اقتصاد و تجارت نوین, دوره (12), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (1-16)

عنوان : ( بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران بر اساس رویکرد تراز تجاری کل )

نویسندگان: فتح اله تاری , هادی اسماعیل پورمقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر نرخ ارز در تراز تجاری یکی از موضوع‌های پایه‌ای و درعین‌حال بحث‌برانگیز در حوزة اقتصاد بین‌الملل است؛ به‌طوری‌که تغییرات نرخ ارز موجب بروز آثار متفاوتی در حجم تجارت یک کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌‌شود. اثرهای متفاوت نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند مسیر زمانی تغییر در حساب جاری را به‌صورت منحنی J شکل دهد. در این مقاله، روابط تجاری ایران با سایر نقاط جهان با رویکرد تراز تجاری کل به‌طور کامل در نظر گرفته شده و وجود پدیدة منحنی J در اقتصاد ایران، با استفاده از روش اقتصادسنجی الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM)، بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد پدیدة منحنی J در اقتصاد ایران با رویکرد تراز تجاری کل صادق نیست، به‌طوری‌که واکنش تراز تجاری به افزایش نرخ ارز هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی‌دار بوده است.

کلمات کلیدی

منحنی J نرخ ارز تراز تجاری الگوی ARDL ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085256,
author = {فتح اله تاری and اسماعیل پورمقدم, هادی},
title = {بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران بر اساس رویکرد تراز تجاری کل},
journal = {اقتصاد و تجارت نوین},
year = {2017},
volume = {12},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-6415},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {منحنی J نرخ ارز تراز تجاری الگوی ARDL ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران بر اساس رویکرد تراز تجاری کل
%A فتح اله تاری
%A اسماعیل پورمقدم, هادی
%J اقتصاد و تجارت نوین
%@ 1735-6415
%D 2017

[Download]