بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahmoud Shariati


موارد یافت شده: 283

1 - مقایسه رفتار خمش نانو تیر DNA اریگامی با استفاده از روش تئوری غیرخطی و شبیه‌سازی دینامیک مولکولی هدایت‌شده (چکیده)
2 - Mode-I and II fracture behavior of metal-to-composite bonded interfaces with a graphene nanoplatelet-reinforced structural epoxy adhesive (چکیده)
3 - Effect of Inter-Cavity Spacing and Heat Treatment in Friction Stir Processing/Welding (FSP/FSW) Al7075 Composites Containing Al2O3 and Graphene Nanomaterials using Charpy Impact Test (چکیده)
4 - International Journal of Pressure Vessels and Piping 205 (2023) 104996 Available online 24 June 2023 0308-0161/© 2023 Elsevier Ltd. All rights reserved.Experimental and numerical investigation of ratcheting behavior of SS316L seamless straight pipe under cyclic internal pressure and in-plane cyclic bending (چکیده)
5 - Experimental and numerical investigation of ratcheting behavior in seamless carbon steel 90◦ elbow pipe with small dimensions under constant internal pressure and in-plane cyclic bending (چکیده)
6 - Investigation of the effect of ND:YAG laser pulse parameters and compressive force applied to the seam on geometry and strength of the weld joint in 316L stainless steel thin-walled tube (چکیده)
7 - Experimental and numerical analysis of ratcheting behavior of A234 WPB steel elbow joints including corrosion defects (چکیده)
8 - Corrosion-fatigue resistance of ultrafine grain commercially pure titanium in simulated body fluid (چکیده)
9 - Non‑classical thermal shock analysis of cracked functionally graded media (چکیده)
10 - بررسی اثر فوم های پلیمری و آلومینیومی بر روی رفتار فروریزش سازه های مخروطی دودیواره نازک فولادی (چکیده)
11 - تحلیل تئوری فرآیند ایکپ به روش کران بالا و بررسی تجربی آن در وضعیت مقطع دایروی کانال (چکیده)
12 - High velocity impact response of corrugated core composite sandwich structures (چکیده)
13 - Investigating on the influence of multi‐walled carbon nanotube and graphene nanoplatelet additives on residual strength of bonded joints subjected to partial fatigue loading (چکیده)
14 - Experimental, Modeling, and Optimization Investigation on Mechanical Properties and the Crashworthiness of Thin-Walled Frusta of Silica/Epoxy Nano-composites: Fuzzy Neural Network, Particle Swarm Optimization/Multivariate Nonlinear Regression, and Gene Expression Programming (چکیده)
15 - Bending and Buckling Analysis of a Nth-Order Shear Deformation Nanoplate using Modified Couple Stress Theory (چکیده)
16 - Bending, Buckling and Vibrations Analysis of the Graphene Nanoplate Using the Modified Couple Stress Theory (چکیده)
17 - Investigation of shear forces in twisted carbon nanotube bundles using a structural mechanics approach (چکیده)
18 - تحلیل تجربی و عددی جذب انرژی توسط لوله های آلومینیومی جدار ضخیم توخالی و پرشده با فوم با درنظر گرفتن مدل‌های آسیب متفاوت (چکیده)
19 - بررسی ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه N ام با استفاده از نظریه تنش کوپل اصلاح‌شده و روش حل ناویر (چکیده)
20 - تحلیل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو صفحه میندلین مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح‌شده و روش حل ناویر (چکیده)
21 - Fatigue Assessment of 2024-T351 Aluminum Alloy Under Uniaxial Cyclic Loading (چکیده)
22 - بررسی تأثیر دما بر خواص مکانیکی گرافن نانوحفره‌دار به روش دینامیک مولکولی (چکیده)
23 - بررسی خمش،کمانش و ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحت شرایط تکیه گاهی ساده (چکیده)
24 - بررسی خمش، کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو صفحه گرافنی مرتبه n ام با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
25 - بررسی اثر اندازه بر خمش و ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی مرتبه سه با استفاده از تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر (چکیده)
26 - تحلیل کمانش و ارتعاشات نانو صفحه کیرشهف مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
27 - تحلیل خمش،کمانش و ارتعاشات نانو صفحه میندلین گرافنی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
28 - رفتارفروریزش وجذب انرژی پوسته های مخروطی ونیمکروی درمعرض ضربه بادرنظرگرفتن مدلهای آسیب مختلف (چکیده)
29 - Fatigue and fracture behavior of A516 steel used in thick-walled pressure vessels (چکیده)
