هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2021-09-01

عنوان : ( تاثیر اسید سالیسیلیک بر محتوی متابولیت های ثانویه در کشت کالوس گیاه توکریوم پولیوم ) Teucrium polium .L( )

نویسندگان: پروین آزاد توپکانلو , منیژه میان آبادی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهی دارویی است که دارای اثرات ضد دیابت، ضد اسپاسم و ، Lamiaceae متعلق به تیره ) Teucrium polium( توکریوم پولیوم آنتی اکسیدان میباشد. این گیاه غنی از متابولیتهای ثانویه است. تحقیقات مختلف گزارش کردهاند که فلاونوئیدها، متابولیتهای ثانویه موثر توکریوم پولیوم هستند، که می توان مقدار آنها را در شرایط کشت کالوس گیاهان دیگر افزایش داد. بنابراین، با استفاده از غلظتهای مختلف اسید سالیسیلیک تغییرات میزان فنل، فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی کالوس بررسی شد. در این مطالعه 2,4- با D تحت تیمار MS تجربی، از برگ و ساقه گیاه توکریوم پولیوم برای تهیه ریزنمونه استفاده شد. ریزنمونهها در محیط کشت 25 کشت شدند. سپس کالوسهای ᵒC 1/5 در شرایط تاریکی به مدت یک ماه در دمای mg/l با غلظت BAP 0/5 و یا mg/l غلظت ᵒC 0( در شرایط تاریکی در دمای ،100 ،200 ،300 μg/l( حاوی غلظتهای مختلف اسیدسالیسیلیک MS حاصل به محیط کشت بهت رتیب میزان فنل کل، فلاونوئید کل FRAP 25 واکشت شدند. در نهایت، به روش فولین-سیوکالچو، کلریمتری آلومینیم کلراید و و فعالیت آنتی اکسیدان کالوسها مطالعه شد. نتایج حاصل از ارزیابی نشان داد که در شرایط تاریکی محتوای فنل کل، فلاونوئید 2,4- و D کل و فعالیت آنتی کسیدانی تیمارهای اسید سالیسیلیک نسبت به کالوسهای اولیه حاصل از ریزنمونههای تحت تیمار 2,4- بعد از تیمار با اسید سالیسیلیک افزایش D در مقایسه با BAP ا فزایش قابل توجهی نداشت .ا ما کالوسهای تحت تیمار BAP معنی داری را در پارامترهای فوق نشان دادند.

کلمات کلیدی

, توکریوم پولیوم, متابولیتهای ثانویه, فلاونوئید, اسیدسالیسیلیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086484,
author = {پروین آزاد توپکانلو and منیژه میان آبادی and گنجعلی, علی},
title = {تاثیر اسید سالیسیلیک بر محتوی متابولیت های ثانویه در کشت کالوس گیاه توکریوم پولیوم ) Teucrium polium .L(},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {توکریوم پولیوم، متابولیتهای ثانویه، فلاونوئید، اسیدسالیسیلیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر اسید سالیسیلیک بر محتوی متابولیت های ثانویه در کشت کالوس گیاه توکریوم پولیوم ) Teucrium polium .L(
%A پروین آزاد توپکانلو
%A منیژه میان آبادی
%A گنجعلی, علی
%J هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2021

[Download]