بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Zahra Karimian


موارد یافت شده: 63

1 - Evaluating the ability of green roof plants in capturing air pollutants using biogas-digestate: Exploring physiological, biochemical, and anatomical characteristics (چکیده)
2 - ZnO nanoparticles efficiently enhance drought tolerance in Dracocephalum kotschyi through altering physiological, biochemical and elemental contents (چکیده)
3 - Royal Gardens in Republican Iran: a case study of the Golestan Palace Garden, Tehran (چکیده)
4 - Chitosan nanoparticles improve physiological and biochemical responses of Salvia abrotanoides (Kar.) under drought stress (چکیده)
5 - Assessment of plant species suitability in green walls based on API, heavy metal accumulation, and particulate matter capture capacity (چکیده)
6 - Predicting the potential habitat of Russian-Olive (Elaeagnus angustifolia) in urban landscapes (چکیده)
7 - Mitigation of Salt Stress by Mycorrhizal Inoculation on Nitraria schoberi as a Native Landscape Plant in the Arid regions (چکیده)
8 - گیاهان بومی در منظر شهری (چکیده)
9 - بررسی توانایی تحمل و مقاومت گونه های گیاهی کاشته شده در دیوارهای سبز سازگار با اقلیم شهرمشهد نسبت به آلاینده های هوا، با استفاده از شاخص APTI (چکیده)
10 - Organic and inorganic elicitors enhance in vitro regeneration of Rosa canina (چکیده)
11 - Assessing climate change risks to the geographical distribution of grass species (چکیده)
12 - معرفی گونه های گیاهی کم نهاده برای استفاده در فضای سبز (منطقه مورد مطالعه: شرق ایران شامل خراسان و سیستان و بلوچستان) (چکیده)
13 - مدلسازی گونه گز پرشاخه (Ledeb., 1829 Tamarix ramosissima) در فضای سبز شهری با استفاده از بسته Biomod2 در نرم افزار R و بر اساس اقلیم محلی حال و آینده ایران (چکیده)
14 - Morpho-Physiological Responses of Halophyte Climacoptera crassa to Salinity and Heavy Metal Stresses in In Vitro Condition (چکیده)
15 - Predicting potential sites of nine drought-tolerant native plant species in urban regions (چکیده)
16 - تقابل ترجیحات زیباشناسی منظر و فضای سبز پایدار در مناطق خشک (چکیده)
17 - پیش بینی استقرار پایدار زنبق صحرایی (Iris songarica) در منظر شهرهای استان خراسان (چکیده)
18 - تکثیر کلونال درخت باران طلایی (Koelreuteria paniculata)در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
19 - Application of Superabsorbent and Mulch on Some Traits of African Marigold (Tagetes erecta) under Irrigation Intervals (چکیده)
20 - بررسی تاثیر ابعاد پیاز بر برخی ویژگیهای زینتی و گلدهی چند رقم لاله وارداتی در شرایط اقلیمی مشهد (چکیده)
21 - Alleviating the Salt Stress Effects in Salvia splendens by Humic Acid Application (چکیده)
22 - ارزیابی برخی شاخصهای مورفولوژی و بیوشیمیایی چهار رقم گل داوودی تحت تیمار طول روز و اسید جیبرلیک (چکیده)
23 - ارزیابی تغییرات خرداقلیمی محیط در دو گونه درختی فضای سبز شهر مشهد (چکیده)
24 - معرفی گونه بومی، بالقوه زینتی و کم نهاده Euphorbia spinidens به منظور استفاده در فضای سبز مناطق خشک (چکیده)
25 - بهینه سازی تکثیر انبوه گیاه برگ زینتی Begonia soli-mutata در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
26 - بهینه سازی تنظیم کننده های رشد گیاهی به منظور القای جنین زایی سوماتیکی گیاه لادن در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
27 - بررسی تاثیر منشاء ریزنمونه بر کالوس زایی گل لادن (چکیده)
28 - مدلسازی احتمال حضور گونه بومی و کم نهاده انجیر در فضای سبز شهرهای خراسان بزرگ (چکیده)
29 - INFLUENCE OF PLANTING DESIGNS ON WINTER THERMAL COMFORT IN AN URBAN PARK (چکیده)
