چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی , 2021-09-22

عنوان : ( شناسایی نواحی تحت انتخاب مرتبط با دنبه در گوسفند نژاد افشاری )

نویسندگان: مریم روشندل قلعه زو , سعید زره داران , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گوسفند افشاری یکی از نژادهای ارزشمند دنبهدار در ایران است که ازنظر تولید گوشت و پشم اهمیت زیادی دارد. با توجه به تمایل به کوچک کردن اندازه دنبه در این نژاد به دلیل کاهش راندمان تولید، محققین به دنبال یافتن راهکارهایی جهت حذف این صفت هستند. هدف از این مطالعه، شناسایی ژنهای موثر در چربی دنبه در گوسفند افشاری در مقایسه با دو نژاد بدون دنبه نظیر دورپر و موتن آلمانی از طریق روشهای بیوانفورماتیک است. بدین منظور در این مطالعه از 297 رأس گوسفند ( 37 راس نژاد افشاری ، 99 راس نژاد دورپر و 161 راس نژاد موتن آلمانی) که با استفاده از آرایههای ژنگانی تعیین ژنوتایپ شده بودند، استفاده شد. برای جستجوی نشانههای انتخاب از Ovine SNP50K BeadChip ایلومینا در دو جمعیت افشاری و دورپر در 130 منطقه ژنومی Fst 1 استفاده شد. نتایج / نسخه 9 R در بسته نرمافزاری Fst آزمون و در دو جمعیت افشاری و موتن آلمانی در 142 منطقه ژنومی دارای تمایز بودند. دو جمعیت افشاری در 24 منطقه باهم در ارتباط با (STXBP5L و SHTN1 ،BCL6 ،ATRNL1 ،ALK) اشتراک داشتند، که شامل 24 ژن بود که 5 ژن های گزارش شده در مناطق ارتولوگ گوسفندی نشان QTL های مرتبط با ذخیره چربی بودند. درنهایت، بررسی QTL های صفات مهم اقتصادی ازجمله صفات مرتبط با درصد چربی لاشه، چربی ذخیرهشده در QTL داد که این 24 ژن باتوسعه سلولها و همچنین وزن چربی در لاشه همپوشانی دارد. نتایج این مطالع ه نشا ن دا د که، ،ATP دنبه، اتصال شناسایی این جایگاههای ژنی میتواند نقش مهمی در تحقیقات بعدی برای تشخیص مناطق ژنگانی مرتبط با صفات اقتصادی از جمله صفات مرتبط با چربی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, نواحی تحت انتخاب , چربی دنبه, گوسفند افشاری, گوسفند دورپر, گوسفند موتن آلمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086687,
author = {روشندل قلعه زو, مریم and زره داران, سعید and جوادمنش, علی},
title = {شناسایی نواحی تحت انتخاب مرتبط با دنبه در گوسفند نژاد افشاری},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نواحی تحت انتخاب ، چربی دنبه، گوسفند افشاری، گوسفند دورپر، گوسفند موتن آلمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی نواحی تحت انتخاب مرتبط با دنبه در گوسفند نژاد افشاری
%A روشندل قلعه زو, مریم
%A زره داران, سعید
%A جوادمنش, علی
%J چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
%D 2021

[Download]