مدیریت کسب و کار بین المللی, دوره (4), شماره (3), سال (2021-11) , صفحات (45-69)

عنوان : ( طراحی مدل انتظارات مشتریان در راستای رشد و توسعه پلتفرم )

نویسندگان: رضا عامری سیاهوئی , مصطفی کاظمی , امید سلیمانی فرد , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه موفقیت پلتفرمها سبب شده است تا مدل کسب و کار پلتفرمی به یک مدل کسب و کار موفق در سطح جهانی تبدیل گردد. اما آنچه موجب ارزش آفرینی پلتفرم میگردد تسهیل تعاملات بوده، که در این راستا تحلیل و بررسی انتظارات خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان به عنوان مشتری پلتفرمها بسیار مهم میباشد. هدف پژوهش طراحی مدل انتظارات مشتریان )خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان( در راستای رشد و توسعه پلتفرم با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری و تحلیل عاملی میباشد. لذا این پژوهش از لحاظ هدف، یک تحقیق توسعهای و کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده، رویکرد کلی تحقیق استقرایی میباشد. پژوهش دارای دو جامعه آماری شامل خبرگان، اساتید دانشگاهی و پژوهشگران این حوزه و همچنین خدمت گیرندگان و خدمت دهندگان ایرانی پلتفرم میباشد که از دو روش نمونهگیری قضاوتی )تکنیک گلوله برفی( و تصادفی ساده استفاده شده است. در ابتدا برای یافتن انتظارات خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده گردید، سپس با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری به خوشهبندی خودکار پرداخته شد و نتایج بیانگر آن است که خدمت گیرندگان شامل دو خوشه خدمت گیرندگان پرتوقع و تعامل محور و خدمت گیرندگان بیتفاوت در همه ابعاد انتظارات بوده، همچنین خدمت دهندگان نیز شامل دو خوشه خدمت دهندگان پرتوقع و اعتمادمحور و خدمت دهندگان بیتفاوت در همه ابعاد انتظارات میباشند.

کلمات کلیدی

, مدل انتظارات مشتریان, خدمت دهندگان , خدمت گیرندگان, توسعه مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087008,
author = {عامری سیاهوئی, رضا and کاظمی, مصطفی and سلیمانی فرد, امید and پویا, علیرضا},
title = {طراحی مدل انتظارات مشتریان در راستای رشد و توسعه پلتفرم},
journal = {مدیریت کسب و کار بین المللی},
year = {2021},
volume = {4},
number = {3},
month = {November},
issn = {2588-5057},
pages = {45--69},
numpages = {24},
keywords = {مدل انتظارات مشتریان،خدمت دهندگان ،خدمت گیرندگان، توسعه مدل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل انتظارات مشتریان در راستای رشد و توسعه پلتفرم
%A عامری سیاهوئی, رضا
%A کاظمی, مصطفی
%A سلیمانی فرد, امید
%A پویا, علیرضا
%J مدیریت کسب و کار بین المللی
%@ 2588-5057
%D 2021

[Download]