instability of human amniocytes in primary and long-term cultures in AmnioMAX II and DMEM media: A cross-sectional study (چکیده)
1978 - Investigation of shear strength correlations and reliability assessments of sandwich structures by kriging method (چکیده)
1979 - تحلیل وابستگی دو متغیره با استفاده از اندازه های واگرایی جفری و هلینجر براساس برآورد تابع چگالی مفصل به روش تبدیل پروبیت بهبودیافته (چکیده)
1980 - Recent Advances in the Scaffold Engineering of Protein Binders (چکیده)
1981 - COMMON FIXED POINTS OF GENERALIZED CONTRACTIVE MAPPINGS IN UNIFORM SPACES (چکیده)
1982 - بررسی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته دوگانه پسکشیده مجهز به ادوات اصطکاکی در ناحیة اتصال تیر به دیوار (چکیده)
1983 - Designing a Model of Micro Factor Affecting Personal Brand Development for Professional Athletes with Grounded Theory Approach (چکیده)
1984 - نگرش معلمان و مدیران مدارس نسبت به طرح رتبه بندی حرفه ای مشاغل معلمان: یک مطالعة پدیدارشناسی (چکیده)
1985 - ارائه مدل برآورد بودجه زمانی مبتنی بر خطر در حسابرسی مستقل صورت های مالی (چکیده)
1986 - Literary Darwinism and the Demise of the Dichotomy between Science and Humanities in the Study of Literature (چکیده)
1987 - Fischer–Tropsch synthesis over a novel cobalt catalyst supported on UiO-66 (چکیده)
1988 - ملامح الأطفال والمراهقین الثوریین فی شعر سمیح القاسم (چکیده)
1989 - بازپژوهی آیات اضلال الهی از منظر عقلی- معرفتی علّامه طباطبایی و زمخشری (چکیده)
1990 - بررسی خصوصیات مورفولوژیکی اسفناج تحت تنش خشکی (چکیده)
1991 - ارزیابی شاخص های رشدی ژنوتیپ های اسفناج در تحمل به سطوح مختلف رطوبت خاک (چکیده)
1992 - اثر تنش خشکی بر میزان پرولین و رنگیزه های فتوسنتزی سه رقم اسفناج (چکیده)
1993 - بررسی ویژگی‌های ضدباکتریایی، آنتی‌اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن حاوی اسانس بذر گشنیز (چکیده)
1994 - A Two-Step Readout Technique for Large-Array Resistive Sensors (چکیده)
1995 - بررسی و تحلیل اثرات سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین‌المللی بر توسعه پایدار اجتماعی و فرهنگی منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
1996 - درنگی در مرجّحیت مخالفت با عامّه در پرتو تحدید گستره‌ عامّه (چکیده)
1997 - Identification of Breast Cancer Associated Putative Functional Single Nucleotide Polymorphisms in the Iranian Population through In Silico Analyses (چکیده)
1998 - جستاری در «ارتباط» و «تسلیم» بر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در قرآن و حدیث (چکیده)
1999 - Equichordal Tight Fusion Frames (چکیده)
2000 - راهبردهای جذب گردشگر برای اقامتگاه های بوم گردی روستایی با استفاده از ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: رادکان، شهرستان چناران) (چکیده)
2001 - Chaos in Iterated Function Systems (چکیده)
2002 - کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران (چکیده)
2003 - شناسایی عوامل تعدیلگرِ ارتباط سنگینباری نقش و رفتارهایِ بازآفرینیِ تعادل کار زندگی در بین اعضای هیئتعلمی دانشگاه (چکیده)
2004 - The distribution of the Liu-type estimator of the biasing parameter in elliptically contoured models (چکیده)
2005 - Generalized elliptical distributions (چکیده)
2006 - Developing a restricted two-parameter Liu-type estimator: A comparison of restricted estimators in the binary logistic regression model (چکیده)
2007 - Performance analysis of the preliminary test estimator with series of stochastic restrictions (چکیده)
2008 - Shrinkage Estimation in Restricted Elliptical Regression Model (چکیده)
2009 - تایپینگ مولکولی و تفکیک گونه های بروسلا جداسازی شده از سقط جنین دام های اهلی در شمال و شرق ایران (چکیده)
2010 - Evaluation of chromium accumulation and resulting histopathological changes in Libyan jirds (Mammals, Rodentia), affected by effluent from Ghazghan leather industrial town, Iran (چکیده)
2011 - Optimization of HAZ in TIG welding process using OA-Taguchi technique and simulated annealing algorithm (چکیده)
2012 - On the Preliminary Test Generalized Liu Estimator with Series of Stochastic Restrictions (چکیده)
2013 - An extremely ultrathin flexible Huygens’s transformer (چکیده)
2014 - Risk-adjusted control charts based on LR-fuzzy data (چکیده)
2015 - Bissinger, Georges (چکیده)
2016 - Residual Varentropy of Lifetime Distributions (چکیده)
2017 - ویژگی هایی از شاخص زنگا و ریسک در توزیع های بریده شده طول عمر (چکیده)
2018 - An Overview of the Status of Pediatrics in Medical Texts from the Third to the Tenth Century A.H. (چکیده)
2019 - A new model of the contact force for the collision between two solid bodies (چکیده)
2020 - حفظ اتحاد و صلح طلبی؛ محور عملکرد امام علی(ع) در رخدادهای پیرامون جنگ جمل (چکیده)
2021 - سیستم تشخیص نفوذ در شبکه های نرم افزار محو ر با استفاده از شبکه های عصبی عمیق (چکیده)
2022 - Evaluation of the generalized bernoulli trial-transient adaptive subcell (GBT-TAS) collision scheme in treating rarefied gas flows (چکیده)
2023 - ملامح تأثّر جورج سالم بأفکار کافکا الوجودیه فی روایه «فی المنفی» (چکیده)
2024 - Creep properties of Ni-based superalloy GTD-111 joints produced by transient liquid phase method using BNi-3 filler (چکیده)
2025 - پژوهشی در مضامین داستان کوتاه در آثار عبدالسلام عجیلی (چکیده)
2026 - Antibacterial and Synergistic Effects of Aqueous and Methanol Extracts of Artemisia annua Against Multidrug-resistant Isolates of Acinetobacter (چکیده)
2027 - عدم شرطیّت توبه در عفو یا اجرای حدّدر اقرار بزهکار (چکیده)
2028 - Gravitational radiation by magnetic field: application to millisecond magnetars (چکیده)
2029 - آواهای القاگر در مرگ نگاره های بدر شاکر السیاب با تکیه بر نظریه موریس گرامون (چکیده)
2030 - در آمدی انتقادی بر «نظریه وحی دوگانه» محمد ابن ادریس شافعی (چکیده)
2031 - Three novel complexes of copper: synthesis, characterization, crystal structure, HSA-binding and docking studies, and antiproliferative activity (چکیده)
2032 - ارائه یک مدل تصادفی جدید برای مکانیابی اسکان اضطراری پس از زلزله با استفاده از مدل مینیمم حداکثر زیان (نمونه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
2033 - The differentiation effect of bone morphogenetic protein (BMP) on human amniotic epithelial stem cells to express ectodermal lineage markers (چکیده)
2034 - A Novel Method to Solve a Class of Non-local Diffusion Optimal Control Problems by using Bernstein Polynomials (چکیده)
2035 - Shrinkage Estimators of the Probability Density Function Under Association (چکیده)
2036 - Advances in Wishart-type modelling of channel capacity (چکیده)
2037 - A Novel Structure for 15-Level Inverter Based on CHB and SCMLI Topologies (چکیده)
2038 - Influence of Eimeria spp. infection and dietary inclusion of arginine on intestine histological parameters, serum amino acid profile and ileal amino acids digestibility in broiler chicks (چکیده)
2039 - Investigation of the rheological, thermal, sensory properties, and particle size distribution of sesame paste white compound chocolate as influenced by the soy flour and emulsifier levels (چکیده)
2040 - مطالعه تطبیقی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران و عراق (چکیده)
2041 - Predictive model for confinement pressure of partially FRP confined concrete columns (چکیده)
2042 - Ultimate stress and strain models for AFRP confined concrete columns with inclined fiber orientation (چکیده)
2043 - Comparative Efficacy of Cognitive-behavioral Therapy and Mindfulness Therapy on Reducing Symptoms and Improving Quality of life in Patients with the Irritable Bowel Syndrome (چکیده)
2044 - تحلیل آسیب پذیری عناصر زیرساخت آب شهری در مقابل تهدیدات تروریستی (چکیده)
2045 - تاثیر تصویر شهر بر انتخاب زمان و فصلی بودن سفرهای گردشگری به شهر مشهد و نحوۀ مواجهه با آن (چکیده)
2046 - ارائة سناریوهای محتمل در شکل گیری شهر الکترونیک مشهد در افق 1404 (چکیده)
2047 - Plectorhinchus makranensis (Teleostei, Haemulidae), a new species of sweetlips from the Persian Gulf and the Gulf of Oman (چکیده)
2048 - Experimental and Numerical Analysis of Ratcheting Behavior of SS 316L Thin-Walled Pipes Subjected to Cyclic Internal Pressure (چکیده)
2049 - تحلیل خمش، کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
2050 - تحلیل استاتیکی نانوورق مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
2051 - Goodness of ft test based on statistical evidence with censored data (چکیده)
2052 - Modified Pulat’s algorithm for the maximum outflow problem in undirected generalized networks (چکیده)
2053 - Numerical analysis of nonlinear thermal stress flow between concentric elliptical cylinders (چکیده)
2054 - Recent Findings on the Effects of Pharmacological Agents on the Nerve Regeneration after Peripheral Nerve Injury (چکیده)
2055 - Monitoring of airborne asbestos fibers in an urban ambient air of Mashhad City, Iran: levels, spatial distribution and seasonal variations (چکیده)
2056 - Comparison of characteristics of Bi2Te3 and Bi2Te2.7Se0.3 thermoelectric materials synthesized by hydrothermal process (چکیده)
2057 - Valorization of brick waste by alkali-activation: A study on the possible use for masonry repointing (چکیده)
2058 - اهمیت نقش و جایگاه دیپلماسی فرهنگی در بسط روابط ایران و ازبکستان (چکیده)
2059 - Assessment of the Neuroprotective Effects of Lavandula angustifolia Extract on the Contusive Model of Spinal Cord Injury in Wistar Rats (چکیده)
2060 - بررسی عوامل فرهنگی و جامعه‌شناختی در بروز پدیدة حیوان‌آزاری در میان دانش‌آموزان مقطع ابتدایی (چکیده)
2061 - Identifying Influential Users on Instagram Through Visual Content Analysis (چکیده)
2062 - روایتِ تصویری؛ مقایسۀ تطبیقی هنرهای تصویری ایران و کمیک استریپ (داستان مصوّر دنباله دار) (چکیده)
2063 - مذهبی نگاری در نسخۀ مصوّر حملۀ حیدری باذل مشهدی (نسخۀ مورّخ ۱۲۲۲، محفوظ در کتابخانۀ ملّی فرانسه) (چکیده)
2064 - خاقانی شروانی در شعر خود از روایت کدام شاهنامه بهره برده است؟ (چکیده)
2065 - 2D-fractional Muntz–Legendre polynomials for solving the fractional partial differential equations (چکیده)
2066 - The phenology and seed production of Cucumis melo as an invasive weed in northern Iran (چکیده)
2067 - Presenting new models to determine subgrade reaction modulus (Ks) for optimizing foundation calculations in coarse grained soils (چکیده)
2068 - Evaluation of Genotoxic and Inhibitory Effects of Invasive Weed Wild Poinsettia (Euphorbia heterophylla Linn.) in Sunflower (چکیده)
2069 - Response of Sunflower Cultivars to Deficit Irrigation (چکیده)
2070 - Dominated and dominator colorings over (edge) corona and hierarchical products (چکیده)
2071 - مقایسه و بررسی ترکیب شیمیایی و اثر ضدمیکروبی اسانس زوفا (Boswellia carteri) و اسانس کندر (Hyssopus officinalis) علیه تعدادی از میکروارگانیسمهای شاخص عفونت و مسمومیت غذایی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2072 - فرآیندگزینش نیروی انسانی در شاهنامه و تطبیق آن با معیار های گزینش در علم مدیریّت منابع انسانی (چکیده)
2073 - Non-destructive estimation of maize leaf area, fresh weight, and dry weight using leaf length and leaf width (چکیده)
2074 - مادرخواندگی : فرصت ها و چالش های ایفای نقش مادری برای کودکان بی سرپرست و بدسرپرست (چکیده)
2075 - DESIGN, TESTING AND DETAILED COMPONENT MODELING OF A DOUBLE TELESCOPING SELF-CENTERINGENERGY-DISSIPATIVE BRACE (DT-SCED) (چکیده)
2076 - Future projection of the effects of climate change on saffron yield and spatial-temporal distribution of cultivation by incorporating the effect of extreme climate indices (چکیده)
2077 - مطالعه ای بر بهینه سازی در سیستم سری با تعداد مؤلفه های تصادفی (چکیده)
2078 - Determination of the best strategies for development of organic farming: A SWOT – Fuzzy Analytic Network Process approach (چکیده)
2079 - بهینه‌سازی‌ نظام فضایی در طراحی پلان معماری با استفاده از الگوریتم‌ بهینه‌سازی انبوه ذرات (چکیده)
2080 - Analysis of the Dome-Chamber’s Openness in Persian Historical Mosques (چکیده)
2081 - دیرینه بومشناسی تورونین- سانتونین بر پایه روزنداران شناور در برش الگو سازند سورگاه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب ایلام (چکیده)
2082 - Analysis of the complete genome sequence of cucumber mosaic virus from Vinca minor and Wisteria sinensis in Iran (چکیده)
2083 - بررسی امکان اشتراط ضمان امین در قرارداد مضاربه و عقود مشارکتی بانکی از منظر حقوقی و فقهی (امامیه و عامه) (چکیده)
2084 - جایگاه عنصر آب در آفرینش نخستین و اشکال آن بر زمین در نظام فکری علامه مجلسی (مطالعه موردی کتاب السماء و العالمِ بحار الأنوار) (چکیده)
2085 - تحلیل الگوهای مکانی زمانی اپیدمی ویروس کووید 91 و مخاطرات آن - در ایران (چکیده)
2086 - Performance of predicted evapotranspiration and yield of rainfed wheat in the northeast Iran using gridded AgMERRA weather data (چکیده)
2087 - Developement a Wideband ESIW H-Plane Horn Antenna with Improved Radiation Performance (چکیده)
2088 - تبیین مولفه های اقدامات رهبران در اجرای موفق برنامه های تغییر (چکیده)
2089 - CHAOS AND SHADOWING IN GENERAL SYSTEMS (چکیده)
2090 - Porosity system analysis and its relation to the permeability of the reservoir zones in the Upper Dalan Member and Kangan Formation: A case study, one of the gas fields in the Zagros Coastal Fars, SW Iran (چکیده)
2091 - بررسی تاثیر متقابل محیط های یادگیری و آموزش شناختی (چکیده)
2092 - آموزش تفکر انتقادی وتوانایی حل مسئله در معماری(بررسی در دانشجویان معماری دانشگاه فردوسی) (چکیده)
2093 - Predictors of Personalization in a Case of Iranian Affordable Housing: The Impacts of Housing Statuses, Dwelling’s Physical Characteristics, and Household Demographics (چکیده)
2094 - بررسی اثرگذاری آستانه‌ای نرخ ارز بر تورم قیمت کالاهای صادراتی غیرنفتی در ایران (چکیده)
2095 - سرمایه گزاری بر انرژیهای پاک )انرژی خورشیدی(، بستر کارآفرینی و توسعه پایدار در ایران (چکیده)
2096 - آموزش محیط زیستی در سازمانهای غیردولتی محیط زیستی(ENGO*ها) بسترساز توسعه سرمایه های اجتماعی (چکیده)
2097 - Secrecy Capacity Outer Bound of Broadcast Channels with States Known at the Transmitter and Message Side Information at Receivers (چکیده)
2098 - Some relations between Lp-spaces on locally compact group G and double coset K n G=H (چکیده)
2099 - Design of a low density refractory high entropy alloy in non-equiatomic W–Mo–Cr–Ti–Al system (چکیده)
2100 - Dynamic Facility Location with Stochastic Demand (چکیده)
2101 - Using the AquaCrop model to simulate sesame performance in response to superabsorbent polymer and humic acid application under limited irrigation conditions (چکیده)
2102 - بررسی عملکرد نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی مشهد مبتنی بر تکنیک‌های داده‌کاوی (چکیده)
2103 - مروری بر روش های برآوردیابی در رگرسیون زمان شکست شتابیده (چکیده)
2104 - اثر نه نوع قارچ مایکوریزا بر خصوصیات بیوشیمیایی گیاه دارویی همیشه‏بهار (Calendula officinalis L.) (چکیده)
2105 - بررسی تاثیر محلول پاشی پوترسین بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی جعفری مکزیکی ( ( Tagetes minuta L.تحت تنش خشکی (چکیده)
2106 - تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به خروجی و شیب کلید بر ضریب آبگذری در سرریزهای کلیدپیانویی سه سیکل با دماغه مثلثی (چکیده)
2107 - بررسی آزمایشگاهی تأثیر چرخه‌های متوالی تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک‌های ریزدانه (چکیده)
2108 - Techno-economic analysis of power generation by turboexpanders in natural gas pressure reduction stations (چکیده)
2109 - Simulation of tar-free biomass syngas enhancement in a calcium looping operation using Aspen Plus built-in fluidized bed model (چکیده)
2110 - Analysis of supramolecular interactions directing crystal packing of a trans,trans,trans-[diaquabis(4-quinolin-3-yl)-4H-1,2,4-triazole)bis(tricyanomethanide)iron(II)] complex: A combination of XRD, MEP, NBO, QTAIM, and NCI analyses (چکیده)
2111 - Experimental and simulation study of the effect of surface functional groups decoration on CH4 and H2 storage capacity of microporous carbons (چکیده)
2112 - دانشگاه و صنعت: از روابط پیمانکاری تا شراکت استراتژیک؛ ارائه مدل نقش های راهبردی در روابط دانشگاه و جامعه (چکیده)
2113 - نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسئله ضرب زنان (چکیده)
2114 - معاصر سازی مفهوم "محله" در شهر ایرانی با نگاه بر مبانی برنامه ریزی محله مبنا (چکیده)
2115 - ارائه مدل شکل‌گیری وفاداری مشتریان: برجسته‌سازی نقش تجربه احساسی مشتری و مصرف متظاهرانه (چکیده)
2116 - Silica mesoporous structures: Effective nanocarriers in drug delivery and nanocatalysts (چکیده)
2117 - واکاوی زباهنگ مردسالاری و زن سالاری در فرهنگ ایرانی: مقایسة موردی فیلم های سینمای ایران در دهه های 1360 و 1390 (چکیده)
2118 - The effects of two iso-volume endurance training protocols on mitochondrial dysfunction in type 2 diabetic male mice (چکیده)
2119 - Macro- and microelement content and health risk assessment of heavy metals in various herbs of Iran (چکیده)
2120 - Effect of Adding Nano Size Silica on Setting Time and Porosity of Mineral Trioxide Aggregate (چکیده)
2121 - Testing a Model of Some Outcomes of Perceived Supervisor Need Support, Based on SDT (چکیده)
2122 - On exact sequences of the rigid fibrations (چکیده)
2123 - A Novel Numerical Index for Assessing Results of Frequency Response Analysis (FRA): an Experimental Study on Electrical Machines Number (چکیده)
2124 - On the adsorption kinetics and mechanism of enhanced photocatalytic activity of Fe3O4‐SiO2‐TiO2 core‐multishell nanoparticles against E. coli (چکیده)
2125 - Solar Photocatalytic Degradation of Diclofenac by N-Doped TiO2 Nanoparticles Synthesized by Ultrasound (چکیده)
2126 - Superior performance of modified pitch-based adsorbents for cyclic methane storage (چکیده)
2127 - A New PMU-Based Fault Location Scheme Considering Current Transformers Saturation (چکیده)
2128 - In vitro responses of chicken macrophage-like monocytes following exposure to pathogenic and non-pathogenic E. coli ghosts loaded with a rational design of conserved genetic materials of influenza and Newcastle disease viruses (چکیده)
2129 - Hyperspectral image clustering with Albedo recovery Fuzzy C-Means (چکیده)
2130 - Copula-Based Analysis of Physical Layer Security Performances Over Correlated Rayleigh Fading Channels (چکیده)
2131 - تخریب فوتوکاتالیستی متیل اورانژ به عنوان یک آلاینده رنگی با استفاده از نانوساختار Fe3O4/Al2O3/TiO تیتانیوم دی اکسید مغناطیسی 2 (چکیده)
2132 - القا و تحریک بیان فاکتورهای تنوژنیک در سلول‌های بنیادی مزانشیمی (چکیده)
2133 - Characterizing the Binding of Angiotensin Converting Enzyme I Inhibitory Peptide to Human Hemoglobin: Influence of Electromagnetic Fields (چکیده)
2134 - Undetectable video steganography by considering spatio-temporal steganalytic features in the embedding cost function (چکیده)
2135 - مطالعه جامعه شناختی فرایندهای وقوع طلاق (چکیده)
2136 - بررسی تاثیر راهبردهای سند برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی ایرا ن (چکیده)
2137 - Agricultural Risks and Climate Change Impact On Medicinal Plants Marketing (چکیده)
2138 - A new compact dual-band perfect absorption ultrathin planar metasurface energy harvester in X- and V-bands with a wide incident angle (چکیده)
2139 - بهبود تصویر سالمندان ایران 2050 به آینده، مبتنی بر سناریو (چکیده)
2140 - Synergistic effect of hybrid size ZrO2 and electroless nickel decoration on the mechanical and high temperature oxidation properties of NiCr–ZrO2 composites (چکیده)
2141 - Self-association process of tetracycline antibiotic in different aqueous solutions: a joint experimental study and molecular dynamics simulation (چکیده)
2142 - Effectiveness evaluation of thermo-stable vaccine against Newcastle disease (ND.TR.IR) produced by the Razi Institute in backyard poultry of Iran - 2015 (چکیده)
2143 - نقایص جهت‌گیری اجتماعی: شاخص شناسایی کودکان با ریسک ابتلا به اتیسم (چکیده)
2144 - Exploring 3-Hydroxyflavone Scaffolds as Mushroom Tyrosinase Inhibitors: Synthesis, X-Ray Crystallography, Antimicrobial, Fluorescence Behaviour, Structure-Activity Relationship and Molecular Modelling Studies (چکیده)
2145 - بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار درایران در دوره زمانی 95-1375 (چکیده)
2146 - Introducing a New Long-Lead Hydrologic Forecasting System for Improving Reservoir Operation (چکیده)
2147 - Water distribution networks optimization using GA, SMPSO, and SHGAPSO algorithms based on engineering approach: a real case study (چکیده)
2148 - Multipass Friction Stir Processing of Steel/SiC Nanocomposite: Assessment of Microstructure and Tribological Properties (چکیده)
2149 - برآورد زمان پیش هشدار سیلاب‌های زنجان‌رود (چکیده)
2150 - شبیه سازی رواناب حوضه معرف امامه با کاربرد بهینه ساز واسنجی خودکار الگوریتم جستجو الگو در مدل بیلان آب AWBM (چکیده)
2151 - بررسی کارایی الگوریتم بهینه ساز واسنجی خودکارتکامل رقابتی جامع در شبیه سازی رواناب حوضه معرف امامه (چکیده)
2152 - بررسی پیش‌بینی پذیری بارش بهاره بر اساس نوسانات دمای سطح آب دریای مدیترانه و خلیج فارس (مطالعه موردی: حوضه کرخه) (چکیده)