30 - Experimental and Numerical Analysis of Ratcheting Behavior of SS 316L Thin-Walled Pipes Subjected to Cyclic Internal Pressure (چکیده)
31 - Size-dependent analysis of a functionally graded piezoelectric micro-cylinder based on the strain gradient theory with the consideration of flexoelectric effect: plane strain problem (چکیده)
32 - تحلیل خمش، کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
33 - تحلیل استاتیکی نانوورق مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
34 - تحلیل کمانش و ارتعاشات نانو صفحه میندلین گرافنی مستطیلی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
35 - تحلیل کمانش نانو صفحه‌ گرافنی مرتبه n ام بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
36 - Statics analysis of N-order nanoplates using modified couple stress theory with the Navier\\\'s solution method (چکیده)
37 - Dynamic Characteristics of Functionalized Carbon Nanotube Reinforced Epoxy Composites: An Experimental Approach (چکیده)
38 - Experimental and numerical investigation of fatigue crack growth behavior and optimizing fatigue life of riveted joints in Al-alloy 2024 plates (چکیده)
39 - Experimental study and optimization of fracture properties of epoxy-based nano-composites: Effect of using nano-silica by GEP, RSM, DTM and PSO (چکیده)
40 - The hail impactor shape with an ice impact response of the laminated composites reinforced with different nanomaterials: an experimental approach (چکیده)
41 - Application of AG method and its improvement to nonlinear damped oscillators (چکیده)
42 - بررسی اثر افزودن نانولوله کربنی درون ماده زمینه بر محدوده پایداری ایروترموالاستیک صفحات کامپوزیتی دارای الیاف (چکیده)
43 - Experimental and numerical investigation of effect of size, position and geometry of some cutouts on fatigue life and crack growth path on AISI1045 steel plate (چکیده)
44 - تحلیل اثر اندازه بر ارتعاشات نانوصفحه مستطیلی با استفاده از تئوری مرتبه سوم برشی بر مبنای نظریه تنش کوپل اصلاحشده (چکیده)
45 - تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی گرافنی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم با به کارگیری تئوری تنش کوپل اصلاح شده تحت شرایط تکیه گاهی ساده (چکیده)
46 - یل خمش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه n ام برمبنای نظریه تنش کوپل اصلاح شده و روش حل ناویر (چکیده)
47 - Nonlinear analysis of size-dependent annular sector and rectangular microplates under transverse loading and resting on foundations based on the modified couple stress theory (چکیده)
48 - Numerical simulation of hail impact response of hybrid corrugated core sandwich panels (چکیده)
49 - تحلیل کمانش نانوصفحه مستطیلی کیرشهف با استفاده تز نظریه تنش مزدوج اصلاح شده و حل ناویر (چکیده)
50 - بررسی رفتار خمش و ارتعاشات نانو ورق کیرشهف مستطیلی با استفاده از نظریۀ تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
51 - بررسی رفتار کمانشی نانو ورق مستطیلی مرتبه سوم با استفاده از تئوری غیرکلاسیک الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
52 - بررسی پارامترهای موثر بر رفتار کمانشی وابسته به اندازه در نانو ورق میندل ین گرافنی با استفاده از نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاحشده (چکیده)
53 - بررسی اثر مقیاس کوچک بر رفتار خمشی نانو ورق مست طیلی با استفاده از تلفیق مدل صفحه میندلین و نظریه غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
54 - بررسی رفتار تناوبی پوسته های مکعبی از نوع SS316L تحت بارگذاری پیچشی خالص (چکیده)
55 - An analytical solution for buckling of plates with circular cutout subjected to non-uniform in-plane loading (چکیده)
56 - Rolling contact fatigue analysis of rails under the in uence of residual stresses induced by manufacturing (چکیده)
57 - تحلیل اثر اندازه بر خمش نانو صفحه مستطیلی گرافنی با استفاده از تئوری برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیر کلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
58 - تحلیل کمانش و ارتعاشات وابسته به اندازه در نانوصفحه مستطیل شکل با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه n ام بر مبنای تئوری غیرکلاسیک تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
59 - آنالیز ارتعاشات نانو صفحه مستطیلی میندلین از جنس گرافن با استفاده از نظریه غیر کلاسیک تنش مزدوج اصلاح شده و روش حل ناویر (چکیده)
60 - تحلیل خمش نانو ورق مستطیلی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم بر مبنای تئوری الاستیسیته تنش کوپل اصلاح شده (چکیده)
61 - مدلساز ی و شبیه سازی رفتار کمانشی نانو سیمهای سیلیسیم<100> و <111> با استفاده از روش مکانیک ساختاری (چکیده)
