پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, سال (2021-9)

عنوان : ( مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند دیافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر pH و غلظت نمک )

نویسندگان: مرتضی کاشانی نژاد , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، مدل‌سازی سینتیک شار و مقاومت هیدرولیکی کل دیافیلتراسیون شیرشتر در شرایط مختلف pH (6/3 ،5/8 و 6/8) و غلظت نمک (0، 75 و 150 میلی‌مولار) با استفاده از 6 مدل سینتیکی انجام شد و درنهایت مدل سینتیک هموگرافیک برای مدل‌سازی سینتیکی شار و مدل سینتیک نمایی برای مقاومت هیدرولیکی کل باتوجه‌به معیارهای ضریب تبیین (R2) و ریشۀ میانگین مربعات خطا (RMSE) انتخاب و پارامترهای آنها مورد بحث‌وبررسی قرار گرفتند. نتایج آنالیز واریانس پارامترهای مدل سینتیک هموگرافیک نشان داد که اثر خطی pH بر تمامی پارامترهای آن (شار اولیه (J0)، شار پایا (J∞)، زمان کاهش شار (b/1) و اندازۀ کاهش شار (a)) و اثر خطی غلظت نمک بر میزان b/1 ،J0 و a در سطح 95 درصد و اثر متقابل pH- غلظت نمک بر a در سطح 99 درصد معنی‌دار بودند. نتایج آنالیز واریانس پارامترهای مدل سینتیک نمایی نیز نشان داد که در میان اثرات خطی و متقابل اثر خطی pH بر مقاومت پایا (∞R) و اثر خطی غلظت نمک بر مقاومت اولیه (R0)، ∞R، درجۀ افزایش مقاومت (k) و اثر متقابل pH- غلظت نمک بر k نمونه‌ها در سطح 95 درصد معنی‌دار بودند. نتایج آنالیز تحلیل حساسیت مدل‌های به‌دست‌آمده نیز نشان داد که به ‌ازای افزایش هر 0/1، pH حدود 1 درصد از ∞R نمونه‌ها کاسته شد و به ‌ازای افزایش هر 10 میلی‌مولار غلظت نمک نیز حدود 2/75 درصد به R0 نمونه‌ها و 9 درصد به 1/b نمونه‌ها اضافه گردید.

کلمات کلیدی

, دیافیلتراسیون, شار, شیر شتر, مدل‌سازی سینتیکی, مقاومت هیدرولیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086427,
author = {کاشانی نژاد, مرتضی and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند دیافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر pH و غلظت نمک},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2021},
month = {September},
issn = {2252-0937},
keywords = {دیافیلتراسیون، شار، شیر شتر، مدل‌سازی سینتیکی، مقاومت هیدرولیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی سینتیکی شار و مقاومت هیدرولیکی کل فرآیند دیافیلتراسیون شیرشتر: بررسی اثر pH و غلظت نمک
%A کاشانی نژاد, مرتضی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2021

[Download]