علوم زمین خوارزمی, دوره (6), شماره (2), سال (2021-3) , صفحات (265-294)

عنوان : ( ماکروفسیل های گیاهی سازند هجدک و تحلیل آب و هوای دیرینه در برش چینه‌شناسی سراپرده، شمال کرمان (ایران مرکزی) )

نویسندگان: حدیث خلیلی زاده , علیرضا عاشوری , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌دلیل ضخامت مناسب لایه‌های زغال‌سنگی سازند هجدک و تعیین نشدن سن دقیق لایه‌های کارپذیر آن در برش چینه‌نگاری سراپرده، بررسی دیرینه‌شناختی بر اساس گروه­های اصلی فسیل‌های گیاهی موجود در این لایه­ها، انجام شده است. این پژوهش به شناسایی 18 گونه متعلق به 13 جنس و 7 راسته سنگواره گیاهی منجر شد. در برش سراپرده لایه‌های زغال‌سنگی شامل d0, d2, d3, d4, d5, d8, d9, d12 هستند. در لایۀ زغالی d2 که لایۀ زغال‌سنگی اصلی و صنعتی است و در این برش ضخامت بسیار خوبی دارد، گونۀ Phlebopteris angustiloba بیش‌ترین فراوانی را نشان ‌می‌دهد که این امر به‌وضوح و با حفاظت خوب در این لایۀ زغالی مشاهده شد. این گونه برای نخستین بار از ایران با سن جدید ژوراسیک میانی معرفی ‌می‌‌شود. با توجه به گونه‌های شاخص Klukia exilis, Eboracia lobifolia, Nilssonia friziensis سن باژوسین ـ باتونین برای لایه‌های زغالی d3, d5 و d8 پیشنهاد می‌شود. منطقۀ سراپرده از نظر نمره تراز گیاهی (59) قابل مقایسه با منطقۀ کالشانه طبس (5/58) است که حاکی از آب و هوای مرطوب و نیمه گرمسیری است.

کلمات کلیدی

, ماکروفسیل­های گیاهی؛ باژوسین, باتونین؛ سازند هجدک؛ آب و هوای دیرینه؛ برش سراپرده؛ شمال کرمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085666,
author = {خلیلی زاده, حدیث and عاشوری, علیرضا and قادری, عباس},
title = {ماکروفسیل های گیاهی سازند هجدک و تحلیل آب و هوای دیرینه در برش چینه‌شناسی سراپرده، شمال کرمان (ایران مرکزی)},
journal = {علوم زمین خوارزمی},
year = {2021},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {۲۵۳۸-۴۴۹X},
pages = {265--294},
numpages = {29},
keywords = {ماکروفسیل­های گیاهی؛ باژوسین-باتونین؛ سازند هجدک؛ آب و هوای دیرینه؛ برش سراپرده؛ شمال کرمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ماکروفسیل های گیاهی سازند هجدک و تحلیل آب و هوای دیرینه در برش چینه‌شناسی سراپرده، شمال کرمان (ایران مرکزی)
%A خلیلی زاده, حدیث
%A عاشوری, علیرضا
%A قادری, عباس
%J علوم زمین خوارزمی
%@ ۲۵۳۸-۴۴۹X
%D 2021

[Download]