2153 - مقایسه کارایی الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان و K نزدیک‌ترین همسایگی برای طبقه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی (چکیده)
2154 - بررسی منطقه‌ای پدیده تغییراقلیم (مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگانرود- قره‌سو) (چکیده)
2155 - صورت‌بندی جامعه‌شناختی تئوری کاریزمای وبر (چکیده)
2156 - ارزیابی راهبرد ترکیب مدل ها در افزایش دقت پیش بینی بارش پاییزه (چکیده)
2157 - LES study of unsteady cavitation characteristics of a 3-D hydrofoil with wavy leading edge (چکیده)
2158 - Photocatalytic and Antibacterial Activity of Silver/Titanium Dioxide/Zinc Oxide Nanoparticles Coated on Cotton Fabrics (چکیده)
2159 - A comprehensive comparison of handcrafted features and convolutional autoencoders for epileptic seizures detection in EEG signals (چکیده)
2160 - تأثیر اینترکولر و توربوشارژر بر موتور تراکتور فرگوسن ٢٨٥ عملیاتی (چکیده)
2161 - دراسة دور واهمیة التعلیم المحاسبی الالکترونی فی التنمیة البشریة ورفد سوق العمل بالمحاسبین الرقمیین:وجهة نظر التدریسیین العراقیین (چکیده)
2162 - Response of Some Agronomical and Physiological Traits of Dracocephalum kotschyi Boiss., under Irrigation and Dryland Farming System in Northern East of Iran (چکیده)
2163 - Phylogeny of Acanthophyllum s.l. revisited: An update on generic concept and sectional classification (چکیده)
2164 - Assessing the effects of water stress on peach fruit quality and size using the QualiTree model (چکیده)
2165 - A modified method on estimating and assessing the process yield with imprecise multiple characteristics (چکیده)
2166 - Process capability indices in normal distribution with the presence of outliers (چکیده)
2167 - Translation Preserving Operators on Locally Compact Abelian Groups (چکیده)
2168 - آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای (چکیده)
2169 - Multipole expansion of periodic discrete dipole approximation and its application to subwavelength dielectric arrays (چکیده)
2170 - Application of System Thinking Approach in Identifying the Challenges of Beef Value Chain (چکیده)
2171 - ظرفیت سنجی منابع فقه سیاسی شیعه در مباحث مکاسب محرمه (چکیده)
2172 - Extension of Cube Attack with Probabilistic Equations and its Application on Cryptanalysis of KATAN Cipher. (چکیده)
2173 - Statics analysis of N-order nanoplates using modified couple stress theory with the Navier\\\'s solution method (چکیده)
2174 - Dynamic Characteristics of Functionalized Carbon Nanotube Reinforced Epoxy Composites: An Experimental Approach (چکیده)
2175 - Nonlocal coupled photo-thermoelasticity analysis in a semiconducting micro/nano beam resonator subjected to plasma shock loading: A Green-Naghdi-based analytical solution (چکیده)
2176 - The effect of magnetized water on the oxidation reaction of phenol derivatives and aromatic amines by horseradish peroxidase enzyme (چکیده)
2177 - Prediction of peak and termination of novel coronavirus COVID-19 epidemic in Iran (چکیده)
2178 - Design and Implementation of a Real-Time Nonlinear Model Predictive Controller for a Lower Limb Exoskeleton with Input Saturation (چکیده)
2179 - On the formation and properties of chromium carbide and vanadium carbide coatings produced on W1 tool steel through thermal reactive diffusion (TRD) (چکیده)
2180 - بررسی ظهور فناوری های نوین ) رایانش ابری ، اینترنت اشیا و گمیفیکیشن ( در پیشرفت مدیریت منابع انسانی سازمانها (چکیده)
2181 - زیست چینه نگاری سازند بغمشاه بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش دهشک (شمال بلوک لوت) (چکیده)
2182 - بررسی نقش تجزیه و تحلیل بازاریابی و زیرکی بازار برکسب مزیت رقابتی پایدار (چکیده)
2183 - تحلیل اثرات اجرای طرح های هادی بر کیفیت محیطی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان هامون) (چکیده)
2184 - <p><strong><em>Allium</em> <em>schisticola</em>, a new species with peculiar morphological characters and an unexpected phylogenetic position</strong></p> (چکیده)
2185 - بررسی رفتار متقابل زوج‌ها در شعر سرزمین بی‌حاصل، سرودة تی. اس. الیوت براساس نظریة روان‌شناسی اریک برن (چکیده)
2186 - چینه نگاری زیستی, ریز رخساره ها, محیط رسوبی و دیرینه بوم شناختی سازند آسماری در جنوب باختری ایران (چکیده)
2187 - Comparative Evaluation of Personality traits among Isfahan and Tehran Citizens (چکیده)
2188 - بررسی زبانشناختی استعاره های مربوط به اعضای بدن در سوره ی بقره (رویکرد شناختی) (چکیده)
2189 - بازیابی نشانه های جریان سیال ذهن در چکامه های ادونیس (چکیده)
2190 - مقایسه رویکرد دل‌مشغولی و آموزه‌های اخلاقی قرآن؛ به‌کارگیری روش تأیید در تربیت اخلاقی (چکیده)
2191 - A More General Information Theoretic Study of Wireless Location Verification System (چکیده)
2192 - بررسی تاثیر شاخص حکمرانی خوب بر میزان درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری 1 در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا به روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی (چکیده)
2193 - The effects of temperature and time of bonding on microstructure of GTD-111/BNi-3/GTD-111 bond produced by transient liquid phase bonding process (چکیده)
2194 - شبیه سازی تصادفی بارش روزانه با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم یافته در اقلیم نیمه خشک (چکیده)
2195 - Pre- and post-TLP bond solution treatments: Effects on the microstructure and mechanical properties of GTD-111 superalloy (چکیده)
2196 - حذف یون‌های فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با استفاده از جاذب نانوحفره 48-MCM و اصلاح شده 48-MCM-2N (چکیده)
2197 - Analysis of DFIG During Unsymmetrical Grid Fault by Using Crowbar Circuit (چکیده)
2198 - Integration of 3D seismic attributes and well logs for Asmari reservoir characterization in the Ramshir oilfield, the Dezful Embayment, SW Iran (چکیده)
2199 - A Low-Power Time-to-Digital Converter for Sensor Interface Circuits (چکیده)
2200 - Generalized Fuzzy Euler–Lagrange equations and transversality conditions (چکیده)
2201 - Novel FMRP interaction networks linked to cellular stress (چکیده)
2202 - Rereading the Motivations Behind the Prohibition of Narrating and Recording Traditions and Their Historical Implications (چکیده)
2203 - Climate Change; A Challenge for Sustainable Developemnet (چکیده)
2204 - طراحی مدار بیشینه یاب حوزه زمان CMOS تمام مقیاس ، مناسب برای ولتاژهای تغذیه بسیار پایین (چکیده)
2205 - A Fully Differential and Power-Efficient Difference Integrating ADC (چکیده)
2206 - A low‐power, low‐data‐rate efficient ADC with hybrid exponential‐linear transfer curve for bio‐potential recording systems (چکیده)
2207 - تحلیل انتقادی دیدگاه نورمن گیسلر در باب معجزات نبی (ص) از منظر علّامه طباطبایی (چکیده)
2208 - واکاوی قاعدۀ تبعیض در حجیت (چکیده)
2209 - Addendum and corrigendum to "On the chaos game of iterated function systems" (چکیده)
2210 - Some New Goodness-of-fit Tests for Rayleigh Distribution (چکیده)
2211 - Health Monitoring of Induction Motor Using Sound Signals (چکیده)
2212 - The role of Veterinary Medicine in controlling of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF) (چکیده)
2213 - Generation of an engineered food-grade Lactococcus lactis strain for production of an antimicrobial peptide: in vitro and in silico evaluation (چکیده)
2214 - بررسی اثر هزینۀ مبادله مصرف و پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی‌فرد (روش آزمایشگاهی) (چکیده)
2215 - Synthesis, characterization and bioactivity studies of new dithiocarbazate complexes (چکیده)
2216 - A data-based comparison of BN-HRA models in assessing human error probability: An offshore evacuation case study (چکیده)
2217 - Development and characterization of antioxidant and antimicrobial edible films based on chitosan and gamma-aminobutyric acid-rich fermented soy protein (چکیده)
2218 - A Novel Mechanism that Harvests Energy via Ideal Hydraulic PTO Units (چکیده)
2219 - Introducing a New Mechanism as a Breakwater and Energy Harvester (چکیده)
2220 - مطالعات زمین‌شناسی، کانی‌سازی و ژئوفیزیک اکتشافی مگنتیت در محدوده سنجدک III، آنومالی شرقی معدن سنگان (خراسان رضوی) - (چکیده)
2221 - ارزیابی دیرین بوم شناسی گرافوگلپتیدهای نهشته های فلیش ائوسن در برابر رسوبگذاری رخدادی، باختر خاش، جنوب خاوری ایران (چکیده)
2222 - The Role of Postcranial Skeleton Morphology in Species Identification and Phylogeny Inferences: Gerbillinae (Rodentia: Muridae) as a Case Study (چکیده)
2223 - بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ (چکیده)
2224 - AQA: An Adaptive Quality Assessment Framework for Online Review Systems (چکیده)
2225 - Projection Recurrent Neural Network Model: A New Strategy to Solve Maximum Flow Problem (چکیده)
2226 - An Extendable Quadratic Bidirectional DC–DC Converter for V2G and G2V Applications (چکیده)
2227 - The construction and validation of a scale for the evaluation of the capitals of Volleyball clubs in Iran (چکیده)
2228 - 2-Distance chromatic number of some graph products (چکیده)
2229 - An amino acid@isopolyoxometalate nanoparticles catalyst containing aspartic acid and octamolybdate for the synthesis of functionalized spirochromenes (چکیده)
2230 - A Multiple Variational Iteration Method for Nonlinear Two-Point Boundary Value Problems with Nonlinear Conditions (چکیده)
2231 - میکروسکوپ نیروی اتمی سیالی و کاربردهای آن در زیست شناسی سلولی و مولکولی (چکیده)
2232 - Analysis, Design, and Implementation of a New Extremely Ultrathin 2-D-Isotropic Flexible Energy Harvester Using Symmetric Patch FSS (چکیده)
2233 - راهبرد های برنامه ریزی صنایع فرهنگی؛رویکردها، اصول و الگو (چکیده)
2234 - تأثیر نظریه ادوار تکاملی یواخیم فیوره بر اندیشه مبارزاتی پیشگامان اصلاحات (چکیده)
2235 - Physicochemical antioxidant antibacterial and antibiofilm activity of Carum copticum essential oil nanoemulsion on Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes (چکیده)
2236 - Voltage-base Frequency Control of Diesel Base Isolated Microgrids (چکیده)
2237 - ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراه بیمار با استفاده از روش FAHP و GRA-TOPSIS یک مطالعه مقطعی در بیمارستان های منتخب شهر مشهد (چکیده)
2238 - سنجش قابلیت انواع رخساره‌های ژئومورفولوژی در تامین منابع گرد و غبار غرب خوزستان (چکیده)
2239 - Adaptive and Fast-Response controller for Boost PFC Converter with Wide Range of Operating Conditions (چکیده)
2240 - Allelopathic effects of some organic mulch extracts on seed germination and early growth of some ornamental plants (چکیده)
2241 - Induction of microbial carbonate precipitation as a sustainable strategy for post-improvement and remediation of cold mix asphalt (چکیده)
2242 - THE (△,□)-EDGE GRAPH G△,□ OF A GRAPH G (چکیده)
2243 - بررسی تأثیر مشارکت روستاییان در فرایند مدیریت پسماندهای روستایی (مورد شناسی: بخش نیمبلوک، شهرستان قاینات) (چکیده)
2244 - تحلیل و آینده‌نگری تحولات کالبدی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری واقع در حریم کلان‌شهر مشهد (چکیده)
2245 - Underwater Object Localization using the Spinning Propeller Noise of Ships Based on the Wittekind Model (چکیده)
2246 - THE APPLICATION OF PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM TO PLAN REDESIGNS OF RESIDENTIAL COMPLEXES. A CASE STUDY IN THE HIGH-RISE APARTMENT COMPLEX IN MASHHAD, IRAN (چکیده)
2247 - EFFECT OF PLANT GROWTH ADJUVANTS ON DIRECT REGENERATION OF MOHAMMADI FLOWER (Rosa damascena Mill.) USING THIN CELL LAYERING TECHNIQUE (چکیده)
2248 - The evaluation of Urban Life quality, with emphasis on health, Case Study: Mashhad City (چکیده)
2249 - Energy storage systems integrated transmission expansion planning (چکیده)
2250 - برنامه ریزی توسعه هماهنگ شبکه های برق و گاز با در نظر گرفتن معیار امنیت 1- N (چکیده)
2251 - الگوهای ذهنی مدیران سازمان‌های دولتی در رابطه با عوامل پیش‌برنده فراموشی سازمانی با روش کیو (چکیده)
2252 - اعتبارسنجی پرسشنامه انگیزه یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم (چکیده)
2253 - An exploration of the pattern of managing volunteers in the Construction Jihad (چکیده)
2254 - A karyological study of some endemic Trigonella species (Fabaceae) in Iran (چکیده)
2255 - Angular Dependence of Fluctuation Conductivity in BaFe1.9Co0.1As2 Single Crystal (چکیده)
2256 - طراحی و شبیه سازی موجبر دایروی تراهرتز با پوسته فرامواد (چکیده)
2257 - مطالعۀ تطبیقی راه‌های حقوقی حمایت از ارزش‌ تبلیغاتی نشان‏ های هویتی اشخاص مشهور در ایالات متحدۀ امریکا و ایران (چکیده)
2258 - Computer-Aided aptamer design for sulfadimethoxine antibiotic: step by step mutation based on MD simulation approach (چکیده)
2259 - تبیین قلدری کارکنان نسبت به مدیران در بخش دولتی (چکیده)
2260 - تحلیلی بر تحقیقات خشکسالی در ایران (چکیده)
2261 - اسکان گرجیان در ایرانِ عهد صفویان ( فارس، اصفهان و خراسان) (چکیده)
2262 - فناوری رایانش ابری در مدیریت منابع انسانی شرکتهای کوچک و متوسط ـ کاربردها، مزیتها و چالشها (چکیده)
2263 - درهمتنیدگی انگارههای آسمانی و زمینی و سرگردانی خرد بین حق و تکلیف: تاملی در معضل ایرانیان امروز (چکیده)
2264 - بررسی و نقد دلایل حکم بطلان معامله مشروط به عمل حرام (با تکیه به دلیل حرمت اکل مال به باطل) (چکیده)
2265 - Non-axisymmetric three-dimensional stagnation-point flow and heat transfer under a jet impingement boiling (چکیده)
2266 - A new approach for computing the exact solutions of DAEs in generalized Hessenberg forms (چکیده)
2267 - کنش پذیری و کنشگذاری سیرالملوک خواجه نظامالملک طوسی بر اندیشه سیاسی مطالعۀ موردی: مفهوم فرّه ایزدی (چکیده)
2268 - Comparison of Fuzzy Multi-Criteria Decision-Making Methods to Rank Business Strategies and Marketing Resources (چکیده)
2269 - Lignin-based hydrogel alleviates drought stress in maize (چکیده)
2270 - Fabrication of nanosized SO42−/Co–Al mixed oxide via solution combustion method used in esterification reaction: effect of urea-nitrate ratio on the properties and performance (چکیده)
2271 - Impact of law enforcement and increased traffic fines policy on road traffic fatality, injuries and offenses in Iran: Interrupted time series analysis (چکیده)
2272 - بررسی تأثیر برند کارفرمایی بر عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی (چکیده)
2273 - بررسی تأثیر استاندارد سرمایه گذاری روی کارکنان (IIP) بر عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی (چکیده)
2274 - آسیب شناسی سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
2275 - آینده‌پژوهی پیشران‌های موثر بر توزیع فضایی زیرساخت‌های استان خراسان رضوی با تأکید بر پدافند غیرعامل (چکیده)
2276 - An inorganic-organic hybrid material based on a Keggin-type polyoxometalate@Dysprosium as an effective and green catalyst in the synthesis of 2-amino-4H-chromenes via multicomponent reactions (چکیده)
2277 - بررسی رفتار قاب‌های مهاربندی همگرای ویژه فولادی تحت بار آتش پس از زلزله (چکیده)
2278 - بررسی زفتار قاب های مهاربندی فولادی بلند مرتبه تحت اثر بار آتش (چکیده)
2279 - A new class of organoplatinum-based DFNS for the production of cyclic carbonates from olefins and CO2 (چکیده)
2280 - تحلیل جامعه شناختی تعامل میان سیاست کیفری رسمی و اخلاق تنبیهی جامعه (مطالعه موردی: میزان کیفرگرایی افکار عمومی شهرستان مشهد در مجازات های شدید بدنی) (چکیده)
2281 - Dry reforming of methane by La0.5Sr0.5NiO3 perovskite oxides: influence of preparation method on performance and structural features of the catalysts (چکیده)
2282 - بلاغت و ایدئولوژی (چکیده)
2283 - Fairness-Aware Energy Efficient Scheduling on Heterogeneous Multi-Core Processors (چکیده)
2284 - سبک های مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی (چکیده)
2285 - بررسی و مقایسه پوشش‌های تک لایه کاربید وانادیم و کاربید کروم تشکیل‌شده توسط اکسیدهای فلزی با روش نفوذ واکنشی حرارتی TRD)) روی فولاد 1545/1DIN: (چکیده)
2286 - سنتز اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی تولید شده به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای (چکیده)
2287 - ساخت ماده ترموالکتریک Bi0.5Sb1.5Te3 به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای(SPS) و بررسی تـأثیر زمان ‌آسیاکاری روی خواص ساختاری ماده (چکیده)
2288 - منطق فازی و اعتباریات عملی در قضایای اخلاقی (چکیده)
2289 - Acute toxicity of nanoscale zeolitic imidazolate framework 8 (ZIF-8) in adult zebrafish (Danio rerio) (چکیده)
2290 - Toxicity comparison of nanoparticulate and ionic silver to the saltwater microcrustacean, Artemia salina: Effect of naupliar life stage (چکیده)
2291 - Chemical Composition and Antioxidant, Antimicrobial, and Antiproliferative Activities of Cinnamomum zeylanicum Bark Essential Oil (چکیده)
2292 - ایران‌گرایی در تاریخ‌نگاری محلی عصر ناصری (چکیده)
2293 - Fast non-destructive assessment of heavy metal presence by ATR–FTIR analysis of crayfish exoskeleton (چکیده)
2294 - ایرانِ پُرهمسایه و سیاست خارجیِ چندهمسایگی (چکیده)
2295 - EFFECTOFAIRFOIL DISTANCETO WATERSURFACE ON STATIC STALL (چکیده)
2296 - The Effect of Audit Committee and Board of Directors Characteristics on Audit Fees and Internal Control Quality in Iran (چکیده)
2297 - نقش واسطه ای سبک های عشق ورزی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی (چکیده)
2298 - An Iterative and Cost-Based Approach for Optimal SFCL Allocation in Fault Level-Constrained Meshed Networks (چکیده)
2299 - A Randomized Clinical Trial of Laser Hemorrhoidoplasty vs Milligan and Morgan Hemorrhoidectomy (چکیده)
2300 - Totally Laparoscopic vs Open Transhiatal Esophagectomy: Our Experience in 93 Patients (چکیده)
2301 - Can Superabsorbent Polymers Improve Plants Production in Arid Regions? (چکیده)
2302 - A low-cost paper-based aptasensor for simultaneous trace-level monitoring of mercury (II) and silver (I) ions (چکیده)
2303 - ویژگی‌های کانه‌زایی مگنتیت معدن آهن نرم با نگرشی بر سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های گابرویی-دیوریتی مجاور آن (شمال طبس، استان خراسان جنوبی) (چکیده)
2304 - Hepatic Function and Fibrosis Assessment Via 2D-Shear Wave Elastography and Related Biochemical Markers Pre- and Post-Gastric Bypass Surgery (چکیده)
2305 - روندپژوهی تاریخی و آیندۀ فدرالیسم عراق (چکیده)
2306 - ماهیّت شناسی سازمانیافتگی جرم با نگاهی به تجریم تشکیلات سازمان یافته در فقه (چکیده)
2307 - Angular distribution of scattered neutrons as a tool for soil moisture measurement: A feasibility study (چکیده)
2308 - The Effect of Group Emotional Schema Therapy on Cognitive Emotion Strategies in Women with Migraine Headaches: a Pilot Study (چکیده)
2309 - آینده پژوهی مطالعات مدیریت آموزشی با الگوگیری از روش سناریوپردازی و مدل شبکه جهانی کسب و کار (GBN) (چکیده)
2310 - A Universal Model of Unsaturated Hydraulic Conductivity With Complementary Adsorptive and Diffusive Process Components (چکیده)
2311 - تفسیر عرفانی کَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْیُ الصِّفَاتِ عَنْهُ در خطبه اول نهج البلاغه (چکیده)
2312 - تأثیر سرمایه‌های ارسالی مهاجران بین المللی بر کیفیت زندگی ساکنان جنوب استان فارس (چکیده)
2313 - تولید گاما آمینو بوتریک اسید توسط باکتری Lactococcus lactis NZ1330 در محیط کشت حاوی لجن لبنی و مونوسدیم گلوتامات (چکیده)
2314 - بررسی ضرورت علی موجود در اراده انسان در فلسفه (با توجه به آرای ابن سینا) و علوم اعصاب (با نگاه به آزمایش بنیامین لیبت) و برآیند های اخلاقی آن (چکیده)
2315 - A redetermination of the crystal structure of the mannitol complex NH4[Mo2O5(C6H11O6)]·H2O: hydrogen-bonding scheme and Hirshfeld surface analysis (چکیده)
2316 - تعلیق مشروطیت/برتری استثناء: برآمدن دولت مطلقه پهلوی (چکیده)
2317 - Investigation of reservoir quality of the Kangan Formation based on petrographic and petrophysical studies: A case study of wells -A- and -B- in the gas field of the Tabnak Anticline, SW Iran (چکیده)
2318 - Nedis-Serpent simulation of a neutron source assembly with complex internal heterogeneous structure (چکیده)
2319 - Robust state estimation in power systems using pre-filtering measurement data (چکیده)
2320 - طراحی کنترل فیدبک حالت قابل تنظیم برای سیستم های سینگولار چند متغیره با کاربرد در کنترل ربات تحت قید (چکیده)
2321 - بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی (چکیده)
2322 - تاثیر هورمونهای گیاهی بر بهبود بذر زوالیافته طبیعی و مصنوعی گندم تحت تنش شوری (چکیده)
2323 - Controller Placement in Software Defined Network using Iterated Local Search (چکیده)
2324 - تأثیر گنبد نمکی درمدان بر رخساره‌ها و دیاژنز نهشته‌های سنومانین ـ سانتونین (ناحیه فارس، زاگرس) (چکیده)
2325 - Public health aspects of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) strains in sheep and goats of Bakhtiari pastoral tribe, Iran (چکیده)
2326 - Effect of “Magnetized Water” on Size of Nickel Oxide Nanoparticles and their Catalytic Properties in Co2 Reforming of Methane (چکیده)
2327 - Antimicrobial evaluation of novel poly-lactic acid based nanocomposites incorporated with bioactive compounds in-vitro and in refrigerated vacuum-packed cooked sausages (چکیده)
