نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین اللملی علوم دامی ایران , 2021-09-15

عنوان : ( اثر سطح و منبع سدیم بر عملکرد رشد در دوره آغازین جوجه های گوشتی )

نویسندگان: مریم هاشمی , حیدر زرقی , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سدیم از جمله عناصر معدنی پرنیاز است که در جذب مواد مغذی از جدار دستگاه گوارش نقش کلیدی دارد. این پژوهش به منظور بررسی اثر سطح و منبع سدیم بر عملکرد رشد در دوره آغازین (10-1 روزگی) جوجه های گوشتی انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 600 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 (مخلوط دو جنس) به طور تصادفی بین 10 تیمار آزمایشی با 6 تکرار و 10 قطعه در هر تکرار تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه ذرت-کنجاله سویا با تامین حداقل احتیاجات توصیه شده برای جوجه های گوشتی سویه راس 2019 در دوره آغازین به جزء سدیم (سطح سدیم جیره پایه 0.16 درصد) و مکمل سازی جیره پایه با سه منبع سدیم (کلرید سدیم، بی کربنات سدیم و سولفات سدیم)، هر یک در سه سطح (04/0، 08/0، 12/0 درصد) بودند. افزایش سطح سدیم جیره باعث افزایش خطی و معنی دار رشد روزانه (p<0.002) و تغییر ضریب تبدیل خوراک به صورت درجه دوم (p<0.001) شد. افزایش سطح سدیم جیره از 0.16 درصد به 0.20-0.24 درصد باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک شد ولی با افزایش سطح سدیم جیره به 0.28 درصد ضریب تبدیل خوراک افزایش یافت. اثر نوع منبع مکمل سدیم بر شاخص های عملکرد رشد معنی دار نبود. به طور کلی بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمایش تامین سدیم در جیره آغازین در سطح 0.20 درصد صرف نظر از نوع منبع میتواند موجب بهبود عملکرد رشد جوجه های گوشتی در دوره آغازین شود.

کلمات کلیدی

, بی کربنات سدیم, جوجه گوشتی, سولفات سدیم, کلرید سدیم, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086725,
author = {هاشمی, مریم and زرقی, حیدر and کرمانشاهی, حسن},
title = {اثر سطح و منبع سدیم بر عملکرد رشد در دوره آغازین جوجه های گوشتی},
booktitle = {نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین اللملی علوم دامی ایران},
year = {2021},
location = {ساری, ايران},
keywords = {بی کربنات سدیم، جوجه گوشتی، سولفات سدیم، کلرید سدیم، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطح و منبع سدیم بر عملکرد رشد در دوره آغازین جوجه های گوشتی
%A هاشمی, مریم
%A زرقی, حیدر
%A کرمانشاهی, حسن
%J نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین اللملی علوم دامی ایران
%D 2021

[Download]