62 - Numerical and Experimental Study of Buckling of Rectangular Steel Plates with a Cutout (چکیده)
63 - Investigation of Pre-buckling Stress Effect on Buckling Load Determination of Finite Rectangular Plates with Circular Cutout (چکیده)
64 - Semi Analytical Analysis of FGM Thick-Walled Cylindrical Pressure Vessel with Longitudinal Variation of Elastic Modulus under Internal Pressure (چکیده)
65 - Effect of stacking sequence on the temperature distribution in a composite multy-layered vessel (چکیده)
66 - Compact Finite Difference Investigation of Pressure Field Governed by a Three Dimensional Wave Equation (چکیده)
67 - Effects of Different Parameters on The Crack Growth of Rotary Disks with Eccentricity Hole Using Emulator and Finite Element Techniques (چکیده)
68 - An Experimental Investigation of Initiation, Propagation and the Fatigue Life of Modified Coach Peel -MCP- Spot Weld Specimens (چکیده)
69 - Calculation of Stress Intensity Factor by Algebraic Emulator Based on Statistical Resultants of FRANC2D in Rotary Cracked Disks (چکیده)
70 - بررسی اثر زوایای لمینا بر پارامترهای طراحی یک مخزن تحت فشار چهار لایه کامپوزیتی (چکیده)
71 - Non-linear effects of suspension 0n hunting and critical velocity of railway wheelset (چکیده)
72 - Investigation of Buckling of Steel Cylindrical Shells with Elliptical Cutout Under Bending Moment (چکیده)
73 - Buckling and Post-Buckling of Cracked Plates under Axial Compression Load in Elastic-Plastic Mode (چکیده)
74 - Calculation of Stress Intensity Factor in Rotary Cracked Disks with Central Hole by Using Emulator Technology (چکیده)
75 - نکاتی تازه در باره پدیده بسته ماندن ترک خستگی (چکیده)
76 - بررسی تغییر ابعاد فنرهای فشاری مارپیچ درحین فرایند تولید توسط شبکه عصبی (چکیده)
77 - Prediction of fatigue crack propagation and fractography of rail steel (چکیده)
78 - INVESTIGATION OF FLEXIBILITY CONSTANTS FOR A MULTI-SPRING MODEL: A SOLUTION FOR BUCKLING OF CRACKED MICRO/NANOBEAMS (چکیده)
79 - An applied method for fatigue life assessment of engineering components using rigid-insert crack closure model (چکیده)
80 - Effects of van der Waals forces on hygro-thermal vibration and stability of fluid-conveying curved double-walled carbon nanotubes subjected to external magnetic field (چکیده)
81 - Numerical and Experimental Investigation of SS304L Cylindrical Shell with Cutout Under Uniaxial Cyclic Loading (چکیده)
82 - Effect of interfacial debonding on stress transfer in graphene reinforced polymer nanocomposites (چکیده)
83 - Experimental Study on Amine-Functionalized Carbon Nanotubes’ Effect on the Thermomechanical Properties of CNT/Epoxy Nano-composites (چکیده)
84 - Ratcheting progress at notch root of 1045 steel samples over asymmetric loading cycles: Experiments and analyses (چکیده)
85 - Local ratcheting behavior in notched 1045 steel plates (چکیده)
86 - Ratcheting assessment of notched steel samples subjected to asymmetric loading cycles through coupled kinematic hardening-Neuber rule (چکیده)
87 - Microstructural analysis and fatigue fracture behavior of rail steel (چکیده)
88 - رشد ترک خستگی در نمونههای استاندارد مخازن جدار ضخیم ساخته شده از فولاد A516 (چکیده)
89 - The Assessment of Elastic Follow-Up Effects on Cyclic Accumulation of Inelastic Strain Under Displacement-Control Loading (چکیده)
90 - تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین (چکیده)
91 - Numerical Investigation of Nose Sharp Changes in Ice Projectile with Conical Shape (چکیده)
92 - Numerical and Experimental Study on Ratcheting Behavior of Plates with Circular Cutouts under Cyclic Axial Loading (چکیده)
93 - Mechanical Characteristics and Failure Mechanism of Nano-Single Crystal Aluminum Based on Molecular Dynamics Simulations: Strain Rate and Temperature Effects (چکیده)
94 - Experimental analysis of energy absorption capability of thin-walled composite cylindrical shells by quasi-static axial crushing test (چکیده)
95 - A comparison of axial fatigue strength of coarse and ultrafine grain commercially pure titanium produced by ECAP (چکیده)
96 - تحلیل عددی مودهای شکست صفحه کامپوزیتی تحت تاثیر ضربه تگرگ (چکیده)
97 - Static mechanical properties and ductility of biomedical ultrafine-grained commercially pure titanium produced by ECAP process (چکیده)
