دیرینه شناسی, Volume (3), No (1), Year (2015-9) , Pages (31-44)

Title : ( دیرینه بوم شناسی بخش قاعده سازند خانگیران (ائوسن پیشین میانی) بر مبنای روزن داران کف زی در برش الگو واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ )

Authors: Ali reza Ashouri , mehdi hoseinzadeh firozian , Mohammad Vahidinia ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال و شمال شرق ایران جای دارد و سازند خانگیران آخرین نهشته های دریایی این حوضه می باشد. به منظور انجام مطالعات دیرینه بوم شناسی دقیق در محدوده سنی ائوسن پیشین میانی، بخش ابتدایی این سازند در برش الگو انتخاب گردید. این برش حوالی روستای یاقل، در شمال درگز واقع شده است. سنگ شناسی این سارند در برش فوق، شامل مارن، مارنهای سیلتی و شیلهای همراه با میان لایه هایی از سیلت سنگ می باشد. در این مطالعه، ۵۰۵ متر بخش قاعده سازند خانگیران برداشت شده و بر اساس مطالعه فونای روزن داران موجود، عمق دیرینه رسوبات نهشته شده در طول ائوسن پیشین- میانی بر مبنای نسبت روزن داران پلانکتونیک به کف زی و همچنین گونه های شاخص عمق، از ۴۰ متر در بخش ابتدایی برش تا ۸۶۰ متر متغیر بوده است که بیانگر محدوده عمقی نریتیک تا باتیال بالایی میانی می باشد. همچنین با توجه به بررسی مورفوتایپهای روزن داران کف زی سطح زی و درون زی، در بخش ابتدایی، افزایش مورفوتایپ سطح زی که گویای میزان بالای اکسیژن و مقدار پایین مواد غذایی است مشاهده شده و در ادامه با کاهش نسبت موفوتایپهای سطح زی به درون زی (EP/IN)، میزان اکسیژن محیط کاهش و مواد مغذی افزایش یافته است.

Keywords

, سازند خانگیران , برش الگو , روزنداران , ائوسن پیشین - میانی , دیرینه بوم شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085919,
author = {Ashouri, Ali Reza and Hoseinzadeh Firozian, Mehdi and Vahidinia, Mohammad},
title = {دیرینه بوم شناسی بخش قاعده سازند خانگیران (ائوسن پیشین میانی) بر مبنای روزن داران کف زی در برش الگو واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2345-2153},
pages = {31--44},
numpages = {13},
keywords = {سازند خانگیران ، برش الگو ، روزنداران ، ائوسن پیشین - میانی ، دیرینه بوم شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیرینه بوم شناسی بخش قاعده سازند خانگیران (ائوسن پیشین میانی) بر مبنای روزن داران کف زی در برش الگو واقع در غرب حوضه رسوبی کپه داغ
%A Ashouri, Ali Reza
%A Hoseinzadeh Firozian, Mehdi
%A Vahidinia, Mohammad
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2015

[Download]