2328 - بررسی وجود حباب قیمت در بازار جهانی نفت و تحلیل اثرات آن بر اقتصاد ایران (چکیده)
2329 - Robust approach leading to novel densely functionalized four-cyclic benzo[e]pyrazolo[5′,1′:2,3]pyrimido[4,5-b][1,4]diazepines with antibacterial activity toward resistant strains (چکیده)
2330 - تحلیلی بر ماهیت یادگیری غیررسمی محیط کار راهبردی فروگذار در توسعه مدیران (چکیده)
2331 - Optimizing the classification of species composition data by combining multiple objective evaluators toward selecting the best method and optimum number of clusters (چکیده)
2332 - Ribose-induced Maillard Reaction as an Analytical Method for Detection of Adulteration and Differentiation of Chilled and Frozen-thawed Minced Veal (چکیده)
2333 - واکاوی الگوهای ذهنی خبرگان کشاورزی در بازطراحی الگوی کشت نواحی روستایی استان گیلان (چکیده)
2334 - رابطۀ دین و امر سیاسی در اندیشۀ خواجه نظام الملک طوسی (چکیده)
2335 - Asymptotic properties of the estimator of cumulative residual entropy (چکیده)
2336 - Analysis of M.D. Learning Environment Regarding Attention to Education Personal Development Competency (چکیده)
2337 - چالش‌های بازنگری و اجرای برنامه‌های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2338 - Potential of mesenchymal stem cells for bioengineered blood vessels in comparison with other eligible cell sources (چکیده)
2339 - The effects of diagenesis on the petrophysical and geochemical attributes of the Asmari Formation, Marun oil field, southwest Iran (چکیده)
2340 - مدلسازی اصطکاک غیرماندگار در حل حجم محدود جهتمند جریان در مجاری بسته (چکیده)
2341 - تاثیر یک دوره تمرینات هوازی پیش آماده سازی بر بیان ژنی نوروتروفین- ۴ ، تیروزین کیناز B و مرگ سلولی رتهای نر ایسکمی شده ناشی از انسداد کاروتید (چکیده)
2342 - Bounds for metric dimension and defensive k-alliance of graphs under deleted lexicographic product (چکیده)
2343 - کاربست فضاهای کار گروهی در محیط های یادگیری دانشگاهی (چکیده)
2344 - Application of AG method and its improvement to nonlinear damped oscillators (چکیده)
2345 - Decentralised sliding mode control of RL-derivative based fractional-order large-scale nonlinear systems (چکیده)
2346 - Robust fractional-order control of PMSG-based WECS (چکیده)
2347 - Robust Block Control of Fractional-order Systems via Nonlinear Sliding Mode Techniques (چکیده)
2348 - Backstepping time-scale separation in control of a class of nonlinear systems with uncertainty (چکیده)
2349 - Time scale separation in control of a single-link flexible-joint robot manipulator (چکیده)
2350 - A hybrid model for online prediction of PM2.5 concentration: A case study (چکیده)
2351 - تاثیر نوآوری در زمینه خاص بر رفتار خرید اکتشافی در محصولات نوآور (چکیده)
2352 - تأثیر معدل کل و دوزبانه یا چندزبانگی بر راهبردهای یادگیری دانشجویان کارشناسی رشته های زبان های خارجی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2353 - High prevalence of Prototheca spp. and isolation of fungal species in milk samples from cows suffering from mastitis in Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
2354 - Participation in Political Protest: Tracing Direct and Indirect Effects of News Usage and Social Interaction (چکیده)
2355 - امکان‌سنجی اعمال تنش آبی دوره‌ای بر گیاه کینوا (رقم Titicaca) (چکیده)
2356 - مقایسه اختلالات رفتاری- هیجانی و نیمرخ تحول هیجانی-کارکردی در کودکان بی سرپرست و دارای سرپرست (چکیده)
2357 - Exergy analysis of an industrial air separation unit for Liquefied Natural Gas production (چکیده)
2358 - پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه: مرور نظام‌مند (چکیده)
2359 - تأثی رات عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در نگرش متهمین و محکومین جرائم مواد مخدر (چکیده)
2360 - پیش‌بینی زمان خرابی ماشین‌آلات با استفاده از یادگیری عمیق (چکیده)
2361 - Molecular and morphological identification of Anthocoris spp. (Hemiptera: Anthocoridae) predators of three economically important psyllid species in Razavi Khorasan province, Northeastern Iran (چکیده)
2362 - Frequency of iss-harboring avian pathogenic Escherichia coli isolates from dead in shell embryos in hatcheries of Mazandaran. (چکیده)
2363 - The effect of organic and inorganic mulches on growth and morphophysiological characteristics of Gaillardia sp. (چکیده)
2364 - تعامد بِرکوف-جیمز در فضاهای برداری نرمدار (چکیده)
2365 - تدوین سناریوهای مطلوب بازاریابی با رویکرد شبیه‌سازی عامل محور (مورد مطالعه: بانک تجارت ایران) (چکیده)
2366 - The Coannihilator Graph of a Commutative Ring (چکیده)
2367 - Comparison of local cohomlogy modules of a ring and its amalgamated algebra along a given ideal (چکیده)
2368 - تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانوصفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاحشده (چکیده)
2369 - تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی گرافنی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم با به کارگیری تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحت شرایط تکیه گاهی ساده (چکیده)
2370 - یل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه n ام برمبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر (چکیده)
2371 - Characterizations of symmetric distributions using equi-distributions and moment properties of functions of order statistics (چکیده)
2372 - رشد نانوساختارهای مغناطیسی اکسید آهن بر روی فوم نیکل و مشخصه‌یابی آن (چکیده)
2373 - بازتابِ فرهنگ ایران باستان در دورة غوریان بر اساس شاهنامه‌ی فردوسی (چکیده)
2374 - بازاریابی احساسی، قابلیتهای دینامیک و سودآوری سازمانی (چکیده)
2375 - بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده در استقرار و به‌کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌ها (چکیده)
2376 - بررسی تاثیر مشارکت ورزشی بر نشاط اجتماعی با تعدیل کنندگی سلامت اجتماعی (چکیده)
2377 - The use and evaluation of Bacterial Ghost technique to produce vaccine against Avian Pathogenic E.coli (APEC), O2K1 serotype (چکیده)
2378 - Assessment of cellular immune response of a candidate vaccine against Avian Pathogenic E.coli (APEC), O2K1 serotype produced by Bacterial Ghost technique (چکیده)
2379 - On ergodicity of Markovian mostly expanding semi-group actions (چکیده)
2380 - Comparison of Different Signal Sequences to Use for Periplasmic Over-Expression of Buforin I in Escherichia coli: An In Silico Study (چکیده)
2381 - موتیف های سوپرامولکولی شناخته شده در یک سری از ترکیبهای افزایشی اسید-باز بر پایه پیریدین-N-اکسید-2،5-دیکربوکسیلیک اسید و بازهای آلی: برهمکنش های هیدروژنی درون و بین مولکولی (چکیده)
2382 - تولید بستنی مبتنی بر تخم مرغ فراسودمند حاوی ایمونوگلوبین Y بر علیه باکتری هلیکوباکتر پیلوری (چکیده)
2383 - بازسازی روایت فتح ایران در دوره خلافت ابوبکر در آثار مورخین قرن سوم هجری (چکیده)
2384 - Insight into enhanced visible light photocatalytic activity of Fe3O4–SiO2–TiO2 core-multishell nanoparticles on the elimination of Escherichia coli (چکیده)
2385 - Design and AC Modeling of a Bipolar GNR-h-BN RTD With Enhanced Tunneling Properties and High Robustness to Edge Defects (چکیده)
2386 - تحلیل شبکۀ اجتماعی ذینفعان محلی در حکمرانی منابع آب (منطقۀ مورد مطالعه‌: حوزۀ آبخیز خرو علیا – شهرستان نیشابور) (چکیده)
2387 - بررسی تطبیقی کیفیت بقاء نفوس متوسطین از نظر صدرالمتالهین و ابن سینا (چکیده)
2388 - نقش تاریخ در مجادلات کلامی شیخ مفید با علمای اهل تسنن پیرامون واقعه جمل (چکیده)
2389 - Uncertain random portfolio selection based on risk curve (چکیده)
2390 - آسیب شناسی مقالات عطار پژوهی در حوزه ادبیات تطبیقی (چکیده)
2391 - Crystal and molecular structure of [Ni(2-H2NC(=O)C5H4N)2(H2O)2][Ni(2,6-(O2C)2C5H3N)2]·4.67H2O; DFT studies on hydrogen bonding energies in the crystal (چکیده)
2392 - Scheduling Mixed-criticality Systems on Reconfigurable Platforms (چکیده)
2393 - LDSFI: a Lightweight Dynamic Software-based Fault Injection (چکیده)
2394 - Uncertainty Analyses for Monte Carlo Dosimetric Characterization of Co0.A86 HDR Brachytherapy Source (چکیده)
2395 - Politeness Strategies and Maxims in English for Islamic texts: A Sociolinguistic Analysis of Quran (چکیده)
2396 - ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریزی ظﺮفیت تولید و فروش در صنعت فوﻻد ﺑﺎ رویکرد پویاشناسی سیستمﻫﺎ (چکیده)
2397 - Investigation of the Effect of Foliar Application of Seaweed Extract as growth bio-stimulants (Ascophyllum nodosum) on Quantitative and Qualitative Characteristics of Three Tomato Cultivars (Solanum Lycopersicon Mill) (چکیده)
2398 - اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی بر تاب آوری و سازگاری نوجوانان پسر دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزی (چکیده)
2399 - Control of Elastic Joint Robot Based on Electromyogram Signal by Pre-Trained Multi-Layer Perceptron (چکیده)
2400 - شبیهسازی دینامیکی فرآیند داخلتراشی در حوزه زمان و فرکانس (چکیده)
2401 - شناسایی مؤلفه های مدل تعالی برند ملی فوتبال ایران (چکیده)
2402 - Entropy-based Consensus for Distributed Data Clustering (چکیده)
2403 - خاستگاه شناسی برزونامه کهن و بازسازی خاستگاه عامیانه داستان برزو (چکیده)
2404 - کشف ابعاد جوّ عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (چکیده)
2405 - Robust Real-time Magnetic-based Object Localization to Sensor’s Fault using Recurrent Neural Networks (چکیده)
2406 - طراحی کنترلر عصبی عاطفی تطبیقی مستقیم برای دسته ای از سیستمهای غیرخطی نامعین (چکیده)
2407 - Autonomous Energy Harvesting in Swarm of Biosensors for Precision Medicine (چکیده)
2408 - تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تراز تجاری در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه (چکیده)
2409 - جایگاه منتورینگ در ارتقای فرهنگ دانشگاهی (چکیده)
2410 - فرهنگ ارتقای مستمر کیفیت در دانشگاه (چکیده)
2411 - Influence of stanozolol administration together with resistance training on thyroid and some steroid hormones in male rats (چکیده)
2412 - A Green Approach to the Facile Synthesis of Colloidal Platinum Nanoparticles by Preyssler Polyoxometalate (چکیده)
2413 - A new simple protocol for the synthesis of nanohybrid catalyst for oxidative desulfurization of dibenzothiophene (چکیده)
2414 - Designing an Economic Valuation Model of the Intangible Assets of Volleyball Clubs in Iran (چکیده)
2415 - ملاحظات فنی طرح اختلاط بازیافت گرم بر مبنای آیین نامه ARRA 2001 (چکیده)
2416 - بررسی اصلاحات طرح اختلاط بازیافت سرد بر مبنای آیین نامه ARRA 2001 (چکیده)
2417 - ارزیابی مشخصات مقاومتی مخلوط های بازیافتی سرد با قیر امولسیون)مروری( (چکیده)
2418 - Jacobite Explanation of the Trinity in the Context of Muʿtazilite Theology: Abu Raʾitah al-Takriti (چکیده)
2419 - بررسی حکم زکات در ملک متزلزل (چکیده)
2420 - موتیف (البحر و الشاطیء) فی شعر محمد جواد الجزایری (چکیده)
2421 - واکاوی ناخطی هندسی تیر خمیده به کمک یک جزء تیر سه گرهی نوین بر پایه ی تعداد و موقعیت بهینه ی نقطه های درون یابی میدان کرنش (چکیده)
2422 - مروری بر نوشیدنیهای سنتی و نیمه صنعتی با نگاه ویژه به پایداری، خواص مهندسی و کارکردهای سلامت شناختی آنها (چکیده)
2423 - کاوش قواعد ارتباط‌دهنده‎ عوامل جوّی با تعداد بیماران بیمارستان با استفاده از رده‌بندی مبتنی بر کاوش قواعد وابستگی ‎چندبُعدی (چکیده)
2424 - Assessing national human footprint and implications for biodiversity conservation in Iran (چکیده)
2425 - Bijections between positive cones of JBW-algebras preserving quadratic product (چکیده)
2426 - کارایی مدل‌های اسکالوگرام مبتنی بر بارش و تبخیروتعرق جهت پیش‌بینی عملکرد محصولات دیم در منطقه آق‌قلا (چکیده)
2427 - روشی جدید در پایش و شناسایی خطا در سیستم کنترل و اتوماسیون مبتنی بر یادگیری تقویتی و شبکه عصبی (چکیده)
2428 - حیاء و عفاف در فرهنگ عصر جاهلی (چکیده)
2429 - Autonomous Navigation of Nanomachines through Biological Motion Planning (چکیده)
2430 - بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تحول دیداری - فضایی در کودکان پیش از دبستان شهر مشهد (چکیده)
2431 - شهر-منطقه به‌مثابه بسط بافته‌ی شهری (چکیده)
2432 - تصویرشناسی آیین تشیّع در ایران از نگاه اوژن اوبن (چکیده)
2433 - تحلیل سناریوهای احیاء منطقه شهری قلعه آبکوه در کلانشهر مشهد (چکیده)
2434 - Urban Green Space Is Spatially Associated with Cardiovascular Disease Occurrence in Women of Mashhad: a Spatial Analysis of Influential Factors on their Presence in Urban Green Spaces (چکیده)
2435 - The Effect of Vitamin C on Lead-induced Plasma BiochemicalAlterations in Fish, Cyprinus carpio (چکیده)
2436 - Palaeoenvironment, sequence stratigraphy and palaeogeography of the Lower Cretaceous deposits of Mehdi Abad, Yazd Block, Central Iran (چکیده)
2437 - بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های بافتی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
2438 - بررسی الگوهای فضایی گردشگری روستایی و نقش آن در تغییرات جمعیتی (افزایش یا کاهش) نقاط روستایی استان خراسان رضوی (چکیده)
2439 - Nash equilibria in the fractional differential game (چکیده)
2440 - The Optimal Allocation of Iran s Natural Gas (چکیده)
2441 - Studies on non-linear characteristics of reinforced concrete beams using frequency response data (چکیده)
2442 - ارزیابی رضایتمندی روستاییان از عملکرد شوراهای حل اختلاف (مطالعه موردی: دهستان رادکان از توابع شهرستان چناران) (چکیده)
2443 - مقایسة کیفی و کمی نوازه های دریافتی مدرسان زبان انگلیسی از سوی زبان آموزان براساس عامل جنسیت (چکیده)
2444 - Composition and occurrence of aflatoxin M1 in cow's milk samples from Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
2445 - الگوهای جوی بارش های شدید و فراگیر خراسان جنوبی (چکیده)
2446 - تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر سطح سرمی BDNF و تعادل پویای مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
2447 - THE CORRESPONDENCE OF FUSION FRAMES AND FRAMES IN AHILBERTC∗-MODULE: COUNSTRUCTION AND APPLICATION INMODULAR FUSION FRAMES (چکیده)
2448 - تولید فاز آمورف در سیستمAl80Fe20به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی پایداری حرارتی آن (چکیده)
2449 - Proteolysis and textural properties of low‐fat ultrafiltered Feta cheese as influenced by maltodextrin (چکیده)
2450 - Anatomical and Morphological Properties of Trichomes in Four Iranian Native Salvia Species under Cultivated Conditions (چکیده)
2451 - تأثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر تحریک سیستم وستیبولار بر ثبات قامتی و عملکرد مهارت‌های اجتماعی کودکان طیف اوتیسم (چکیده)
2452 - بررسی کارآیی بایکالین به عنوان یک پیشدارو در روش باکتری درمانی سرطان با رویکرد تبدیل پیشدارو به دارو (چکیده)
2453 - واژه‌شناسی- اضطراب- از نگاه روایات اسلامی و نقش آن در ایستایی و رشد انسان (چکیده)
2454 - تاثیر شرایط رطوبت خاک بر ویژگیهای فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
2455 - تبیین رابطه تنوع منابع درآمدی و کیفیت زندگی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: دهستان گلمکان، شهرستان چناران) (چکیده)
2456 - Evaluating Cost Structure and Economies of Scale of Beef Cattle Fattening Farms in Mashhad City (چکیده)
2457 - Effect of Chitosan Coating Nano-emulsion Containing Zataria multiflora and Bunium persicum Essential Oils on Escherichia Coli O157:H7 in Vacuum-packed Rainbow Trout Fillet (چکیده)
2458 - جستاری پیرامون انتساب دعای صباح به حضرت امیر با تحلیل سندی و نسخه شناختی آن (چکیده)
2459 - معرفی اجمالی زبان‌شناسی حقوقی اجتماعی و کاربردهای آن (چکیده)
2460 - FUZZY 2-NORMED SPACES AND ITS FUZZY I-TOPOLOGY (چکیده)
2461 - بررسی فلوریستیک و اشکال زیستی گیاهان منطقهی کاهو، استان خراسان رضوی (چکیده)
2462 - اثربخشی آموزش نظریه ذهن بر افزایش نظریه ذهن و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اتیسم با کارکرد بالا (چکیده)
2463 - اثر غلظت های مختلف عصاره آبی کورم و خاک زعفران بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاه کاهو (چکیده)
2464 - بررسی آللوپاتی و مسمومیت خاک مزارع زعفران به روش ریزوسفر خاک (چکیده)
2465 - p-angular distance orthogonality (چکیده)
2466 - بررسی نقش حکمرانی بر رکود تورمی در اقتصاد ایران (چکیده)
2467 - تأثیر هزینه های بهداشتی و حکمرانی خوب با توجه به آستانه دی اکسید کربن بر سلامت مردان و زنان در کشورهای منتخب در حال توسعه (چکیده)
2468 - طراحی مدل مرجعیت علمی دانشگاه؛ شناسایی ابعاد و ارکان-مورد مطالعه دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) (چکیده)
2469 - A one-pot route for the synthesis of Au@Pd/PMo12/rGO as a dual functional electrocatalyst for ethanol electro-oxidation and hydrogen evolution reaction (چکیده)
2470 - بررسی روش تدریس مدرسان کلاسهای چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
2471 - Histomorphogenesis on hindbrain in Huso huso (Beluga sturgeon) larvae (چکیده)
2472 - پیوستار قدرت در سیاست ‌خارجی از دیدگاه ‌فروغی (چکیده)
2473 - صلیب شکسته نماد آیین مهر (چکیده)
2474 - (بررسی انواع ایده و کانسپت در فرایند طراحی معماری از منظر نظریه پردازان (چکیده)
2475 - بررسی جایگاه زمینه در فرایند طراحی (چکیده)
2476 - جستاری بر زیبایی شناسی ساختار در سبک های معماری ایرانی (چکیده)
2477 - تأملی بر کارکردهای آئینی ساز سُرنا در فرهنگ مردم زاگرس (چکیده)
2478 - A Trust-Based Experience-Aware Framework for Integrating Fuzzy Recommendations (چکیده)
2479 - Designing a Multi-Objective Mathematical Model for Flexible Job Shop Scheduling Problem With the Earliness/Tardiness Penalty (چکیده)
2480 - مطالعه مقایسه ای الفتح القسی عمادالدین اصفهانی و الروضتین ابوشامه(باتاکیدبرجبگ های صلیبی) (چکیده)
2481 - بررسی سناریو های محتمل شکل گیری شهر نوآور در کلان شهر مشهد با تاکید بر افق 1404 (چکیده)
2482 - ارزیابی سیستمی عوامل شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیر رسمی کلانشهر مشهد (چکیده)
2483 - فراتحلیل کیفی پژوهشهای انجام شده با موضوع دیپلماسی شهری در ایران (چکیده)
2484 - سقوط رضاشاه و تحول دولت درآثار کسروی (چکیده)
2485 - Determination of the effective dose of Curcumin alone and in combination with antimicrobial peptide CM11 on promastigote forms of Iranian strain of L. major (MRHO / IR / 75 / ER) (چکیده)
2486 - Leaf Epidermal Microfeatures of 28 Salix Species under Scanning Electronic Microscope and Their Taxonomical Significances (چکیده)
2487 - بررسی آراء مفسران اهل سنت و نوسلفیه درباره مفهوم حکم در آیه\\\\\\\"ومن لم یحکم بما انزل الله\\\\\\\" (چکیده)
2488 - طراحی و پیاده‌سازی یک چارچوب مبتنی بر اعتماد برای تشخیص ترافیک موبایل در شبکه (چکیده)
2489 - Groundwater Quality Assessment for Drinking and Agricultural Purposes (Case Study: Yazd- Ardakan Aquifer) (چکیده)
2490 - The Bogomolov multiplier of Lie algebras (چکیده)
2491 - تحلیل و بررسی آراء مختلف مفسران در باره واژه اعراف در قرآن (چکیده)
2492 - آسیب شناسی فرآیند پایان نامه نویسی در دانشگاه های ایران( با تاکید بر رشته های علوم اسلامی) (چکیده)
2493 - تحلیل برنامه دهی معماری دانشگاه های کشورهای اسلامی (چکیده)
2494 - بررسی مولفه های تاثیر گذار در طراحی دانشکده های معماری با تاکید بر مدارس معماری کشورهای اسلامی (چکیده)
2495 - the use of smart materials in contemporarization of industrial heritage (چکیده)
2496 - Hybrid particle swarm optimization for rule discovery in the diagnosis of coronary artery disease (چکیده)
2497 - بررسی رفتار خمش و ارتعاشات نانو ورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از نظریۀ تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
2498 - بررسی رفتار کمانشی نانو ورق مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری غیرکلاسیک الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
2499 - بررسی پارامترهای موثر بر رفتار کمانشی وابسته به اندازه در نانو ورق میندل ین گرافنی با استفاده از نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاحشده (چکیده)
2500 - بررسی اثر مقیاس کوچک بر رفتار خمشی نانو ورق مست طیلی با استفاده از تلفیق مدل صفحه میندلین و نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
2501 - Intercultural sensitivity: A comparative study among Business English Undergraduate Learners in two Countries of Iran and China (چکیده)
2502 - ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК В РУССКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ИРАНА НА ДИДАКТИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ (چکیده)
2503 - ТРУДНОСТИ ПЕРСОГОВОРЯЩИХ ПРИ ВЫРАЖЕНИИ ПРИЧИНЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (چکیده)
2504 - ارزیابی نگرش جامعه محلی نسبت به هم‌جواری با مجموعه‌های گردشگاهی پیرا شهری (مطالعه موردی: مجموعه گردشگری باغرود نیشابور) (چکیده)
2505 - برآورد غلظت رسوبات معلق در سطح آب مخزن سد با استفاده از بازتابندگی در باندهای مختلف با هدف کاربرد در تصاویر ماهوارهای )نمونه مورد مطالعه: سد ارداک شهر مشهد( (چکیده)
2506 - بررسی تاثیر تنش مولیبدن برعملکرد سیستم آنتی اکسیدان گیاهچه های جعفری (Petroselinum sativum L.) درشرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2507 - مقایسه پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی برگ و پودر برگ اکالیپتوس بر رشد گیاهچه ای ذرت (Zea mays L.) و علف هرز ارزن وحشی (Panicum miliaceum L.) (چکیده)
2508 - Influence of clay nanoparticles on hindering the undesirable solidification process (چکیده)
2509 - A novel textile dye degrading extracellular laccase from symbiotic bacterium of Bacillus sp. CF96 isolated from gut termite (Anacanthotermes) (چکیده)
