علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (18), شماره (112), سال (2021-6) , صفحات (97-112)

عنوان : ( تاثیر برخی جایگزینهای چربی بر ویژگی های بافتی، فیزیکی و حسی بستنی بدون چربی )

نویسندگان: پریسا پورثانی , سیدمحمدعلی رضوی , مصطفی مظاهری طهرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر صمغ دانه بالنگوی شیرازی (3/0، 4/0 و 5/0 درصد) و کنسانتره پروتئین آب پنیر در سطوح مختلف (0، 5/2 و 5 درصد) به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی‌های بافتی، فیزیکی و حسی بستنی بدون چربی (4/0 درصد) در مقایسه با نمونه شاهد پرچرب (10درصد) می‌باشد. تمامی نمونه‌ها رفتار شل-شونده با برش را نشان دادند. با افزایش غلظت جایگزین‌های چربی انتخاب شده، سختی (از 93/30 به 40/98 گرم)، احساس خامه‌ای بودن (از 6/2 به 6/4) و پذیرش حسی (از 3/4 به 8/5) افزایش، و سرعت ذوب (از 61/0 به 10/1 گرم در دقیقه) و زبری (از 6/2 به 3/6) کاهش یافت.

کلمات کلیدی

بستنی بدون چربی| جایگزین چربی| صمغ دانه بالنگوی شیرازی| کنسانتره پروتئین آب پنیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084556,
author = {پورثانی, پریسا and رضوی, سیدمحمدعلی and مظاهری طهرانی, مصطفی},
title = {تاثیر برخی جایگزینهای چربی بر ویژگی های بافتی، فیزیکی و حسی بستنی بدون چربی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2021},
volume = {18},
number = {112},
month = {June},
issn = {2008-8787},
pages = {97--112},
numpages = {15},
keywords = {بستنی بدون چربی| جایگزین چربی| صمغ دانه بالنگوی شیرازی| کنسانتره پروتئین آب پنیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر برخی جایگزینهای چربی بر ویژگی های بافتی، فیزیکی و حسی بستنی بدون چربی
%A پورثانی, پریسا
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2021

[Download]