پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی , 2020-12-28

عنوان : ( پیکره شناسی تصمیمات و اولویت های رقابتی تولید در سیستم های تولیدی کارگاهی(مطالعه موردی چندگانه) )

نویسندگان: علیرضا پویا , ناهید سالار باباخانی , احمد توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات پیکره شناسی زمینه لازم را برای شناسایی دقیق پیکره سیستم های تولیدی کارگاهی و شناخت انواع آن ها و انتخاب مناسب تصمیمات تولیدی و اولویت های رقابتی فراهم می کند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی ویژگی های اصلی سیستم های تولید کارگاهی در متغیرهای تصمیمات تولیدی و اولویت های رقابتی به وسیله بررسی کارگاه هایی موفق با رویکرد مطالعه موردی می باشد. در حقیقت این پژوهش به دنبال پیکره بندی تصمیمات تولیدی و اولویت های رقابتی در موارد مطالعه تعیین شده با استفاده از پروتکل های مشخص و سپس تحلیل درون موردی، میان موردی، تطبیقی و گونه-شناسی می باشد. در تحلیل درون موردی هرکدام از موارد مطالعه به صورت جداگانه بر اساس متغیرهای تصمیمات تولیدی و اولویت های رقابتی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس در تحلیل تطبیقی و میان موردی هرکدام از موارد پژوهش در حوزه ی تصمیمات تولیدی و اولویت های رقابتی با یکدیگر مقایسه و ارزیابی شده اند. سپس با گونه شناسی در هر یک از حوزه های تصمیمات تولیدی و اولویت های رقابتی و با در نظر گرفتن هردو آنها باهم، بر اساس فراوانی ترکیب در هریک از گروه ها، به شرح وضعیت گونه های غالب پرداخته شده است. در نتیجه تحلیل اطلاعات و انجام گونه شناسی در حوزه ی تصمیمات تولیدی دو گونه سنتی و توسعه یافته شناسایی و نام گذاری گردید. در حوزه ی اولویت های رقابتی نیز دو گونه با نام های تولید با ضایعات کم و کیفیت بالا و تولید با ضایعات زیاد و کیفیت کم مشخص شد. همچنین در بررسی موارد مطالعه با لحاظ نمودن هر دو حوزه، دسته بندی منطبق با گونه شناسی تصمیمات تولیدی شناسایی شد.

کلمات کلیدی

, استراتژی تولید, تصمیمات تولیدی, اولویت های رقابتی, سیستم تولید کارگاهی, پیکره شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085814,
author = {پویا, علیرضا and سالار باباخانی, ناهید and توکلی, احمد},
title = {پیکره شناسی تصمیمات و اولویت های رقابتی تولید در سیستم های تولیدی کارگاهی(مطالعه موردی چندگانه)},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی},
year = {2020},
location = {ايران},
keywords = {استراتژی تولید، تصمیمات تولیدی، اولویت های رقابتی، سیستم تولید کارگاهی، پیکره شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیکره شناسی تصمیمات و اولویت های رقابتی تولید در سیستم های تولیدی کارگاهی(مطالعه موردی چندگانه)
%A پویا, علیرضا
%A سالار باباخانی, ناهید
%A توکلی, احمد
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
%D 2020

[Download]