2510 - The Effectiveness of Parental Reflective Functioning-Based Psycho-educational Program ‎on ‎Improvement of Children with Separation Anxiety Disorder‏:‏ ‎ A Single Subject Study (چکیده)
2511 - Controlling refractive index of transformation-optics devices via optical path rescaling (چکیده)
2512 - P3 gene analysis of a new isolate of Saffron latent virus from saffron fields in Iran (چکیده)
2513 - Design of Nonmagnetic All-mode Waveguide Coupler with Perfect Transmission Using Transformation Optics (چکیده)
2514 - مطالعه آماری ساختارهای محافظت کننده دهانی روزن بران شناور سازند آبدراز (تورونین- ابتدای کامپانین) در خاور حوضه رسوبی کپه داغ، (شمال خاوری ایران) (چکیده)
2515 - Effect of dietary supplementation of bentonite and yeast cell wall on serum endotoxin, inflammatory parameters, serum and milk aflatoxin in high-producing dairy cows during the transition period (چکیده)
2516 - Overtopping Risk Evaluation of Tabarak- Abad Dam based on Univariate and Bivariate Flood Frequency Analysis (چکیده)
2517 - شناسایی راهبردهای تاب آوری معیشت در برابر مخاطره خشکسالی از دیدگاه خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: دهستان گلمکان، شهرستان چناران) (چکیده)
2518 - Comparison of coupling constant by using momentum spectra and event shape variables in different interactions (چکیده)
2519 - برنامه‌درسی اجراشده در نظام تربیتی امام صادق علیه‌السلام: حاکمیت توحید و اخلاق (چکیده)
2520 - Effect of different levels of waste dates on the chemical composition and quality of alfalfa silage (چکیده)
2521 - Effects of dietary supplementation of bentonite and Saccharomyces cerevisiae cell wall on acute-phase protein and liver function in high-producing dairy cows during transition period (چکیده)
2522 - Stylosin and some of its synthetic derivatives induce apoptosis in prostate cancer cells as 15-lipoxygenase enzyme inhibitors (چکیده)
2523 - The Influence of Microstructural Characteristics on Austenite Formation Kinetics in a Plain Carbon Steel (چکیده)
2524 - Stress intensity factor for multiple cracks in an infinite plate using hypersingular integral equations (چکیده)
2525 - Flexural Behavior of Lightweight Concrete Beams Reinforced with GFRP Bars and Effects of the Added Micro and Macro Fiber (چکیده)
2526 - FINITE ELEMENT MODEL UPDATING OF A PRESTRESSED CONCRETE BEAM USING THE OPENSEES.NET SOFTWARE (چکیده)
2527 - Water resource selection of large mammals for water resources planning (چکیده)
2528 - Optimal design of overall yield-based variable repetitive sampling plans for processes with multiple characteristics (چکیده)
2529 - نقش زنان در توسعۀ گردشگری روستایی (منطقه مورد مطالعه: بخش شاندیز) (چکیده)
2530 - کانی سازی و ژئوشیمی در رخداد معدنی مس± طلای سنگان (جنوب شرق تربت حیدریه، خراسان رضوی) (چکیده)
2531 - مطالعه کانی شناسی و سیالات درگیر در محدوده اکتشافی سنگان (جنوب شرق تربت حیدریه، شمال شرق ایران) (چکیده)
2532 - Media Localization in Iran: Pitfalls in Research and Practice (چکیده)
2533 - The effect of mercuric toxicity in saline soil on growth, soluble sugars, photosynthetic pigments and some of enzymes in Turnip (چکیده)
2534 - Damage detection of multi-girder bridge superstructure based on the modal strain approaches (چکیده)
2535 - تحلیل شکل گیری نخستین قیام‌های حسنیان(146-145هـ.) در پرتو نظریه گردش نخبگان پارتو (چکیده)
2536 - توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب (چکیده)
2537 - قسامه در رویه قضایی (چکیده)
2538 - ارزیابی چند معیاره سرزمین به منظور شناسایی زیستگاه های مطلوب کاراکال Caracal caracal در خراسان رضوی (چکیده)
2539 - تفسیر قواعد حقوقی در راستای حفظ تعادل در روابط زوجین (چکیده)
2540 - قلمرو قرارداد و حقوق کیفری (چکیده)
2541 - تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره 80 شورای عالی بیمه (چکیده)
2542 - موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (چکیده)
2543 - مفهوم و ماهیت شیوه های حل اختلاف موضوع قانون بیمه اجباری(1395/2/20) (چکیده)
2544 - فوریت یا تراخی در اعمال خیار (چکیده)
2545 - گذری بر داوری مبتنی بر انصاف و کدخدامنشی در حقوق تطبیقی (چکیده)
2546 - Finite time synchronization of fractional chaotic systems with several slaves in an optimal manner (چکیده)
2547 - شناسایی دستهرخساره FSST در توالیهای رودخانهای با مثالی از سازند شوریجه (چکیده)
2548 - Numerical solution of nonlinear mixed Volterra-Fredholm integral equations in complex plane via PQWs (چکیده)
2549 - Difference and similarity between differential entropy and discrete entropy (چکیده)
2550 - Chemoselective synthesis of drug-like pyrrolo[2,3,4-kl]acridin-1-one using Polyoxometalate@Lanthanoid catalyst (چکیده)
2551 - Novel Approach to Satisfying Stakeholders in Megaprojects: Balancing Mutual Values (چکیده)
2552 - سپنتامینو! انگره‌مینو! بس کنید! تاج‌برداری به‌جایِ تاج‌داری (چکیده)
2553 - تأثیر گردشگری فرهنگی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستای یاسه چاه- شهرستان سامان) (چکیده)
2554 - تحلیل اثر وام‌های کمیته امداد امام خمینی بر اشتغال پایدار روستاییان مورد: شهرستان مشهد (چکیده)
2555 - استخراج، شناسایی ترکیبات شیمیایی و ارزیابی فعالیت ضد‌میکروبی اسانس نازبو بنفش بر باکتری‌های بیماری‌زا با منشاء غذایی و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌های ونکومایسین و جنتامایسین (چکیده)
2556 - سنگ نگاری، کانیشناسی و بررسی دگرسانی در واحدهای آتشفشانی محدوده اکتشافی بوژان، شمالشرق نیشابور، استان خراسانرضوی (چکیده)
2557 - 12-Tungstoboric acid (H5BW12O40) as an efficient Lewis acid catalyst for the synthesis of chromenopyrimidine-2,5-diones and thioxochromenopyrimidin-5-ones: Joint experimental and computational study (چکیده)
2558 - بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L) (چکیده)
2559 - ارزشیابی اثربخشی طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان بیرجند (چکیده)
2560 - تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (چکیده)
2561 - نگاهی نو به آموزش دستور زبان: معرقی آموزش «فکربردی» (چکیده)
2562 - مدل سازی کمی آبخوان بجنورد با تاکید بر لایه بندی آن (چکیده)
2563 - Evaluating the effectiveness of two bovine mastitis vaccines and their influences on oxidant and antioxidant capacities of milk (چکیده)
2564 - Effects of plant essential oils on growth and virulence factors of Erwinia amylovora (چکیده)
2565 - بررسی نقش میانجی ناگویی هیجانی در رابطه باورهای فراشناختی و احساس انسجام روانی با رضایت مندی زناشویی (چکیده)
2566 - رابطه پایبندی مذهبی با مراجعه به سایت های غیر اخلاقی و گرایش به رفتارهای پر خطر جنسی نوجوانان و جوانان (چکیده)
2567 - استفاه از روش PCR معمولی به منظور شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در کبد مرغ (چکیده)
2568 - تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر سطوح سرمی اکتیوین A و شاخص عملکرد کمری در زنان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن (چکیده)
2569 - Fluctuation Conductivity and Its Scaling Behavior in BaFe1.9Co0.1As2 Superconductor (چکیده)
2570 - ОТРАЖЕНИЕ ОБЩИХ КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИРАНЦЕВ И ОСЕТИН (ИРОНЦЕВ) В ЗЕРКАЛЕ ПОПУЛЯРНЫХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК (چکیده)
2571 - Some Inequalities for Selfadjoint Operators on Quaternionic Hilbert Spaces (چکیده)
2572 - مطالعه ساختار و عملکرد آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز (چکیده)
2573 - تولید زیستی گابا از ضایعات کشاورزی (چکیده)
2574 - تولید آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز از پسماندهای غذایی و ضایعات صنعتی (چکیده)
2575 - تبیین و ارائه مدل بومی اخلاق حرفه‌ای مدیران در صنعت بانک داری (چکیده)
2576 - Uncertainty in Rating-Curves Due to Manning Roughness Coefficient (چکیده)
2577 - Investigating the use of pine needle extract as biological herbicide for weed control in bean crop (چکیده)
2578 - ارزیابی اثر نانو ذرات اکسید روی در بهبود خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و اجزای عملکرد سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری (چکیده)
2579 - A Novel High Gain Single-Switch DC-DC Buck-Boost Converter with Continuous Input and Output Power (چکیده)
2580 - EXPLORING AND EXPLAINING THE ANTECEDENTS OF EMOTIONAL CLIMATE OF ORGANIZATION: A QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS STUDY (چکیده)
2581 - Performance evaluation of Luvicap EG and PVP as KHIs in methane, methane-THF and ethylene gas hydrate systems (چکیده)
2582 - بررسی تأثیر الیاف فولادی در گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح بازیافتی دارای وصله ی میلگرد (چکیده)
2583 - تحلیل فنی- اقتصادی سناریوی زیست‌محیطی سبد تولید هیبرید باد – خورشید - ‌فسیلی با تعدیل ورود ذخیره‌ساز هوای فشرده به توربین‌های گازی؛ (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه‌ای خراسان) (چکیده)
2584 - Design, analysis, and implementation of a new adaptive chatter control system in internal turning (چکیده)
2585 - High-performance controller design and evaluation for active vibration control in boring (چکیده)
2586 - Comparative study of “partial dietary cation-anion difference” strategy as a nutritional intervention for preventing subclinical hypocalcemia in dairy cattle (چکیده)
2587 - کنترل توربین بادی محور افقی دارای ژنراتور سنکرون به منظور جذب بیشینه انرژی باد (چکیده)
2588 - Inter- and intraspecific diversity of ontogeny and fecundity patterns in relation to reproductive strategy choice in Myomorpha (Rodentia: Calomyscidae, Cricetidae, Muridae) (چکیده)
2589 - بررسی کهن الگوی پیر دانا در داستان رستم و اسفندیار (چکیده)
2590 - Effect of CO2 Enrichment on Gas Exchanges, Biochemical Traits, and Minituber Yield in Potato (Solanum tuberosum L.) Cultivars (چکیده)
2591 - جلوه‌های آشتی و صلح در شاهنامه فردوسی (چکیده)
2592 - Post-anthesis Drought Stress Effects on Photosynthesis Rate and Chlorophyll Content of Wheat Genotypes (چکیده)
2593 - رفتار باروری زنان ایران همگام با فرایند تحولات خانواده در سه دهه ی گذشته (چکیده)
2594 - Bounds for CDFs of Order Statistics Arising from INID Random Variables (چکیده)
2595 - پتروگرافی و میکروترمومتری میانبارهای سیال در منطقه اکتشافی بوژان، شمالشرق ایران (چکیده)
2596 - Modulation Preserving Operators on Locally Compact Abelian Groups (چکیده)
2597 - Testing Exponentiality Based on the Lin Wong Divergence on the Residual Lifetime Data (چکیده)
2598 - HYPERCYCLIC TUPLE C0-SEMIGROUPS OF OPERATORS (چکیده)
2599 - بررسی تاثیر عامل دما بر تیمارهای مختلف موثر بر شکست خواب بذر گیاه کلپوره (چکیده)
2600 - تیمار سالیسیلیک اسید: کاهش اثرات تنش مولیبدن با تکیه بر فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز گیاه جعفری (چکیده)
2601 - ارزیابی شاخص های متاثر از تنش دگرآسیبی در لوبیا چیتی و علف هرز ارزن وحشی (چکیده)
2602 - بررسی توان نوشاخه زایی گیاه دارویی Salvia tebesana Bunge در شرایط کشت In-vitro (چکیده)
2603 - مدخل راین (چکیده)
2604 - ادبای بیهق: دبیران بیهقی در دیوانسالاری های پیش از خوارزمشاهیان (چکیده)
2605 - مدخل روژکی (چکیده)
2606 - Isolation and characterization of Metarhizium isolates from the soil of Afghanistan and their mycoinsecticide effects against subterranean termite (Anacanthotermes vagans (چکیده)
2607 - مدخل شادلو (چکیده)
2608 - A Nano-sized Nd–Ag@polyoxometalate Catalyst for Catalyzing the Multicomponent Hantzsch and Biginelli Reactions (چکیده)
2609 - Optical Properties of Methyl Orange-Doped Droplet and Photodynamic Therapy of Staphylococcus aureus (چکیده)
2610 - شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه‌ی موردی: استان یزد) (چکیده)
2611 - The first pathological report of abomasal coccidiosis in a sheep from Razavi Khorasan province (چکیده)
2612 - تحلیل اثرات برنامه ریزی کالبدی بر حفظ امنیت روستاییان با تاکید بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی: ‌شهرستان مشهد) (چکیده)
2613 - Environmental Enrichment: A New Therapy Based on Findings in Animal Models of Autism (چکیده)
2614 - بررسی تحلیلی حقیقت عرش و مراد از حاملان عرش الهی در قرآن و روایات با تاکید بر آیه 17 سوره الحاقه (چکیده)
2615 - نقش تنوع فعالیت های اقتصادی زراعی و غیرزراعی بر تاب آوری خانوارهای کشاورز روستایی در معرض خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان چناران) (چکیده)
2616 - A New Graphene Nanoribbon based Resonant Tunneling Diodes using BN Quantum Well (چکیده)
2617 - بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی (چکیده)
2618 - Development of a Markov-Chain-Based Solar Generation Model for Smart Microgrid Energy Management System (چکیده)
2619 - A New Pricing Mechanism for Optimal Load Scheduling in Smart Grid (چکیده)
2620 - مقایسه روش‌های بالادستیِ تفاضل شار و جدا کردن شار در جریان‌های پایا و ناپایا (چکیده)
2621 - The Comparison between Acute Effect of Citrullin Malate Different Doses on Aerobic and Anaerobic Power as Well as Lactate and Blood Urea Level in Young Soccer Players (چکیده)
2622 - . تاثیر تمرینات مقاومتی، هوازی و بی تمرینی بر نیم (چکیده)
2623 - اثربخشی رویکرد بوئن بر ارتقاء تمایزیافتگی خود و رضایت زناشویی در زنان ترک و ترکمن (چکیده)
2624 - Alleviation of drought Stress Effects by Exogenous Application of Spermidine and Salicylic Acid on Hollyhock (Alcea rosea) (چکیده)
2625 - Will the antimicrobial properties of ZnONPs turn it into a more suitable option than AgNPs for water filtration? Comparative study in the removal of fish pathogen, Aeromonas hydrophila from the culture of juvenile common carp (Cyprinus carpio) (چکیده)
2626 - Responses of Calyx Phytochemical Characteristic, Yield and Yield Components of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) to Different Sowing Dates and Densities (چکیده)
2627 - بررسی سازوکار میان مقیاس وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران (چکیده)
2628 - Synthesis and engineering of mesoporous ZnO@HAP heterostructure as a pH-sensitive nano-photosensitizer for chemo-photodynamic therapy of malignant tumor cells (چکیده)
2629 - بازنمایی هست‌مایه‌های فرهنگ سیاسی ناهماهنگ در نخستین مجلس شورای ملی مشروطه (چکیده)
2630 - بایسته‌های فراگیری و دانش‌آموختگی در گرایش مسایل ایرانِ رشته‌ی علوم سیاسی (چکیده)
2631 - Water Deficit Decreases Gas Exchange Parameters and Marketable Quality of Rosa hybrida ‘Club-Nika’ Irrespective of Training Systems (چکیده)
2632 - بهینه‌سازی ضرایب معادله سنجه رسوب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: ایستگاه‌های قزاقلی و باغ‌عباسی) (چکیده)
2633 - پد‌ید‌ارنگاری مد‌یریت ارتباط با شهروند (چکیده)
2634 - Design Space Exploration of the AES Encryption Algorithm Implementation for Securing CAN Protocol (چکیده)
2635 - Toward real-time object detection on heterogeneous embedded systems (چکیده)
2636 - تغییرات الگوی روایی منظومه های پهلوانی بعد از شاهنامه (با تأکید بر روایت سام نامه) (چکیده)
2637 - خویشکاری‌های جانور توتمی و نقش توتم سیمرغ در نگاهبانی قهرمانان مهم‌ترین خاندان پهلوانی شاهنامه (چکیده)
2638 - Protective effects of vitamin K2 on 6-OHDA-induced apoptosis in PC12 cells through modulation bax and caspase-3 activation (چکیده)
2639 - Performance studies of CO2 transformation to methanol by zwitterionic indenylammonium derivatives as a new class of carbon-centered organocatalysts (چکیده)
2640 - تحلیل میزان سبز بودن رفتارهای مصرفی خانوارهای روستایی و عوامل فردی موثر بر آن (مطالعه موردی: شهرستان خواف) (چکیده)
2641 - تحول کنش های اجرایی در کودکان و نوجوانان: کاربرد آزمونBDEFS-CA (چکیده)
2642 - Analysis of tool-particle interactions during cutting process of metal matrix composites (چکیده)
2643 - On modeling tool performance while machining aluminum-based metal matrix composites (چکیده)
2644 - Determination of Best Organ and Growth Stage for Accumulation of Diosgenin by Fenugreek (چکیده)
2645 - Influence of Surfactant on Supercooling Degree of Aqueous Titania Nanofluids in Energy Storage Systems (چکیده)
2646 - شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه انسانی در شرکت های تولیدی ورزشی ایران با رویکرد آنالیز چند معیاره و کپ لند (چکیده)
2647 - General Proportional Reversed Hazard Rate Frailty Model and Its Applications in the Analysis of Lung Cancer Data (چکیده)
2648 - بهینه ‏سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Elwendia persica) (چکیده)
2649 - Examining the role of emotioncy in willingness to communicate: A Structural Equation Modeling Approach (چکیده)
2650 - کشف استدلالی ساختار وغرض سورۀ مبارکۀ احزاب (چکیده)
2651 - پیوند اسماء الهی مذکور در فواصل، با مضامین آیات و غرض سورۀ احزاب (چکیده)
2652 - The Effects of a Bioenergy Economy Based Program on Attention Bias Modification in People With High Anxiety Sensitivity (چکیده)
2653 - تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر خاتمه دادن زودهنگام رویه‌ها و کم‌گزارش‌دهی زمان کار حسابرسی (چکیده)
2654 - Nanosilver, salicylic acid and essential oils effects on water relations of gerbera ‘Rosalin’ cut flowers (چکیده)
2655 - مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه؛ مطالعة موردی: دو مدرسة متوسطة دخترانة شهر مشهد (چکیده)
2656 - Investigation of antibiotic susceptibility and methicillin resistance in Staphylococcus aureus strains isolated from subclinical mastitis in cattle in Mashhad (چکیده)
2657 - تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام (چکیده)
2658 - یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cis (چکیده)
2659 - Identification and pathogenicity of Fusarium spp., the causal agent of wheat crown and root rot in Iran (چکیده)
2660 - بررسی چالش‌های مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود) (چکیده)
2661 - A Local-Spatial Analysis of the Impact of Livelihood Capitals on the Formation of Social Capital in Rural Settlements (Case Study: Bojnourd County) (چکیده)
2662 - تحلیل فضایی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر تغییرات سطح توسعه پایدار در حوزه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بجنورد) (چکیده)
2663 - اثر کلات گلایسینات روی، مس و آهن برصفات کیفی تخممرغ و پوسته آن برروی مرغهای تخمگذار در پیک تولید (چکیده)
2664 - اثر گلیسینات روی، مس و آهن بر عملکرد مرغان تخمگذار در اوج تولید (چکیده)
2665 - نقد و بررسی و تحلیل تاثیر زبان ترکی بر کرمانجی خراسان (چکیده)
2666 - Facile synthesis of mesoporous carbon aerogel for the removal of ibuprofen from aqueous solution by central composite experimental design (CCD) (چکیده)
2667 - Synthesis and characterization of Cu-based metal-organic framework MOF-199 as an efficient adsorbent for dyes removal (چکیده)
2668 - Evolution du récit de voyage par les littératures d’immigration : Etude de l’archétype du voyage du héros dans Ulysse From Bagdad et Rencontre à Kuala Lumpur, selon la théorie de Campbell (چکیده)
2669 - بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان (چکیده)
2670 - استفاده از روش شبیه‌سازی زیرمجموعه‌ای در کنترل فعال سازه‌ها (چکیده)
2671 - Ni–Cr matrix composites reinforced with nano- and micron-sized surface-modified zirconia: Synthesis, microstructure and mechanical properties (چکیده)
2672 - Software defect prediction using over-sampling and feature extraction based on Mahalanobis distance (چکیده)
2673 - رخداد کانه زایی طلای اپی ترمال سولفیداسیون متوسط دامن قر، شمال بردسکن: زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی (چکیده)
2674 - کارکرد نشانه‌شناسی لایه‌ای به‌عنوان یک روش تحلیل متن در قالب «آگهی خدمات عمومی» در شبکه رادیویی سلامت (چکیده)
2675 - بررسی اثر عصاره الکلی گیاه ختمی خبازی بر فعالیت آنزیم های خارج سلولی قارچ Alternaria atra (چکیده)
2676 - مطالعه میکروسکوپی اثرات مخرب عصاره الکلی ختمی خبازی روی Alternaria atra درسطح سلولی (چکیده)
2677 - کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه گوجه فرنگی ناشی از ریزوکتونیا بااستفاده از قارچهای اندوفیتواپی فیت جداشده از ریزوسفر و فیلوسفر گوجه فرنگی (چکیده)
2678 - An Overview on Improving the Business Environment Considering Regulation Reform and Simplification: Emphasizing Economic Growth (چکیده)
2679 - نواحی امواج گرمایی ایران (چکیده)
2680 - Influence of pumpkin puree and guar gum on the bioactive, rheological, thermal and sensory properties of ice cream (چکیده)
2681 - تجزیه و تحلیل تکتونیک – ژئومورفولوژی حوضۀ رودخانۀ درونگر (چکیده)
2682 - Perishable Inventory Management Using GA-ANN and ICA-ANN (چکیده)
2683 - Effects of Ag+ Ions and Methyl Jasmonate on PAL and TAT Gene Expression and Activity and Phenolic Acids Content in Perovskia Abrotanoides Karel. (چکیده)
2684 - Effect of Acetosyringone Concentration on Hairy Root Induction in Perovskia Abrotanoides Karel (چکیده)
2685 - فراتحلیل عوامل مؤثر بر تعالی سازمانی براساس مدل EFQM )با استفاده از نرم افزار )CMA.2 (چکیده)
2686 - Crosstalk analysis at near-end and far-end of the coupled transmission lines based on eigenvector decomposition (چکیده)
2687 - Geometrically Nonlinear Analysis of Structures Using Various Higher Order Solution Methods: A Comparative Analysis for Large Deformation (چکیده)
