کاوش های مدیریت بازرگانی, دوره (13), شماره (25), سال (2021-9) , صفحات (50-81)

عنوان : ( تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان بانک بر رضایت با میانجیگری کیفیت و ارزش درک شده از خدمات، اعتماد مشتریان )

نویسندگان: مهران عابدخراسانی , علیرضا پویا , آذر کفاش پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بانکها برای جلب رضایت مشتریان و سهولت در انجام امور هر روز شیوههای نوینی از جمله انواع مختلف خدمات سلف سرویس را در اختیار مشتریان خود قرار میدهند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان و کیفیت خدمات سلف سرویس بر رضایت الکترونیکی مشتریان با در نظر گرفتن نقش واسطهای دو متغیر اعتماد و ارزش درک شده میباشد. جامعه آماری پژوهش مشتریان شعب بانکهای اقتصاد نوین در شهر مشهد است. حجم نمونه تحقیق 001 مشتری. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بوده و برای آزمون فرضیات از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که آمادگی فناورانه مشتریان بر کیفیت خدمات سلف سرویس اثر مثبت و معناداری دارد. کیفیت خدمات سلف سرویس بر رضایت الکترونیکی اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج آزمون میانجی- گری کیفیت خدمات سلف سرویس در رابطه بین آمادگی فناورانه و رضایت الکترونیکی مشتریان نشان داد که اثر غیر مستقیم آمادگی فناورانه بر رضایت الکترونیکی از طریق کیفیت خدمات سلف سرویس معنادار میباشد. علاوه بر این نقش میانجیگری ارزش درک شده و اعتماد نیز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج بیانگر تأیید نقش میانجی گری ارزش درک شده میباشد . اما نقش واسطهای اعتماد در این رابطه تایید نگردید.

کلمات کلیدی

, کیفیت خدمات سلف سرویس, آمادگی فناورانه, رضایت مشتریان, اعتماد, ارزش درک شده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087346,
author = {عابدخراسانی, مهران and پویا, علیرضا and کفاش پور, آذر},
title = {تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان بانک بر رضایت با میانجیگری کیفیت و ارزش درک شده از خدمات، اعتماد مشتریان},
journal = {کاوش های مدیریت بازرگانی},
year = {2021},
volume = {13},
number = {25},
month = {September},
issn = {۲۶۴۵-۳۸۶X},
pages = {50--81},
numpages = {31},
keywords = {کیفیت خدمات سلف سرویس، آمادگی فناورانه، رضایت مشتریان، اعتماد، ارزش درک شده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر آمادگی فناورانه مشتریان بانک بر رضایت با میانجیگری کیفیت و ارزش درک شده از خدمات، اعتماد مشتریان
%A عابدخراسانی, مهران
%A پویا, علیرضا
%A کفاش پور, آذر
%J کاوش های مدیریت بازرگانی
%@ ۲۶۴۵-۳۸۶X
%D 2021

[Download]