مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, Volume (51), No (4), Year (2022-3) , Pages (67-76)

Title : ( تحلیل تجربی و عددی جذب انرژی توسط لوله های آلومینیومی جدار ضخیم توخالی و پرشده با فوم با درنظر گرفتن مدل‌های آسیب متفاوت )

Authors: Vahid Hoseini , Mahmoud Shariati , Mehdi Mirzababaee , Masoud Mahdizadeh Rokhi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این تحقیق ظرفیت جذب انرژی در لوله های آلومینیومی جدار ضخیم توخالی و پر شده با فوم در معرض بارگذاری محوری براساس مدل‌های آسیب مختلف به صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش های تعیین خواص مکانیکی نمونه ها و اعمال بارگذاری فشاری بر روی آنها با استفاده از یک دستگاه آزمایش سرو هیدرولیک Zwick انجام شده است. شبیه‌سازی‌های عددی از طریق نرم‌افزار المان محدود آباکوس انجام شده و نتایج بدست آمده از آنها با نتایج حاصل از آزمایش ها مقایسه شده است. در تحلیل های عددی از سه مدل آسیب جانسون-کوک، گارسون و روزالر اصلاح شده استفاده شده است. در نهایت مشخص می‌شود مدل روزالر اصلاح شده دارای کمترین میزان خطا است. مدل آسیب جانسون-کوک در نرم‌افزار آباکوس موجود است، ولی مدل‌های آسیب گارسون و روزالر اصلاح شده از طریق زیرروال‌نویسی در محیط نرم‌افزار آباکوس ایجاد شده‌اند. همچنین در این تحقیق تاثیر ضخامت و تزریق فوم بر ظرفیت جذب انرژی لوله های آلومینیومی بررسی و مشخص می‌شود که افزایش ضخامت جاذب تاثیر بسیار زیادی بر انرژی جذب شده و نیروی قابل تحمل توسط جاذب دارد.

Keywords

, لوله جدار ضخیم, آلومینیوم 6000, فوم, جاذب انرژی, مدل آسیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084998,
author = {Hoseini, Vahid and Shariati, Mahmoud and سید مهدی میرزابابایی and مسعود مهدی زاده رخی},
title = {تحلیل تجربی و عددی جذب انرژی توسط لوله های آلومینیومی جدار ضخیم توخالی و پرشده با فوم با درنظر گرفتن مدل‌های آسیب متفاوت},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2022},
volume = {51},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-5148},
pages = {67--76},
numpages = {9},
keywords = {لوله جدار ضخیم، آلومینیوم 6000، فوم، جاذب انرژی، مدل آسیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تجربی و عددی جذب انرژی توسط لوله های آلومینیومی جدار ضخیم توخالی و پرشده با فوم با درنظر گرفتن مدل‌های آسیب متفاوت
%A Hoseini, Vahid
%A Shariati, Mahmoud
%A سید مهدی میرزابابایی
%A مسعود مهدی زاده رخی
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2022

[Download]