ششمین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها , 2021-02-18

عنوان : ( بررسی نقش واسط فرهنگ در رابطه بین بازاریابی بازی های رایانه ای و قصد خرید نسخه های جدید بازی )

نویسندگان: قاسم اسلامی , فرشاد قادری خشندرق , مهدی عباسیون ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه شاهد افزایش تقاضای بازی های رایانه ای و رونق صنعت بازی های رایانه ای در کشور هستیم که این موضوع نشان دهنده قابلیت های بسیار بالایی برای سرمایه گذاری و سودآوری در این بخش می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسط فرهنگ در رابطه بین بازاریابی بازی های رایانه ای و قصد خرید نسخه های جدید بازی می باشد. این پژوهش از نوع همبستگی است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. روایی محتوایی آن با نظر متخصصان، استادان دانشگاهی و کارشناسان خبره تایید شد. پایایی ابزار با محاسبه آلفای کرونباخ در سطح مناسبی قرار داشت. به دلیل مشخص نبودن جامعه آماری تعداد 390 پرسشنامه از بین کاربران بازی های رایانه ای جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند و روش نمونه گیری در این پژوهش در دسترس بوده است. یافته های پژوهش، پس از تحلیل مسیر نشان داد که بازاریابی بازی های رایانه ای بر فرهنگ و همچنین فرهنگ بر تمایل به قصد خرید مجدد بازی اثر دارد این در حالی است که رابطه بین بازاریابی بازی های رایانه ای و قصد خرید نسخه جدید بازی نیز تایید شد.

کلمات کلیدی

, بازی های رایانه ای, قصد خرید نسخه جدید بازی, فرهنگ, بازاریابی بازی های رایانه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084307,
author = {اسلامی, قاسم and قادری خشندرق, فرشاد and عباسیون, مهدی},
title = {بررسی نقش واسط فرهنگ در رابطه بین بازاریابی بازی های رایانه ای و قصد خرید نسخه های جدید بازی},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها},
year = {2021},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بازی های رایانه ای، قصد خرید نسخه جدید بازی، فرهنگ، بازاریابی بازی های رایانه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش واسط فرهنگ در رابطه بین بازاریابی بازی های رایانه ای و قصد خرید نسخه های جدید بازی
%A اسلامی, قاسم
%A قادری خشندرق, فرشاد
%A عباسیون, مهدی
%J ششمین کنفرانس بین المللی بازیهای رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
%D 2021

[Download]