دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار , 2021-07-14

عنوان : ( بررسی تاثیر بازارگرایی رفتاری بر عملکرد فروشندگان با توجه به نقش میانجیگری رفتارپیشگامانه خدمات )

نویسندگان: محمد سعید رحیمی , قاسم اسلامی , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه رفتار خدمات پیشگامانه موضوع بسیار مهمی در سازمانهای خدماتی از جمله سازمان های فروش بیمه به حساب می آید. مطالعات صورت گرفته در مورد خدمات بیان می کند چه سازمان هایی که خدماتی با کیفیت بالا ارائه می دهند، راهبرد بسیار مهم و کاربردی برای در دست گرفتن بازار، برگشت سرمایه، کاهش هزینه های تبلیغات و معرفی و همچنین توسعه سازمان در محیط پر رقابت کنونی ایفا می کنند. یکی از عوامل اثرگذار بر خدمات پیشگامانه ارائه شده در سازمان های امروزی به ویژه سازمانهای بیمه بازارگرایی است. امروزه کشور ما در مسیر صنعتی شدن و همچنین ارائه خدمات نوین قرار گرفته است و دامنه آن هر روز گسترده تر می گردد، باید در جستجوی بهره گیری از جدیدترین و به روزترین استراتژی های فروش و بهره گیری حداکثری از نیروی فروش باشند و زمینه بهبود عملکرد فروشندگان سازمانها را که عامل حیاتی و موثر توسعه و ترقی سازمان است فراهم آورند. نوع پژوهش کاربردی و روش آن پیمایشی تحلیلی می باشد. جامعه آماری ۲۰۰ فروشنده می باشد و کارکنان فروش به عنوان نماینده به سوالات پرسشنامه پاسخ خواهند داد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۱۳۶ سازمان انتخاب شده است. . ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است. روایی صوری با استفاده از نظر اساتید و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی و نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای AMOS۲۲ و SPSS۲۲ استفاده گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از تایید نقش میانجی گری رفتار پیشگامانه خدمات در رابطه بین بازارگرایی بر عملکرد فروشنده و همچنین رابطه بین بازارگرایی بر عملکرد فروشنده است. به عبارت دیگر می توان در اینجا بیان نمود که بازار گرایی و رفتار پیشگامانه خدمات بر عملکرد فروشنده تاثیرگذار خواهد بود.

کلمات کلیدی

, بازارگرایی , رفتار پیشگامانه خدمات , عملکرد فروشندگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086818,
author = {رحیمی, محمد سعید and اسلامی, قاسم and خوراکیان, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر بازارگرایی رفتاری بر عملکرد فروشندگان با توجه به نقش میانجیگری رفتارپیشگامانه خدمات},
booktitle = {دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {بازارگرایی ، رفتار پیشگامانه خدمات ، عملکرد فروشندگان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر بازارگرایی رفتاری بر عملکرد فروشندگان با توجه به نقش میانجیگری رفتارپیشگامانه خدمات
%A رحیمی, محمد سعید
%A اسلامی, قاسم
%A خوراکیان, علیرضا
%J دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
%D 2021

[Download]