کنترل, دوره (12), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (35-46)

عنوان : ( Design and experimental comparison of a new attitude estimation algorithm for accelerated rigid body )

نویسندگان: محمد تقی ثابت , حمید رضا محمدی دانیالی , علیرضا فتحی , ابراهیم علیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

In this paper, using a new modeling, an Extended Kalman Filter (EKF) is presented for estimation of attitude (i.e. roll and pitch angles) and gyroscope sensor bias using a tri-axes acceleration and a tri-axes gyroscope. The algorithm is developed for accurate estimation of attitude in dynamic conditions and existence of external body acceleration. The external body acceleration estimation as the main source of attitude estimation error in dynamic conditions is very important in attitude estimation accuracy, but in the literatures, the error of the external body acceleration on attitude estimation has not been studied in different dynamic conditions. The paper deals to estimation of the gyroscope sensor bias in two rotational axes (roll and pitch), accurate attitude estimation in different dynamic conditions and estimation of external body acceleration. The proposed algorithm application for attitude, external body acceleration and gyroscope sensor bias is evaluated by quasi-static and dynamic experimental tests in high acceleration bound.

کلمات کلیدی

, Extended Kalman Filter, Attitude estimation, Gyroscope sensor bias estimation, External body acceleration estimation, Inertial sensor.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084668,
author = {محمد تقی ثابت and حمید رضا محمدی دانیالی and فتحی, علیرضا and ابراهیم علیزاده},
title = {Design and experimental comparison of a new attitude estimation algorithm for accelerated rigid body},
journal = {کنترل},
year = {2019},
volume = {12},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-8345},
pages = {35--46},
numpages = {11},
keywords = {Extended Kalman Filter; Attitude estimation; Gyroscope sensor bias estimation; External body acceleration estimation; Inertial sensor.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Design and experimental comparison of a new attitude estimation algorithm for accelerated rigid body
%A محمد تقی ثابت
%A حمید رضا محمدی دانیالی
%A فتحی, علیرضا
%A ابراهیم علیزاده
%J کنترل
%@ 2008-8345
%D 2019

[Download]