علوم و فنون دریایی, سال (2017-6)

عنوان : ( تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته )

نویسندگان: مهرداد سرخیل , مهرداد سرخیل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق اثرات چهار غلظت مختلف کلسیم (8، 25، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) آب محیط تفریخ تخم، بر درصد چشم زدگی، درصد تفریخ وجذب عناصر کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز توسط تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در یک سازگان مداربسته مورد بررسی قرار گرفت. جهت انکوباسیون تخمها از 12 واحد آزمایشی (سازگان مداربسته) با ظرفیت 45 لیتر استفاده شد. غلظتهای مختلف عناصر معدنی (کلسیم، سدیم، پتاسیم، منیزیم، فسفر،آهن، مس، روی، منگنز) با اضافه کردن نمکهای معدنی آزمایشگاهی (Merck) به آب مقطر تهیه گردید. 21 گرم تخم تازه لقاح یافته در هر یک از ترافهای واحدهای آزمایش ریخته شد. دمای آب و اکسیژن محلول در طول مدت آزمایش در بین تیمارها به ترتیب بین 9-5/7 درجه سانتی گراد و 11/11-80/9 میلی گرم در لیتر متغیر بود. اختلاف معنی داری در میانگین درصد چشم زدگی تخمها در بین تیمارهای مختلف وجود نداشت )05/0.(P> میانگین درصد تفریخ تخم در بین تیمارهای مختلف معنی داری بود )05/0 .(P<درصد تفریخ تخم در تیمار 50 میلی گرم در لیتر در مقایسه با سایر تیمارها بیشتر بود. وزن تر تخم در تیمار 25 میلی گرم در لیتر در مرحله تفریخ در مقایسه با تخم تازه لقاح یافته در شروع آزمایش و سایر تیمارها در مرحله تفریخ بطور معنی داری بیشتر بود )05/0(P<. یون کلسیم توسط تخم از آب تفریخگاه جذب نگردید. دفع یون پتاسیم از تخم در تیمارهای 8 و 25 میلی گرم در لیتر مشاهده گردید. عنصر مس در تمامی تیمارها توسط تخم از محیط آب جذب گردید و مقدار این عنصر در تیمار8 میلی گرم در لیتر در مقایسه با سایر تیمارها بیشتر بود )05/0(P<. عنصر منگنز در تیمارهای 8 و 25 میلی گرم در لیتر از محیط آب جذب گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که میزان غلظت کلسیم 50 میلی گرم در لیتر آب مناسب ترین غلظت کلسیم جهت تفریخ تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد و پیشنهاد می شود که این غلظت جهت استاندارد سازی منابع آبی و در کاربری آب برای انکوباسیون تخم قزل آلای رنگین کمان مد نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, قزل آلای رنگین کمان, کلسیم, تفریخ تخم, محتویات یونی, سازگان مدار بسته.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086748,
author = {سرخیل, مهرداد and سرخیل, مهرداد},
title = {تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته},
journal = {علوم و فنون دریایی},
year = {2017},
month = {June},
issn = {2008-8965},
keywords = {قزل آلای رنگین کمان، کلسیم، تفریخ تخم، محتویات یونی، سازگان مدار بسته.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر غلظتهای مختلف کلسیم آب محیط انکوباسیون بر میزان تفریخ و محتویات یونی (کلسیم، پتاسیم، مس و منگنز) تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در یک سازگان مداربسته
%A سرخیل, مهرداد
%A سرخیل, مهرداد
%J علوم و فنون دریایی
%@ 2008-8965
%D 2017

[Download]