98 - Influence of the V acancies on the B uckling B ehavior of a Single – Layered G raphene N anosheet (چکیده)
99 - A multi-spring model for buckling analysis of cracked Timoshenko nanobeams based on modified couple stress theory (چکیده)
100 - Optimizing Mechanical Properties of POM/Graphene Nanocomposites Prepared by Spray Method (چکیده)
101 - Buckling and postbuckling of size-dependent cracked microbeams based on a modified couple stress theory (چکیده)
102 - Investigating the mechanical properties of layered graphene/polyoxymethylene nanocomposites prepared by the spray method (چکیده)
103 - تحلیل تجربی اثر پارامترهای جوش مقاومت نقطه ای بر رفتار کششی اتصالات فولاد دوفازی فریت-مارتنزیت به روش آماری تاگوچی (چکیده)
104 - On the ratcheting of defective low-alloy, high-strength steel pipes (API-5L X80) under cyclic bending: An experimental study (چکیده)
105 - A new analytical method for stress analysis of finite plates with circular cutout (چکیده)
106 - بررسی تحلیلی جدایش بین فازی در نانوکامپوزیت پلیمری تقویت شده با گرافن با استفاده از مدل ناحیه ی چسبناک (چکیده)
107 - بررسی تجربی و عددی تعیین ضریب شدت تنش نوک ترک در صفحه دارای گشودگی دایره¬ای از جنس فولاد Ck45 (چکیده)
108 - بررسی جدایش بین فازی در نانوکامپوزیت گرافن/اپوکسی با استفاده از مدل های تاخیر برشی و ناحیه ی چسبناک (چکیده)
109 - A new species of Ligyra Newman from Roraima, Brazil (Diptera, Bombyliidae, Anthracinae) (چکیده)
110 - The effect of carbon nanotube dispersion on the dynamic characteristics of unidirectional hybrid composites: An experimental approach (چکیده)
111 - Bending analysis of size- dependent functionally graded annular sector microplates based on the modified couple stress theory (چکیده)
112 - The ductility and toughness improvement in metallic glass through the dual effects of graphene interface (چکیده)
113 - An analytical solution for axisymmetric buckling of annular plates based on perturbation technique (چکیده)
114 - Nonlocal modeling and buckling features of cracked nanobeams with von Karman nonlinearity (چکیده)
115 - Effect of a new specimen size on fatigue crack growth behavior in thick-walled pressure vessels (چکیده)
116 - An experimental investigation of casing effect on mechanical properties of billet in ECAP process (چکیده)
117 - Ductile Failure and Safety Optimization of Gas Pipeline (چکیده)
118 - Approximate analytical solutions to a conservative oscillator using global residue harmonic balance method (چکیده)
119 - Taguchi statistical analysis of experiments on the effect of cutout on crack growth and fatigue life of ck45 steel (چکیده)
120 - Free vibration analysis of sigmoid functionally graded nanobeams based on a modified couple stress theory with general shear deformation theory (چکیده)
121 - بررسی برگشت فنری تیتانیم خالص تجاری فوق ریزدانه در آزمون خمکاری سه نقطه ای (چکیده)
122 - بررسی استحکام خمشی تیتانیم خالص تجاری میکرو- نانوساختارشده (چکیده)
123 - Cyclic behavior of SS316L cylindrical shells under pure torsional load: An experimental investigation (چکیده)
124 - Fatigue Strength and Fatigue Fracture Mechanism for Spot Welds in U-Shape Specimens (چکیده)
125 - شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن (چکیده)
126 - تأثیر پدیده پیامد الاستیک در انباشتگی کرنش ایجاد شده ناشی از پدیده خزش و رفتار پلاستیک (چکیده)
127 - Modeling and Vibration Characteristics of Cracked Nano-Beams Made of Nanocrystalline Materials (چکیده)
128 - Some considerations on instability of combined loaded thin-walled tubes with a crack (چکیده)
129 - شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن (چکیده)
130 - Experimental investigations on energy absorption behavior of thin-walled end-capped steel cones effected by stepped initiators (چکیده)
131 - Stress Intensity Factors Evaluation for Rolling Contact Fatigue Cracks in Rails (چکیده)
132 - بررسی میزان جذب انرژی پوسته های نیم کروی آلومینیومی و فولادی تحت بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
133 - بررسی عددی عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم AL2024-T351 تحت بارگذاری کرنش کنترل بر روی نمونه استاندارد دمبلی شکل (چکیده)
134 - Effect of gap distance of carbon nanotube bundles on bending buckling analysis via a structural mechanics model (چکیده)
135 - Experimental study of the ratcheting effect on the fatigue life of welded aluminium 2024-T351 (چکیده)
