پژوهش های ریاضی, دوره (8), شماره (1), سال (2022-6) , صفحات (1-25)

عنوان : ( مقایسه شاخص کارایی C_pmk دو فرآیند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته )

نویسندگان: مهدی جباری نوقابی , نسرین تلخی , زهره پروانه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص های کارایی فرایند یا C_pmk ابزاری برای اندازه گیری کارایی فرایند در تولید هستند. در حالت-هایی مثل انتخاب تامین کننده ی بهتر و ارزیابی پیشرفت فرایند، مقایسه ی شاخص های کارایی دو فرایند متفاوت می تواند مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله ابتدا یک فاصله اطمینان تعمیم یافته برای نسبت شاخص کارایی C_pmk دو فرایند متفاوت ارائه می شود و سپس با انجام آزمون فرضیه ی مناسب و ارائه یک مثال، این مقایسه انجام می شود. شاخص کارایی C_pmk بر اساس این فرض است که فرایند مورد نظر دارای توزیع نرمال با میانگین μ و انحراف معیار σ می باشد.

کلمات کلیدی

, شاخص‌های کارایی فرایند, فاصله اطمینان تعمیم یافته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085594,
author = {جباری نوقابی, مهدی and تلخی, نسرین and پروانه, زهره},
title = {مقایسه شاخص کارایی C_pmk دو فرآیند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته},
journal = {پژوهش های ریاضی},
year = {2022},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2588-2546},
pages = {1--25},
numpages = {24},
keywords = {شاخص‌های کارایی فرایند، فاصله اطمینان تعمیم یافته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه شاخص کارایی C_pmk دو فرآیند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته
%A جباری نوقابی, مهدی
%A تلخی, نسرین
%A پروانه, زهره
%J پژوهش های ریاضی
%@ 2588-2546
%D 2022

[Download]