فرهنگی تربیتی زنان و خانواده, دوره (16), شماره (55), سال (2021-8) , صفحات (155-191)

عنوان : ( ایمنی روان‌شناختی زنان و راهبردهای مدیریت آن: پژوهشی کیفی در زنان عضو هیئت علمی دانشگاه های ایران )

نویسندگان: الهام بهپور , محمدمهدی فراحی , آذر کفاش پور , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایمنی ­روان‌شناختی ناشی از ادراک از میزان ریسک و تهدیدات محیطی بوده و بیانگر احساسی است که فرد در یک محیط بتواند بی‌دغدغه اظهارنظر کند و از سرزنش شدن هراسی نداشته باشد. هدف از این مطالعه، ارائه مدل ایمنی روان‌شناختی زنان با تمرکز بر علل و پیامدها در دانشگاه­های برتر شمال شرق کشور با استفاده از رویکرد تفسیری و روش کیفی می­باشد. استراتژی این تحقیق، داده­بنیاد مبتنی بر طرح نظام‌مند استراوس و کوربین است. مشارکت­کنندگان، زنان هیئت علمی در دانشگاه­های برتر شمال شرق کشور هستند و با 12 تن از زنان هیئت علمی که پدیده ایمنی روان‌شناختی در محیط را تجربه کرده و از نظر سابقه ­خدمت، حداقل 10 سال سابقه­کار داشتند، مصاحبه­های عمیقی صورت گرفت و تا زمان اشباع داده­ها ادامه یافت. نتایج حاصل از تحلیل داده­های کیفی، سبب شناسایی 219 کد آزاد، 73 مقوله و 30 مضمون شد. در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان مضمون­ها برقرار شد و در ادامه، کدگذاری انتخابی نیز صورت گرفت. در این پژوهش، یافته­ها نشان داد که پدیده­محوری متشکل از امنیت گفتاری، امنیت رفتاری، امنیت احساسی و امنیت ادراکی است. شرایط علّی شامل ساختارهای بروکراتیک، ساختارهای مردانه، ساختارهای تبعیض­آمیز، جو سازمانی منفی، عوامل شخصیتی- نگرشی، سبک رهبری غیرحمایتی، ارتباطات غیراثربخش و عدم تعادل کار- زندگی می­باشد. همچنین راهبردها متشکل از راهبرد فعال (مشارکتی)، راهبرد توانمندسازی، راهبرد دفاعی، راهبرد شناختی و راهبرد فرهنگی است. پیامدها نیز شامل دلبستگی به شغل و سازمان، یادگیری سازمانی، رشد عملکرد فردی­ و­ شغلی، تحکیم سرمایه اجتماعی، اعتماد سازمانی، عدالت سازمانی و بهزیستی روان‌شناختی می­باشد. بسترها در این مطالعه شامل بسترهای آموزشی، قانونی و فرهنگی بود و شرایط مداخله­گر متشکل از هویت برند سازمان، ویژگی­های جمعیت­شناختی و عوامل اقتصادی است. این الگو به دانشگاه­ها و سایر سازمان­ها کمک می‌کند تا راه­های دستیابی به ایمنی روان‌شناختی در کارکنان را بشناسند و شرایط ایجاد آن را فراهم آورند. پیامدهای به دست آمده نیز مدیران را ترغیب می­نماید تا برای تحقق توسعه ایمنی روان‌شناختی در سازمان تلاش کنند.

کلمات کلیدی

نگرش های کارکنان ایمنی روان‌شناختی زنان عضو هیئت علمی روش شناسی داده بنیاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087796,
author = {بهپور, الهام and فراحی, محمدمهدی and کفاش پور, آذر and رحیم نیا , فریبرز},
title = {ایمنی روان‌شناختی زنان و راهبردهای مدیریت آن: پژوهشی کیفی در زنان عضو هیئت علمی دانشگاه های ایران},
journal = {فرهنگی تربیتی زنان و خانواده},
year = {2021},
volume = {16},
number = {55},
month = {August},
issn = {2645-4955},
pages = {155--191},
numpages = {36},
keywords = {نگرش های کارکنان ایمنی روان‌شناختی زنان عضو هیئت علمی روش شناسی داده بنیاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ایمنی روان‌شناختی زنان و راهبردهای مدیریت آن: پژوهشی کیفی در زنان عضو هیئت علمی دانشگاه های ایران
%A بهپور, الهام
%A فراحی, محمدمهدی
%A کفاش پور, آذر
%A رحیم نیا , فریبرز
%J فرهنگی تربیتی زنان و خانواده
%@ 2645-4955
%D 2021

[Download]