136 - Buckling analysis of shear loaded finite plates with circular cutout based on complex analysis (چکیده)
137 - An investigation of stress wave propagation in a shear deformable nanobeam based on modified couple stress theory (چکیده)
138 - تحلیل تجربی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته‌های جدار نازک فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری خمش خالص تناوبی (چکیده)
139 - 3D simulation of crack propagation of fatigue in rails (چکیده)
140 - Stress intensity factors calculation under influence of lubricating fluid in railway rails (چکیده)
141 - Mechanical characteristics of CNT-reinforced metallic glass nanocomposites by molecular dynamics simulations (چکیده)
142 - Experimental analysis of the low cycle fatigue of a spray-coated layered multi-walled carbon nanotubes/polyvinyl chloride nanocomposite (چکیده)
143 - Statistical analysis of the parameters influencing the mechanical properties of layered MWCNTs/PVC nanocomposites (چکیده)
144 - Buckling Analysis of Variable Thickness Radially Functionally Graded Annular Sector Plates Resting on Two-Parameter Elastic Foundations by the GDQ Method (چکیده)
145 - An analytical procedure to study vibration of rectangular plates under non-uniform in-plane loads based on first-order shear deformation theory (چکیده)
146 - Postbuckling of functionally graded nanobeams based on modified couple stress theory under general beam theory (چکیده)
147 - Fatigue damage evaluation by image processing from surface feature for aluminum 2024-T351 alloy (چکیده)
148 - An experimental investigation on energy absorption behavior of thin-walled aluminum semispherical shells with and without foam (چکیده)
149 - Experimental investigation on energy absorption of steel spherical shells (چکیده)
150 - An experimental study on the effect of buckling initiators on energy absorption behavior of thin-walled steel cones (چکیده)
151 - بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده (چکیده)
152 - Three-Dimensional Simulation of Rolling Contact Fatigue Crack Growth in UIC60 Rails (چکیده)
153 - Three-dimensional finite element simulation of residual stresses in UIC60 rails during the quenching process (چکیده)
154 - A Modified Couple Stress Theory for Postbuckling Analysis of Timoshenko and Reddy-Levinson Single-Walled Carbon Nanobeams (چکیده)
155 - تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل های استوانه ای فولادی ضد زنگ SS304L تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری (چکیده)
156 - Static analysis of variable thickness two‑directional functionally graded annular sector plates fully or partially resting on elastic foundations by the GDQ method (چکیده)
157 - Geometrically non-linear bending analysis of thick two-directional functionally graded annular sector and rectangular plates with variable thickness resting on non-linear elastic foundation (چکیده)
158 - An Experimental Study on Toughening Mechanisms of Fillers in Epoxy/ Silica Nanocomposites (چکیده)
159 - حل تحلیلی کمانش ورق¬های مستطیلی تحت بار داخل صفحه ای غیر یکنواخت به کمک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (چکیده)
160 - مطالعه ی تجربی رفتار نرم شوندگی پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی جابجایی-کنترل (چکیده)
161 - Effect of wear on rolling contact fatigue crack growth in rails (چکیده)
162 - تحلیل آماری تاگوچی در طراحی آزمایشهای تجربی پوسته های کامپوزیتی به منظور جذب انرژی (چکیده)
163 - محاسبه ضرایب شدت تنش برای یک استوانه از جنس مواد تابعی دارای ترک دایروی مرکزی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (چکیده)
164 - اثر سطح مقطع قطعه کار بر خواص مکانیکی تیتانیم خالص تجاری تولید شده به روش پرس کاری در کانال های هم مقطع (چکیده)
165 - تأثیر نانوذرات صلب سیلیس بر قابلیت جذب انرژی سازه های قوطی شکل جدار نازک (چکیده)
166 - بررسی فروپاشی سازه های جدار نازک ساخته شده از نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سیلیکا (چکیده)
167 - مکانیزم سفت شوندگی نانوکامپوزیت های پایه اپوکسی تقویت شده با ترکیبات مختلف از نانوذرات سیلیکا (چکیده)
168 - بررسی اثر اندازه ذرات پر کننده و ترکیبات مختلف آنها بر قابلیت جذب انرژی سازه های جدار نازک قوطی شکلِ ساخته شده از نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سیلیکا (چکیده)
