هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2021-09-01

Title : ( پاسخ دفاع آنزیمی و غیرآنزیمی گیاه مرزه تابستانه به سطوح مختلف کلرید سدیم )

Authors: Leila Mehdizadeh , Mohammad Moghaddam ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

به منظور ارزیابی پاسخ گیاه مرزه تابستانه (Satureja hortensis) به تنش شوری، آزمایشی گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 سطح شوری (0، 40، 80 میلی مولار کلرید سدیم در آب آبیاری) با چهار تکرار در گلخانه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر شوری بر خصوصیات فیزیولوژیکی مورد مطالعه معنی دار شد. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بیشترین میزان فنل کل، فعالیت آنتی اکسیدانتی غیرآنزیمی، کربوهیدرات های محلول، پرولین، مالون دی آلدئید، نشت الکترولیت و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی شامل کاتالاز، سوپراکسید دیسموتاز، آسکوربات پراکسیداز و گایاکول پراکسیداز در تیمار شوری 80 میلی مولار کلرید سدیم مشاهده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که شوری سبب افزایش سنتز فنل ها و ترکیبات آنتی‏اکسیدانی و محافظت ساختمان سلولی از آسیب اکسیداتیو می‏شود. همچنین فعالیت آنزیم‏های آنتی اکسیدانتی یکی از مهمترین شاخص ها برای تحمل و پاسخ گیاهان تحت شرایط تنش زا به خصوص شوری به حساب می آیند.

Keywords

, آنزیم های آنتی اکسیدانتی پرولین, شوری, کربوهیدرات محلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086685,
author = {Mehdizadeh, Leila and Moghaddam, Mohammad},
title = {پاسخ دفاع آنزیمی و غیرآنزیمی گیاه مرزه تابستانه به سطوح مختلف کلرید سدیم},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2021},
location = {گرگان, IRAN},
keywords = {آنزیم های آنتی اکسیدانتی پرولین، شوری، کربوهیدرات محلول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخ دفاع آنزیمی و غیرآنزیمی گیاه مرزه تابستانه به سطوح مختلف کلرید سدیم
%A Mehdizadeh, Leila
%A Moghaddam, Mohammad
%J هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2021

[Download]