30 - Clonal Propagation of Gypsophila aretioides, an Ideal Rock Garden Plant Species (چکیده)
31 - A simple and efficient micropropagation protocol for New Guinea Impatiens (Impatiens hawkeri) (چکیده)
32 - EVALUATION OF DROUGHT RESISTANCE IN Nitraria schoberi AS A NATIVE PLANT BY IRRIGATION INTERVALS FOR APPLYING IN ARID URBAN LANDSCAPE (چکیده)
33 - The Feasibility Study on the Prediction of Ploidy Levels Base on Pollen Dimensions in Rosa (چکیده)
34 - Seed Germination of Climacopteracrassa, a potential native bedding plant, under Salinity, Drought and Heavy Metal Stresses (چکیده)
35 - Salinity Stress Tolerance Evaluation of a Native Shrub (Nitraria schoberi) for Use in Urban Landscape (چکیده)
36 - شبیه‌سازی اثرات زیست‌ محیطی بام‌های سبز گسترده و متمرکز در شهر یزد (چکیده)
37 - مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرم‌ترین دوره‌ سال در شهر مشهد (چکیده)
38 - بررسی گلدهی سلوی زینتی تحت تنش شوری با کاربرد هیومیک اسید. (چکیده)
39 - مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرمترین دوره سال در شهر مشهد (چکیده)
40 - Assessment of User’s Preferences of Campus Green Space at Ferdowsi University of Mashhad-Iran (چکیده)
41 - پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سال (چکیده)
42 - Estimating Height and Diameter Growth of Some Street Trees in Urban Green Spaces (چکیده)
43 - نقش پوشش گیاهی بر تابش خورشیدی و ضریب دید به آسمان در فضای شهری (چکیده)
44 - نسبت طلایی در طراحی منظر و فضای سبز (چکیده)
45 - ارزیابی تأثیر دو گونه درختی بر خرد اقلیم پارک گل ها در مشهد (چکیده)
46 - بام سبز و چالش های احداث و استقرار آن در مناطق خشک ایران (چکیده)
47 - شبیه سازی اثر وجود یک پارک بزرگ شهری برکاهش مصرف انرژی ومحیط زیست (چکیده)
48 - مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد (چکیده)
49 - پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری (چکیده)
50 - ارزیابی ویژگی های آللوپاتیک گیاهان دارویی نعنا و زیره سبز بر برخی صفات آفتابگردان (چکیده)
51 - EFFECTS OF POTASSIUM NITRATE SPRAYING ON FRUIT CHARACTERISTICS OF ‘MALAS YAZDI’ POMEGRANATE (چکیده)
52 - Effect of Essential Oils, Ethanol a nd Methanol to Extend the Vase-life of Carnation ( Dianthus caryophyllus L.) Flowers (چکیده)
53 - مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد (چکیده)
54 - اثرات دی‌اکسید‌کربن و رژیم‌‌های نوری بر صفات آناتومیکی و فیزیولوژیکی سه رقم گل بنفشه (Viola tricolor) در شرایط گلخانه‌ای (چکیده)
55 - مطالعه اثر غلظت های بالای دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل ابری (Ageratum houstonianum Mill.) (چکیده)
56 - مدل سازی سطح برگ گیاه دارویی بادرشبی با استفاده از روشهای تخریبی و غیرتخریبی (چکیده)
57 - Modeling individual leaf area of basil (Ocimum basilicum )using different methods (چکیده)
58 - Effect of Essential Oils, Ethanol and Methanol to Extend the Vase-life of Carnation (Dianthus caryophyllus L.) Flowers (چکیده)
59 - Seed Germination and Dormancy Breaking Techniques in Echinacea purpurea L (چکیده)
60 - تاثیر بستر کشت و تغذیه بر صفات رویشی وزایشی پپینو (Solanum muricatum) (چکیده)
61 - Effects of Foliar Nutrition and Media on Vegetative and Reproductive Characteristics of Pepino (Solanum muricatum) as a New Vegetable in Iran (چکیده)
62 - Seed Germination and Dormancy Breaking Techniques for (Echinacea purpurea L. Moench) (چکیده)
63 - Investigation of Some Effective factorson Yield TraitsPepini (Solanum maricatum) as a New Vegetable in Iran (چکیده)