مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی, دوره (5), شماره (2), سال (2019-2) , صفحات (135-156)

عنوان : ( بررسی انتظارات شغلی دانشجویان جویای کار دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , حدیث فرازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر ب رسر انتاراراش شر د دانیرج یان ج یای کار دانیگاه ف دوس میهد ب د. از آنجرا کر ایرد دانیرج یان همگ در نماییگاه کار حض ر داشتند، دارای مجم ع ای از معیارها و انتااراش ش د ب دند. در اید پژوهش 352 نف از اید دانیرج یان بر روش نم ن گی ی تصادف از برید بازدیرد کننرد گان نماییرگاه انتخرا شدند و ب پ سینام انتااراش ش د اقتباس شده از پ سینام پمبر تد پاسخ دادند. جهت مقایس انتاراراش شر د درتر ان و پسر ان و نیرز مقایس انتااراش در مقاطع تحصید مختدف از تحدیل واریانس استفاده شد. نتایج نیان داد ک استقلال طدب و کارآف ین در پس ان در مقایسر با درت ان از اهمیت بالات ی ب ر ردار ب دند اما، در سای ع امل تفاوش چندان بید دو گ وه میاهده نید. یافت ها همچنید حاک از آن ب د ک تخصص گ ای اولید انتاار ش د دانیج یان ب د.

کلمات کلیدی

, کارآف ین , اسرتقلال طدبر , تخصرص گ ایر , انتاراراش ش د
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085760,
author = {کاظمی, مصطفی and فرازمند, حدیث},
title = {بررسی انتظارات شغلی دانشجویان جویای کار دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی},
year = {2019},
volume = {5},
number = {2},
month = {February},
issn = {2588-3917},
pages = {135--156},
numpages = {21},
keywords = {کارآف ین ، اسرتقلال طدبر ، تخصرص گ ایر ، انتاراراش ش د},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی انتظارات شغلی دانشجویان جویای کار دانشگاه فردوسی مشهد
%A کاظمی, مصطفی
%A فرازمند, حدیث
%J مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی
%@ 2588-3917
%D 2019

[Download]