پژوهش در بهداشت محیط, Volume (6), No (4), Year (2021-2) , Pages (301-311)

Title : ( بررسی توانایی تحمل و مقاومت گونه های گیاهی کاشته شده در دیوارهای سبز سازگار با اقلیم شهرمشهد نسبت به آلاینده های هوا، با استفاده از شاخص APTI )

Authors: mersedeh sadat , Ava Heiari , Zahra Karimian , Mohammad Farzam ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

زمینه و ه دف: امروزه مشکل آلود گى هوا با اثرگذارى در مقیاس جهانى، نگرانى مهم د نیاى متمد ن و جد ید است که اثرات نامطلوب بسیار زیاد ى بر سلامت انسان و محیط زیست مى گذارد . بنابراین یافتن راه حل هاى پاید ار و د وست د ار طبیعت که از افزایش سطح آلود گى ها جلوگیرى کرد ه و به حذف آنان کمک کند ، نیاز است. یکى از جد ید ترین روش هاى کاهش آلود گى هوا و جذب ذرات معلق و همچنین بهبود کیفیت هوا، استفاد ه از د یوارهاى سبز در فضاهاى شهرى است. مطالعه حاضر با هد ف بررسى پتانسیل د یوارهاى سبز در کاهش آلایند ه هاى هوا انجام شد . مواد و روش ها: د ر این مطالعه پژوهشى، 2 د یوار سبز به مد ت 3 ماه در چهارراه ترافیکى خیام شهر مشهد قرار گرفتند . پس از گذشت زمان مورد نظر، آزمایش هاى تحمل سنجى آلود گى هوا که شامل اند ازه گیرى بود ، بر روى تمام گیاهان انجام شد ه و د اد ه هاى pH میزان کلروفیل، اسید آسکوربیک، محتواى آب برگ و شاخص تحمل سنجى آلود گى هوا) به د ست آمد . )APTI نسبتاً بالا، جزء گونه هاى مقاوم APTI یافته ها: بر اساس د اد ه هاى به د ست آمد ه، 8 گونه گیاهى با میزان گیاهان مطالعه شد ه، با APTI براى کاشت در مناطق آلود ه مى باشند . با توجه به آنالیزهاى آمارى، مقد ار میزان اسید آسکوربیک و کلروفیل گیاهان د ر ارتباط است. نتیجه گیرى: از میان 9 گونه گیاهى مطالعه شد ه و مقایسه نتایج آن ها با یکد یگر، 8 گونه گیاهى، جزء گونه هاى نسبتاً مقاوم د ر برابر آلود گى هوا هستند . مقاوم ترین گونه ها، گیاهان کارپوبروتوس و رزمارى مى باشند که مقاومت بیشترى از خود در برابر آلود گى هوا نشان د اد ه و لذا براى کاشت د ر مناطقى با آلود گى زیاد هوا مناسب هستند .

Keywords

, آلود گى هوا, د یوار سبز, شاخص تحمل سنجى, گیاهان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085125,
author = {Sadat, Mersedeh and Heiari, Ava and Karimian, Zahra and Farzam, Mohammad},
title = {بررسی توانایی تحمل و مقاومت گونه های گیاهی کاشته شده در دیوارهای سبز سازگار با اقلیم شهرمشهد نسبت به آلاینده های هوا، با استفاده از شاخص APTI},
journal = {پژوهش در بهداشت محیط},
year = {2021},
volume = {6},
number = {4},
month = {February},
issn = {2423-5202},
pages = {301--311},
numpages = {10},
keywords = {آلود گى هوا، د یوار سبز، شاخص تحمل سنجى، گیاهان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی توانایی تحمل و مقاومت گونه های گیاهی کاشته شده در دیوارهای سبز سازگار با اقلیم شهرمشهد نسبت به آلاینده های هوا، با استفاده از شاخص APTI
%A Sadat, Mersedeh
%A Heiari, Ava
%A Karimian, Zahra
%A Farzam, Mohammad
%J پژوهش در بهداشت محیط
%@ 2423-5202
%D 2021

[Download]