169 - تحلیل تجربی رفتار رچتینگ لوله پلیاستال تحت بارگذاری متناوب تک محوره و فشار داخلی (چکیده)
170 - Numerical study on fatigue crack growth in railway wheels under the influence of residual stresses (چکیده)
171 - Prediction of forming limit curves (FLD, MSFLD and FLSD) and necking time for SS304L sheet using finite element method and ductile fracture criteria (چکیده)
172 - An investigation of the fatigue of CK45 steel in the as‐received state and after pre‐fatigue deformation (چکیده)
173 - Mechanical properties and energy absorption capability of thin-walled square columns of silica/epoxy nanocomposite (چکیده)
174 - Size-Dependent Flexural Wave Propagation and Free Vibration of Functionally Graded Rayleigh's Micro- Beams Based on the Modified Couple Stress Theory (چکیده)
175 - Buckling Analysis of Steel Semi-Spherical Shells with Square Cutout Under Axial Compression (چکیده)
176 - واکاوی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته های استوانه ای فولادی یک سرگیردار تحت بارگذاری خمشی و مرکب(خمشی-پیچشی) تناوبی (چکیده)
177 - Buckling behavior of perfect and defective DWCNTs under axial, bending and torsional loadings via a structural mechanics approach (چکیده)
178 - A numerical and experimental study on buckling and post-buckling of cracked plates under axial compression load (چکیده)
179 - Energy-Based Prediction of Low-Cycle Fatigue Life of CK45 Steel and SS316 Stainless Steel (چکیده)
180 - تحلیل تجربی و عددی کمانش و کنترل میزان جذب انرژی پوسته های با هندسه های مختلف از جنس فولاد ضد زنگ SS304L تحت بار محوری شبه استاتیکی (چکیده)
181 - Experimental study of SS316L cantilevered cylindrical shells under cyclic bending load (چکیده)
182 - Numerical and Experimental Study on Ratcheting Behavior of Steel Cylindrical Shells with-without Cutout Under Cyclic Combined and Axial Loading (چکیده)
183 - تعیین خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پی وی سی/نانولوله کربنی لایه ای تولید شده به روش اسپری (چکیده)
184 - Experimental investigation of crack propagation and coalescence in rock-like materials under uniaxial compression (چکیده)
185 - مقایسه آزمایشگاهی نتایج شکست مود I سنگ در روش های مبتنی بر نمونه های استوانه ای شکل تحت بارگذاری خمشی سه نقطه ای (چکیده)
186 - بررسی مود تزکیبی کششی بزشی مکانیک شکست سنگ با استفاده از - نمونه ی دیسک برزیلی ترک دار (چکیده)
187 - ارزیابی دقت نتایج نمونه های SNDB برای تعیین چقرمگی شکست مود کششی سنگ ها (چکیده)
188 - مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن (چکیده)
189 - Buckling analysis of carbon nanotube bundles via a structural mechanics model (چکیده)
190 - Numerical and experimental investigation of the steel square shells with circular cutout subjected to compression (چکیده)
191 - بهینه سازی قابلیت جذب انرژی ستون جدار نازک نقطه جوش شده توسط روش RSM (چکیده)
192 - کمانش و پس کمانش استوانه های ترک دار تحت بار پیچشی (چکیده)
193 - بررسی عددی استحکام نهائی پانلهای استوانه ای ترک دار (چکیده)
194 - تحلیل و بررسی استحکام نهایی پوسته های ترک دار با مقطع مربعی تحت بار پیچشی (چکیده)
195 - بررسی عددی وتجربی جذب انرژی ستونهای جدار نازک نقطه جوش شده در بار محوری (چکیده)
196 - بررسی تجربی تأثیر گشودگی دایروی بر رفتار رچتینگ ورق های مستطیلی تحت بارگذاری محوری سیکلی (چکیده)
197 - تست های تجربی و تحلیل عددی تاثیر پارامترهای دامنه کرنش و کرنش متوسط روی عمر پلی استال (چکیده)
198 - بزرسی تجزبی و عذدی رفتار پلی استال تحت بارگذاری کزنش کنتزلی نامتقارن محوری (چکیده)
199 - تاثیر کمانش بر رفتار منحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه ای (چکیده)
200 - بزرسی تجزبی و عددی رفتار پوسته استوانهای تحت بارگذاری کزنش کنتزلی متقارن محوری (چکیده)
201 - Frequency Analysis of Single-Walled Carbon using a Structural Mechanics Approach (چکیده)
202 - Prediction of Young’s Modulus of Perfect and Defective SWCNTs with Various Loading Methods (چکیده)
203 - Investigation of vacancy defects effects on the buckling behavior of SWCNTs via a structural mechanics approach (چکیده)
204 - Exact Solution of Unsteady Conductive Heat Transfer in Cylindrical Composite Laminates (چکیده)
205 - An experimental study on the ratcheting and fatigue behavior of polyacetal under uniaxial cyclic loading and internal pressure (چکیده)
206 - ارائه روابط عددی برای محاسبه ضرایب شدت تنش در مواد تابعی (FGMs) با ترک لبهای به کمک روش المان محدود توسعه یافته (چکیده)
