اندیشه آماری, دوره (26), شماره (1), سال (2021-11) , صفحات (139-153)

عنوان : ( تحلیل داده های بورس بر اساستابع مفصل )

نویسندگان: سیده آزاده فلاح مرتضی نژاد , غلامرضا محتشمی برزادران , بهرام صادق پور گیلده , محمد امینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تابع مفصل یΈ ابزار مفید در شناسایی ساختار وابستگͳ داده های وابسته و در نتیجه برازش یΈ توزیع توأم مناسب به داده ها است. در این مقاله با استفاده از تابع مفصل داده های بورس شامل سه متغیر ضعف مالͳ ،سود انباشته، و دارایی ملموس مربوط به ١١٠ شرکت تجاری ایران از سال ١٣٨۵ تا ١٣٨٩ تحلیل مͳ شود و به خصوص یΈ توزیع سه بعدی به این داده ها برازش خواهد شد. برای بررسͳ نوع وابستگͳ بین داده ها از ابزارهای مختلفͳ از جمله نمودار پراکنش، نمودار کای، و نمودار کندال استفاده مͳ کنیم. همچنین اندازه وابستگͳ جهت دار و دمͳ داده ها را موردبررسͳ قرار مͳ دهیم و ضرایب وابستگͳ کندال و اسپیرمن را نیز محاسبه خواهیم کرد. در انتها آزمون نی΋ویی برازش برای چند مفصل معروف را انجام مͳ دهیم تا بتوان مفصل مناسب داده های بورس این مقاله را دست آوریم.

کلمات کلیدی

, تابع مفصل, وابستگͳ جهتͳ و دمͳ , نمودار کای و کندال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087780,
author = {فلاح مرتضی نژاد, سیده آزاده and محتشمی برزادران, غلامرضا and صادق پور گیلده, بهرام and امینی, محمد},
title = {تحلیل داده های بورس بر اساستابع مفصل},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2021},
volume = {26},
number = {1},
month = {November},
issn = {1026-8944},
pages = {139--153},
numpages = {14},
keywords = {تابع مفصل، وابستگͳ جهتͳ و دمͳ ،نمودار کای و کندال.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل داده های بورس بر اساستابع مفصل
%A فلاح مرتضی نژاد, سیده آزاده
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A صادق پور گیلده, بهرام
%A امینی, محمد
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2021

[Download]