پژوهش های عقلی نوین, دوره (7), شماره (13), سال (2022-9) , صفحات (171-182)

عنوان : ( تحلیلی بر دیالوگ اندیشه هایدگر و الهیات مسیحی )

نویسندگان: محمد تقی قهرمانی فرد , جهانگیر مسعودی , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله در صدد پاسخگویی به پرسشی تعیین کننده درباره اندیشه هایدگر یعنی نسبت اندیشه فلسفی او با دیدگاه های الهیاتی است. اندیشه هایدگر محل تنازعات بسیاری از متکلمان مسیحی است. از یک طرف ترمینولوژی و دستگاه مفهومی فلسفه هایدگر قرابت نزدیکی با الهیات دارد و از طرف دیگر وی درگیر یک نقد بنیان افکن از متافیزیک غربی و پیامد آن الهیات مسیحی است. به همین دلیل نمی توان به سادگی از اندیشه وی چشمداشتِ یک کلام مسیحی یا هر دین دیگری را داشت. او در نهایت می تواند با نوعی الهیات همراهی داشته باشد، به شرطی که این الهیات، تخریب متافیزیک یا انتوتئولوژی را در پشت سر داشته باشد. چنین الهیاتی در حال حاضر موجود نیست و می توان گفت خدا و دین هایدگر در آینده است نه گذشته. نکته ای که مقاله حاضر میکوشد گوشزد کند این است که شاید تمرکز بر روی زندگی نامه هایدگر یا برخی جستارها در اندیشه وی در باب الهیات سرنخهایی برای بررسی نسبت فلسفه هایدگر و مضامین دینی با الهیات به دست دهد لیکن اندیشیدن به دین یا الهیات آینده از طریق تفکر هایدگری نیازمند تأمل و پژوهشهای عمیقتری در متون هایدگر است و چه بسا تمرکز بر زندگینامه هایدگر و اصرار بر اصطلاحات نام آشنای الهیاتی در برخی از آثار وی راهزن فهم درست غایت فکری او باشد.

کلمات کلیدی

, هایدگر, الهیات, تخریب, هستی شناسی, متافیزیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084630,
author = {قهرمانی فرد, محمد تقی and مسعودی, جهانگیر and حسینی, سیدمرتضی},
title = {تحلیلی بر دیالوگ اندیشه هایدگر و الهیات مسیحی},
journal = {پژوهش های عقلی نوین},
year = {2022},
volume = {7},
number = {13},
month = {September},
issn = {۲۵۸۸-۲۶۱۹},
pages = {171--182},
numpages = {11},
keywords = {هایدگر، الهیات، تخریب، هستی شناسی، متافیزیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیلی بر دیالوگ اندیشه هایدگر و الهیات مسیحی
%A قهرمانی فرد, محمد تقی
%A مسعودی, جهانگیر
%A حسینی, سیدمرتضی
%J پژوهش های عقلی نوین
%@ ۲۵۸۸-۲۶۱۹
%D 2022

[Download]