2688 - Laboratory and field evaluation of entomopathogenic nematodes on the leopard moth borer, Zeuzera pyrina (Lepidoptera: Cossidae) (چکیده)
2689 - Cyclostratigraphy and the effect of sequence stratigraphy on reservoir quality of the Kangan formation in the gas field of the Tabnak anticline, SW Iran (چکیده)
2690 - Evaluation of factors affecting dental esthetics in patients seeking orthodontic treatment (چکیده)
2691 - تبیین عوامل موثر بر موفقیت المپیاد ورزشی درون مدرسه ای (چکیده)
2692 - مطالعه کارایی داروهای آلبندازول و لوامیزول علیه نماتودهای گوارشی در گلههای گوسفند شهرستان مشهد (چکیده)
2693 - روندجوانه زنی و پیشبینی ضرایب قابلیت حیات بذر انیسون (رازیانه رومی یابادیان رومی)(PimpinellaanisumL.)،توده محلی استان مرکزی شهرستان خمین تحت شرایط مختلف انبارکردن (چکیده)
2694 - واکاوی روند تغییرات زمانی تبخیرتعرق پتانسیل بالقوه شهرهای سنندج و سقز طی نیم قرن اخیر (چکیده)
2695 - Evaluation of mechanical vapor recompression crystallization process for treatment of high salinity wastewater (چکیده)
2696 - Assessment of Genetic Diversity amongXanthomonas arboricolapv. pruniStrains Using gyrB Gene Sequencing and rep-PCR Genomic Fingerprinting in North Eastern Iran (چکیده)
2697 - effect of probiotics on reducing food allergens and hypersensivity to IgE dependent (چکیده)
2698 - CoII immobilized on an aminated magnetic metal–organic framework catalyzed C–N and C–S bond forming reactions: a journey for the mild and efficient synthesis of arylamines and arylsulfides (چکیده)
2699 - رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
2700 - بررسی رفتار تناوبی پوسته های مکعبی از نوع SS316L تحت بارگذاری پیچشی خالص (چکیده)
2701 - Investigating and Analyzing the Security of Women in Urban Space with an Emphasis on Participatory Approach (Case Study: Sajjad Neighborhood of Mashhad) (چکیده)
2702 - بررسی عملکرد چسب پایه سیمانی در اتصال بلوک های سبک پیش ساخته AAC (چکیده)
2703 - A new approach for silane curing polyolefin elastomer/linear low density polyethylene blends by Monosil and Sioplas processes (چکیده)
2704 - Variation in Blood and Colorectal Epithelia’s Key Trace Elements Along with Expression of Mismatch Repair Proteins from Localized and Metastatic Colorectal Cancer Patients (چکیده)
2705 - Synergism Effects of Ursolic Acid Supplementation on the Levels of Irisin, C-reactive Protein, IL-6, and TNF-α During High-intensity Resistance Training in Low Activity Men (چکیده)
2706 - Inderscience Enterprises Ltd. Analysis of relationships of third party logistics enablers using multi-criteria decision making technique DEMATEL-based on ANP (چکیده)
2707 - بررسی مقاومت انتروکوکوسهای جدا شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیکهای رایج درمانی، فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها (چکیده)
2708 - Improving Efficiency of Normative Interventions by Characteristic-Based Selection of Households: An Agent-Based Approach (چکیده)
2709 - کشف عوامل مؤثر بر طلاق در ازدواج های زودهنگام: یک مطالعه کیفی نظام من (چکیده)
2710 - استمداد از گویشهای زبان فارسی در ترجمة برتر (چکیده)
2711 - Quantitative Determination of Lycorine and Galanthamine in Different in Vitro Tissues of Narcissus tazetta by GC-MS (چکیده)
2712 - رویکردی تطبیقی به پدیدۀ چندگانگی معنایی در متون فارسی و عربی با عنایت به نظریۀ کثرت‌گرایی در فهم ِمتنِ پل ریکور (چکیده)
2713 - The Marriage Problem with Interdependent Preferences (چکیده)
2714 - An Improvement Over Lee et al.'s Key Agreement Protocol (چکیده)
2715 - Regioselective synthesis of new 5H,10H-dipyrimido[2,1-b:4\\\',5\\\'-d][1,3]thiazine as a novel heterocyclic system (چکیده)
2716 - Synthesis and characterization of novel 4-(1-(pyrimidin-4-yl)ethyl)-12H-pyrimido[4\\\',5\\\':5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxaline derivatives (چکیده)
2717 - Application of Fe3O4@HPG/Pd0 NPs as an Innovative Semi-heterogeneous Catalyst in Suzuki Cross-coupling Reaction (چکیده)
2718 - Synthesis and characterization of nanocrystalline layer Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125−x)AlxO2 for lithium-ion batteries application (چکیده)
2719 - Study of Psilenchus species in pistachio gardens of Khorasan Razavi Province, Iran (چکیده)
2720 - کاهش تشکیل بیوفیلم Helicobacter pylori توسط باکتری پروبیوتیک Bifidobacterium bifidum (چکیده)
2721 - Spatial Site Selecting for solar farms in Iraq using GIS (چکیده)
2722 - Bondi accretion in the finite luminous region of elliptical galaxies (چکیده)
2723 - An analysis of the semantic annotation task on the linked data cloud (چکیده)
2724 - بررسی رابط و یا رابطی بودن ممکنات از نظر جلال الدین دوانی (چکیده)
2725 - کاربرد روش‏های تشخیص آماری الگو در شناسایی خرابی سازه‌ها در شرایط پیرامونی متفاوت (چکیده)
2726 - ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای دیوارهای برشی فولادی موج دار با استفاده از منحنی های شکنندگی (چکیده)
2727 - Recognition of the Skills and Knowledge of Iranian Auditors at workplace (چکیده)
2728 - Numerical solutions for shallow water equations based on the wave propagation algorithm with the moving mesh method (چکیده)
2729 - اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر بهبود اجتناب تجربه ای، خود-شفقتی و ذهن‌آگاهی مادران تنیده دارای کودک پیش دبستانی (چکیده)
2730 - برآورد معیار وابستگی شواهدی با استفاده تابع چگالی مفصل (چکیده)
2731 - Nonlocal coupled thermoelastic wave propagation band structures of nano-scale phononic crystal beams based on GN theory with energy dissipation: An analytical solution (چکیده)
2732 - انتخاب مناسب ترین نوع گونه گیاهی نبکا برای تثبیت ماسه های روان با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: منطقه صمدآباد شهرستان سرخس) (چکیده)
2733 - A proposal for an all optical full adder using nonlinear photonic crystal ring resonators (چکیده)
2734 - The effect of Pediococcus acidilactici on reproductive performance in zebra fish females (چکیده)
2735 - Preliminary interactive identification key to identify brittle star families (Echinodermata; Ophiuroidea) (چکیده)
2736 - واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات) (چکیده)
2737 - الگوهای جوی تداوم بارشهای غرب ایران (چکیده)
2738 - Observer-based adaptive neural control for switched stochastic pure-feedback systems with input saturation (چکیده)
2739 - Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Qom Formation in Central Iran (چکیده)
2740 - بررسی الگوی پراکندگی و زیست چینه نگاری نانوفسیلهای آهکی بخش بالایی سازند قم در برش سیاهکوه (چکیده)
2741 - Identification of the Oligocene-Miocene boundary in the Central Iran Basin (Qom Formation): calcareous nannofossil evidences (چکیده)
2742 - بررسی جعبه ارزیابی کیفیت چمن به کمک روش پردازش تصویر (چکیده)
2743 - On Kolmogorov Feller weak law of large numbers for dependent random variables (چکیده)
2744 - دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری، میدان نفتی آغاجاری، جنوب باختر ایران (چکیده)
2745 - Numerical investigation of flow mixing in sinusoidal channels by using Lattice Boltzmann Method (چکیده)
2746 - صورت بندی فرهنگ ایرانی در اندیشه عباس زریاب خویی (چکیده)
2747 - Some Applications of Strong Product (چکیده)
2748 - Magnetic calcined oyster shell functionalized with taurine immobilized on β-cyclodextrin (Fe3O4/COS@β-CD-SO3H NPs) as green and magnetically reusable nanocatalyst for efficient and rapid synthesis of spirooxindoles (چکیده)
2749 - Supramolecular assembly of a 2D coordination polymer bearing pyridine-N-oxide-2,5-dicarboxylic acid and copper ion: X-ray crystallography and DFT calculations (چکیده)
2750 - Biosynthsis, characterization and antibacterial properties of CuO nanoparticles of cold tolerant Microbacterium sp (چکیده)
2751 - Energy balance quantification using Landsat 8 images and SAFER algorithm in Mashhad, Razavi Khorasan, Iran (چکیده)
2752 - Optimal Multiple FCLs Allocation Considering DG Penetration in Meshed Network with Multi-Level Voltages (چکیده)
2753 - وارسی أولویّت‌های برآمده از متون شرعی در تشخیص أهمّ (چکیده)
2754 - Recurrent Supramolecular Motifs in a Series of Acid–Base Adducts Based on Pyridine-2,5-Dicarboxylic Acid N-Oxide and Organic Bases: Inter- and Intramolecular Hydrogen Bonding (چکیده)
2755 - Heterogeneous Catalysis by Polyoxometalates in Metal-Organic Frameworks (چکیده)
2756 - Complete convergence of weighted sums of dominated dependent random sequences (چکیده)
2757 - تاثیر بستر کشت و نوع گیاهان زینتی بر عملکرد دیوار سبز داخلی در شرایط کشت هیدروپونیک (چکیده)
2758 - Goodness of fit tests for Rayleigh distribution based on quantiles (چکیده)
2759 - Designing a Fuzzy Logic Controller for Automated Backward Parking Car (چکیده)
2760 - بررسی کارکردهای شناختی کارکنان برج مراقبت فرودگاههای کشور (چکیده)
2761 - Unidirectional Introgression and Evidence of Hybrid Superiority over Parental Populations in Eastern Iranian Plateau Population of Hares (Mammalia: Lepus Linnaeus, 1758) (چکیده)
2762 - بررسی مقایسه ای تاثیر روانکاوی برخی افسانه های پریانی ایرانی و فرانسوی براساس نظریه ی بتلهایم (چکیده)
2763 - Risk and reliability aspects of bivariate Makeham-Gompertz distribution (چکیده)
2764 - Calibration Optimization of DC Motor Parameters Using Nonlinear Optimization Techniques under Uncertainty (چکیده)
2765 - The Influence of Cooling Rate on the Microstructure and Microsegregation in Al–30Sn Binary Alloy (چکیده)
2766 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) (چکیده)
2767 - A novel approach to the uniformly distributed carbon nanotubes with intact structure in aluminum matrix composite (چکیده)
2768 - بررسی مولفه‌های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مراکز شهر مشهد (چکیده)
2769 - بررسی تأثیر الگوی تدریس مبتنی بر «هَیَجامَد» بر هوش‌فرهنگی زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان (چکیده)
2770 - Preparation of Temperature-Responsive PDMAEMA-PS Core-Shell Polymer Nanoparticles (چکیده)
2771 - Efficient Removal of Organic Dyes from Water by Metal-Organic Frameworks: The Importance of Defects (چکیده)
2772 - A Zr-Metal-Organic Framework Catalyst for Oxidative Desulfurization and Its Improvement by Crystal Engineering Approach (چکیده)
2773 - Impact of MFUM-1(Cu) Crystal Morphology on the Gas Separation Performance of a Mixed- Matrix Membrane (چکیده)
2774 - The Integrative Chemistry of Polyoxometalates and Metal-Organic Frameworks: A Catalytic Approach (چکیده)
2775 - Green synthesis of CuONPs by psychrotrophic Stentrophomonas sp. and its antibacterial activity (چکیده)
2776 - ارائۀ الگوی نقش بازاریابی رابطهمند بر شخصیت برند باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران )مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی سیاهجامگان مشهد( (چکیده)
2777 - Synthesis, spectroscopic characterization and crystal structure of a new chiral amidophosphoester (چکیده)
2778 - Synthesis and spectroscopic characterization of two pairs of phosphoric triamide enantiomers (چکیده)
2779 - Optical Properties of Au-Doped Titanium Nitride Nanostructures: a Connection Between Density Functional Theory and Finite-Difference Time-Domain Method (چکیده)
2780 - H5BW12O40-Catalyzed syntheses of 1,4-dihydropyridines and polyhydroquinolines via Hantzsch reaction: Joint experimental and computational studies (چکیده)
2781 - The effects of SDS, SLES and THF on the growth rate, kinetic behaviors and energy consumption during ethylene hydrate formation process (چکیده)
2782 - Influence of Nanomicelle Curcuminoid on Humoral Immunity, Serum Biochemical and Performance of Old Laying Hens (چکیده)
2783 - ارائه روش مکان-زمان مبنا برای تنظیم کمیت تراکم ساختمانهای شهری بر اساس شرایط ساختمانهای بلندمرتبه در GIS (چکیده)
2784 - بررسی استعداد خطرپذیری مکانی ساختمانهای بلندمرتبه شهر مشهد در مقابل زلزله به کمک مدل سازی سه بعدی در GIS (چکیده)
2785 - ارزیابی مکانی ساختمان های بلندمرتبه شهر مشهد به کمک مدل سازی سه بعدی چند مقیاسه در GIS (چکیده)
2786 - رفتارسنجی (اندازه‌‌‌گیری تغییر شکل و جابجایی) ساختمانهای بلندمرتبه با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه (چکیده)
2787 - تحلیل سندی و محتوایی حدیث شریعت و طریقت و حقیقت (چکیده)
2788 - STANCE AND CULTURE: A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH AND PERSIAN AUTHORIAL STANCE IN APPLIED LINGUISTICS RESEARCH ARTICLES (چکیده)
2789 - The Contrast between the Pitting Corrosion of 316 SS in NaCl and NaBr Solutions: Part II. Morphology, Chemistry, and Stabilization of the Pits (چکیده)
2790 - Simultaneous Fault Detection and Control Design for Linear Fractional-Order Systems (چکیده)
2791 - High antibacterial and photocatalytic activity of solution combustion synthesized Ni0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles: Effect of fuel to oxidizer ratio and complex fuels (چکیده)
2792 - Copper, Iron, Manganese, Zinc, Cobalt, Arsenic, Cadmium, Chrome, and Lead Concentrations in Liver and Muscle in Iranian Camel (Camelus dromedarius) (چکیده)
2793 - Studying the Effects of Foliar Spraying of Seaweed Extract as a Bio-Stimulant on ‎the Increase on the Yield and Quality of Tomato (Lycopersicon Esculentum L.) (چکیده)
2794 - Surface‐grafted lanthanoid complexes of the Keggin-type heteropolyoxometallates: a hydrogen evolution reactivity, structural and computational investigation (چکیده)
2795 - بررسی دوام بتن با الیاف ترکیبی در برابر چرخههای ذوب و یخبندان به کمک مدول الاستیسیته دینامیکی نسبی (چکیده)
2796 - Investigation of the uncommon basic properties of [Ln(W5O18)2]9– (Ln = La, Ce, Nd, Gd, Tb) by changing central lanthanoids in the syntheses of pyrazolopyranopyrimidines (چکیده)
2797 - Absolute Minimum and Maximum of the Probability Mass Functions and Limit of Generalized Renyi Entropy (چکیده)
2798 - منحنی هــای لــورنتس پــارامتری و ارتبــاط آن بــا شــاخص های قابلیت اعتماد (چکیده)
2799 - شاخص زنگا در سنجش نابرابری درآمد (چکیده)
2800 - بررسی مقایسه ای اثرات بالینی دو نوع تجاری Marbofloxacin روی ورم پستان بالینی E.coli در گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
2801 - سلفی گری از دیدگاه مارکسیسم مصری(مطالعه موردی: سلفی ها اثر محمود اسماعیل) (چکیده)
2802 - نقضِ «نقدی بر لیلی ومجنون قاسمی گنابادی به تصحیح دکتر زهرا اختیاری» (چکیده)
2803 - Characterization of the passive layer on ferrite and austenite phases of super duplex stainless steel (چکیده)
2804 - ارزیابی حکمروایی خوب در پایداری محله‌های شهری پیرانشهر (چکیده)
2805 - On the Polymorphism of 12-Tungstoborate Heteropolyanion: Structure Determination and Its Functionalization with L-proline (چکیده)
2806 - استقلال ضمانت نامه های بانکی در حقوق تجارت بین الملل، حقوق ایران و فقه امامیه (عبور از تبعیت به سوی استقلال) (چکیده)
2807 - محدودیت زمینه استفاده در قراردادهای مجوز حق بهره برداری حق اختراع در حقوق اتحادیه اروپایی، آمریکا، ایران و فقه امامی (چکیده)
2808 - سنتز، شناسایی و مطالعه ی ضد تکثیری برخی از کمپلکس های متشکل از پیریدین-۶،۲-دی کربوکسیلیک اسید اُکسید شده (چکیده)
2809 - اثر آنتی آریتمیک عصاره اتانولی پیه انار متعاقب آسیب ایسکمی و پرفوزیون مجدد قلب ایزوله (چکیده)
2810 - بررسی نگاره های گذر سیاوش از آتش بر اساس نظریه بیش متنیت ژرار ژنت (چکیده)
2811 - تاثیر هدف گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها با نقش واسط اشتیاق شغلی (چکیده)
2812 - A novel nitrile-degrading enzyme (nitrile hydratase) from Ralstonia sp.ZA96 isolated from oil-contaminated soils (چکیده)
2813 - تحلیل تأثیرپذیری تحولات کالبدی-فضایی سکونتگاه‌های روستایی پیراشهری از عوامل درونی و بیرونی در مجموعه شهری مشهد (چکیده)
2814 - ارزیابی روشهای قیمت گذاری تراکم ترافیک در کلانشهرهای توریستی (مطالعه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
2815 - مدل سازی تاثیر تخلف پارک دوبل بر زمان سفر در معابر شریانی (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
2816 - ارزیابی سازگاری طرح هندسی در جاده های دوخطه برون شهری با استفاده از پروفیل پیوسته سرعت عملکردی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (چکیده)
2817 - بررسی خواص مکانیکی آلیاژهای دوتایی پلی پروپیلن و پلی اتیلن با چگالی بالا (چکیده)
2818 - بررسی خواص مکانیکی آلیاژهای سه تایی PP/HDPE/LLDPE (چکیده)
2819 - ارزیابی سازگاری طرح هندسی در جاده های دوخطه برون شهری با استفاده از پروفیل پیوسته سرعت عملکردی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) (چکیده)
2820 - تحولات تقنینی در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایران پس از انقلاب اسلامی (چکیده)
2821 - Potato response to silicone compounds (micro and nanoparticles) and potassium as affected by salinity stress (چکیده)
2822 - آسیب شناسی معیار های ارزیابی متن روایات سبب نزول (چکیده)
2823 - Diagnostic accuracy of milk oxidation markers for detection of subclinical mastitis in early lactation dairy cows (چکیده)
2824 - مطالعه نظری و تجربی تاتومری مشتقات هالوژنه پارا تری فلوئوروبنزوئیل استون به کمک نظریه تابعی - چگالی و طیف سنجی ارتعاشی (چکیده)
2825 - مطالعه عوامل موثر برمورفولوژی پلی‌اتیلن بدست آمده از کاتالیست زیگلر-ناتا (چکیده)
2826 - اثر زمان پلیمریزاسیون برمورفولوژی پلی‌اتیلن حاصل از کاتالیست زیگلر-ناتا (چکیده)
2827 - Conditioning time and pellet binder levels affect pellet quality and pellet mill efficacy in poultry feed plant (چکیده)
2828 - تاثیر پوسته‌های زیستی خزه و گلسنگ بر برخی خصوصیات خاک دشت سرهای دامنه‌ای منطقه حفاظت شده تخت سلطان، خراسان رضوی (چکیده)
2829 - سنتز پلی بتا آمینو استر با پلی اتیلن ایمین و شناسایی آن با استفاده از طیف سنجی FT-IR (چکیده)
2830 - تأثیر ضریب زبری معادل مانینگ در منحنی دبی اشل بر اساس خطوط همتراز سرعت (چکیده)
2831 - ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران در دﺷﺖ ﻣﯿﺪاوود، ﺷﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن (چکیده)
2832 - Allelopathic Potential of Lavender’s Extract and Coumarin Applied as Pre-Plant Incorporated Into Soil Under Agronomic Conditions (چکیده)
2833 - Event-based Controller Design for Networked Control Systems with Time-varying Random Delays (چکیده)
2834 - Implicit contractions for a sequence of multi-valued mappings (چکیده)
2835 - روشی برای ارزیابی کمی درجه شایستگی جزء صفحه خمشی (چکیده)
2836 - A Density-Based Empirical Likelihood Ratio Approach for Goodness-of-fit Tests in Decreasing Densities (چکیده)
2837 - PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF THIN-FILM COMPOSITE REVERSE OSMOSIS MEMBRANE ON A NOVEL AMINOSILANE-MODIFIED POLYVINYL CHLORIDE SUPPORT (چکیده)
2838 - Heavy metal pollution associated with mining activity in the Kouh-e Zar region, NE Iran (چکیده)
2839 - مروری بر نوشیدنی های سنتی و نیمه صنعتی با نگاه ویژه به پایداری، خواص مهندسی و کارکرد های سلامت شناختی آن ها (چکیده)
2840 - The impact of brand equity on customer equity (چکیده)
2841 - نقش ویژگی‌های جمعیت‌شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در نمره ربط نتایج بازیابی شده موتورهای کاوش (چکیده)
2842 - A Highly Linear 8-Bit M–2M Digital-to-Analog Converter for Neurostimulators (چکیده)
2843 - A Low-Voltage High-Precision Time-Domain Winner-Take-All Circuit (چکیده)
2844 - مدار بیشینه یاب با دقت بالا و توان مصرفی پایین (چکیده)
2845 - A 6-bit 100-MS/s Fully-Digital Time-Based Analog-to-Digital Converter (چکیده)
2846 - بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lep:Pyralidae)بر باکتریEscherichia coli (چکیده)
2847 - Survey of Bibliotherapy in Hospital Libraries of Iran Based on SWOT Model (چکیده)
2848 - Ergodic shadowing of non-autonomous discrete-time dynamical systems (چکیده)
2849 - نگاهی تطبیقی به مولفه های موثر در شکل گیری سبک زندگی کودک از دیدگاه آدلر و اسلام (چکیده)
2850 - A simple and efficient synthesis of novel pyranothiadiazolopyrimidine derivatives by three component reactions in solvent-free conditions (چکیده)
2851 - طراحی بهینه چند هدفی و تحلیل فرکانس طبیعی تیرهای کامپوزیتی آلیاژی حافظه‌دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
2852 - ارزیابی کمّی و کیفی وزن فرهنگی شش واژة مصوب فرهنگستان و متناظر بیگانة آنها در پرتو الگوی هَیجامَد (چکیده)
2853 - IdentifyiIdentifying and Analyzing the Effects of Variables and Indicators Effectively on the Strategic Importance of Harirud for Iran with the Interaction Impact Analysis Approach (چکیده)
2854 - Bayesian Conditional Estimation of Weibull Distributions Under Type-II Censored Order Statistics (چکیده)
2855 - مطالعه فعالیت لیپوکسیژناز و فنیلآمونیالیاز در برنج تحت تنش قارچ عامل بیماری سوختگی غلاف، باکتری آنتاگونیست و القاءکنندههای مقاومت (چکیده)
2856 - مکان‌یابی پایدار صنایع تبدیلی کشاورزی (مطالعه موردی: بخش زنجان رود، استان زنجان) (چکیده)
2857 - Rolling contact fatigue analysis of rails under the in uence of residual stresses induced by manufacturing (چکیده)
2858 - مقایسة دو روش مدل سازی حرکت پیچش و بررسی اثر متغیرهای دامنة پیچش، بسامد و رینولدز (چکیده)
2859 - On the role of structural variables in magnetic properties of Co(1-x)NixFe2O4 nanoferrites (چکیده)
