هشتمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی , 2021-10-27

عنوان : ( بررسی تحولات کانی هالیت در رسوبات پلایا با توجه به تغییرات اقلیمی کواترنر پسین (مطالعه موردی: پلایا ی سبزوار) )

نویسندگان: ملیحه پورعلی , عادل سپهر , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلایای سبزوار در قسمت شرقی کویر مرکزی ایران واقع شده است. هدف از این مطالعه بررسی دوران های خشک و مرطوب کواترنر پسین به وسیله مورفولوژی کریستال های کانی هالیت در پلایا می باشد. 20 نمونه رسوب از سطح و اعماق )10-0 ،40-30 ،70-60 و 100-90 سانتی متری( رخساره های ژئومورفیک پلایا مورد آزمایش پراش اشعه ایکس )XRD )و میکروسکوپ الکترونی روبش ی )SEM )قرار گرفتند. وجود کریستال های بی شکل و مکعبی و کریستال های سوزنی شکل در سطح پلایا به صورت الیافهای موازی نشانگر وقوع تبخیر سریع و خشکی شدید محیط میباشد. در عمق 70-60 سانتی متری وجود هالیت در امتداد درهم آمیختگیهای سیلتی بیانگر محیط سیلبی میباشد. از سطح به عمق پلیا مورفولوژ ی متفاوت کریستال های هالیت بیانگر شرایط متفاوت محیطی در کواترنر پسین است.

کلمات کلیدی

, پلایای سبزوار, کانی هالیت, کواترنر پسین, رخساره ژئومورفیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087124,
author = {پورعلی, ملیحه and سپهر, عادل and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {بررسی تحولات کانی هالیت در رسوبات پلایا با توجه به تغییرات اقلیمی کواترنر پسین (مطالعه موردی: پلایا ی سبزوار)},
booktitle = {هشتمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلایای سبزوار، کانی هالیت، کواترنر پسین، رخساره ژئومورفیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تحولات کانی هالیت در رسوبات پلایا با توجه به تغییرات اقلیمی کواترنر پسین (مطالعه موردی: پلایا ی سبزوار)
%A پورعلی, ملیحه
%A سپهر, عادل
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J هشتمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
%D 2021

[Download]