اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی , 2021-11-10

Title : ( بررسی پیش تیمار بذری نانوذره مس اکسید بر جوانه زنی، برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و شاخص کاروتنوئید گیاهچه دو رقم گندم )

Authors: VAJIHEH GANJEALI , Monireh Cheniany , Parissa Taheri , Maryam Mazaheri-Tirani ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در تحقیق حاضر و در قالب طرح کاملا تصادفی، تاثیر پیش تیمار بذری نانوذره مس اکسید بر جوانه زنی، برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و شاخص کاروتنوئید گیاهچه های دو رقم گندم ′روشن′ و ′سیوند′ بررسی شد. 10روز پس از پیش تیمار بذرها، گیاهچه های تیمار شده جمع آوری و تغییرات طول و وزن خشک اندام هوایی و ریشه، محتوای انواع کلروفیل و کاروتنوئید و شاخص پایداری غشاء گیاهچه ها بررسی شدند. نتایج بیانگر افزایش درصد جوانه زنی هر دو رقم گندم در غلظت های 250،100،10 میلی گرم در لیتر نانوذره مس اکسید و کاهش این شاخص در غلظت های 500 و1000میلی گرم در لیتر آن بود. هر چند تیمار با نانوذره مس اکسید در تمامی غلظت ها، باعث کاهش ارتفاع بخش هوایی گیاهچه های رقم ′روشن′ شد ولیکن تیمارهای 100میلی گرم در لیتر نانوذره به بعد، اثر مثبت بر ارتفاع بخش هوایی گیاهچه های رقم ′سیوند′ (نسبت به شاهد) داشت. افزایش محتوا کلروفیل کل دو رقم گندم، حاکی از تاثیر مثبت همه غلظت های نانوذره مس اکسید (نسبت به شاهد) بود. غلظت250میلی گرم در لیتر نانوذره مس اکسید نیز موجب بیشینه محتوا کاروتنوئید رقم ′روشن′ و ′سیوند′ گردید که به جهت اثرات درمانی این ترکیبات می تواند قابل توجه باشد. کاهش ضریب پایداری غشاء هر دو رقم گندم موردمطالعه نیز مهرز شد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان بیان داشت که غلظت های کم ذرات نانو مس اکسید موجب ترغیب رشد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گندم نان می گردند.

Keywords

, گندم نان, نانوذره, درصد جوانه زنی, کاروتنوئید, ضریب پایداری غشاء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087236,
author = {GANJEALI, VAJIHEH and Cheniany, Monireh and Taheri, Parissa and مریم مظاهری تیرانی},
title = {بررسی پیش تیمار بذری نانوذره مس اکسید بر جوانه زنی، برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و شاخص کاروتنوئید گیاهچه دو رقم گندم},
booktitle = {اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی},
year = {2021},
location = {جیرفت, IRAN},
keywords = {گندم نان، نانوذره، درصد جوانه زنی، کاروتنوئید، ضریب پایداری غشاء},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پیش تیمار بذری نانوذره مس اکسید بر جوانه زنی، برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و شاخص کاروتنوئید گیاهچه دو رقم گندم
%A GANJEALI, VAJIHEH
%A Cheniany, Monireh
%A Taheri, Parissa
%A مریم مظاهری تیرانی
%J اولین همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی
%D 2021

[Download]