مهندسی عمران فردوسی, سال (2021-4)

عنوان : ( بررسی قابلیت باکتری Sporsarcina pasteuri در بهسازی و بهپالایی خاک‌های آلوده هیدروکربنی به صورت همزمان )

نویسندگان: محمدتقی بلوری بزاز , جعفر بلوری بزاز , سید محسن کرابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قرن حاضر استفاده از فرآورده های مختلف نفت و سوخت های فسیلی به عنوان جزء غیرقابل تفکیک از صنعت و پیشرفته های بشری بوده است. آنچه امروز به عنوان یک دغدغه مهم در کنار استفاده از این فرآوردهها مطرح است، انتشار غیرقابل کنترل آنها در قسمتهای مختلف مانند استحصال، فرآوری، انتقال و استفاده است. سایر مشکلات استفاده از این فراورده ها، آلودگیهای زیست محیطی و بوجود آوردن خاکهای مسئله دار آلوده در حوزه مهندسی ژئوتکنیک است. راه کارهای زیادی برای حل جداگانه این مشکلات بررسی و ارائاه شاده اسات در پژوهش حاضر استفاده از روش بهسازی میکروبی MICP ( Microbiologically induced calcium carbonate precipitation ( به عناوان راه حلی برای بهپالایی خاکهای آلوده و بهبود ظرفیت باربری کاهش یافته آن با دو فرآورده نفتی گازوئیل و روغن موتور ارائه شده است. باکتری مورد استفاده در این فرآیند Sporsarcina pasteuri بوده که بصورت فلوکه ) flocculate ) باکتری به خاک آلاوده اضاافه شاده و ساپ وای دو مرحله ارزیابی بهپالایی )با استفاده از نتایج کروماتوگرافی( و بهسازی ژئوتکنیکی )با استفاده از نتایج آزمون برش مستقیم و نفوذپذیری( انجاام شد. با کمک آنالیز FTIR ( Fourier-transform infrared spectroscopy ( و بررسی نمودارهای کروماتوگرافی، کاهش پیک های اجزای شناسایی شده در نمونه تیمار شده نسبت به نمونه استاندارد تهیه شده از گازوئیل یا روغن موتور ملاحظه شادند. از ورفای بهباود خاو اص ژئاوتکنیکی خاکهای آلوده از مهمترین اثرات ملاحظه شده در نمونههای تیمار شده بود

کلمات کلیدی

, FTIR کروماتوگرافی Sporsarcina pasteuri , آلودگی زیست محیطی, بهسازی, بهپالایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085866,
author = {بلوری بزاز, محمدتقی and بلوری بزاز, جعفر and کرابی, سید محسن},
title = {بررسی قابلیت باکتری Sporsarcina pasteuri در بهسازی و بهپالایی خاک‌های آلوده هیدروکربنی به صورت همزمان},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2021},
month = {April},
issn = {2783-2805},
keywords = {FTIR کروماتوگرافی Sporsarcina pasteuri ، آلودگی زیست محیطی، بهسازی، بهپالایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی قابلیت باکتری Sporsarcina pasteuri در بهسازی و بهپالایی خاک‌های آلوده هیدروکربنی به صورت همزمان
%A بلوری بزاز, محمدتقی
%A بلوری بزاز, جعفر
%A کرابی, سید محسن
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2021

[Download]