207 - بررسی تجربی رفتار کمانش و پسکمانش ورقهای ترکدار تحت بار محوری فشاری (چکیده)
208 - بررسی تجربی تأثیر اندازه شعاع گشودگی بر رفتار رچتینگ ورقهای مستطیلی حاوی گشودگی تحت بارگذاری محوری سیکلی (چکیده)
209 - تاثیر کمانش روی رفتار نرم شوندگی پوسته استوانه ای SS304L تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری (چکیده)
210 - بررسی تجربی اثر فرکانس و ضخامت بر لوله رفتار رچتینگ و عمر خستگی لوله پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی (چکیده)
211 - مطالعه رشد ترک در مواد تابعی (FGMs) به کمک روش المان محدود توسعه یافته (چکیده)
212 - Buckling analysis of carbon nanotube bundles via a structural mechanics model (چکیده)
213 - تحلیل بدون المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی (چکیده)
214 - مطالعه آزمایشگاهی رشد ترک در نمونه های گچی دیسکی برزیلی ترک دار و بررسی تاثیر شیب ترک در رفتار شکست آن (چکیده)
215 - بهینه سازی زاویه فشار و تنش هرتزین در بادامکهای دیسکی مختلف با انواع پیروهای رفت و بر گشتی (چکیده)
216 - یک رابطه جدیدی برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی : مطالعه تحلیلی و تجربی (چکیده)
217 - Study on buckling of steel cylindrical shells with an elliptical cutout under combined loading (چکیده)
218 - حل تحلیلی انتقال حرارت پایدار هدایتی در استوانة کامپوزیتی (چکیده)
219 - مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی شبه بیضوی تحت بار فشاری محوری (چکیده)
220 - تعیین استحکام نهایی کمانش پوسته های جدار نازک فولادی با هندسه نیمه کروی تحت شرایط مختلف بارگذاری به روش تجربی و عددی (چکیده)
221 - تحلیل عددی و تجربی کمانش و پس کمانش پوسته های نیمه کروی فولادی (چکیده)
222 - تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات مستطیل شکل FGM حاوی ترک با استفاده از روش بدون المان گالرکین (چکیده)
223 - پیشنهاد یک نمونه جدید تست خستگی به منظور بررسی رفتار رشد ترک در مخازن استوانه ای جدار ضخیم تحت فشار (چکیده)
224 - تحلیل تجربی تأثیر رچتینگ بر عمر خستگی فولاد Ck45 در بارگذاری چرخه‌ای تک محوری (چکیده)
225 - Instability of cracked CFRP composite cylindrical shells under combined loading (چکیده)
226 - تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پوسته های استوانه ای فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری مرکب و محوری تناوبی (چکیده)
227 - ارزیابی روش های مختلف آزمایشگاهی تعیین چقرمگی شکست مود کششی و برشی سنگ (چکیده)
228 - Coupled thermoelasticity of a functionally graded cracked layer under thermomechanical shocks (چکیده)
229 - Buckling analysis of carbon nanotube bundles under bending loading via a structural mechanics model (چکیده)
230 - تحلیل عددی و تجربی رفتار کمانش و پس‌کمانش استوانه‌های دارای گشودگی دایروی تحت بار مایل (چکیده)
231 - کمانش پوسته های استوانه ای با گشودگی دایروی تحت بار مایل: تحلیل عددی و تجربی (چکیده)
232 - بررسی تجربی و عددی رفتار پوسته استوانه ای دارای گشودگی تحت بارگذاری کرنش کنترلی محوری تناوبی (چکیده)
233 - بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ پوسته استوانه ای فولادی SS316L یک سر گیردار تحت بارگذاری خمشی تناوبی (چکیده)
234 - مطالعه آزمایشگاهی تاثیر آرایش ترک ها در رفتار شکست نمونه های سنگی تحت بارگذاری فشاری تک محوری (چکیده)
235 - مطالعه شکست دینامیکی مواد تابعی تحت شوکهای حرارتی-مکانیکی (چکیده)
236 - مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی های مختلف (چکیده)
237 - بررسی تجربی رفتار رشد ترک و طول عمر خستگی نمونه های متقارن U شکل (چکیده)
238 - کمانش پوسته های استوانه ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری (چکیده)
239 - Ultimate Strength Analysis of Combined Loaded Stainless Steel Circular Tubes with Hole (چکیده)
240 - Numerical and experimental investigations on buckling of steel cylindrical shells with elliptical cutout subject to axial compression (چکیده)
241 - Numerical and Experimental Investigation of Loading Band on Buckling of Perforated Rectangular Steel Plates (چکیده)
242 - Investigation on Buckling Behavior of Tubular Shells with Circular Cutout, Subjected to Combined Loading (چکیده)
243 - Buckling of Cracked Laminated Composite Cylindrical Shells Subjected to Combined Loading (چکیده)
244 - Buckling Load Analysis of Oblique Loaded Stainless Steel 316ti Cylindrical Shells with Elliptical Cutout (چکیده)
245 - Buckling and Post Buckling Investigation of Thin Walled Shells Contain Elliptical and Circular Cutout, Subjected to Oblique Loading (چکیده)
246 - Buckling analysis of a cylindrical panel under axial stress using perturbation technique (چکیده)