2860 - Comprehensive assessment of newly-developed slip-jump boundary conditions in high-speed rarefied gas flow simulations (چکیده)
2861 - نقش امیدواری در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی سربازان با میانجیگری خودکنترلی (چکیده)
2862 - Assessing the Accuracy of Expert-Based Decisions in Dispatching Ready Mixed Concrete (چکیده)
2863 - Using Lagrangian Relaxation to Solve Ready Mixed Concrete Dispatching Problems (چکیده)
2864 - A nanohybrid composed of polyoxotungstate and graphene oxide for dispersive micro solid-phase extraction of non-steroidal anti-inflammatory drugs prior to their quantitation by HPLC (چکیده)
2865 - The effects of business cycle indicators on stock market indices of food industry in Iran (چکیده)
2866 - An Investigation into Metadiscourse Elements Used by Native vs. Non-native University Students across Genders (چکیده)
2867 - Numerical Analysis of Hydraulic Flow Characteristics in Prismatic Compound Channels Using Flow3D Software (چکیده)
2868 - The design and application of a bacterial ghost vaccine to evaluate immune response and defense against avian pathogenic Escherichia coli O2:K1 serotype (چکیده)
2869 - تحول در صورت‌بندیِ اجتماعی و بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران (1357- 1304) (چکیده)
2870 - Characterization of symmetric distributions based on concomitants (چکیده)
2871 - Ecological assessment of shallot (Allium altissimum Regel) habitats using fuzzy logic approach (case study: Khorasan Razavi, Iran) (چکیده)
2872 - Variants of Ando–Hiai inequality for operator power means (چکیده)
2873 - Application of nonlinear photonic crystal ring resonators in realizing all optical OR/NOT/AND gates (چکیده)
2874 - بررسی مضمون کودک بدسرپرست در اثر »بچههای خاک« از محمدرضا یوسفی (چکیده)
2875 - Determining the Economic Value of Water Using Production Functions and Selecting the Optimal Model for Sugar Beet Crop: Case Study of the Gharehghom and Namakzar Basins in Iran (چکیده)
2876 - Dietary administration of ferula (Ferula asafoetida) powder as a feed additive in diet of koi carp, Cyprinus carpio koi: effects on hemato-immunological parameters, mucosal antibacterial activity, digestive enzymes, and growth performance (چکیده)
2877 - On the material characteristics of a high carbon cast austenitic stainless steel after solution annealing followed by quenching in a CNT nanofluid (چکیده)
2878 - شناسایی عوامل موثر بر شکست کسب و کارهای کارآفرینان محلی با روش تئوری بنیانی و رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: گلخانه داران مناطق روستایی شهرستان جیرفت) (چکیده)
2879 - Chiral phosphoric triamide‐based polymers for enantioseparation (چکیده)
2880 - Some operator inequalities for Hermitian Banach $*$-algebras (چکیده)
2881 - اثر فرسایش آبی بر تنوع زیستی خاک در اکوسیستم های خشک (چکیده)
2882 - A numerical method based on the moving mesh for the solving of a mathematical model of the avascular tumor growth (چکیده)
2883 - ژئوشیمی نهشته‌های کواترنری رودخانه کال شور بینالود (چکیده)
2884 - Employ of magnetic polyaniline coated chitosan nanocomposite for extraction and determination of phthalate esters in diapers and wipes using gas chromatography (چکیده)
2885 - Projections of future soil temperature in northeast Iran (چکیده)
2886 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در مزارع زعفران )مطالعه موردی شهرستان تربت حیدریه( (چکیده)
2887 - نقش دانش فقه در احیاء و ارتقای بهره وری موقوفات (چکیده)
2888 - Effect of silica nanotubes on characteristic and performance of PVDF nanocomposite membrane for nitrate removal application (چکیده)
2889 - 2-Aminoethanesulfonic acid immobilized on epichlorohydrin functionalized Fe3O4@WO3 (Fe3O4@WO3-EAE-SO3H (III)): A heterogeneous and reusable nanocatalyst for synthesis of α,α\\\\\\\'-bis (substituted-benzylidene) cycloalkanones in solvent-free conditions (چکیده)
2890 - Quality-centric security pattern mutations (چکیده)
2891 - c; 1,...,1) 1Polynilpotent Multiplier of some Nilpotent Products of Groups (چکیده)
2892 - NLO radiative correction to the Casimir energy in Lorentz-violating scalar field theory (چکیده)
2893 - ردیابی همولوگ ژن توماتیناز در ژنوم قارچ Fusarium oxysporum f.sp. melonis (چکیده)
2894 - تداعی آزاد در روان‌تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه (چکیده)
2895 - Loop-mediated isothermal amplification combined with PCR for specific identification of injurious mite, Tetranychus urticae (Trombidiformes: Tetranychidae) (چکیده)
2896 - Application of hetero junction CNTs as mass nanosensor using nonlocal strain gradient theory: An analytical solution (چکیده)
2897 - تأملی در مخل اطلاق بودن وجود قدر متیقن در مقام تخاطب (با تأکید بر مبانی اصولی محقق خوانساری) (چکیده)
2898 - کدام ایران؟ (چکیده)
2899 - Efficiency of essential oils against Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum causing potato soft rot and their possible application as coatings in storage (چکیده)
2900 - Goodness of fit test based on statistical evidence for scale family with censored data (چکیده)
2901 - تاثیر گسترش شهر مشهد بر سیلاب شهر بین سال‌های 1320 تا 1395 (چکیده)
2902 - Accounting Conservatism and Long-Run Stock Return: Some Evidence of Initial Offering in Tehran Stock Exchange (چکیده)
2903 - منابع و منابع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن (چکیده)
2904 - Kinetic pattern and microbial population dynamic characterization of Escherichia coli and Salmonella enteritidis in Frankfurter sausage: An experimental and modeling study (چکیده)
2905 - تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوصفحه مستطیل شکل با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
2906 - تحلیل خمش نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم بر مبنای تئوری الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
2907 - بررسی مس رگه ای شورک و زون گوسان همراه (شمال غرب بیرجند) بر اساس دگرسانی، کانی سازی، زمین شیمی و سیالات درگیر (چکیده)
2908 - Microencapsulation of probiotics in yogurt: A Review (چکیده)
2909 - Evaluation response of photosynthesis of stevia plant (Stevia rebaudiana Var. Bertoni) to potassium humate and photoperiod (چکیده)
2910 - Performance and structural features of LaNi0.5Co0.5O3 perovskite oxides for the dry reforming of methane: influence of the preparation method (چکیده)
2911 - سنجش فضایی ظرفیت تاب‌آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS (چکیده)
2912 - مطالعه تطبیقی نهادهای مسئول و نظام ارزیابی شایستگیهای حرفهای مدیران مدارس کشورهای ایران، مالزی و امریکا: درس هایی برای نظام آموزشی ایران (چکیده)
2913 - کارآیی سامانه دینامیکی پیش‌بینی فصلی CFSv.2-RegCM4 در پیش‌بینی ماهانه بارش کشور، مطالعه موردی: ماههای سپتامبر تا دسامبر سال 2017 (چکیده)
2914 - Oxidation behavior of a nanostructured compositionally graded layer (CGL) thermal barrier coating (TBC) deposited on IN-738LC (چکیده)
2915 - New Inner Bounds for the Gaussian Interference Channel with a Cognitive Relay (چکیده)
2916 - إطلالة علی الاتجاه العرفانی لجبران وحافظ الشیرازی من خلال تجربتهما الأدبیّة( دراسة مقارنة ) (چکیده)
2917 - کنشگران نهادی به مثابه متولیان منفعت بر؛ مطالعه کیفی تجربه زیسته عاملان بازار مسکن مشهد (چکیده)
2918 - تحلیل دینامیکی حالت گذرای دوبعدی شبه‌کریستال‌های با ساختار ده‌وجهی تحت بارگذاری به‌صورت شوک بااستفاده از روش بدون مش اختلاف محدود تعمیم‌یافته (چکیده)
2919 - Some Structural Properties of Upper and Lower Central Series of Pairs of Groups (چکیده)
2920 - On c-capability and n-isoclinic families of a specific class of groups (چکیده)
2921 - Tunable two-dimensional optical filter based on guided-mode resonance (چکیده)
2922 - The influence of the crevice induced IR drop on polarization measurement of localized corrosion behavior of 316L stainless steel (چکیده)
2923 - جلال آل احمد و فلسفه پوچی آلبر کامو (چکیده)
2924 - Convergence Rate for Estimator of Distribution Function under NSD Assumption with an Application (چکیده)
2925 - Optimization of mucilage extraction conditions from Plantago major L. seed using response surface methodology (چکیده)
2926 - Influence of Ultrasound-Assisted Extraction on Bioavailibity of Bene Hull (Pistacia Atlantica Subsp. Mutica) Extract: Testing Optimal Conditions and Antioxidant Activity (چکیده)
2927 - Amino Acid and Droplet Effect on Methylene Blue: Optical Properties (چکیده)
2928 - A note on the smallest connected non-traceable cubic bipartite planar graph (چکیده)
2929 - آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده (چکیده)
2930 - بایواستراتیگرافی سازند ابدراز در برش روستای قلعه زو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک, غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
2931 - الصعوبات و التحدیات التی تواجه تعلیم اللغة العربیة و آدابها فی جامعات إیران و طرق علاجها (چکیده)
2932 - The Effect of Good Governance on Increasing the Quality of the Physical Environment of Rural Settlements (Case Study: Central District of Neyshabur County) (چکیده)
2933 - تحلیل وضعیت دسترسی به خدمات سلامت با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) (چکیده)
2934 - بررسی موانع و چالش های بازاریابی محصولات کشاورزی بخش مرکزی شهرستان پلدختر با استفاده از تحلیل شبکه فازی (چکیده)
2935 - تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر اشتغال زایی فعالیت های کشت و صنعت در مناطق روستایی شهرستان جیرفت (چکیده)
2936 - Climate data clustering effects on arid and semi-arid rainfed wheat yield: a comparison of artificial intelligence and K-means approaches (چکیده)
2937 - ON THE CONVERSE OF BAER\\\'S THEOREM FOR GENERALIZATIONS OF GROUPS WITH TRIVIAL FRATTINI SUBGROUPS (چکیده)
2938 - بازخوانی تعریف نفس بر اساس اصول نفس شناسی حکمت متعالیه (چکیده)
2939 - Alleviating negative effects of salinity stress in summer savory (Satureja hortensis L.) by biochar application (چکیده)
2940 - مطالعه ی سطح نگرش زیست محور دانش آموزان دبیرستانی در شهر تهران (چکیده)
2941 - بررسی برخی ویژگی های آت اکولوژی گونه انار شیطان -Tecomella undulata- در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
2942 - Organizational Learning And Psychological Empowerment (چکیده)
2943 - Phenotypic and genotypic study on antimicrobial resistance patterns of E. coli isolates from bovine mastitis (چکیده)
2944 - شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) (چکیده)
2945 - Characteristics evaluation of SiC/Si nanocomposites produced by spark plasma sintering (چکیده)
2946 - بررسی اثرات هیدروپرایمینگ و شوری بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچهی ذرت شیرین -Zea mays L.- (چکیده)
2947 - زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند آب دراز در برش چهچهه، خاور حوضه کپه داغ بر مبنای استراکدها (چکیده)
2948 - Exact and Asymptotic Analysis of Partial Relay Selection for Cognitive RF-FSO Systems With Non-Zero Boresight Pointing Errors (چکیده)
2949 - بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک (چکیده)
2950 - بررسی رابطه دینداری با میزان بهزیستی روانی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره (چکیده)
2951 - Modeling of S wave, P Wave velocity and petrographic properties: Case study on sandstones in Pestehleigh Formation in Kopet Dagh basin (چکیده)
2952 - Active tuning and maximization of natural frequency in three-dimensional functionally graded shape memory alloy composite structures using meshless local Petrov–Galerkin method (چکیده)
2953 - بررسی نقش روش زندگی افراد در ترجیحات مسکن -نمونه موردی: محله کوچه مزار شهر تربت‏ جام- (چکیده)
2954 - Measurement of Liver Stiffness with 2D-Shear Wave Elastography -2D-SWE- in Bariatric Surgery Candidates Reveals Acceptable Diagnostic Yield Compared to Liver Biopsy (چکیده)
2955 - A comprehensive study on methane storage capacity of anthracites based activated carbons; a compromise between BET surface area and bulk density (چکیده)
2956 - Virulence factors of Fusarium spp., causing wheat crown and root rot in Iran (چکیده)
2957 - بررسی جذبCO در نانوساختارهای کبالت با استفاده از تئوری تابعی چگالی -DFT-: فازهای کریستالی مکعبی و هگزاگونال (چکیده)
2958 - سازماندهی مجدد نمودار سازمانی با استفاده از یک الگوریتم حریصانه تعمیم‌ یافته (چکیده)
2959 - سازماندهی مجدد نمودار سازمانی با استفاده از یک الگوریتم حریصانه تعمیم‌ یافته (چکیده)
2960 - Numerical and Experimental Study of Buckling of Rectangular Steel Plates with a Cutout (چکیده)
2961 - On the minimal path cover sets of union of certain graphs (چکیده)
2962 - ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره مچه بر تعدادی از میکروارگانیسم های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
2963 - Time trends in gender-specific incidence rates of road traffic injuries in Iran (چکیده)
2964 - Investigation of Pre-buckling Stress Effect on Buckling Load Determination of Finite Rectangular Plates with Circular Cutout (چکیده)
2965 - بررسی عددی و آزمایشگاهی تاثیر آرایش آرماتورهای کششی بر عملکرد تیرهای بتن آرمه تقویت شده با ورق‌های CFRP (چکیده)
2966 - Aerodynamic Analysis of a Three-Bladed Pivoted Savonius Wind Turbine: Wind Tunnel Testing and Numerical Simulation (چکیده)
2967 - Semi Analytical Analysis of FGM Thick-Walled Cylindrical Pressure Vessel with Longitudinal Variation of Elastic Modulus under Internal Pressure (چکیده)
2968 - بررسی و تحلیل خودبینی و فروتنی از دیدگاه امام علی ع (چکیده)
2969 - بررسی اثر پودر جوانه گندم بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی نوشیدنی کفیر (چکیده)
2970 - Non-abelian tensor absolute centre of a group (چکیده)
2971 - رفتار پوسته های استوانه ای مرکب چند لایه دارای باز شو و سخت‌ کننده در برابر بار های انفجاری (چکیده)
2972 - Protein-Protein Interaction Networks Alignment using Mathematical Model Approximation (چکیده)
2973 - Gall-inducing Aphids -Hemiptera: Aphidoidea: Eriosomatinae- Associated with Salicaceae and Ulmaceae in Razavi Khorasan Province, with New Records for Fauna of Iran (چکیده)
2974 - A Healthy Approach to the Urban Environment of Kurdish Cities in Iran (چکیده)
2975 - Immunogenic evaluation of FMD virus immuno-dominant epitopes coupled with IL-2/FcIgG in BALB/c mice (چکیده)
2976 - A green approach toward synthesis of large-surface ligands based on cellulose extracted from plant (چکیده)
2977 - Does Securities Commission Oversight Reduce the Complexity of Financial Reporting? (چکیده)
2978 - معناشناسی ساختاری مفهوم عِصیان در قرآن با تاکید بر چگونگی انتساب آن به حضرت آدم -ع- (چکیده)
2979 - زمان‌بندی آگاه از انرژی مصرفی برای سیستم‌های بی‌درنگ تک‌پردازنده‌ای بحرانی-مختلط (چکیده)
2980 - واکاوی مفهوم کارناوالیسم در آرای باختین و بررسی امکان مقاومت در زبان عامیانه (چکیده)
2981 - مروری بر خواص دارویی دمنوش فراسودمند حاوی برگ گیاه قاصدک (چکیده)
2982 - کانسار مس رگه‌ای رشیدی، شمال‌خور، شرق ایران: مطالعات دگرسانی، کانی‌سازی، ژئوشیمیایی، میان‌بارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار (چکیده)
2983 - ریزدماسنجی میانبارهای سیال بر روی رگچه های استوک ورک کوارتز در کانسار پورفیری هَمِچ، خراسان جنوبی -جنوب غرب بیرجند- (چکیده)
2984 - تعیین منشا سیال بوسیله ایزوتوپ پایدار کربن بر روی رگچه های کربناته کانه دار در کانسار پورفیری هَمِچ، خراسان جنوبی -جنوب غرب بیرجند- (چکیده)
2985 - تبیین شاخصه‌های مناظرات عالم آل محمد ع با علمای سایر ادیان (چکیده)
2986 - پندِ لقمان و گوشِ نیوشای انقلابِ57 (چکیده)
2987 - Excess conductivity in nano-carbon doped MgB2 superconductor (چکیده)
2988 - Statistical models for multi-step-ahead forecasting of fine particulate matter in urban areas (چکیده)
2989 - Electromagnetic characterisation of multi‐wall carbon nanotube–doped fluorine tin oxide for transparent antenna applications (چکیده)
2990 - 12بررسی اثربخشی مشاورهی حمایتی مبتنی بر خوددلسوزی بر کنترل رفتار و سازگاری اجتماعی کودکان خیابانی شهر مشهد (چکیده)
2991 - اشتن فرزند به مثابه سرمایه زناشویی در زوج درمانی اشتراک محور؛یک نظریه داده بنیاد (چکیده)
2992 - Spatiotemporal changes in aridity index and reference evapotranspiration over semi-arid and humid regions of Iran: trend, cause, and sensitivity analyses (چکیده)
2993 - Identifying of Intrapreneurship Behaviors: Case of Country in Transition Economy (چکیده)
2994 - Effective Leadership in Successful Implementation of Change Plans in Auto Part Manufacturers: A Content Analysis (چکیده)
2995 - بررسی جایگاه سیاسی فر و ترسالی در اساطیر ایرانی و نموداری آن در اسطوره-آیین سیاوش (چکیده)
2996 - An analytical and approximate solution for linear volterra partial integro-differential equation with a weakly singular kernel using the fractional differential transform method (چکیده)
2997 - A numerical approximation for solving the fractional-order Riccati equation (چکیده)
2998 - بررسی تطبیقی نقش هیجان در آموزه های اسلامی و دیدگاه تحولی تفاوت های فردی مبتنی بر ارتباط (چکیده)
2999 - Biostratigraphy of Large Benthic Foraminifera from Cuisian and Bartonian Limestones from the Torbat-e- Heydarieh region -Central Iran- (چکیده)
3000 - ILERDIAN–CUISIAN ALVEOLINIDS FROM THE WESTERN ALBORZ AND EASTERN IRAN ZONES: SYSTEMATIC AND BIOSTRATIGRAPHIC IMPLICATIONS (چکیده)
3001 - Thermal Cyclic Fatigue Behavior of Nanostructured YSZ/NiCrAlY Compositionally Graded Thermal Barrier Coatings (چکیده)
3002 - نقش ساختمانهای انرژی کم در حفاظت از محیط زیست در معماری (چکیده)
3003 - تبیین راهبردهای آموزش شناختی در محیط های یادگیری (چکیده)
3004 - مقاوم‌سازی اتصال ستون‌های بتن مسلح دایره‌یی به پی به کمک میلگردهای G‌F‌R‌P و ورق‌های C‌F‌R‌P (چکیده)
3005 - مطالعه برخی خصوصیات بنه های دختری گیاه داروییزعفران تحت شرایط کنترل آبیاری و کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک (چکیده)
3006 - Analyzing trends of days with low atmospheric visibility in Iran during 1968–2013 (چکیده)
3007 - Joint modelling of longitudinal and survival data using copulas (چکیده)
3008 - ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد کود آلی و پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب بر عملکرد اقتصادی و تولید مواد مؤثره در گیاه دارویی زعفران -Crocus sativus L.- (چکیده)
3009 - EVALUATING THE ABSORPTION RATE OF MACRO AND MICROELEMENTS IN THE LEAF OF GRAPE Sefid Bidaneh cv. UNDER DROUGHT CONDITIONS (چکیده)
3010 - INVESTIGATION OF THE SHOOT LENGTH, NUMBER OF LEAVES, LEAF AREA, FRESH AND DRY WEIGHT OF BRANCH, ROOT, AND LEAF OF THE WHITE SEEDLESS GRAPE (چکیده)
3011 - SURVIVAL FUNCTION ESTIMATION IN LENGTH-BIASED AND RIGHT CENSORED DATA (چکیده)
3012 - واکاوی محل برگزاری مجالس امالی شیخ صدوق (چکیده)
3013 - تأثیر سادات آل زباره بر گسترش تشیع در نیشابور در قرن چهارم هجری (چکیده)
3014 - Thermal and morphological properties of polyethylene reactor alloys using ZN/BLTM catalytic system (چکیده)
3015 - Phenylene spacer between nickel centers in α-diimine binuclear catalysts for ethylene polymerization (چکیده)
3016 - Binuclear late transition metal catalysts for α-olefin polymerization (چکیده)
3017 - Plasmonic nano bow‐tie arrays with enhanced LSPR refractive index sensing (چکیده)
3018 - دستیابی به فیتواستروژن فروتینین موجود در ریشه گیاه کما - Ferula ovina - در شرایط درون شیشهای با تأکید بر حفظ ذخایر ژرم پلاسم (چکیده)
3019 - ارزیابی عملکرد گل و بنه زعفران تحت تأثیر وزن و عمق های مختلف کاشت بنه (چکیده)
3020 - بررسی تکانه طولی و عرضی با استفاده از ویژگیهای جت گونه ذرات در برهمکنشهای پروتون پروتون (چکیده)
3021 - مطالعه ویژگیهای پارامتر C و محاسبه ثابت جفت شدگی در برهمکنشهای الکترون-پروتون و پروتون ـ پروتون (چکیده)
3022 - تعیین برخاستگاه رسوبات سیلیسی کلاستیک قاعده سازند کلات با استفاده از ژئوشیمی عناصر اصلی (چکیده)
3023 - تعیین مقادیر ترکیبات فنولی و فعالیت رادیکال گیرندگی عصاره با تکنیک -Ferulagoangulata- استخراج شده از برگهای گیاه چویل مایکروویو و روش غرقابی (چکیده)
3024 - Modeling and Optimization of Creep Behavior of Ni-Based Superalloys GTD-111 and IN-738LC Using Central Composite Design (چکیده)
3025 - Effects of Fasting on Glucagon-like peptide-1 hormone -GLP-1-, and Lipid Profile Indices in Obese and Thin Women (چکیده)
3026 - Trophic transfer of CuO nanoparticles from brine shrimp (Artemia salina) nauplii to convict cichlid (Amatitlania nigrofasciata) larvae: uptake, accumulation and elimination (چکیده)
3027 - Linear Modal Analysis of Doubly-Fed Induction Generator (DFIG) Torsional Interaction: Effect of DFIG Controllers and System Parameters (چکیده)
3028 - New High Gain DC-DC Boost Converter with Continuous Input and Output Currents (چکیده)
3029 - روشهای تمثیلی و اندیشه های کهانت در فردوس الحکمه ابن ربّن طبری (چکیده)
3030 - Improving the resistance to moisture damage of cold mix asphalt modified by eco-friendly Microbial Carbonate Precipitation (MCP) (چکیده)
3031 - تاثیر سطوح مختلف نانوذرات کورکومین بر کیفیت تخم مرغ، فرآسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغ های تخمگذار (چکیده)
3032 - دانش دندان پزشکی از نگاه ابوالقاسم زهراوی (چکیده)
