چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی , 2021-01-26

عنوان : ( بررسی نقش واسط نوآوری در رابطه بین اجرای استراتژی و عملکرد کسبوکارهای نوپا )

نویسندگان: قاسم اسلامی , فرشاد قادری خشندرق , مهدی عباسیون ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوآوری عاملی است که با بهبود عملکرد شرکت، در دستیابی به یک مزیت رقابتی استراتژیک مؤثر است. از مقدمات موفقیت نوآوری توجه به فرآیند استراتژی و چگونگی اجرای آن می باشد. بدین جهت در این پژوهش با اتخاذ رویکردی جامع به حوزه های استراتژی به بررسی تأثیر فرآیند استراتژی شامل اجرای استراتژی بر عملکرد کسب و کارهای نوپا از طریق نقش واسط نوآوری پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 230 شرکت نوپا فعال در شهر مشهد بود که تعداد 148 شرکت با روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه با تائید روایی و پایایی آن استفاده شد. تجزیه وتحلیل دادهها و آزمون فرضیه های تعریف شده با روش مدلسازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفت. نتایج حاکی از آن بود که اجرای استراتژی بر نوآوری و همچنین نوآوری بر عملکرد سازمانی اثر مثبت و معنادار دارند. علاوه بر این نقش میانجی نوآوری در رابطه بین اجرای استراتژی و عملکرد کسب و کار مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه قابل توجه بدین گونه بود که اجرای استراتژی به خودی خود بر عملکرد کسب و کار تاثیر ندارد.

کلمات کلیدی

, نوآوری, اجرای استراتژی, عملکرد کسب وکار, کسب وکارهای نوپا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084308,
author = {اسلامی, قاسم and قادری خشندرق, فرشاد and عباسیون, مهدی},
title = {بررسی نقش واسط نوآوری در رابطه بین اجرای استراتژی و عملکرد کسبوکارهای نوپا},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نوآوری، اجرای استراتژی، عملکرد کسب وکار، کسب وکارهای نوپا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش واسط نوآوری در رابطه بین اجرای استراتژی و عملکرد کسبوکارهای نوپا
%A اسلامی, قاسم
%A قادری خشندرق, فرشاد
%A عباسیون, مهدی
%J چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی
%D 2021

[Download]