247 - An experimental study on the ratcheting and fatigue behavior of polyacetal under uniaxial cyclic loading (چکیده)
248 - An experimental study on buckling and post-buckling behaviour of cylindrical panels with clamped and simply supported ends (چکیده)
249 - Torsional Buckling Behavior of SWCNTs Using a Molecular Structural Mechanics Approach Considering Vacancy Defects (چکیده)
250 - بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ پوسته استوانه ای تحت بارگذاری محوری تناوبی (چکیده)
251 - Development of a new creep testing equipment to obtain long-term deformation parameters of salt (چکیده)
252 - تاثیر کمانش روی رفتار ترم شوندگی پوسته استوانه ای SS304L تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری (چکیده)
253 - Experimental investigations on the softening and ratcheting behaviors of steel cylindrical shell under cyclic axial loading (چکیده)
254 - Experimental investigations on the softening and ratcheting behavior of steel cylindrical shell under cyclic axial loading (چکیده)
255 - Progressive Failure and Energy Absorption of Aluminum Extrusion Damage (چکیده)
256 - Optimization of foam filled spot-welded column for the crashworthiness design (چکیده)
257 - Optimal synthesis of function generator of four-bar linkages based on distribution of precision points (چکیده)
258 - Numerical and experimental investigations on the buckling of steel semi- spherical shells under various loadings (چکیده)
259 - Influence of Boundary Conditions and Defects on the Buckling Behavior of SWCNTs via a StructuralMechanics Approach (چکیده)
260 - Frequency analysis of perfect and defective SWCNTs (چکیده)
261 - Numerical and experimental investigation on ultimate strength of cracked cylindrical shells subjected to combined loading (چکیده)
262 - Exact solution of conductive heat transfer in cylindrical composite laminate (چکیده)
263 - Effect of defects and loading on prediction of Young’s modulus of SWCNTs (چکیده)
264 - An experimental and numerical crashworthiness investigation of crash columns assembled by spot-weld (چکیده)
265 - Experimental study on ultimate strength of CK20 steel cylindrical panels subjected to compressive axial load (چکیده)
266 - Crashworthiness Optimization of Foam-filled and Empty Spot-welded Columns (چکیده)
267 - Numerical Analysis and Experimental Study of Buckling Behavior of Steel Cylindrical Panels (چکیده)
268 - Implementation of the extended finite element method for coupled dynamic thermoelastic fracture of a functionally graded cracked layer (چکیده)
269 - Meshless analysis of cracked functionally graded materials under thermal shock (چکیده)
270 - Bending buckling behavior of perfect and defective single-walled carbon nanotubes via a structural mechanics model (چکیده)
271 - Experimental study of SS304L cylindrical shell with/without cutout under cyclic axial loading (چکیده)
272 - Experimental and numerical studies on buckling and post-buckling behavior of cylindrical panels subjected to compressive axial load (چکیده)
273 - Experimental and Numerical Investigations on Softening Behavior of POM Under Cyclic Strain-Controlled Loading (چکیده)
274 - Buckling of steel cylindrical shells with an elliptical cutout (چکیده)
275 - mputation of Stress Intensity Factor in Functionally Graded Plates under Thermal Shock (چکیده)
276 - A Numerical and Experimental Study on Buckling of Cylindrical Panels Subjected to Compressive Axial Load (چکیده)
277 - Experimental and numerical investigations on the ratcheting characteristics of cylindrical shell under cyclic axial loading (چکیده)
278 - Experimental and numerical investigation of buckling in rectangular steel plates with groove-shaped cutouts (چکیده)
279 - Buckling analysis of carbon nanotube bundles under axial compressive, bending and torsional loadings via a structural mechanics model (چکیده)
280 - Effect of stiffeners on crashworthiness of square aluminium columns considering damage evolution (چکیده)
281 - بررسی تمرکز تنش با استفاده از روش آنالیز ابعادی خود مشابهی (چکیده)
282 - An Experimental Investigation of Initiation, Propagation and the Fatigue Life of Modified Coach Peel (MCP) Spot Weld Specimens (چکیده)
283 - Experimental Study of Crack Growth Behavior and Fatigue Life of Spot Weld Tensile Shear Specimens (چکیده)