هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت , 2020-12-07

عنوان : ( بررسی تأثیر امنیت روان شناختی و استقلال شغلی درک شده بر تمایل به ترک خدمت به واسطه کامیابی در کار )

نویسندگان: قاسم اسلامی , فرشاد قادری خشندرق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دنیای پیچیده امروزی نیروی انسانی باتجربه و زبده تأثیر بسزایی در پیشبرد اهداف هر سازمانی ایفا می کند. این در حالی است که ترک شغل نیروی انسانی اثرات جبران ناپذیری به سازمان تحمیل می کند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر امنیت روان شناختی و استقلال شغلی درک شده بر تمایل به ترک خدمت به واسطه کامیابی در کار در کارکنان می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش انجام کار، از نوع پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان یک سازمان نظامی های تک تشکیل می دهد. به منظور جمع آوری داده ها از روش تصادفی ساده استفاده شد که حجم نمونه پژوهش 165 نفر می باشد. یافته های پژوهش نشان داد، امنیت روان شناختی و استقلال شغلی درک شده بر کامیابی در کار تأثیر مثبت و معنی داری دارند. از نتایج دیگر اینکه اثر امنیت روان شناختی و استقلال شغلی درک شده و کامیابی در کار بر قصد ترک خدمت کارکنان معنی دار است. علاوه بر این نقش واسط کامیابی در کار نیز تائید شد.

کلمات کلیدی

, کامیابی در کار, امنیت روانشناختی درک شده, استقلال شغلی درک شده, تمایل به ترک خدمت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084310,
author = {اسلامی, قاسم and قادری خشندرق, فرشاد},
title = {بررسی تأثیر امنیت روان شناختی و استقلال شغلی درک شده بر تمایل به ترک خدمت به واسطه کامیابی در کار},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کامیابی در کار، امنیت روانشناختی درک شده، استقلال شغلی درک شده، تمایل به ترک خدمت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر امنیت روان شناختی و استقلال شغلی درک شده بر تمایل به ترک خدمت به واسطه کامیابی در کار
%A اسلامی, قاسم
%A قادری خشندرق, فرشاد
%J هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
%D 2020

[Download]