3033 - Investigating the mediating role of job embeddedness: evidence of Iranian context (چکیده)
3034 - امام رضا علیه السلام الگوی گفتگوی موثر برای پیروان ادیان و مذاهب در جهان (چکیده)
3035 - اثر ضدمیکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آن (چکیده)
3036 - Survey on Natural Enemies of White Grub Larvae, Polyphylla adspersa (Coleoptera: Melolonthidae) from Razavi Khorasan Province, Iran (چکیده)
3037 - Design and Development of High-Gain SIW H-Plane Horn Antenna Loaded With Waveguide, Dipole Array, and Reflector Nails Using Thin Substrate (چکیده)
3038 - Major and minor toxins of Clostridium perfringens isolated from healthy and diseased sheep (چکیده)
3039 - Estimating the intramolecular hydrogen bonds strength in the O-H…O=C systems using experimental 1H NMR results and QTAIM calculations (چکیده)
3040 - Goodness of Fit Tests for Rayleigh Distribution Based on Progressively Type-II Right Censored via a New Divergence (چکیده)
3041 - A Current Observer based on Fourier Series in Model Predictive Control System for DVR (چکیده)
3042 - بررسی عملکرد ریاضی دانشجویان در ارزیابی قلم-کاغذی و پویای الکترونیکی (چکیده)
3043 - شبیه‌سازی عددی پدیده روانگرایی و تأثیر آن بر شمع و دیواره اسکله (چکیده)
3044 - بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعة گردشگری سالمت (چکیده)
3045 - مقایسة تمرین تکلیف‌مدار با فعالیت‌های معمول در کلاس تربیت‌بدنی بر رشد مهارت‌های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی (چکیده)
3046 - Joint Slip Formulation Based on Experimental Results in Wind Turbine Lattice Towers (چکیده)
3047 - Estimation of Output Gap and NAIRU in Iranian Economy Using the State Space Model (چکیده)
3048 - نقدی بر مقاله «نقد مستندات قرآنی و روایی چله نشینی» (چکیده)
3049 - The Comparison of Library Classification Systems: A Survey of the Viewpoint of Professors and Librarians (چکیده)
3050 - بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر قابلیت ماشینکاری فولاد ابزار AISI D3 (چکیده)
3051 - تصویرشناسی زنان در سفرنامه ابن‌بطوطه (چکیده)
3052 - Analysis of expression data of Holstein Cow mammary tissue (چکیده)
3053 - Targeted delivery of adenosine 5′-triphosphate using chitosan-coated mesoporous hydroxyapatite: A theranostic pH-sensitive nanoplatform with enhanced anti-cancer effect (چکیده)
3054 - Long term effects of deforestation on soil attributes: case study, Northern Iran (چکیده)
3055 - بررسی فقهی تاثیر تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تاکید بر دیدگاه فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع (چکیده)
3056 - تعیین منحنی دبی- اشل در مقاطع مرکب نامتقارن (چکیده)
3057 - تباین یا یگانگی وحدت تشکیکی و وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه (چکیده)
3058 - Analysis and Frequency of Bovine lymphocyte Antigen BoLA-DRB3.2 Alleles in Iranian Sistani cattle (چکیده)
3059 - Improving heat transfer in triplex tube heat exchanger containing phase-change materials by modifications of length and position of fins (چکیده)
3060 - On the preferences of five-membered chelate rings in coordination chemistry: insights from the Cambridge Structural Database and theoretical calculations (چکیده)
3061 - Substantiation to structure-property of pyrazine-based compounds by undeniable impress of its different connectivities (چکیده)
3062 - Effect of the angle of oblique stagnation-point flow impinging axisymmetrically on a vertical circular cylinder with mixed convection heat transfer (چکیده)
3063 - A MODIFIED METHOD FOR MODELLING OF SPREAD FOOTING UNDER UNIFORM DISTRIBUTED LOAD USING WINKLER S MODEL (چکیده)
3064 - Compact Finite Difference Investigation of Pressure Field Governed by a Three Dimensional Wave Equation (چکیده)
3065 - An Experimental Investigation of Initiation, Propagation and the Fatigue Life of Modified Coach Peel -MCP- Spot Weld Specimens (چکیده)
3066 - Investigation of Buckling of Steel Cylindrical Shells with Elliptical Cutout Under Bending Moment (چکیده)
3067 - An inorganic–organic hybrid supra­molecular framework based on the γ-[Mo8O26]4− cluster and cobalt complex of aspartic acid: X-ray structure and DFT study (چکیده)
3068 - مدل‌های الهیاتی در ترازوی آرای لیندبک و فیلیپس (چکیده)
3069 - منطق فازی و مبانی مکانیک کوانتومی (چکیده)
3070 - سیستم تشخیص نفوذ همکارانه مبتنی بر دسته‌بند بیزی (چکیده)
3071 - بررسی ابعاد معنایی رشوه در آیات و روایات و نقش آن در رکود اقتصادی (چکیده)
3072 - بلاغت نماز و نقش روان درمانی آن (چکیده)
3073 - نظریه نظم از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی (چکیده)
3074 - Absorption, Fluorescence and Z-Scan Study of Anion and Dianion Structure of Fluorescein Sodium Salt (چکیده)
3075 - Effect of Environment on Protoporphyrin IX: Absorbance, Fluorescence and Nonlinear Optical Properties (چکیده)
3076 - The effect of harmaline on seizures induced by amygdala kindling in rats (چکیده)
3077 - Study on Antiviral Activity of Two Recombinant Antimicrobial Peptides Against Tobacco Mosaic Virus (چکیده)
3078 - مطالعه پاسخ های فیزیولوژیکی و آنتی اکسیدانی گیاه ختمی تحت تنش خشکی طی دو مرحله فنولوژیک (چکیده)
3079 - برآورد ضریب کیفیت موج برشی در ناحیه زوج زمینلرزه های 1391 اهر-ورزقان با استفاده از داده های پسلرزه ای (چکیده)
3080 - Symmetric and Right-Hand-Side Hesitant Fuzzy Linear Programming (چکیده)
3081 - Selecting Strategic Policy for Irrigation Water Management (Case Study: Qazvin Plain, Iran) (چکیده)
3082 - گذار از نقش فرهنگ به دانش و اقتصاد در توسعه پایدار ایران-افغانستان (چکیده)
3083 - تبیین علم پیشین الهی به ذات در روایت عمران صابی (چکیده)
3084 - Effect of probiotic administration route and dietary nutrient density on growth performance, gut health, and some hematological variables in healthy or Eimeria-infected broiler chickens (چکیده)
3085 - چارچوب های معرفتی برگرفته شده از بررسی روش شناسانه مناظرات امام رضا علیه السلام با سایر ادیان (چکیده)
3086 - Common fixed points for generalized contractions in uniform spaces endowed with a graph (چکیده)
3087 - بررسی اثر ناحیه غنی از رزین بر رشد ترک در هسته‌ی فومی پره کامپوزیتی توربین بادی به روش المان محدود (چکیده)
3088 - بررسی تغییرات برخی از شاخص های بیوشیمیایی سرم در گربه های آلوده به انگل توکسوکارا کاتی (چکیده)
3089 - Distorted copulas: constructions, properties and some applications (چکیده)
3090 - واکاوی مسئولیت عیب تولید در حقوق ایران و قانون مدنی جدید فرانسه (چکیده)
3091 - Identification of Alternaria spp. associated with tomato early blight in Iran and investigating some of their virulence factors (چکیده)
3092 - مقایسه قابلیت اعتماد سیستم های موازی و 2 از n با مؤلفه آماده به کار تحت وابستگی (چکیده)
3093 - Assessment of Signal Peptides to Optimize Interleukin 2 -IL-2- Folding and Expression (چکیده)
3094 - Synthesis and characterization of molecular-crystal structure of a coordination complex based on zinc and pyridine-2,5-dicarboxylic acid N-oxide (چکیده)
3095 - Synthesis and characterization of a supramolecular structure bearing manganese-II- and pyridine-2,5-dicarboxylic acid N-oxide (چکیده)
3096 - Analysis of dependent risk models based on Sarmanov copula (چکیده)
3097 - اصلاح شیمیایی کیتوزان از طریق واکنش گلیکوزیلاسیون غیر آنزیمی به منظور بهبود خواص ضد میکروبی و آنتی‏اکسیدانی آن (چکیده)
3098 - -SME-آسیب شناسی توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد: سفالسازی روستای مند گناباد (چکیده)
3099 - بررسی و تحلیل نقش سدها در ناپایداری مناطق روستایی، مطالعه موردی: حوضه صوفی چای (چکیده)
3100 - دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت اختلافات آبی دو کشور -با کاربست رویکرد اقتصادِ نهادگرا- (چکیده)
3101 - بررسی جایگاه افغانستان جدید در مجموعه‌های امنیتی منطقه‌ای از آسیای مرکزی تا آسیای جنوبی (چکیده)
3102 - Simultaneous fault detection and control design for robots with linear fractional-order model (چکیده)
3103 - اثر ان اکسایدیشن بر روی کمپلکس فلزی متشکل از لیگاند ایزوسینکومرونیک اسید (چکیده)
3104 - واکاوی محدودیت‌های بازاریابی محصولات ارگانیک روستایی‌ -مطالعه موردی: روستاهای حاشیه دریاچه هامون، سیستان- (چکیده)
3105 - بررسی رفتار کوئوردیناسیونی پیریدین-6،2-دی کربوکسیلیک اسید اِن-اکساید و لیگاند همراه پیرازین در مجاورت یون فلزی مس (چکیده)
3106 - نشانگانِ فروپاشیِ دودمان قاجار در سیاحت‌نامه‌ی ابراهیم‌بیگ (چکیده)
3107 - ورود و ظرفیّت: نوگفتار یا آینده‌شناسی؟ (چکیده)
3108 - چیستانِ جرم سیاسی در نظام حقوق اساسی ایران (چکیده)
3109 - بررسی فقهی قراردادهای بی.او.تی -BOT- (چکیده)
3110 - نگرشی جامعه شناسانه بر تحوّلات مجازات اعدامِ مجرمان مواد مخدر (چکیده)
3111 - Facile synthesis of mesoporous carbon aerogel for the removal of ibuprofen from aqueous solution by central composite experimental design -CCD- (چکیده)
3112 - A survey of interactions in crystal structures of pyrazine-based compounds (چکیده)
3113 - On detecting outliers in the Pareto distribution (چکیده)
3114 - سنتز نانوکاتالیزور هسته-پوسته جدید تیتانیوم دی اکسید دوپ شده با سولفور بر بستر اکسید آهن مغناطیسی و مقایسه کارآیی آن با همتای دوپ نشده خود در سنتز ترکیبات آلی (چکیده)
3115 - Antagonistic Effects of Suramin Against the Venom of Snake, Echis Carinatus, on the Circulatory System of Developing Chicken Embryos (چکیده)
3116 - دو گزارش از یک واقعه تاریخی: مطالعه تطبیقی نگاه طه‌حسین و مارتین هیندز به قتل خلیفه سوم (چکیده)
3117 - Identifying Common Elements of Parent Training Programs for Children with ADHD: An Initial Effort to Develop an Element Approach in Iran (چکیده)
3118 - اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی گروهی بر اضطراب و طرحواره های هیجانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (چکیده)
3119 - Conformable Fractional Order Sliding Mode Control for a Class of Fractional Order Chaotic Systems (چکیده)
3120 - Design of Fractional Order Sliding Mode Controller for Chaos Suppression of Atomic Force Microscope System (چکیده)
3121 - A Fuzzy optimal planned replacement time based on availability and cost functions (چکیده)
3122 - اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخهای جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو (چکیده)
3123 - Highly accurate family of time integration method (چکیده)
3124 - Lateral-torsional buckling of functionally graded tapered I-beams considering lateral bracing (چکیده)
3125 - On the Geometrically Nonlinear Analysis of Composite Axisymmetric Shells (چکیده)
3126 - Thermo-mechanical stability analysis of functionally graded shells (چکیده)
3127 - Deflection of axially functionally graded rectangular plates by Green’s function method (چکیده)
3128 - Geometrical nonlinear analysis of structures using residual variables (چکیده)
3129 - Size dependent buckling analysis of nano sandwich beams by two schemes (چکیده)
3130 - Two Triangular Membrane Element Based on Strain (چکیده)
3131 - اصلاح سطح نایلون با استفاده از مخلوط مونومرهای 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات و متیل آکریلات (چکیده)
3132 - ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های بیماری زا در شرایط برون تنی و شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی و فنل کل آن (چکیده)
3133 - معدن باریت تلخابوند، شرق بجستان، استان خراسان رضوی: کانی شناسی، ژئوشیمی عناصر نادرخاکی و مطالعه سیالات درگیر (چکیده)
3134 - Synthesis of low to high molecular weight poly-1-hexene-; rigid/flexible structures in a di- and mononuclear Ni-based catalyst series (چکیده)
3135 - Investigation of Relationship between Precipitation and Temperature with Range Production of Grasslands in North and North-east of Iran (چکیده)
3136 - Sequence stratigraphic significance of shell concentrations in the Mobarak Formation -Mississippian-, Alborz Zone, Northern Iran (چکیده)
3137 - A novel disposable sensor based on gold digital versatile disc chip modifed with graphene oxide decorated with Ag nanoparticles/β-cyclodextrin for voltammetric measurement of naproxen (چکیده)
3138 - سیر شناخت شهریارنامه و معرفی واریانتهای اصلی آن بر پایه نقد متنی نسخ منظومه (چکیده)
3139 - نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب و رسوب اراضی لسی گرگان (چکیده)
3140 - مدل سازی احتمال تغییر رشد شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک -مطالعه موردی: شهر مشهد- (چکیده)
3141 - Predicted Changes in Climatic Niche of Alburnus Species -Teleostei:Cyprinidae- in Iran Until 2050 (چکیده)
3142 - بررسی مؤلفه¬های رئالیسم در عناصر داستانی سووشون سیمین دانشور و مادام بوواری فلوبر (چکیده)
3143 - Investigating The Effect Of Global Brand On Willingness To Pay More By Mediation Of Brand Perceived Quality, Brand Image, And Brand Prestige (چکیده)
3144 - Sintering of a nano-crystalline tungsten heavy alloy powder (چکیده)
3145 - Molecular modeling and experimental study of a new peptide-based microextraction fiber for preconcentrating morphine in urine samples (چکیده)
3146 - Accretion flows with comparable radiation and gas pressures (چکیده)
3147 - Pharmaceutical and food applications of gamma-amino butyric acid -GABA- (چکیده)
3148 - Biologically active gamma-amino butyric acid -GABA-: Microbial synthesis and detection methods (چکیده)
3149 - سفرهای چهارگانۀ عرفا نزد تِلِمْسانی و عبدالرزاق کاشانی (چکیده)
3150 - A variable neighborhood search algorithm for solving fuzzy number linear programming problems using modified Kerre’s method (چکیده)
3151 - A resilient supply portfolio considering political and disruption risks (چکیده)
3152 - Semi-inner product reproducing kernel Banach spaces (چکیده)
3153 - An projection recurrent neural network model to solve the fuzzy shortest path problem (چکیده)
3154 - A capable neural network model for fuzzy quadratic optimization problems (چکیده)
3155 - A dynamic model to solve fuzzy nonlinear optimization (چکیده)
3156 - Evaluation of the serum fructosamine concentrations in transition period and its relationship with serum proteins and energy characteristics in dairy cows (چکیده)
3157 - نامساوی پوپویچی برای توابع ماتریسی با توان منفی (چکیده)
3158 - Quantification of Energy and Environmental Aspects of Iranian Dairy Farms based on Optimal Nutrition (چکیده)
3159 - زیست چینه نگاری نهشته های شمال غرب جیرفت برمبنای نانوفسیل‌های آهکی (چکیده)
3160 - Flow simulation over a triangular labyrinth side weir in a rectangular channel (چکیده)
3161 - pantheism in ebn arabi,s and molla sadra,s viewpoint (چکیده)
3162 - ارزیابی شیوه های سفر به کلانشهرهای توریستی و مذهبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی -AHP -، مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
3163 - تجزیه وتحلیل چنده معیاره -GIS- براى انتخاب مکان مناسب جهت احداث مدارس (چکیده)
3164 - تجزیه وتحلیل مکانی فضاى سبز شهرى با استفاده از مدلهاى چند معیاره در -GIS- (چکیده)
3165 - ارزیابی روش‌های کانتور و دسترسی بالقوه جهت محاسبه MAG در محیط GIS -محدوده مورد مطالعه: منطقه یک شهر مشهد- (چکیده)
3166 - معرفی نسخه خطی بینش کشمیری و تحلیل آثار و اشعار او (چکیده)
3167 - ارزیابی مخاطرات رایجترین علفکشهای مورد استفاده در ایران (چکیده)
3168 - بررسی اثر مسئولیت اجتماعی اخلاقی و احساس همبستگی معنوی بر بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش واسط تعهد عاطفی -مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد- (چکیده)
3169 - بررسی نقش مزاج بر سطوح شاخص‌های آسیب عضلانی پس از فعالیت حاد مقاومتی در مردان غیرورزشکار (چکیده)
3170 - بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر تمایل به ورزش در سازمان مورد مطالعه: شرکت برق منطقهای خراسان رضوی (چکیده)
3171 - چالش میان فارسی و عربی؛ رویکردی ادبی یا تاریخی (چکیده)
3172 - نقد موضوع فلسفه از دیدگاه ابن سینا و اندیشه ویتگنشتاین متقدم و متأخر (چکیده)
3173 - تحلیل رابطه بین رشد اقتصادی و مصرف برق در ایران (چکیده)
3174 - زمین‌شناسی، کانی‌سازی و زمین‌شیمی در رخداد آهن پده بید، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان جنوبی (چکیده)
3175 - بررسی اثر شکل موج، راستای موج و نسبت طول دهانه به ارتفاع، بر مقاومت و انرژی جذب شده توسط دیوار برشی فولادی موجدار (چکیده)
3176 - پهنه‌بندی شدت فرسایش در حوضه آبخیز گلورد نکا با استفاده از مدل PSIAC و GIS (چکیده)
3177 - Smart Hybrid AC-DC Microgrid Test-bed for Power System Studies & Restructuring Laboratory - Part II (چکیده)
3178 - پهنه‌بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و AHP، در حوضه آبخیز گلورد نکاGIS (چکیده)
3179 - A New Benchmark for Evaluating Pattern Mining Methods Based on the Automatic Generation of Testbeds (چکیده)
3180 - 3D spatial model of Biot’s effective stress coefficient using well logs, laboratory experiments, and geostatistical method in the Gachsaran oil field, southwest of Iran (چکیده)
3181 - بررسی نقش مدیریت فناوری اطلاعات در کنترل کیفیت کارخانجات صنایع غذایی ایران مطالعه موردی محصولات صنایع غذایی استان خراسان رضوی (چکیده)
3182 - استفاده از امکانات رایانه ای در مطالعات ادبی (چکیده)
3183 - Expression of interleukin-15 in canine mammary carcinoma: relationships with histologic grades, Bcl-2, recurrence, and overall survival (چکیده)
3184 - Fuzzy classification as a decision making problem in hesitant environments (چکیده)
3185 - نظریه جدید در خصوص زمان و گرادیان حرارتی پوسته اقیانوسی فرورانده شده با تاکید بر سنگ میزبان دولومیت و شیل در تشکیل کانسارهای سرب و روی کمربند ایرانکوه- آهنگران (چکیده)
3186 - Synthesis and molecular docking of novel N-2 -chloroquinolin-3-yl-methylene-4-methylbenzenamine derivatives as anti -HIV-1 reverse transcriptase inhibitors nhibitorsnhibitors (چکیده)
3187 - ارزیابی نقش عوامل مدیریتی و فرهنگی در سیستم حمل ونقل درون شهری ایلام (چکیده)
3188 - Understanding the effects of different social data on selecting priority conservation areas (چکیده)
3189 - تأثیر الیاف فولادی بر ترک خمشی و گسترش ترک در تیرهای بتن مسلح دارای وصله (چکیده)
3190 - وضعیت استرس اکسیداتیو و برخی عناصر کمیاب، شاخص‎های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم در گاوهای شیری دچار جابجایی شیردان به چپ (چکیده)
3191 - Identification of Experimental Herbaceous Host Range of Citrus viroid V (چکیده)
3192 - On the generalized covering of a graph (چکیده)
3193 - میزان بکارگیری قابلیتهای سیستم اطلاعاتی رایانه‌ای حسابداری صاحبکاران در اجرای روشهای تحلیلی توسط حسابرسان (چکیده)
3194 - تحلیلی بر نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی در شکل گیری و گسترش اسکان غیرر سمی کلانشهر مشهد (چکیده)
3195 - بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی و اقتصادی موثر بر رفتار تغذیه ای -فراتحلیلی از مطالعات موجود- (چکیده)
3196 - بررسی تاثیر الگوهای مصرف تلویزیون داخلی و ماهواره بر میزان اعتماد اجتماعی در میان شهروندان (چکیده)
3197 - Proposing a Model for Work Meaningfulness Concept at Business and Technology Incubators (چکیده)
3198 - مقایسه میزان انتشار گازهای گلخانهای و پتانسیل گرمایش جهانی تولید زعفران در مناطق مختلف کشت استان خراسان (مطالعه موردی: فردوس، تربتحیدریه، فاروج) (چکیده)
3199 - Estimating Heat Release due to Phase Change of High-Pressure Condensing Steam Using Buckingham Pi Theorem (چکیده)
3200 - Determination of the optimal 2,4-D concentration for callus induction from different Salvia tebesana Bunge explants (چکیده)
3201 - A comparison between digital camera and spectrophotometer for sensitive and selective kinetic determination of brilliant green in wastewaters (چکیده)
3202 - کنترل سرعت درایو موتور القایی دو تحریکه بدون جاردوبک به روش مستقیم تطبیقی مدل مرجع (چکیده)
3203 - Direct Torque Control of Dual Stator Winding Induction Machine Based on PI-Sliding Mode Control (چکیده)
3204 - تشخص ادبی در دیدگاه ادیبان مسلمان (چکیده)
3205 - تهیه منحنی های شکنندگی سازه های فولادی با مهاربندهای واگرا به روش زمان دوام (چکیده)
3206 - بررسی مقدار انرژی کرنشی کشسان و مومسان ذخیره و مستهلک شده در پانل های ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
3207 - Introduction of hand writing manuscript of Bah Nameh (چکیده)
3208 - ارزیابی ریزساختار، فصل مشترک و رفتار کششی مواد مرکب چدن نشکن تقویت شده توسط AISI براد ههای پیوسته فولاد 1045 (چکیده)
3209 - کارکرد ضرب المثل در فضاسازی های داستانی (چکیده)
3210 - Co-Delivery of Epirubicin and siRNA Using Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles Enhances In vitro and In vivo Drug Efficacy (چکیده)
3211 - تاثیر مگنتوپرایمینگ بر جوانه زنی بذر کنجد ( Sesamum indicum ) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
3212 - بررسی برخی روش های مدیریت تغذیه و آبیاری به منظور سازگاری و توسعه کشت زعفران در مناطق خشک (چکیده)
3213 - کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری در تعیین اثر تحقیق و توسعه در زنجیره ارزش زعفران (چکیده)
3214 - γ‐aminobutyric acid synthesis as a bioactive compound by lactic acid bacteria (چکیده)
3215 - Production of medicinal bio-active amino acid (چکیده)
3216 - ارزیابی نظریه‌ی عدم تغییرات مکانی ریگ‌زارها با استفاده از سنجش‌ازدور (چکیده)
3217 - Effect of coating method and feed pressure and temperature on CO2/CH4 gas separation performance of Pebax/PES composite membranes (چکیده)
