پنجمین سمینار شیمی کاربردی ایران (5IACS) , 2021-08-31

عنوان : ( پلیمریزاسیون متیل متاکریلات با استفاده از کاتالیست دوهسته ای فلز کبالت برپایه لیگاند α -دی ایمین )

نویسندگان: ماجده معروفی , غلامحسین ظهوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: کاتالیست دوهستهای کبالت) П ) برپایهی لیگاند α -دیایمین با پل 4,4 متیلندیآنیلین سنتز گردید که برای پلیمریزاسیون متیلمتاکریلات ) MMA ) فعالیت مناسبی داشت. تأثیرغلظت کمک کاتالیست MMAO بر فعالیت کاتالیست سنتز شده در هموپلیمریزاسیون MMA نشان داد که بهینهی نسبت مولی Al/Co برای این کاتالیست 500:1 میباشد. افزایش دما از C° 27 تا 70 باعث افزایش فعالیت کاتالیست از )g MMA/mmol Co.h( 8.4 تا 36.4 گردید. این کاتالیست رفتاری متفاوت با کاتالیست مشابه اما با پل متفاوت 2,3,5,6 تترامتیلبنزن- 1,4 - دیآمین از خود نشان داد. این مقایسه نشان داد که ساختار کاتالیست بر رفتار و فعالیت کاتالیست تاثیر بسزایی دارد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: پلیمریزاسیون کاتالیستی, کمپلکس دو هستهای کبالت, α - دیایمین, پلی(متیلمتاکریلات)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086429,
author = {معروفی, ماجده and ظهوری, غلامحسین},
title = {پلیمریزاسیون متیل متاکریلات با استفاده از کاتالیست دوهسته ای فلز کبالت برپایه لیگاند α -دی ایمین},
booktitle = {پنجمین سمینار شیمی کاربردی ایران (5IACS)},
year = {2021},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: پلیمریزاسیون کاتالیستی، کمپلکس دو هستهای کبالت، α - دیایمین، پلی(متیلمتاکریلات)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پلیمریزاسیون متیل متاکریلات با استفاده از کاتالیست دوهسته ای فلز کبالت برپایه لیگاند α -دی ایمین
%A معروفی, ماجده
%A ظهوری, غلامحسین
%J پنجمین سمینار شیمی کاربردی ایران (5IACS)
%D 2021

[Download]