3218 - تاریخ نگاری ایرانی و تاثیر آن بر تاریخ نگاری هند در سده های میانه (چکیده)
3219 - اثر هوش معنوی برعملکرد شغلی کارکنان بانک: بررسی نقش واسط نوآوری فردی -مورد مطالعه: یکی از بانک های استان خراسان رضوی- (چکیده)
3220 - The existence of a unimodal or monotonic pattern in species richness and diversity along an elevational gradient: a case study in Heydari Wildlife Refuge, NE Iran (چکیده)
3221 - بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بمنظور استفاده مجدد از پساب جهت کشت ذرت علوفه ایی (مطالعه ی موردی: تصفیه خانه ی فاضلاب نیشابور) (چکیده)
3222 - تحلیل کیفیت روابط دوستانه در سازمان های ورزشی - مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی- (چکیده)
3223 - نسبیت حسی « و تأثیر آن بر مهارت نوشتاری زبان آموزان غیرفارسی زبان (چکیده)
3224 - نقش انعطاف‌پذیری روانشناختی و سرسختی روانشناختی در تبیین بهزیستی روانشناختی سربازان (چکیده)
3225 - واکاوی موقعیت شیعه امامیه دردوران خواجه نظام الملک (چکیده)
3226 - معانی نمادین پرنده و گنجشک در نمایشنامه «گنجشک گوژپشت» محمد ماغوط (چکیده)
3227 - Multiple directorships and managerial ability (چکیده)
3228 - توصیف آماری مرتبه دوم بافت خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه الگوی باینری محلی تصویر (چکیده)
3229 - طبقه بندی خودکار خرابیهای سطح روسازی آسفالتی بر پایه آنالیز بافت تصویر در حوزه مکان و تبدیل (چکیده)
3230 - طبقه بندی میلر از دیدگاه های برنامه درسی (چکیده)
3231 - تاثیر تراکم ترافیک در مکان یابی مراکز اورژانس و مقایسه دو روش AHP و Network Analyst (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
3232 - Ce–promoted Na2WO4/TiO2 catalysts for the oxidative coupling of methane (چکیده)
3233 - علل و پیامدهای جدایی قریه فیروزه از ایران (چکیده)
3234 - Investigating the Effect of Brand Equity on Customer’s Lifetime Value (Household Goods of LG Company in Mashhad City) (چکیده)
3235 - Effect of temperature on activity and stability of cellulose of termite’s gut bacteria (چکیده)
3236 - ارائه یک مدل مداری بهبود یافته بر اساس مقاومت سری وابسته به ولتاژ برای سلول خورشیدی آلی (چکیده)
3237 - Shielding Effectiveness Measurement for Extremely Small Dimension Enclosures (چکیده)
3238 - Structural Model of the Role of Brand Trust on Brand Identity through the Mediating Role of Brand Love among Fans of Futsal Premier League Clubs in Iran (چکیده)
3239 - (Dietary cosupplementation with curcumin and different selenium sources (nanoparticulate, organic, and inorganic selenium): influence on growth performance, body composition, immune responses, and glutathione peroxidase activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss (چکیده)
3240 - Effects of dietary supplementation of bentonite and yeast cell wall on serum blood urea nitrogen, triglyceride, alkaline phosphatase, and calcium in high-producing dairy cattle during the transition period (چکیده)
3241 - On a metric on translation invariant spaces (چکیده)
3242 - بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ODS (Ni-ZrO2 ) با ترکیب گرادیانی ساخته‌شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
3243 - بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
3244 - Fuzzy process capability indices for simple linear profile (چکیده)
3245 - بررسی تاثیر طراحی محیط های کاری بر کاهش استرس شغلی کارمندان (چکیده)
3246 - The Effect of Knowledge Management through Human Resources Information Systems on Customer Relationship Management in Aquatic Sport Centers (چکیده)
3247 - رابطه سازی کرنش کامپوزیتهای نوین الیافی در آزمونهای خمشی (چکیده)
3248 - بررسی عوامل موثر بر فاصله صورتهای مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده (چکیده)
3249 - سفرهای چهارگانه عرفا نزد تِلِمْسَانی و عبدالرزاق کاشانی (چکیده)
3250 - روشهای مختلف استفاده از نمای دو پوسته برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان های اداری - ایران (چکیده)
3251 - Adaptive Iterating learning sliding mode control for output tracking of incommensurate fractional-order systems (چکیده)
3252 - مدل یابی ساختاری الگوی شایستگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها منطبق بر فرهنگ اسلامی (چکیده)
3253 - ارائه الگوی نظری مولفه های تاثیرگذار بر تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها (چکیده)
3254 - تحلیل تاب آوری کسب وکارهای گردشگری در نواحی روستایی مورد: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
3255 - ارزیابی میزان تغییر منظر و چشم انداز کالبدی روستاهای حاشیه کلانشهرها (مطالعه موردی: روستای حاشیه کلانشهر مشهد) (چکیده)
3256 - Effect of Six Months of Aerobic Exercise on Lipid Profile, Inflammatory Markers and Risk Factors of Cardiovascular Disease in Obese Women (چکیده)
3257 - Effect of Six Months of Aerobic Exercise on Serum Levels of Insulin, Growth Hormone and Insulin-Like Growth Hormone 1 in Sedentary Obese Women (چکیده)
3258 - بررسی ساختاری قصۀ « فایز و پری » و اسطورۀ هندی « ازدواج گنگا و شاه شانتن (چکیده)
3259 - A Power-Efficient CMOS Active Rectifier with Circuit Delay Compensation for Wireless Power Transfer Systems (چکیده)
3260 - Genetic basis of Autism a neurogenetic complex disease (چکیده)
3261 - Secretory Expression of a Chimeric Peptide in Lactococcus lactis: Assessment of its Cytotoxic Activity and a Deep View on Its Interaction with Cell-Surface Glycosaminoglycans by Molecular Modeling (چکیده)
3262 - Combination of competitive PCR and cultivation methods for differential enumeration of viable Lactobacillus acidophilus in bio‐yoghurts (چکیده)
3263 - نسبت جهان فارسی زبان با تصوف و عرفان (چکیده)
3264 - Design and Optimization of a Multi-Stage Synthesis Reactor for Production of Dimethyl Ether -DME- (چکیده)
3265 - تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری ذرت ایرانی سینگل کراس (702) و ارقام مختلف ذرت وارداتی با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز (چکیده)
3266 - بررسی خصوصیات تجزیه پذیری شکمبه ای و روده ای، ساختار گرانول های نشاسته و میزان آسیب دیدگی آن در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 و ارقام مختلف ذرت وارداتی (چکیده)
3267 - اثر سن از شیرگیری بر عملکرد تولیدمثلی برههای نر و ماده بلوچی (چکیده)
3268 - اثر زود از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی میش و بره نژاد بلوچی (چکیده)
3269 - مطالعه عددی تاثیرات اندرکنش سازه-خاک-سازه بر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان و اصلاح آن برای قاب خمشی فولادی ویژه (چکیده)
3270 - ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻓﺎﺯﻱ ﺿﺮﺑﻪﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ (چکیده)
3271 - A Geometrically Non-linear Stochastic Analysis of Two-dimensional Structures made of Neo-hookean Hyperelastic Materials Uusing MLPG Method: Considering Uncertainty in Mechanical Properties (چکیده)
3272 - تحلیل و واکاوی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود (چکیده)
3273 - تاثیر مکمل غذایی اسپیرولینا (Spirulia Platensis) بر آسیب اکسیداتیو بافتی ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio Linnaeus, 1785 در مواجهه با سیانید (چکیده)
3274 - روانشناسی و دین ، از جدایی تا نظریه پردازی (چکیده)
3275 - Morphological variation and molecular study of the root lesion nematode Pratylenchus thornei (چکیده)
3276 - مطالعۀ تئاتربودگی در داستان های کوتاه صادق چوبک (چکیده)
3277 - Étude de la portée ontologique de l’écriture leclézienne à travers Le Procès - verbal (چکیده)
3278 - Designing the competitive advantage model to Iranian football club based on team reputation (چکیده)
3279 - Mediators of Development of Brand Personality in Iran Football League (چکیده)
3280 - Weather-Based Index Insurance Pricing- Canonical Vine Copula Function Approach (چکیده)
3281 - مطالعه بخش های پروتئین و کربوهیدرات ارقام مختلف جو به روش سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کرنل (چکیده)
3282 - Effects of Adding Coated Urea on in vitro Gas Production of Dairy Cow (چکیده)
3283 - Potential use of brush-tailed mice for evolutionary developmental biology studies: Calomyscus elburzensis as an appropriate rodent model (چکیده)
3284 - Comparative assessment of on-farm greenhouse gas (GHG) emissions from male-headed and female-headed rice farms in Mazandaran Province, Iran (چکیده)
3285 - رهیافتی نوین به قاعده جری و تطبیق در ارتباط با پدیده اشتراک.مجاز و آراء علامه طباطبایی (چکیده)
3286 - Investigation of recombinant thanatin effects on the growth inhibition of e. coli mastitis in dairy cows (چکیده)
3287 - تاثیر دمای تف‌جوشی بر روی خواص ترموالکتریک ترکیب Bi2Te3 با روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
3288 - Reservoir Zonation of the Kangan Formation: A Case Study one of Wells of the Gas Fields in the Folded Zagros Subzone (چکیده)
3289 - Fresh and mechanical properties of roller compacted concrete containing Cationic Asphalt Emulsion admixture (چکیده)
3290 - بررسی تاثیر اصلاح سطح و درصد نانولوله ی کربنی برروی ریز ساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/CNT (چکیده)
3291 - جاده ابریشم، زبان سغدی و قصه های شرقی-غربی (چکیده)
3292 - شناسایی پروتئینهای کرم بالغ توکسوکارا کتی به روش پروتئومیکس (چکیده)
3293 - Interferon-alpha Reduced Inflammatory Effects of Filgrastim -G-CSF- in Liver of Syrian Mice (چکیده)
3294 - Applications of inorganic-organic hybrid architectures based on polyoxometalates in catalyzed and photocatalyzed chemical transformations (چکیده)
3295 - بررسی رفتار مکانیکی بلوک های پیش ساخته سبک (چکیده)
3296 - Chemical Characteristics, and Effect of Inulin Extracted from Artichoke (Cynara scolymus L.) Root on Biochemical Properties of Synbiotic Yogurt at the End of Fermentation (چکیده)
3297 - Response of summer savory at two different growth stages to biochar amendment under NaCl stress (چکیده)
3298 - In vitro shoot Proliferation of Hypericum perforatum L. through Indirect and Direct Plant Regeneration (چکیده)
3299 - Effects of Methyl Jasmonate and Chitosanon Shoot and Callus Growth of Iranian Hypericum perforatum L. in vitro Cultures (چکیده)
3300 - بررسی عوامل مؤثر بر تجلی حس زیبا‌شناختی سکونتگاه‌های روستایی منطقه سیستان (چکیده)
3301 - نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکت (چکیده)
3302 - A Critical Survey of Comparative Studies conducted about Rūmī and Mathnawi (چکیده)
3303 - بررسی مقایسه ای تأثیر سطوح مختلف تمرکز صنعت بر شاخص های مالی (چکیده)
3304 - پیوستگی امنیتی و بحران گریزی در روابط ایران و ترکیه (چکیده)
3305 - INVESTIGATING UNIVERSITY TEACHERS’ BEHAVIOR: A COMPARATIVE STUDY OF STATE AND AZAD TEACHERS’ EVALUATION STANDARDS; GRADING PRACTICES IN FOCUS (چکیده)
3306 - Efficacy of hyperthermia in human colon adenocarcinoma cells is improved by auraptene (چکیده)
3307 - An image quality assessment algorithm based on saliency and sparsity (چکیده)
3308 - تحلیل ساختاری- کارکردی مسکن روستایی با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: دهستان رومشگان شرقی، شهرستان کوهدشت) (چکیده)
3309 - زیست‌بوم شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین (چکیده)
3310 - بررسی رفتار سایشی کامپوزیت - ZrO2) ODS ( Ni تولید شده به روش SPS (چکیده)
3311 - Effects of grain size and shape distribution on pore-scale numerical simulation of two-phase flow in a heterogeneous porous medium (چکیده)
3312 - امکان سنجی فقهی تولید فرآورده حلال از اجزای حرام؛ بررسی موردی: خون (چکیده)
3313 - Anisotropic Minimum-Dissipation (AMD) Subgrid-Scale Model Implemented in OpenFOAM: Verification and Assessment in Single-phase and Multi-phase Flows (چکیده)
3314 - Assessment of CALIOP and MODIS aerosol products over Iran to explore air quality (چکیده)
3315 - Comparative study on flexibility based methods for damage diagnosis of bridge structures (چکیده)
3316 - Enhancement of Protein β-sheet Topology Prediction using Maximum Weight Disjoint Path Cover (چکیده)
3317 - بررسی مقدار تریتیوم (3H) در نزولات جوی و تعیین سن نسبی منابع آبهای زیرزمینی در غرب کرمانشاه (چکیده)
3318 - نقش اسید سالیسیلیک در بهبود کارآیی مصرف آب کنجد، ذرت و لوبیا در شرایط تنش رطوبتی (چکیده)
3319 - استفاده از روش باکس بنکن در تعیین سطوح بهینه هیدروژل سوپرجاذب رطوبت و اسید هیومیک در ذرت (چکیده)
3320 - بررسی خصوصیات جوانه‌زنی و رشدی گیاهچه بذر گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.) حاصل از پایه های مادری تیمارشده با کودهای بیولوژیک و شیمیایی در تاریخ ها و روش‌های کاشت مختلف (چکیده)
3321 - چالشهای زنجیره ارزش زعفران ایران در بازارهای جهانی (چکیده)
3322 - مفاهیم قابلیت اعتماد و ارتباط آنها با شاخص های نابرابری اقتصادی (چکیده)
3323 - ارزیابی ظرفیت یادگیری اجتماعی در نهاد آب در حوضه آبریز طشک – بختگان (چکیده)
3324 - معناشناختی (معنایابی) اصطلاح شیخ بر محور دانش جرح و تعدیل (چکیده)
3325 - رده ی جدیدی از منحنیهای لورنتس برای هزینه ی خانوارهای شهری ایران (چکیده)
3326 - Connection of Generalized Failure Rate and Generalized Reversed Failure Rate with Inequality Curves (چکیده)
3327 - کاربست نظریه ریتبرگر در فرآیند شکل گیری سازمان های بین المللی مورد پژوهی: اتحادیه اروپا (چکیده)
3328 - High Prevalence of Prototheca spp. in Milk Samples from Cows Suffering from Mastitis in Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
3329 - واکاوی دیدگاه آیت الله مطهری در مورد تمدن مدرن غرب و چگونگی تعامل با آن (چکیده)
3330 - بررسی شیوع آلودگی به لینگواتولا سراتا در بزهای کشتار شده کشتارگاه مشهد (چکیده)
3331 - ارزیابی فنی و اقتصادی احداث پایلوت نیمه صنعتی تولید گازهای مرجع جهت استانداردسازی تجهیزات گازسوز (چکیده)
3332 - بررسی ریزرخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در یکی از چاه های میادین گازی زاگرس جنوبی (چکیده)
3333 - بررسی تأثیر یادگیری دانشجو محور بر کم‌رویی کلاس مکالمۀ زبان خارجی و عملکرد زبان‌آموزان (چکیده)
3334 - استراتژی های رفاهی افراد فاقد سند هویتی ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی شهر مشهد (چکیده)
3335 - تعامل دانشگاه و صنعت: نقش شتابدهنده‌ها در توسعه کارآفرینی دانشگاهی (چکیده)
3336 - Practical wisdom in Islamic philosophical tradition, an investigation of causes of imperfect growth (چکیده)
3337 - Temporary increase of the concentration of nutrient solution in soilless culture improves strawberry quality (چکیده)
3338 - Parameterization via Time-Scale Separation Adaptive Control oF Pure-Feedback Systems with Nonlinear (چکیده)
3339 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیه گاه پل در کانال آب مرکب (چکیده)
3340 - c-Nilpotent multiplier and c-capability of the direct sum of Lie algebras (چکیده)
3341 - Prevalence of Avian influenza virus antibodies in broiler chickens of Gilan province. (چکیده)
3342 - Antimicrobial Susceptibility Pattern of Escherichia Coli Isolates to Antibacterial Agents in Urmia, Iran (چکیده)
3343 - Effect of Palmitoleic acid on quality of rooster semen during chilled storage (چکیده)
3344 - Seroprevalence of Newcastle disease virus and Avian influenza virus antibodies in breeder flocks of West Azarbayjan (چکیده)
3345 - Molecular screening of one week old broilers for Mycoplasma gallisepticum contamination (چکیده)
3346 - Survey on Tetracycline resistance gene (tetA) in Escherichia coli isolates from broilers in Urmia (چکیده)
3347 - Survey on Sulfonamide resistance gene (sul1) in Escherichia coli isolates from broilers in Urmia (چکیده)
3348 - Seroprevalence of Avian influenza virus and Newcastle disease virus antibodies in broiler flocks of West Azarbayjan (چکیده)
3349 - Seroprevalence of Avian influenza (H9N2) in broilers of Northwest of Iran (چکیده)
3350 - A report of several Aspergillosis cases in ostrich flocks of Iran (چکیده)
3351 - Seroprevalence of Avian influenza (H9N2) in broilers of Northwest of Iran (چکیده)
3352 - Effect of MF and UF/MF on pressure sensitive adhesives based on copoly(butyl acrylate/acrylic acid) (چکیده)
3353 - A revised dosimetric characterization of 60Co BEBIG source: From single-source data to clinical dose distribution (چکیده)
3354 - شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان‌یار در سازمان‌های دولتی (چکیده)
3355 - Prioritising employee performance evaluation indicators based on a combined FAHP-TOPSIS approach to intellectu al capital development (چکیده)
3356 - Determination of calcium, magnesium, phosphorus, iron, and copper contents in rooster seminal plasma and their effects on semen quality (چکیده)
3357 - بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین و پیش بینی قیمت های نقدی گاز طبیعی با استفاده از مدل اورنشتاین-اوهلن بک (چکیده)
3358 - آثار رشد اقتصادی بخش صنعت بر کیفیت محیط زیست در ایران (کاربرد مدل خودتوضیحی با وقفه گسترده) (چکیده)
3359 - Antimicrobial susceptibility of one thousand bacterial isolates to five commonly used antibacterial agents in Iranian poultry industry (چکیده)
3360 - Development a New Array Factor Synthesizing Technique by Pattern Integration and Least Square Method (چکیده)
3361 - شناسایی ویروس های فوق حاد بیماری بورس عفونی به روش RT-PCR بر روی ژن VP1 و بررسی حضور احتمال ویروس های بازآرایی شده (چکیده)
3362 - مقایسه توزیع مقادیر بارندگی برآورد شده ماهواره GPM و ایستگاه‌های زمینی حوضه گرگانرود (چکیده)
3363 - Comparing Bhattacharyya and Kshirsagar bounds with bootstrap method (چکیده)
3364 - بررسی تاثیر پوشش‌دهی الکترولس برخواص مکانیکی و ریزساختاری نانوکامپوزیت Ni-20%Cr/ZrO2ساخته شده به روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (چکیده)
3365 - امکان سنجی و ارائه الگوی مدیریت بهینه درآمدهای نفتی مورد مطالعه ایران (چکیده)
3366 - Heterologous expression of Thrombocidin-1 in Pichia pastoris: evaluation of its antibacterial and antioxidant activity (چکیده)
3367 - Differential carbon partitioning and fatty acid composition in mixotrophic and autotrophic cultures of a new marine isolate Tetraselmis sp. KY114885 (چکیده)
3368 - ظرفیت برش پانچینگ دال بتنی دارای الیاف فولادی و فاقد خاموت (چکیده)
3369 - تاثیر اسید سالیسیلیک بر رشد گیاهچه حاصل از بذور زوال یافته سویا (چکیده)
3370 - Thiol-Capped Gold Nanoparticle Biosensors for Rapid and Sensitive Visual Colorimetric Detection of Klebsiella pneumoniae (چکیده)
3371 - Epidemiological typing of Brucella strains isolated from livestock by enterobacterial repetitive intergenic consensus (ERIC) PCR (چکیده)
3372 - QUANTIFICATION OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF IRANIAN DAIRY FARMS BASED ON OPTIMAL NUTRITION (چکیده)
3373 - بررسی و مقایسه روش شناختی طرح مسئله مهدویت نزد نعمانی، شیخ صدوق و شیخ طوسی (چکیده)
3374 - The effect of eight weeks of aerobic training and training in water on DNA oxidative damage in elderly women (چکیده)
3375 - بواعث ظهور الشّعرالحرّ فـی العراق (چکیده)
3376 - عناصر الإیقاع فی قصیدة (چکیده)
3377 - The Effectiveness of Group Emotional Schema Therapy on Emotional Regulation and Social Anxiety Symptoms (چکیده)
3378 - Optimal design of water distribution networks using simple modified particle swarm optimization approach (چکیده)
3379 - STUDYING EFFECTIVE SOCIAL FACTORS ON CULTURAL BELIEFS IMPEDING DEVELOPMENT (CASE STUDY: YASOOJ CITY), 2016 FALL (چکیده)
3380 - Solving shortest path problem with neural network (چکیده)
3381 - On Reliability Analysis of k -Out-of-n: F Systems Equipped With a Single Cold Standby Component Under Degradation Performance (چکیده)
3382 - The Effects of Phenolic Compounds in Iranian Propolis Extracts on in vitro Rumen Fermentation, Methane Production and Microbial Population (چکیده)
3383 - Enhanced Photocatalytic Performance of Al-Doped ZnO NPs-Reduced Graphene Oxide Nanocomposite for Removing of Methyl Orange Dye from Water Under Visible-Light Irradiation (چکیده)
3384 - مطالعه پاراژنزی و سیالات درگیر کانسار باریت تلخابوند، بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
3385 - تاثیر قارچ تریکودرما -جدایه 65- بر خصوصیات مورفولوژِیک و بیوشیمیایی گل مریم تحت تنش خشکی (چکیده)
3386 - Approche « innovante » du mythe d’Orphée : Étude de la transition du monde antique au XXème siècle par l’Eurydice de Jean Anouilh d’après la mythanalyse de Gilbert Durand (چکیده)
3387 - Sustainability and determining the optimal population based on water resources in Mashhad, Iran (چکیده)
3388 - On the Weak Topology of Quaternionic Hilbert Spaces (چکیده)
3389 - Molecular detection and genetic diversity of avian haemosporidian parasites in Iran (چکیده)
3390 - تعیین شاخصهای پایداری منابع محیط زیست در بخش کشاورزی شهرستان مشهد با استفاده از برنامه ریزی کسری فازی (چکیده)
3391 - Performance Analysis of Multithreaded IoT Gateway (چکیده)
3392 - The effect of measurement error on the process incapability index (چکیده)
3393 - حل زیربهینه بازی های گرافی دیفرانسیلی غیر خطی با استفاده از برنامه ریزی پویای تقریبی تک - شبکه (چکیده)
3394 - ارزیابی اثرات آبیاری در شور شدن خاک اراضی دشت درگز استان خراسان رضوی (چکیده)
3395 - Goodness of fit test using Lin-Wong divergence based on Type-I censored data (چکیده)
3396 - بررسی رفتار اتصاالت خارجی تیر – ستون بتن مسلح با HPFRCC تح